Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Update over COVID-19.  Meer informatie

Developer resources

Alles wat u nodig hebt om software en hardware te integreren met WEBFLEET en de bijbe­ho­rende voertuig­volg­sys­temen.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET.connect

De WEBFLEET.connect API verbindt softw­are­ap­pli­caties met de WEBFLEET fleet management oplossing. Met WEBFLEET.connect kunt u de waarde van zakelijke oplossingen vergroten, bijvoor­beeld door optima­li­satie van routing en planning, ERP, Transport Management Systeem (TMS), planning van de toele­ve­rings­keten, asset management en nog veel meer.

Documenten en handlei­dingen

WEBFLEET.connect API documen­tatie
Ga aan de slag met WEBFLEET.connect. Lees meer over het verzenden en ontvangen van gegevens voor de meest gebruikte WEBFLEET-API.

WEBFLEET.connect API documen­tatie (HTML)

WEBFLEET.connect API documen­tatie (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - opdracht­ver­zending
Stuur opdrachten naar WEBFLEET en ontvang opdracht­sta­tu­sup­dates op afstand.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - opdracht­ver­zending


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - draadloos vooraf gedefi­ni­eerde routes verzenden
Maak vooraf gedefi­ni­eerde routes en voeg ze toe aan uw reisplanorders.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - vooraf gedefi­ni­eerde routes via draadloze verbinding (HTML)

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - vooraf gedefi­ni­eerde routes via draadloze verbinding (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - Message queues
Gebruikt u meer dan één functie? Werk dan met Message queues. Ontdek de belang­rijkste concepten, tips en trucs.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - bericht­wacht­rijen


Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders
Lees meer over het gebruik van de OptiDri­ve-in­di­cator. Creëer hulpmid­delen voor het analyseren van de trainings­be­hoeften van bestuurders en het toekennen van beloningen.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders (HTML)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET Plugins - Integreer uw gegevens in de WEBFLEET-ge­brui­kers­in­terface
Leer hoe u uw gegevens in de WEBLEET-ge­brui­kers­in­terface kunt weergeven.

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET Plugins (PDF)

Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET Plugins (HTML)

Devel­o­per­stool WEBFLEET Plugins

Voorbeelden van codes

Perl-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect
Een Perl-bi­bli­o­theek die rond de API is gebouwd. Deze laat zien hoe de interactie met WEBFLEET.connect in zijn werk gaat en vormt een basis voor andere Perl-voor­beeld­ap­pli­caties.

Perl-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect

Visual Basic-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect
Twee voorbeelden van 'Hello World' in Visual Basic laten zien hoe u een objectlijst ophaalt en een eenvoudig tekst­be­richt verzendt. Het ene gebruikt het WinHtt­pRe­quest COM-object om de WEBFLEET.connect CSV-in­terface te integreren en het andere gebruikt de WEBFLEET.connect SOAP-in­terface.

Visual Basic-bi­bli­o­theek WEBFLEET.connect


C#-voorbeeld
C#-voor­beeld­pro­jecten die worden gebruikt in Devel­o­pers­hand­leiding WEBFLEET.connect - veiligheid en efficiëntie van bestuurders.

C#-voorbeeld

Delphi-voor­beeld
Een voorbeeld in Delphi dat laat zien hoe aanvragen worden ingediend bij WEBFLEET.connect en hoe resultaten worden verwerkt.

Delphi-voor­beeld


Voorbeeld­pro­gramma voor route­op­drachten
Dit hulpmiddel laat zien hoe u route­op­drachten maakt in C#. Systeem­ver­eisten: .NET 3.5 SP1 of hoger.

Hulpmiddel voor reisplan­tus­sen­punten

ASP/VB-script­voor­beeld
Dit eenvoudige ASP-pa­gi­na­voor­beeld laat zien hoe u met VB-script verzoeken indient bij WEBFLEET.connect en de resultaten direct in de pagina schrijft.

ASP/VB-script­voor­beeld


LINK.connect

LINK.connect is een Bluetoot­h-in­terface in het LINK-trac­king­systeem. LINK.connect stelt de verbinding met hardw­are­ap­pli­caties in staat de gegevens van in en om het voertuig verrijken (zoals barco­de­lezers, tempe­ra­tuur­sen­soren en TPMS) met de WEBFLEET.connect-API.

Documenten en handlei­dingen

LINK.connect API documen­tatie
Lees hoe u externe systemen verbindt met de LINK-unit via de LINK.connec­t-in­terface.

LINK.connect API documen­tatie (PDF)

Voorbeelden van codes

LINK.connect demon­strator
Deze tool voor Windows-pc's gebruikt de WEBFLEET.connect-API om het gebruik van LINK.connect te demon­streren. Ook wordt met LINK.connect via Bluetooth verbinding gemaakt met een LINK 410/510 . De tool helpt u om tijdens de ontwik­keling de Bluetoot­h-ver­binding met externe hardware te testen. De tool is geschreven in C#. Systeem­ver­eisten: .NET 3.5 SP1, Microsoft Bluetoot­h-stack bij gebruik van Bluetoot­h-functies.

LINK.connect demon­strator

Voorbeeld LINK.connec­t-in­te­gratie
Dit voorbeeld­project toont het gebruik van LINK.connect bij een bestuur­der­toe­wijzing aan een voertuig. In dit voorbeeld worden een Android-smartphone aan de clientzijde en een server­com­ponent op basis van PHP gebruikt.

Voorbeeld LINK.connec­t-in­te­gratie


PRO.connect

De PRO.connect-SDK biedt u toegang tot WEBFLEET-func­ti­o­na­liteit op de robuuste driver terminals uit de TomTom PRO 82xx-serie. Als developer kunt u het WEBFLEET-or­der­werk­proces aanpassen aan de behoeften van uw klanten met bijvoor­beeld: barco­descanning, digitale handte­ke­ningen, vraagpaden en foto's. Gegevens uit het veld kunnen via de LINK naar kantoor worden verzonden. Hierdoor hebben uw klanten minder connec­ti­vi­teits­bronnen nodig en besparen ze op netwerk­kosten.

De TomTom PRO 82xx-serie wordt geleverd met een Mobile Device Management systeem (MDM). De Mobile Device Management geeft klanten de mogelijkheid hun TomTom PRO 82xx-serie efficiënter te beheren. Klanten kunnen systemen op afstand updaten en confi­gu­reren en de content op elk systeem beheren.

SDK

Documenten en handlei­dingen

Devel­o­pers­hand­leiding PRO.connect
Ga aan de slag met PRO.connect. Importeer de PRO.connect-SDK in uw ontwik­ke­lingsom­geving (Eclipse) en zet een PRO.connec­t-project op.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding PRO.connect

Devel­o­pers­hand­leiding PRO.connect
Ga aan de slag met PRO.connect. Importeer de PRO.connect-SDK in uw ontwik­ke­lingsom­geving (Eclipse) en zet een PRO.connec­t-project op.

Ontwik­ke­laars­hand­leiding PRO.connect

Voorbeelden van codes

PRO.connect SDK documen­tatie
Lees meer over het gebruik van de PRO.connect-SDK, bijvoor­beeld over WEBFLEET-orders, tekst­be­richten en aangepaste gegevens.

PRO.connect SDK documen­tatie

PRO.connect referen­tie-im­ple­men­tatie
Dit is een voorbeeldcode voor de standaard orderflow- en bericht­func­ti­o­na­liteit van WEBFLEET. Hiermee kunt u eenvoudig een aangepaste order­workflow voor uw klant maken.

PRO.connect referen­tie-im­ple­men­tatie


OBD.connect

De OBD.connect-SDK maakt het mogelijk om via de LINK 100 toegang te krijgen tot informatie over voertuig­ge­bruik en rijpres­taties. De LINK 100 is een OBD-I­I-ap­paraat dat kan worden aangesloten op de diagno­se­stekker van het voertuig en verbindt het voertuig via Bluetooth met een smartphone. Daarnaast kunnen klanten presta­tie­ge­gevens van de motor in realtime bekijken en persoon­lijke scores voor remmen, bochtenwerk en accele­ra­tie­gedrag bekijken, alsmede informatie over ritten en kilome­ter­standen. Met deze gegevens kunnen mobiele apps voor allerlei doeleinden worden ontwikkeld, zoals Usage Based Insurance, leasing, rijstijl­feedback en hulp onderweg.


TachoShare.connect

TachoShare.connect is een API waarmee partners toegang krijgen tot de tacho­graaf­ge­gevens van klanten van Webfleet Solutions. Deze gegevens worden opgeslagen in het WEBFLEET Telema­ti­ca­ser­vi­ce-platform (WTSP). Dit document bevat alle informatie die u nodig heeft om tacho­graaf­ge­gevens van de klant in uw systeem of applicatie te integreren met de TachoShare.connec­t-in­terface.

Documenten en handlei­dingen

TachoShare.connect API documen­tatie
Aan de slag met TachoShare.connect. Bekijk hoe u tacho­graaf­be­standen en bestanden van bestuur­ders­kaarten kunt ophalen.

TachoShare.connect API documen­tatie

Toegang tot OAuth Webfleet Solutions API's
Meer informatie over toegang tot TachoShare.connect API.

Toegang tot OAuth Webfleet Solutions API's

Voorbeelden van codes

OAuth client Java voorbeeld
Deze voorbeeldcode demon­streert een Java Spring webap­pli­catie die toegang heeft tot Webfleet Solutions API's die gebruik­maken van OAuth 2.0 autorisatie codeflow.

OAuth client Java voorbeeld

Postman-ver­za­meling
Het doel van deze verzameling is om de verschil­lende betrokken flows, van authen­ti­catie tot het verkrijgen van tacho­graaf­ge­gevens, te tonen.

Postman-ver­za­meling

Deze Postman-ver­za­meling bevat drie JSON-be­standen:

production.postman_environment.json kenmerkt de URL's van de WEBFLEET authen­ti­ca­tie­server en TachoShare.connect.

production.postman_environment.json bevat alle API-op­roepen die nodig zijn om het OAuth-au­tho­ri­sa­tie­proces te voltooien.

TachoShare.connect.postman_collection.json bevat alle API-op­roepen die nodig zijn om tacho­graaf­ge­gevens en gegevens van bestuur­ders­kaarten op te halen.

Vraag toegang tot API aan (API key)

Voor toegang tot de WEBFLEET API's gaat u als volgt te werk:

 1. Vraag een API key aan

  Voor klanten

  Als u een WEBFLEET-klant bent en een API key wilt aanvragen (bijv. om een extern systeem met WEBFLEET te verbinden), vul dan het online aanvraag­for­mulier in. Om het online aanvraag­for­mulier te kunnen gebruiken, moet u uzelf aanmelden bij Mijn account via de klanten­ser­vi­ce­portal op de Webfleet Solutions-website of zo nodig een nieuw account aanmaken. Kies vervolgens Vraag een API key aan in de vervolg­keu­ze­lijst Categorie.

  Voor externe integra­tie­partners

  Als u een systeem­in­te­grator bent en een API key wilt aanvragen, moet u uzelf aanmelden voor het .connec­t-part­ner­pro­gramma. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u uw eerste API key. Als u nog meer API keys wilt aanvragen, volgt u het hierboven beschreven proces voor klanten.

 2. Stel een speciaal WEBFLEET.connec­t-ac­count

  Om deze stap te voltooien, volgt u het proces zoals beschreven in WEBFLEET.connect-API documen­tatie.

  WEBFLEET

  WEBFLEET Classic

  U kunt ook de instructies in de video volgen.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten