Wiadomości dotyczące COVID-19

Nasz zespół obsługi klienta pozostaje do dyspozycji i chętnie udzieli niezbędnej pomocy.

W czasie rozprze­strze­nia­jącego się zagrożenia związanego z wirusem COVID-19 i jego wpływem na światową gospodarkę, priorytetem firmy pozostaje zdrowie i bezpie­czeństwo naszych pracowników oraz ich rodzin. Pragniemy jednakże zapewnić, że mając powyższe na względzie, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie, naszemu Klientowi, najwyższą możliwą jakość obsługi.

Nasz biznes

W wielu krajach podejmowane są środki zapobie­gawcze dotyczące przemiesz­czania się. Ograni­czenia w swobodzie podróży naszych partnerów i dostawców, w połączeniu z tymczasowym zamknięciem szkół, stwarzają wiele biznesowych niedo­god­ności.

Wielu spośród naszych klientów jest czynnie zaanga­żo­wanych i odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z obecnym kryzysem. Dotyczy to między innymi dostawców wyposażenia medycznego oraz sprzętu do ochrony zdrowia, jednostek straży pożarnej, firm użytecz­ności publicznej, firm utrzy­mu­jących łańcuchy dostaw do sklepów oraz bezpo­średnio do domów. Ważnym jest, aby wspierać te firmy, tak by mogły nadal wypełniać swoje obowiązki.

Mimo zaistniałej sytuacji, będziemy zapewniać nasze usługi Klientom. Jednakże pragniemy poinfor­mować, że ze względu na zaistniałe okolicz­ności, w niektórych regionach mogą wystąpić opóźnienia oraz wydłużone terminy planowanych instalacji.

Informacje dotyczące funkcjo­no­wania naszej firmy

Wsparcie certy­fi­ko­wanych partnerów |  Wsparcie techniczne klienta |  Platformy / Centra Danych |  Sieć Komórkowa |  Sprzęt |  Logistyka |  Usługi Insta­la­cyjne

Wsparcie certy­fi­ko­wanych partnerów

Wielu z naszych klientów wybiera współpracę z naszymi certy­fi­ko­wanymi partnerami. Oferują oni m.in. profe­sjo­nalne usługi, konsultacje i porady infor­ma­tyczne. Partnerzy spełniają również funkcję punktów pierwszego kontaktu dla naszych klientów. Skontak­to­wa­liśmy się z naszymi certy­fi­ko­wanymi partnerami w regionach, aby upewnić się, że będą kontynuować świadczenie swoich usług.

Jeśli w przypadku nieprze­wi­dzianych okolicz­ności działania lokalnego certy­fi­ko­wanego partnera zostaną ograniczone, należy kontaktować się bezpo­średnio z naszym zespołem obsługi klienta.

salesman
technical support

Wsparcie techniczne klienta

Nasze działy wsparcia technicznego klienta są zarządzane z różnych miejsc na świecie, a większość naszych zespołów pracuje obecnie zdalnie. Pracownicy nadal mają dostęp do niezbędnych systemów. Godziny pracy pozostają niezmienne i nie spodziewamy się zmian w poziomie świadczenia usług. Można kontaktować się z nami pod: 22 306 23 32. Nasze zespoły pozostają do Państwa dyspozycji od ponie­działku do piątku od godziny 8:00 do 17:00.

Platformy / Centra Danych

Nasze platformy są zarządzane z biura w Lipsku, w Niemczech. Aktywnie zarządzamy usługami w dwóch nieza­leżnych centrach danych dla zapewnienia ich maksymalnej nieza­wod­ności. Oba centra danych oraz operacje IT naszych platform są zarządzane w zgodności ze standardem ISO 27001, który gwarantuje zarówno bezpie­czeństwo informacji w środowisku cyfrowym, jak i ciągłość obsługi w przypadku nieprze­wi­dzianych wydarzeń. Zapobie­gawczo spraw­dzi­liśmy sytuację u dostawców naszych centrów danych. Ich działanie oraz poziom świad­czonych usług pozostają bez zmian. Ponadto, nasz zespół IT oraz zespoły IT naszych dostawców z pełną wydajnością pracują zdalnie.

data center
mobile data network

Sieć Komórkowa

Nasze urządzenia telema­tyczne i terminale kierowcy są wyposażone w karty SIM dostawców sieci komórkowych. Skontak­to­wa­liśmy się z naszymi dostawcami i gwarantują oni zachowanie stałego poziomu usług.

Sprzęt

Większość naszego kluczowego sprzętu, w tym urządzeń LINK oraz terminali kierowców PRO, jest produkowana w Chinach. Pomimo pewnych opóźnień w wyniku kryzysu, nasze magazyny posiadają odpowiednie zapasy, które umożliwią zachowanie ciągłości usług do czasu, kiedy produkcja w Chinach wróci do normy. W związku z powyższym, nie przewi­dujemy znaczących opóźnień w dostar­czaniu zamówień.

wf pro8475 link7x0
untranslated

Logistyka

Usługi magazy­no­wania dotyczące dostaw oraz zwrotu sprzętu pozostają zabez­pie­czone przez naszych dostawców. Ponieważ UE zapewnia ciągłość wymiany dóbr między państwami, nie przewi­dujemy opóźnień. Z uwagi na logistykę transportu między­na­ro­dowego w niektórych krajach mogą jednakże wystąpić problemy.

Usługi Insta­la­cyjne

Niektórzy z naszych partnerów insta­la­cyjnych pracują z ograniczoną mocą przerobową z powodu zmniej­szenia zapotrze­bo­wania od klientów. W kluczowych regionach współ­pra­cujemy z wieloma insta­la­torami, zatem mamy kilka opcji dostar­czania usług insta­la­cyjnych bez znaczących opóźnień. Klienci kluczowi dla zarządzania obecnym kryzysem COVID-19 będą traktowani przez nas priory­tetowo.

service worker 04

Pomimo wielu wyzwań, jakie stawia przed nami obecna sytuacja, chcemy zawiadomić, że robimy wszystko, czego można oczekiwać od między­na­ro­dowego dostawcy usług telema­tycznych w kwestii utrzymania procesów oraz jakości świad­czonych usług. Będziemy jedno­cześnie wdzięczni za zrozumienie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, jeśli niespo­dziewane wydarzenia spowodują zmianę jakości obsługi. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby temu zaradzić.

Będziemy z uwagą monitorować sytuację i informować Państwa w przypadku jakich­kolwiek zmian w nadcho­dzących dniach.

W przypadku dodatkowych wątpliwości/pytań prosimy o kontakt z naszymi zespołami i/lub certy­fi­ko­wanym partnerem.

Ostatnia aktuali­zacja: 24 Marzec