Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Connected car dla importerów aut / grup dealerskich

Szczegółowe dane. Bardziej lojalni klienci.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Samochód połączony oferuje korzyści nie tylko kierowcom. Technologia ta może także pomóc importerom w przekształ­ceniu oferty serwisowej, zwiększeniu sprzedaży i podnie­sieniu lojalności klientów.

Współczesny rynek jest niezwykle wymagający, jednak dzięki aktualnym informacjom uzyskiwanym bezpo­średnio z pojazdów można nie tylko sprostać kluczowym wyzwaniom, ale także zyskać przewagę nad konkurencją.

Najważ­niejsze potencjalne korzyści

Proaktywna konserwacja

Dzięki aktualnym informacjom na temat kondycji pojazdu proaktywna konserwacja ostrzega klientów o poten­cjalnych problemach z odpowiednim wyprze­dzeniem i zwiększa szanse na sprzedaż części zamiennych.

Obsługa klienta

Twoje pojazdy mogą korzystać z możliwości stałej łączności, co daje możliwość utrzymania relacji z właści­cielami pojazdów nawet po ich sprzedaży.

Konserwacja dostosowana do potrzeb

Na podstawie zgroma­dzonych danych możesz nie tylko zopty­ma­li­zować czynności związane z przeglądami i konserwacją, ale także dostosować swoją ofertę.

Nowe informacje dla kierowców

Zapewnij klientom nowe wrażenia użytkowe dzięki aplikacjom dającym dostęp do informacji na temat auta i stylu jazdy.

Dużo danych, by ciągle usprawniać

Skuteczność podej­mo­wanych decyzji zależy od informacji, którymi są poparte. Z tego względu nasze usługi dla samochodów typu connected car zapewniają stały dopływ informacji z pojazdu do odpowiednich systemów.

Wszystkie najpo­trzeb­niejsze dane są przetwa­rzane w naszej platformie usługowej, której otwarty interfejs API pozwala na łatwą integrację z istniejącym oprogra­mo­waniem CRM i ERP w celu rozbudowy profilów klientów i uzupeł­nienia ich o całkiem nowe informacje.

NEXTFLEET

  • Wszech­stronne i łatwe w obsłudze funkcje związane m.in. z rapor­to­waniem, zarzą­dzaniem przeglądami itp.
  • Wygodny dostęp do danych telema­tycznych z możliwością ich bezpro­ble­mowej integracji z systemami funkcjo­nu­jącymi w firmie.
  • Inteli­gentny i intuicyjny interfejs.
Dowiedz się więcej o NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Aplikacje dla kierowców

  • Praktyczne funkcje, takie jak odnaj­dy­wanie pojazdu, logbook (rozliczenie jazd służbowych i prywatnych) oraz informacje o statusie pojazdu.
  • Dodatkowe opcje ułatwiające prowadzenie pojazdu, takie jak dane podróży oraz informacje o stylu jazdy.
Dowiedz się więcej o aplikacjach dla kierowców

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, jakie korzyści technologia Connected Car może przynieść Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz