Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Przeczytaj więcejArrow right

Wszystko, czego potrzeba do integracji dowolnego oprogra­mo­wania i sprzętu z platformą WEBFLEET i urządze­niami podłą­czonymi do samochodu.

Materiały dot. .connect

Interfejs API WEBFLEET.connect łączy aplikacje z platformą do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET. Korzystając z interfejsu WEBFLEET.connect, można podnieść wartość wszystkich rodzajów rozwiązań biznesowych, takich jak optyma­li­zacja wyznaczania tras i tworzenia harmo­no­gramów, planowanie zasobów przed­się­biorstwa, systemy zarządzania transportem (TMS), planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie zasobami i wiele innych.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect
Rozpocznij korzystanie z WEBFLEET.connect. Dowiedz się, jak wysyłać i odbierać dane dla najczęściej używanego interfejsu API WEBFLEET.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — przydzie­lanie zadań
Wysyłaj zadania do WEBFLEET i otrzymuj aktuali­zacje ich stanu.


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową
Twórz zdefi­niowane trasy i dołączaj je do zamówień z planu podróży.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — kolejki komunikatów
Używasz więcej niż jednej funkcji? Korzystaj z kolejek komunikatów. Poznaj podstawowe pojęcia, wskazówki i porady.


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — bezpie­czeństwo i wydajność kierowców
Dowiedz się, jak korzystać ze wskaźnika OptiDrive. Twórz narzędzia do anali­zo­wania potrzeb szkole­niowych kierowców i przyzna­wania nagród.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET Plugin — Integracja posiadanych danych z interfejsem WEBFLEET
Dowiedz się, jak wyświetlać swoje dane w interfejsie usługi WEBFLEET.


Przykłady kodu

Biblioteka języka Perl WEBFLEET.connect
Biblioteka Perl stanowi otoczenie interfejsu API. Demonstruje ona, w jaki sposób należy komunikować się z WEBFLEET.connect i zapewnia podstawę dla innych przykładów zastosowań języka Perl.

Biblioteka języka Visual Basic WEBFLEET.connect
Dwa przykłady typu „Hello World” w języku Visual Basic ilustrujące, jak uzyskać listę obiektów i wysłać prosty komunikat tekstowy. W pierwszym przykładzie wykorzy­stano obiekt WinHt­t­pRe­quest COM do integracji z interfejsem CSV WEBFLEET.connect, a w drugim przykładzie wykorzy­stano interfejs SOAP WEBFLEET.connect.


Przykład w języku C#
Przykładowe projekty w języku C# wykorzy­stane w instruk­cjach dla progra­mistów WEBFLEET.connect dotyczących bezpie­czeństwa i wydajności kierowców.

Przykład w języku Delphi
Prosty przykład w języku Delphi przed­sta­wiający, jak wysyłać żądania do WEBFLEET.connect i analizować składniowo wyniki.


Narzędzie punktów trasy na planie podróży
To narzędzie przedstawia, jak tworzyć zamówienia z planu podróży w języku C#. Wymagania systemowe: .NET 3.5 SP1 lub nowszy.

Przykład skryptu ASP/VB
Przykład strony ASP pokazujący, jak używać skryptu VBScript, aby przesyłać żądania do WEBFLEET.connect i pisać wyniki bezpo­średnio na stronie.

LINK.connect jest interfejsem Bluetooth w urządzeniu do śledzenia LINK. LINK.connect umożliwia połączenie aplikacji wzboga­ca­jących dane z urządzeń w pojazdach (skanerów kodów kreskowych, czujników temperatury, systemów monito­ru­jących ciśnienie w oponach itd.) z interfejsem API WEBFLEET.connect.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja API LINK.connect
Dowiedz się, jak łączyć urządzenia innych producentów z urządzeniem LINK przez interfejs LINK.connect.


Przykłady kodu

Demon­stracja LINK.connect
To narzędzie w komputerze z systemem Windows korzysta z interfejsu API WEBFLEET.connect API, aby zademon­strować użycie LINK.connect. Łączy się ono również z urządzeniem LINK 410/510 z włączonym LINK.connect przez Bluetooth. Narzędzie to pomaga testować podstawowe funkcje podczas tworzenia połączenia ze sprzętem innych producentów przez Bluetooth. Narzędzie to zostało napisane w języku C#. Wymagania systemowe: .NET 3.5 SP1, stos Bluetooth firmy Microsoft podczas korzystania z funkcji Bluetooth.

Przykład integracji LINK.connect
Ten przykładowy projekt przedstawia użycie LINK.connect w sytuacji, gdy kierowca jest przypisany do pojazdu. W tym przykładzie wykorzy­stane są smartfon z systemem Android po stronie klienta i komponent serwera PHP.

Zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK zapewnia dostęp do funkcji WEBFLEET we wzmoc­nionych terminalach kierowcy z serii TomTom PRO 82xx. Jako programista możesz dostosować przepływ zamówień w ramach rozwiązania WEBFLEET do potrzeb klientów, w tym skanowanie kodów kreskowych, podpis cyfrowy, ścieżki pytań i zdjęcia. Dane z terenu można przesyłać do biura za pomocą urządzenia LINK, co pozwoli klientom ograniczyć źródła połączeń i zaosz­czędzić na kosztach związanych z siecią.

Seria TomTom PRO 82xx jest wyposażona w system zarządzania urządze­niami mobilnymi (MDM). Mobile Device Manager pozwala klientom wydajniej zarządzać urządze­niami z serii TomTom PRO 82xx. Klienci mogą zdalnie aktuali­zować i konfi­gu­rować urządzenia — oraz kontrolować zawartość zainsta­lowaną w każdym urządzeniu.

Zestaw narzędzi SDK


Dokumenty i instrukcje

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect
Rozpocznij korzystanie z PRO.connect. Zaimportuj zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect do swojego środowiska progra­mi­stycznego (Eclipse) i utwórz projekt PRO.connect.

Dokumen­tacja zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect
Dowiedz się, jak używać zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK, w tym zamówień, komunikatów tekstowych, własnych danych i innych elementów w platformie WEBFLEET.


Przykłady kodu

Przykłady kodu PRO.connect
Naucz się podsta­wowych pojęć z zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect i zacznij programować. Opisy przykładów znajdują się w instruk­cjach dla progra­mistów dotyczących PRO.connect.

Przykładowa imple­men­tacja PRO.connect
To jest przykład kodu dla standar­dowego przepływu zamówień i funkcji wysyłania komunikatów w platformie WEBFLEET. Pozwala on na progra­mo­wanie zmody­fi­ko­wanego przepływu zamówień dla pracowników klienta w bardzo prosty sposób.

Zestaw narzędzi dla progra­mistów OBD.connect zapewnia dostęp do danych dotyczących użytkowania pojazdu i parametrów jazdy za pośred­nictwem urządzenia LINK 100. LINK 100 to podłączane do złącza diagno­stycznego pojazdu urządzenie OBD-II, które łączy pojazd ze smartfonem przez Bluetooth. Dodatkowo klienci mają podgląd na żywo wydajności silników, bieżącą analizę parametrów hamowania, wchodzenia w zakręty i przyspie­szania dla każdego kierowcy, a także dane podróży i drogomierza. Dane te mogą być użyte do tworzenia aplikacji mobilnych do wielu zastosowań, w tym do ubezpieczeń UBI, leasingu, informacji zwrotnych o stylu jazdy kierowców i pomocy drogowej.

Zestaw narzędzi SDK

Żądanie dostępu do interfejsu API (klucz API)


Aby uzyskać dostęp do interfejsów API platformy WEBFLEET, wykonaj następujące czynności:

 1. Zażądaj klucza API
  Dla klientów

  Jeśli jesteś klientem WEBFLEET i potrze­bujesz klucza API (np. do łączenia się z oprogra­mo­waniem innych firm za pośred­nictwem platformy WEBFLEET), wypełnij nasz internetowy formularz. Aby do niego przejść, zaloguj się do swojego konta za pośred­nictwem portalu obsługi klienta pod adresem Webfleet Solutions lub utwórz nowe konto, jeśli jest taka potrzeba. Następnie wybierz Żądanie klucza API w menu rozwijanym Kategorie.

  Dla zewnętrznych partnerów ds. integracji

  Jeśli jesteś integra­torem systemu i potrze­bujesz klucza API, dołącz do programu .connect Partner Programme. Pierwszy klucz API otrzymasz po zareje­stro­waniu się w programie. Aby uzyskać kolejne klucze API, wykonaj opisane powyżej czynności dotyczące klientów.

 2. Załóż specjalne konto WEBFLEET.connect

  Aby ukończyć ten krok, wykonaj czynności opisane w dokumen­tacji API WEBFLEET.connect.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  Możesz również wykonać czynności przed­sta­wione w filmie.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Nie jesteś jeszcze partnerem .connect?