Reagáljon gyorsan, küszöbölje ki az állásidőt az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel

Megbízható közúti biztonság folyamatos abroncs­fel­ügye­lettel – Webfleet TPMS

Visszahívás kérése

Reagáljon gyorsan, küszöbölje ki az állásidőt az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel

Megbízható közúti biztonság folyamatos abroncs­fel­ügye­lettel – Webfleet TPMS

Webfleet Az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer (TPMS) a gumiabroncs nyomását és hőmér­sék­letét valós időben figyeli. A rendszer prediktív gumiab­roncs-fel­ügye­letet kínál, így a problémák még azelőtt észlelhetők, mielőtt költséges javításhoz vagy leálláshoz vezetnének. Szállítson bármit – utast vagy rakományt –, az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer segít abban, hogy bizton­ságban és időben eljuttassa a rendel­tetési helyre. Ismerje meg jobban az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendsze­reket.

Tudta?

A megfelelő abroncs­nyo­más-fel­ügyeleti rendszer számos módon pozitívan befolyá­sol­hatja pénzügyeit és biztonságát.

20%

a keres­ke­delmi forgalomban lévő gumiab­roncsok közül jelentősen alulfújt

+2,5%

fokozódást az üzemanyag-fo­gyasz­tásban a 20%-kal alulfújt gumiabroncs okozhatja*

90%

a gumiab­ronccsal kapcsolatos meghi­bá­so­dások közül a lassú defekt eredménye

Webfleet A TPMS segít

Észleli a hibákat, mielőtt javításra vagy leállásra lenne szükség

Csökkenti a meghi­bá­so­dá­sokat és a szolgál­tatási zavarokat

Javítja a közúti biztonságot

Üzemanyagot takarít meg

Optima­li­zálja a gumiabroncs futás­tel­je­sít­ményét

Növeli a fenntart­ha­tó­ságot

Fő funkciók

Az abroncs­nyomás élő nézete

Láthatja a TPMS-ér­zé­ke­lővel felszerelt összes gépjárművét és pótkocsiját a gumiab­roncsok legfrissebb állapotával együtt1. A problémás gépjármű- vagy pótko­csi­ab­roncsok színkóddal jelzik a probléma súlyosságát. Egyértelmű szöveges leírás is megjelenik a probléma magya­rá­zatára.

wf tpms tab
wf tpms notifications

Értesítések valós időben

Azonnali értesítést kap, ha rendellenes abroncs­nyomás vagy hőmérséklet észlelhető. A jármű­ve­zetők kiválaszt­hatják, hogy értesítést kapjanak, ha a jármű gumiab­roncs­nyo­má­sával kapcso­latban kritikus probléma merül fel2.

A lassú defekt azonosítása

A gumiab­ron­csokhoz köthető meghi­bá­so­dások 90%-át lassú defekt okozza. Webfleet A TPMS segít észlelni a lassú defektet, mielőtt a járművezető esetleg észrevenné azt. Ez csökkenti a veszélyesen alacsony nyomásszint kiala­ku­lá­sának kockázatát.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Egyszerű érzéke­lő-fel­ügyelet

TPMS-ér­zé­ke­lő­inket egyszerű beszerelni, így órákat takaríthat meg a beszerelés és a csere során.

Mindemellett automa­ti­kusan létrejönnek a karban­tartási feladatok az érzékelők elemeinek alacsony töltöttsége és a hiányzó TPMS-ér­zé­kelők esetén.

Pótkocsi támogatása

Ha a teherautó és a pótkocsi is rendelkezik abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel, akkor Ön megkapja a pótkocsi utolsó ismert helyzetét és azt, hogy a pótkocsi melyik teherautóra van felkap­csolva.

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

TPMS Tools alkalmazás

A dedikált Webfleet TPMS Tools alkalmazást úgy terveztük, hogy a saját műhelyében és a gumiab­roncs-ke­reskedő által is használható legyen, leegy­sze­rű­sítve az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer karban­tar­tását.

Több járműadat

Webfleet Az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer a jármű­kö­ve­tésre szolgáló eszközökkel együtt működik. Egyetlen felületen kapja meg az összes szükséges járműadatot, beleértve a helymeg­ha­tá­rozást, a kilomé­ter-számláló állását és egyebeket3.

fleet manager driver 01

Minden, amit tudni szeretne a TPMS rendszerről

Hogyan külön­bözteti meg a TPMS a gumiab­ron­csokat?

Az összes gumiabroncs fel van szerelve az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer érzéke­lő­jével, amely valós időben figyeli a gumiabroncs nyomását és hőmér­sék­letét. Az adatokat az érzékelő a kiegészítő eszközöknek továbbítja. Ha a TPMS rendszert a teher­gép­ko­csira és a pótkocsira is felszereli, akkor könnyedén meg tudja határozni a pótkocsi helyzetét és hogy melyik teher­gép­ko­csihoz csatlakozik.

A TPMS érzékelőire is szükség van?

A TPMS-nek érzékelőkre van szüksége, hogy felügyel­hesse az abroncs­nyomást és hőmér­sék­letet. Az érzékelők valós időben továbbítják az adatokat, így a hét minden napján, bármikor felügyelheti a gumiab­ron­csokat.

Mi látja el energiával a TPMS érzékelőket?

A TPMS érzékelőink a jármű­kö­ve­tésre szolgáló eszközökkel együtt működnek. A zökke­nő­mentes integ­rá­ciónak köszön­hetően helymeg­ha­tá­rozást, a kilomé­teróra állását és egyéb fontos jármű­ada­tokat bizto­sí­tanak Önnek, amelyek szükségesek flottája bizton­sá­gának és terme­lé­keny­sé­gének fenntar­tá­sához.

Mi történik ha lemerül a TPMS-ér­zékelő eleme?

Ha az elemek töltöttsége alacsony, a TPMS automa­ti­kusan beütemez egy karban­tartást, hogy időben kicse­rél­hesse az elemeket. A rendszer a hiányzó TPMS érzékelők esetén is beütemez egy karban­tartást.

Megéri abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszert használni?

Proaktív biztonsági intéz­ke­désként az előrejelző abroncs­fel­ügyelet jelentősen csökkenti a defektek kockázatát. Az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer a nyere­sé­ges­ségét is védi, mivel még azelőtt azonosítja a problémákat, hogy azok meghi­bá­so­dá­sokhoz és leállá­sokhoz vezetnének. A TPMS a járműparkja fenntart­ha­tó­ságát is növeli, hiszen a rendsze­resen karban­tartott gumiab­roncsok élettartama hosszabb.


A Webfleet TPMS működése

A Webfleet TPMS működése

untranslated

untranslated

untranslated

untranslated


wfs advanced tyre technology

Fejlett gumiab­roncs-tech­no­lógia: Mit jelent ez a járműpark számára?

wfs advanced tyre technology

Legújabb e-könyvünk mélyre­hatóan foglalkozik a gumiab­roncsok telje­sít­ményét optima­lizáló új megol­dá­sokkal, konst­ruk­ci­ókkal és anyagokkal, valamint a járműpark fenntart­ha­tó­ságára, bizton­ságára és költség­ha­té­kony­ságára gyakorolt lehetséges hatásokkal.

Útmutató letöltése

A befektetés hat–kilenc hónap alatt térül meg

Szeretné megelőzni a gumiab­ron­csokkal kapcsolatos baleseteket, bizton­ságban tartani a jármű­ve­ze­tőket és csökkenteni a gumiab­ron­csokkal kapcsolatos költségeket? Kérjen vissza­hívást szakér­tőnktől, és tudja meg, hogyan Webfleet segít az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer abban, hogy mindezt elérhesse.

* Forrás: Bridgestone (20%-os alulfúváson alapul, a hatás a gumiabroncs speci­fi­ká­ci­ó­jától függően változhat).

1 Webfleet A TPMS támogatja a teher­kép­ko­csikat, a vonta­tó-u­tánfutó jármű­sze­rel­vé­nyeket, a buszokat és távolsági buszokat. Az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer jelenleg csak akkor működik pótkocsikon is, ha a vontató már rendelkezik Webfleet abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel.

2 A fülkében a járművezető riasztását a PRO 2020/7350/8375/8475 típus támogatja.

3 Webfleet Az abroncs­nyo­más-fel­ügyeleti szolgál­tatást Webfleet előfizetés kiegé­szí­té­seként kínáljuk. A szükséges adatkap­csolat miatt LINK 710/LINK 740 járműkövető eszközzel együtt használható.