Wat is een tachograaf?

Tachografen zijn apparaten die activiteit automatisch registreren, zoals tijd, snelheid en afstand van de rit van uw chauffeur. Het apparaat wordt ingebouwd in uw voertuigen en volgt de voortgang zodra het voertuig in beweging is. Een tachograaf registreert vele voertuig- en chauf­feurs­ge­gevens, wat cruciaal is om de regelgeving met betrekking tot rust- en rijtijden voor chauffeurs in acht te blijven nemen.

Een tachograaf automa­ti­seert naleving voor fleet managers. Bedrijven die niet voldoen aan de rust- en rijtij­den­regels voor chauffeurs riskeren boetes of in extreme gevallen celstraffen. Daarnaast kunnen onder bepaalde omstan­dig­heden licenties voor een bedrijf worden ingetrokken bij herhaalde overtre­dingen.


Sinds wanneer zijn tachografen?

Wat is een tachograaf?

Sinds wanneer zijn tachografen?

Tachografen zijn niet nieuw, want de eerste analoge apparaten zijn in gebruik sinds de jaren '50. Sinds 2005 moeten alle voertuigen die zijn gemaakt in de Europese Unie een tachograaf hebben.

Sinds juni 2019 vereist regelgeving voor tachografen dat elk nieuw voertuig een smart tachograaf moet hebben. Smart tachografen hebben verbeterde functies zoals verbeterde beveiliging, efficiëntie en een open interface voor extra services. Daarnaast kunt u hiermee het inspec­tie­proces vereen­vou­digen met een speciaal korte afstand commu­ni­ca­tie­systeem.

Hoe werkt een tachograaf?

Hoe werkt een tachograaf?

Hoe werkt een tachograaf?

Tachografen beschermen de veiligheid van chauffeurs en andere wegge­bruikers door ervoor te zorgen dat alle chauffeurs in staat zijn om voertuigen te besturen. Het bevordert ook een gezonde concur­rentie omdat managers chauffeurs niet kunnen dwingen om langer te werken.

Digitale tachografen registreren alle voertuig- en bestuur­ders­ge­gevens in het interne geheugen en op de ID-kaart van de chauffeur. Ze hebben drie verschil­lende onderdelen om deze gegevens te documen­teren: tacho­graaf­kaart, bewegings­sen­soren en een voertui­geenheid.

Digitale tachografen verzamelen verschil­lende soorten gegevens, met in begrip van, maar niet beperkt tot het voertuig­re­gi­stra­tie­nummer, chauf­feurs­ac­ti­viteit zoals pauzes en beschik­baarheid en gebeur­te­nissen zoals te hard rijden, rijden zonder bestuur­ders­kaart en manipulatie. Gegevens van digitale tachografen moeten regelmatig worden gedownload en geana­ly­seerd. Voor elke chauffeur moeten tacho­graaf­ge­gevens minimaal elke 28 dagen worden gedownload. Voor een voertuig is dit elke 90 dagen.


Tachograaf software

Met tacho­graaf­software kunnen fleet managers admini­stra­tieve werkzaam­heden met automa­tische downloads verminderen. Handmatig downloaden van tacho­graaf­ge­gevens kan tijdrovend zijn en neemt tijd weg van de kernac­ti­vi­teiten. Onze oplossing, de WEBFLEET Tachograph Manager, is een betrouwbare alles-in-één oplossing die tacho­graaf-down­loads vereen­voudigt.

Met Tachograph Manager kunt u uw tacho­graaf­ge­gevens downloaden, analyseren en archiveren. Door gegevens automatisch te downloaden maxima­li­seert u produc­ti­viteit en houdt u zich aan deadlines. Daarnaast heeft u toegang tot en duidelijk inzicht in chauffeurs- en voertuig­ge­gevens, waardoor u kunt voldoen aan de regelgeving met betrekking tot rust- en rijtijden voor chauffeurs. En onze oplossing houdt al uw gegevens altijd veilig op één locatie.

Lees meer over hoe een digitale tachograaf u helpt te voldoen aan de rij- en rusttij­denwet.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis gids voor chauffeur management

wfs transport drivers whitepaper

Hoe houdt u uw vracht­wa­gen­chauf­feurs gelukkig, gezond en productief.

Download onze gids voor chauffeur management