Webfleet EV Lounge

Een terugblik gevuld met inspiratie voor elektrische mobiliteit.

Uw wagenpark elektri­fi­ceren?

Voor vragen en advies nemen wij spoedig contact met u op.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Webfleet EV Lounge

Een terugblik gevuld met inspiratie voor elektrische mobiliteit.

In februari 2024 vond de Webfleet EV Lounge plaats, een evenement waar vijf partners en enkele gewaar­deerde klanten samenkwamen om kennis te vergaren en te delen in onze gezamen­lijke missie naar een elektrische toekomst.

Tijdens het evenement deelden onze sprekers hun visie en praktische tips over het huidige en toekomstige energie­land­schap in Europa, inclusief het starten van de elektri­fi­ca­tiereis en relevante overwe­gingen.


EV-in­zichten van onze gastsprekers

Netbe­per­kingen in Nederland en het belang van energie­beheer

De grootste uitdaging is de belasting op het Nederlandse energienet.

Eaton is een wereldwijde speler die gelooft in het belang van efficiënt, veilig en duurzaam beheer van elektrische, hydrau­lische en mechanische energie om het leven van mensen te verbeteren én de planeet te beschermen. Eaton benadrukte deze middag op het belang van lokaal opwekken, opslaan en verbruiken van energie als een cruciale strategie om de uitdagingen in het energienet aan te pakken.

Naar content gaan

Buildings as a grid was het sleutel­woord. Volgens Eaton resulteert deze aanpak in:

 • Een duurzame elektrische infra­structuur voor de toekomst
 • Verminderde CO2-uitstoot
 • Veilige en betrouwbare aanpassing aan snel veran­de­rende normen en voorschriften

Voorbe­reiding op de toekomst is essentieel, wat zicht vertaalt in het integreren van EV-laad­sta­tions, het opwekken van lokale hernieuwbare energie en het optima­li­seren van energie­stromen door zelfbeheer en capaci­teits­planning.

Een pragma­tische aanpak in vloot elektri­fi­catie met DriverLinQ

Bepaal het optimale moment om te investeren in elektrische voertuigen.

DriverLinQ adviseert een pragma­tische aanpak bij de overgang naar elektrisch rijden. Hoewel er een breed scala aan batte­rij­ca­pa­ci­teiten beschikbaar is, benadrukt DriverLinQ dat er twee soorten waarheden zijn: de papieren en werkelijke waarheid. Het advies is om elektrische voertuigen te testen en de daadwer­ke­lijke actieradius te ervaren, rekening houdend met factoren zoals buiten­tem­pe­ratuur, belading, banden­spanning en rijgedrag.

Naar content gaan

Om een goed inzicht te krijgen in de werkelijke actieradius, raadt DriverLinQ aan om:

 • De daadwer­ke­lijke actieradius te controleren aan de hand van echte data, inclusief het verbruik in kWh/100 km
 • Te bepalen of elke dag tot 100% of 80% moet worden geladen
 • Te kijken naar het percentage State of Charge (SoC) waarmee het voertuig terugkeert
 • Bij onderweg laden, aandacht te besteden aan de DC-laad­snelheid

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met netcon­gestie en te onderzoeken wat mogelijk is, waarbij vaak niet wordt gesproken over laadver­liezen en het hoge vermogen van EV's.

Op de weg vooruit naar elektrisch wegvervoer met Heliox

Batte­r­ij­systeem wordt het hart van het energiema­na­gement van de toekomst.

Heliox levert advies en imple­men­tatie voor volledige snellaad-op­los­singen. Hun belang­rijkste advies over het opladen van elektrische bestel­wagens en vracht­wagens is: begin op tijd met plannen. Netcon­gestie vormt een uitdaging die moet worden aangepakt.

Naar content gaan

Stel een plan op voor welke lader u wilt gebruiken voor de ritten van uw vloot. Overweeg factoren zoals dagelijkse kilometers, mogelijkheid tot tussentijds laden, locatie (stedelijk, regionaal, snelweg) en voertuig­ge­bruik. Beoordeel de batte­rij­ca­pa­citeit, gewenste netwerkaan­sluiting en het benodigde vermogen. Beslis over laden gedurende de nacht of overdag, en bepaal het maximale DC-laad­ver­mogen.

Heliox intro­du­ceert de toekomst van snelladen, inclusief volledig dynamisch laden (flex 180/360), waarmee meerdere vracht­wagens met variabel vermogen van 60/120/180 kW kunnen worden opgeladen.

Laadkosten verlagen anno 2024

Let niet alleen op de aansluit­kosten, maar denk aan de TCO.

Recoy illustreert de snelle groei van duurzame energie­pro­ductie in Europa en de toenemende behoefte aan flexi­bi­liteit. Door uw laadkosten te verlagen, verlaagt u ook uw Total Cost of Ownership (TCO).

Naar content gaan

Naast de bekende redenen, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk of de overstap van gas, is elektri­fi­catie volgens Recoy vaak ook de meest rendabele oplossing voor bedrijven die nieuwe inves­te­ringen overwegen. Dit wordt nog versterkt door de stijgende prijzen voor CO2-uitstoot en de aange­kon­digde verhoging van de energie­be­lasting op gas en de verlaging van de energie­be­lasting op elektri­citeit door de regering.

De elektri­ci­teits­prijzen vertonen nu al sterke schom­me­lingen en zullen in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van weers­om­stan­dig­heden. We zien in de praktijk dat zakelijke scenario's consequent worden berekend op basis van vaste elektri­ci­teits­prijzen. Het benutten van energie­flexi­bi­liteit blijkt cruciaal te zijn voor het succes van deze zakelijke scenario's.

Krijg grip op onzeker­heden tijdens de overgang naar elektrische voertuigen met Simacan

De transitie van brand­stof­motor naar elektrisch vervoer is een echte game changer.

Simacan benadrukte dat de transitie naar elektrische voertuigen een ingrijpende verandering in de trans­port­sector markeert, met stedelijke zones die vanaf 2025 emissievrij worden en een volledige overgang naar elektrische of waterstof aangedreven voertuigen tegen 2050. Deze verschuiving vereist zorgvuldige planning rond de aanschaf van EV-trucks, de opbouw van laadin­fra­structuur en complexe ritplanning om variabelen zoals de benodigde batte­rij­ca­pa­citeit, laadmo­ge­lijk­heden en route­op­ti­ma­li­satie te beheren.

Naar content gaan

Het vereist ook geavan­ceerde IT-systemen voor realtime monitoring en commu­ni­catie tussen alle betrokken partijen. Kortom, elektrisch rijden is niet simpelweg een kwestie van voertuigen vervangen, maar eerder een ware game changer in de manier waarop transport wordt uitgevoerd.

Data drijft elektri­fi­catie

Wagen­parkdata waarborgt betrouw­baarheid.

De opkomst van elektri­fi­catie in de trans­port­sector wordt voort­ge­stuwd door gegevens. Nieuwe wetgeving, zoals de imple­men­tatie van zero emissie­zones en het intrekken van belas­ting­voor­delen voor conven­ti­onele bestel­wagens, bevordert deze verschuiving.

Naar content gaan

Elektrische voertuigen zijn momenteel slechts 8% duurder dan conven­ti­onele modellen. Desal­niet­temin brengt elektri­fi­catie ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals inves­te­ringen, bereik en laadtijden, systeem­in­te­gratie en fluctu­e­rende energie­prijzen. Het efficiënt integreren van fleet-, laad- en energie­be­heer­sys­temen is daarom van cruciaal belang.

Door samen te werken met partners in het duurzame mobili­teits­-e­co­systeem, bekend als het EV Services Platform, biedt Webfleet oplossingen voor de volledige elektri­fi­catie van wagenparken. Dit resulteert in een soepele overgang, betrouwbare operaties en geopti­ma­li­seerde prestaties. Bovendien kunnen innovatieve techno­lo­gieën zoals slimme netwerken en energie­opslag worden ingezet om de uitdagingen in het huidige elektri­ci­teits­land­schap aan te pakken.

Uw wagenpark elektri­fi­ceren?

Voor vragen en advies nemen wij spoedig contact met u op.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)
Dit is een verplicht veld.

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.