Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Materiały dla progra­mistów

Wszystko, czego potrzeba do integracji dowolnego oprogra­mo­wania i sprzętu z platformą WEBFLEET i urządze­niami podłą­czonymi do samochodu.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET.connect

Interfejs API WEBFLEET.connect łączy aplikacje z platformą do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET. Korzystając z interfejsu WEBFLEET.connect, można podnieść wartość wszystkich rodzajów rozwiązań biznesowych, takich jak optyma­li­zacja wyznaczania tras i tworzenia harmo­no­gramów, planowanie zasobów przed­się­biorstwa, systemy zarządzania transportem (TMS), planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie zasobami i wiele innych.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect
Rozpocznij korzystanie z WEBFLEET.connect. Dowiedz się, jak wysyłać i odbierać dane dla najczęściej używanego interfejsu API WEBFLEET.

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect (HTML)

Dokumen­tacja interfejsu API WEBFLEET.connect (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — przydzie­lanie zadań
Wysyłaj zadania do WEBFLEET i otrzymuj aktuali­zacje ich stanu.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — przydzie­lanie zadań


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową
Twórz zdefi­niowane trasy i dołączaj je do zamówień z planu podróży.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową (HTML)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — zdefi­niowane trasy przesyłane drogą radiową (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — kolejki komunikatów
Używasz więcej niż jednej funkcji? Korzystaj z kolejek komunikatów. Poznaj podstawowe pojęcia, wskazówki i porady.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — kolejki wiadomości


Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — bezpie­czeństwo i wydajność kierowców
Dowiedz się, jak korzystać ze wskaźnika OptiDrive. Twórz narzędzia do anali­zo­wania potrzeb szkole­niowych kierowców i przyzna­wania nagród.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET.connect — bezpie­czeństwo i wydajność kierowców (HTML)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET Plugin — Integracja posiadanych danych z interfejsem WEBFLEET
Dowiedz się, jak wyświetlać swoje dane w interfejsie usługi WEBFLEET.

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET Plugin (PDF)

Instrukcje dla progra­mistów WEBFLEET Plugin (HTML)

Narzędzia progra­mi­styczne WEBFLEET Plugin

Przykłady kodu

Biblioteka języka Perl WEBFLEET.connect
Biblioteka Perl stanowi otoczenie interfejsu API. Przedstawia ona, w jaki sposób należy komunikować się z WEBFLEET.connect i zapewnia podstawę dla innych przykładów zastosowań języka Perl.

Biblioteka języka Perl WEBFLEET.connect

Biblioteka języka Visual Basic WEBFLEET.connect
Dwa przykłady typu „Hello World” w języku Visual Basic ilustrujące, jak uzyskać listę obiektów i wysłać prosty komunikat tekstowy. W pierwszym przykładzie wykorzy­stano obiekt WinHt­tpRe­quest COM do integracji z interfejsem CSV WEBFLEET.connect, a w drugim przykładzie wykorzy­stano interfejs SOAP WEBFLEET.connect.

Biblioteka języka Visual Basic WEBFLEET.connect


Przykład w języku C#
Przykładowe projekty w języku C# wykorzy­stane w instruk­cjach dla progra­mistów WEBFLEET.connect dotyczących bezpie­czeństwa i wydajności kierowców.

Przykład w języku C#

Przykład w języku Delphi
Prosty przykład w języku Delphi przed­sta­wiający, jak wysyłać żądania do WEBFLEET.connect i analizować składniowo wyniki.

Przykład w języku Delphi


Narzędzie punktów trasy na planie podróży
To narzędzie przedstawia, jak tworzyć harmonogram zamówień w języku C#. Wymagania systemowe: .NET 3.5 SP1 lub nowszy.

Narzędzie punktów trasy na planie podróży

Przykład skryptu ASP/VB
Przykład strony ASP pokazujący, jak używać skryptu VBScript, aby przesyłać żądania do WEBFLEET.connect i pisać wyniki bezpo­średnio na stronie.

Przykład skryptu ASP/VB


LINK.connect

LINK.connect jest interfejsem Bluetooth w urządzeniu do śledzenia LINK. LINK.connect umożliwia połączenie aplikacji pobie­ra­jących dane z urządzeń w pojazdach (skanerów kodów kreskowych, czujników temperatury, systemów monito­ru­jących ciśnienie w oponach itd.) z interfejsem API WEBFLEET.connect.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja interfejsu API LINK.connect
Dowiedz się, jak łączyć urządzenia innych producentów z urządzeniem LINK przez interfejs LINK.connect.

Dokumen­tacja interfejsu API LINK.connect (PDF)

Przykłady kodu

Prezentacja LINK.connect
To narzędzie w komputerze z systemem Windows korzysta z interfejsu API WEBFLEET.connect API, aby zademon­strować użycie LINK.connect. Łączy się ono również z urządzeniem LINK 410/510 z włączonym LINK.connect przez Bluetooth. Narzędzie to pomaga testować podstawowe funkcjo­nal­ności podczas projek­to­wania procesu wymiany danych z urządze­niami innych producentów przez Bluetooth. Narzędzie to zostało napisane w języku C#. Wymagania systemowe: .NET 3.5 SP1, stos Bluetooth firmy Microsoft podczas korzystania z funkcji Bluetooth.

Prezentacja LINK.connect

Przykład integracji LINK.connect
Ten przykładowy projekt przedstawia użycie LINK.connect w celu przypisania kierowcy do pojazdu. W tym przykładzie wykorzy­stane są smartfon z systemem Android po stronie klienta i komponent serwera PHP.

Przykład integracji LINK.connect


PRO.connect

Zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK zapewnia dostęp do funkcjo­nal­ności WEBFLEET na wzmoc­nionych terminalach kierowcy z serii TomTom PRO 82xx. Jako programista możesz dostosować przepływ zamówień w ramach rozwiązania WEBFLEET do potrzeb klientów, w tym skanowanie kodów kreskowych, podpis cyfrowy, ścieżki pytań i zdjęcia. Dane z terenu można przesyłać do biura za pomocą urządzenia LINK, co pozwoli klientom ograniczyć źródła połączeń i zaosz­czędzić na kosztach związanych z siecią.

Seria TomTom PRO 82xx jest dostarczana jest z systemem zarządzania urządze­niami mobilnymi (MDM). Mobile Device Manager pozwala klientom wydajniej zarządzać urządze­niami z serii PRO 82xx. Klienci mogą zdalnie aktuali­zować i konfi­gu­rować urządzenia — oraz kontrolować zawartość zainsta­lowaną w każdym urządzeniu.

Zestaw narzędzi SDK

Dokumenty i instrukcje

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect
Rozpocznij korzystanie z PRO.connect. Zaimportuj zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect do swojego środowiska progra­mi­stycznego (Eclipse) i utwórz projekt PRO.connect.

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect
Rozpocznij korzystanie z PRO.connect. Zaimportuj zestaw narzędzi dla progra­mistów PRO.connect do swojego środowiska progra­mi­stycznego (Eclipse) i utwórz projekt PRO.connect.

Instrukcje dla progra­mistów PRO.connect

Przykłady kodu

Dokumen­tacja PRO.connect SDK
Dowiedz się, jak używać zestawu narzędzi dla progra­mistów PRO.connect SDK, w tym zamówień, komunikatów tekstowych, własnych danych i innych elementów w platformie WEBFLEET.

Dokumen­tacja PRO.connect SDK

Przykładowe zasto­so­wanie PRO.connect
To jest przykład kodu dla standar­dowego przepływu zamówień i funkcji wysyłania komunikatów w platformie WEBFLEET. Pozwala on na progra­mo­wanie zmody­fi­ko­wanego przepływu zamówień dla pracowników klienta w bardzo prosty sposób.

Przykładowe zasto­so­wanie PRO.connect


OBD.connect

Zestaw narzędzi dla progra­mistów OBD.connect zapewnia dostęp do danych dotyczących użytkowania pojazdu i parametrów jazdy za pośred­nictwem urządzenia LINK 100. LINK 100 to podłączane do złącza diagno­stycznego pojazdu urządzenie OBD-II, które łączy pojazd ze smartfonem przez Bluetooth. Dodatkowo klienci mają w czasie rzeczy­wistym podgląd informacji o pracy silnika, bieżącą analizę parametrów hamowania, wchodzenia w zakręty i przyspie­szenia dla każdego kierowcy, a także dane podróży i drogomierza. Dane te mogą być użyte do tworzenia aplikacji mobilnych do wielu zastosowań, w tym do ubezpieczeń UBI, leasingu, informacji zwrotnych o stylu jazdy kierowców i pomocy drogowej.


TachoShare.connect

TachoShare.connect to interfejs API, który umożliwia partnerom uzyskanie dostępu do danych z tachografu. Dane należące do klientów Webfleet Solutions, przecho­wywane są na platformie usług telema­tycznych Webfleet. Niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje potrzebne do zinte­gro­wania danych tachografu klienta z innym systemem lub aplikacją za pomocą interfejsu TachoShare.connect.

Dokumenty i instrukcje

Dokumen­tacja API TachoShare.connect
Zacznij korzystać z TachoShare.connect. Dowiedz się, jak uzyskać pliki tachografu i karty kierowcy.

Dokumen­tacja API TachoShare.connect

Dostęp do interfejsów API OAuth Webfleet Solutions
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do interfejsu API TachoShare.connect

Dostęp do interfejsów API OAuth Webfleet Solutions

Przykłady kodu

Przykład OAuth dla Klienta Java
Przykład kodu przed­sta­wiający, jak przy użyciu aplikacji Java Spring Web uzyskać dostęp do interfejsu API Webfleet Solutions za pomocą Przepływ kodu autoryzacji OAuth 2.0.

Przykład OAuth dla Klienta Java

Zbiór Postman
Celem tego zbioru jest pokazanie różnych wykorzy­sty­wanych przepływów, zaczynając od uwierzy­tel­nienia aż po odbiór danych tachografu.

Zbiór Postman

Zbiór Postman zawiera trzy pliki JSON:

production.postman_environment.json określa adresy URL serwera uwierzy­tel­nienia WEBFLEET i TachoShare.connect.

production.postman_environment.json zawiera wszystkie wywołania API potrzebne do ukończenia procesu uwierzy­tel­nienia OAuth.

TachoShare.connect.postman_collection.json zawiera wszystkie wywołania API potrzebne do zebrania danych tachografu i karty kierowcy.

Żądanie dostępu do interfejsu API (klucz API)

Aby uzyskać dostęp do interfejsów API platformy WEBFLEET, wykonaj następujące czynności:

 1. Zażądaj klucza API

  Dla klientów

  Jeśli jesteś klientem WEBFLEET i potrze­bujesz klucza API (np. do łączenia się z oprogra­mo­waniem innych firm za pośred­nictwem platformy WEBFLEET), wypełnij nasz internetowy formularz. Aby do niego przejść, zaloguj się do swojego konta za pośred­nictwem portalu obsługi klienta pod adresem Webfleet Solutions lub utwórz nowe konto, jeśli jest taka potrzeba. Następnie wybierz Żądanie klucza API w menu rozwijanym Kategorie.

  Dla zewnętrznych partnerów ds. integracji

  Jeśli jesteś integra­torem systemu i potrze­bujesz klucza API, dołącz do programu .connect Partner Programme. Pierwszy klucz API otrzymasz po zareje­stro­waniu się w programie. Aby uzyskać kolejne klucze API, wykonaj opisane powyżej czynności dotyczące klientów.

 2. Załóż specjalne konto WEBFLEET.connect

  Aby ukończyć ten krok, wykonaj czynności opisane w dokumen­tacji API WEBFLEET.connect.

  WEBFLEET

  WEBFLEET Classic

  Możesz również wykonać czynności przed­sta­wione w filmie.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Nie jesteś jeszcze partnerem .connect?

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz