Ellenőrizze munkagépeit és feszültség alatti beren­de­zéseit

Webfleet eszköz­kö­vetés

A pótkocsik és a feszültség alatti eszközök teljes átlát­ha­tósága

A pótkocsik és a feszültség alatti eszközök teljes átlát­ha­tósága

Az Európa első számú telematikai megol­dá­sának számító Webfleet lehetővé teszi, hogy értékes eszközeit és jármű­parkját egyetlen egyszerű felületen felügyelje. Pontos GPS-hely­meg­ha­tá­ro­zással, kihasz­náltsági jelen­té­sekkel, karban­tartási értesí­té­sekkel és még sok mással segít megőrizni eszközei biztonságát, értékét és hatékony­ságát.

A Webfleet eszköz­kö­vetés előnyei:

A pontos helymeg­ha­tá­rozás segít megtalálni eszközeit

Kézben tarthatja eszközei mozgását

Időben észlelheti a lopást a hatékony fellépés érdekében

Kezelheti az eszközök haszná­la­tának módját

Eszközeit a legjobb állapotban tarthatja

Az automatikus jelen­té­sekkel csökken az adminiszt­ráció

Fő funkciók

Megta­lál­hatja értékes eszközeit

A Webfleet részletes térképe megkönnyíti az eszközök pontos helyének azono­sí­tását. Ha nem a munkavégzés helyszínén vannak, akkor is biztos lehet abban, hogy gyorsan megtalálja őket.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Tekintse meg az eszközök helyét

A térképen az ötper­cenként frissített pozíciókkal megtudhatja, hogy hol találhatók eszközei1.

Az azonnali riasztások segítenek megaka­dá­lyozni a lopásokat

A Webfleet tudatja Önnel, ha az eszköz állapota megváltozik. Például, ha az egy megha­tá­rozott területre lép vagy elhagyja azt, illetve a rendszer engedély nélküli mozgást észlel, Ön értesítést kap.

construction site
truck autobahn 01 clean

Tartsa fenn eszközei megfelelő állapotát

Ütemezheti és kezelheti a karban­tartási feladatokat, hogy eszközeit jó állapotban tartsa. Állítson be értesí­té­seket a kilomé­ter-számláló, az üzemóraszám vagy az utolsó karban­tartás óta eltelt idő alapján.

Legyen tisztában azzal, hogyan használják eszközeit

Használja a Webfleet eszköz­kár­tyáját a gyors áttekin­téshez, vagy tekintse meg az automa­tizált jelen­té­seket eszközei állapotáról, beleértve az aktuális helyzetet, utat, karban­tartást, címet, helyet és beviteli jelen­té­seket (pl. a pótkocsi ajtajának állapota).

asset tracking
truck bridge

Kapcsolja össze a pótkocsikat a vontatóval

Ha járműve rendelkezik LINK-kö­ve­tő­esz­közzel is, a társított eszköz adatai automa­ti­kusan megjelennek a térképen mind a járművek, mind a pótkocsik esetében. Könnyen azono­sít­hatja, hogy melyik pótkocsi melyik vontatóhoz kapcsolódik.

Ellenőrizze az egész műveletet

A Webfleet egy felületen jeleníti meg jármű­parkjába tartozó összes pótkocsi, feszültség alatti eszköz2 és jármű helyét és állapotát.

tablet asset tracking

Minden, amit tudni szeretne a eszköz­kö­ve­tésről

Mit jelent az eszköz­kö­vetés?

0

Az eszköz­kö­vetés a vállalata eszközeinek helyzetének, állapotának, pozíci­ó­jának és egyéb releváns infor­má­ci­óinak felügye­letét és nyomon követését jelenti. Az eszközök a válla­la­tától függően lehetnek felsze­re­lések, szerszámok, IT-eszközök vagy járművek. Az eszköz­kö­vetést gyakran eszköz­ke­ze­lésnek is nevezik. Egy telematikai megoldás digita­li­zál­hatja ezt a folyamatot a GPS-alapú helymeg­ha­tá­rozás és a kihasz­náltsági jelentések révén, így könnyedén szemmel tarthatja értékes eszközeit.

Mely eszközöket érdemes nyomon követni?

0

Szervezete eszközei között számos dolog megta­lálható, például szerszámok, felsze­re­lések, járművek és IT-rend­szerek. Az értékes eszközöket felügyelni kell és nyomon kell követni, mert ha azokat károsodás éri vagy ellopják, az költsé­gekkel járhat és megza­var­hatja az üzleti tevékeny­ségét. A telematika karban­tartási értesítései segít­sé­gével eszközeit megfelelő, működőképes állapotban tarthatja. Akár a lopásokat is megelőzheti a geoke­rí­téses értesí­té­sekkel.

Ki használ­hatja az eszköz­kö­vetést?

0

Számos iparág profitálhat az eszköz­kö­ve­tésből. Az építő­iparban a felsze­re­lések és a nehézipari gépek nyomon követésére használ­hatják a különböző telep­he­lyeken. A szállítást és a professzi­o­nális szolgál­ta­tá­sokat biztosító vállalatok nyomon követhetik a pótkocsikat és teher­gép­ko­csikat és felügyel­hetik kihasz­nált­sá­gukat.

Az egész­ségügyi szolgál­tatók az orvosi eszközöket követhetik nyomon, az oktatási intézmények pedig segít­sé­gével bizto­sít­hatják hogy a labora­tó­riumi felszerelés nem hagyja el az intézmény területét.

Miért fontos az eszköz­kö­vetés?

0

Ha folya­ma­tosan nyomon tudja követni az eszközeit, két célt is elér: pénzt és időt takarít meg. Értékes infor­má­ci­ókhoz juthat eszközei haszná­la­táról (ki, mikor, hol, hogyan használja őket), a karban­tartási ütemter­vekről és az új felszerelés beszer­zé­sének esedé­kes­sé­géről, illetve megelőzheti a lopásokat. Mindezt a felbe­csül­he­tetlen értékű adatot felhasz­nál­hatja, hogy vállalata működését elemezze, és elősegítse a döntés­ho­zatalt, ezzel is tovább javítva hatékony­ságát és eszközei kihasz­nált­ságát.

Hogyan működik az eszköz­kö­vetés?

0

Az eszközök számos módszerrel követhetők, ezek történ­hetnek digitálisan vagy akár manuálisan is. Bizonyos vállalatok jobban szeretik a papíralapú nyilván­tar­tá­sokat, míg mások inkább az Excelben bíznak. Minden­esetre vállalata eszközeinek felügye­le­téről és nyomon követéséről úgy gondos­kodhat a legha­tá­sosabb és legha­té­ko­nyabb módon, ha eszköz­követő szoftvert használ. Bizonyos eszköz­kö­vetési megoldások mobil­al­kal­ma­zá­sokat és az eszközökön lévő beolvasható címkéket kínálnak. A mobil megol­dá­sokkal út közben is könnyedén nyomon követheti eszközeit. A címkékkel könnyedén azono­sít­hatja eszközeit, és össze­kötheti a fizikai tárgyakat az adatbá­zi­sokban tárolt infor­má­ci­ókkal. Számos címke, például vonalkódok, QR-kódok és RFID-címkék közül választhat. RFID-címkék segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők beazo­no­sít­hatják a jármű­ve­ze­tőket és az általuk használt járműveket.

Mit jelent az eszköz­követő szoftver?

0

Az eszköz­követő szoftver a GPS segít­sé­gével határozza meg az eszköz helyzetét. Összeköti eszközei helyzetét az adatokat gyűjtő szoftverrel. Az ilyen megoldás által kínált funkciók közé tartozik például a geokerítés létrehozása, amellyel földrajzi határokat szabhat meg. Ez a fontos funkció megvédheti eszközeit a lopástól és az illeték­telen haszná­lattól. Ráadásul a nyomon követési és helymeg­ha­tá­rozási funkciókkal nem csak az eszköz jelenlegi helyzete határozható meg, hanem a korábbi helyzetek is, amely az eszköz­ke­zelők számára fontos információ, és segíthet javítani eszközei kihasz­nált­ságát.

Mik az eszköz­követő szoftverek előnyei?

0

A Webfleet Eszköz­kö­vetés segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők folya­ma­tosan nyomon követhetik a pótkocsikat és a motoros eszközöket egy könnyen használható felületen keresztül. A pontos GPS-alapú helymeg­ha­tá­rozás, kihasz­náltsági jelentések és karban­tartási értesítések és még sok más funkció segít­sé­gével megőrizheti eszközei biztonságát, értékét és hatékony­ságát.

Miért van szüksége az eszköz­kö­ve­tésre?

0

Az eszköz­kö­vetés kulcs­fon­tosságú ahhoz, hogy megőrizze eszközei biztonságát és értékét. Ha tudja, hogy eszközei hol vannak épp – és hogyan használják őket – az alapvető fontosságú ahhoz, hogy megőrizze hatékony­ságát és nyere­sé­ges­ségét. A telema­ti­kával felügyelt eszköz­kö­vetés biztosítja, hogy Ön irányít­hassa az eszközeit. Az eszköz­követő szoftverek pedig leegy­sze­rű­sítik az adminiszt­ratív munkát és megszün­tetik a fáradságos papírmunkát.

Átfogó eszköz­követő

Csak a LINK 340 eszköz­követő eszközre és a Webfleet eszköz­követő előfi­ze­tésre van szüksége az eszközök hatékony kezelésének megkez­dé­séhez.

Por- és vízálló

Zord körül­mé­nyekre tervezve.

Hosszú élettartamú akkumulátor

Nagyméretű, tölthető 5800 mAh-s lítium-ion akkumu­lá­torral van felszerelve.

Fejlett mobil­há­lózati csatlakozás

Maximális lefedettség több technológia haszná­la­tával.

Az eszközök állapotának ellenőrzése

A belső akkumulátor3 naponta frissíti a helyada­tokat, ha az eszközt nem használják.

A MECKY LOGISTICS GMBH 2015 óta használja a Webfleet megoldásait. A nagyszerű új LINK 340 eszköz­kö­vetés segít­sé­gével egy helyen nyomon követjük pótko­csi­ja­inkat és vonta­tó­inkat, ami nagy segítség vállal­ko­zásunk számára.
Mecky Logistics GmbH

A befektetés 6–9 hónap alatt térül meg

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet eszköz­kö­vetés vállal­ko­zá­sának.

1 A nyomkövetés nem biztosítja az eszközök által megtett pontos útvonalakat.
2 A feszültség alatti eszközök általában fedélzeti motorokkal rendel­keznek.
3 Legfeljebb 90 napig érhető el, amikor a LINK 340 teljesen fel van töltve.