Fejlesztői erőforrások

Minden, amire csak szüksége lehet ahhoz, hogy bármilyen szoftvert vagy hardvert integráljon a Webfleet megoldással és a csatla­koz­tatott jármű­esz­kö­zökkel.

WEBFLEET.connect

A WEBFLEET.connect API össze­kap­csolja a szoftveres alkal­ma­zá­sokat a Webfleet jármű­park­kezelő megoldással. A WEBFLEET.connect API-n keresztül bármilyen típusú üzleti megoldás, többek között az útválasztás- és üteme­zés-op­ti­ma­li­zálás, az ERP, a szállí­tás­irá­nyítási rendszer (TMS), az ellátá­si­lánc-ter­vezés, az eszköz­ke­zelés és számtalan egyéb értékét is növelheti.

Dokumen­tumok és útmutatók

WEBFLEET.connect API dokumen­táció
Kezdeti lépések a WEBFLEET.connect haszná­la­tának haszná­la­tához. Tudja meg, hogyan küldhet és fogadhat adatokat a leggyak­rabban használt Webfleet API-ra vonatkozóan.

WEBFLEET.connect API dokumen­táció (HTML)

WEBFLEET.connect API dokumen­táció (PDF)

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Feladat­ki­osztás
Küldje el a feladatokat a Webfleet megoldásba, és fogadja távolról a feladatok állapotával kapcsolatos frissí­té­seket.

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Feladat­ki­osztás


WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Előre megha­tá­rozott légvo­nalbeli útvonalak
Hozzon létre előre megha­tá­rozott útvonalakat, és foglalja bele az útvonal­terv-meg­ren­de­lé­sekbe.

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Előre megha­tá­rozott légvo­nalbeli útvonalak (HTML)

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Előre megha­tá­rozott légvo­nalbeli útvonalak (PDF)

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Üzenetsorok
Több funkciót is használ? Dolgozzon üzenet­so­rokkal. Fedezze fel az alapkon­cep­ciókat, tippeket és trükköket.

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Üzenetsorok


WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Jármű­ve­zetői biztonság és hatékonyság
Ismerje meg az OptiDrive jelző használatát. Hozzon létre eszközöket a jármű­ve­zetői képzési igények elemzéséhez és a jutalmak bizto­sí­tá­sához.

WEBFLEET.connect fejlesztői útmutató – Jármű­ve­zetői biztonság és hatékonyság (PDF)

Webfleet beépülő modulok fejlesztői útmutatója – Integrálja adatait a Webfleet felhasz­nálói felületbe
Ismerje meg, hogyan jelenítheti meg adatait a Webfleet felhasz­nálói felületen.

Webfleet beépülő modulok fejlesztői útmutatója (PDF)

Webfleet beépülő modulok fejlesztői útmutatója (HTML)

Webfleet beépülő modulok fejlesztői eszköze


LINK.connect

A LINK.connect egy, a LINK járműkövető eszköz által szolgál­tatott Blueto­oth-fe­lület. A LINK.connect olyan alkal­ma­zások csatla­koz­ta­tását teszi lehetővé, amelyek bővítik a jármű­hard­ve­rekből (vonal­kód­ol­va­sókból, hőmér­sék­let-ér­zé­ke­lőkből, TPMS-ér­zé­ke­lőkből stb.) származó adatokat a WEBFLEET.connect API számára.

Dokumen­tumok és útmutatók

LINK.connect API dokumen­táció
Ismerje meg, hogyan csatla­koz­tathat harmadik felektől származó eszközöket a LINK egységhez a LINK.connect felületen keresztül.

LINK.connect API dokumen­táció (PDF)


PRO.connect

A PRO.connect SDK haszná­la­tával a PRO 8 sorozatú, strapabíró jármű­ve­zetői termi­ná­lokon is hozzáférhet a Webfleet funkciókhoz. Fejlesz­tőként a Webfleet megrendelés munka­fo­lya­matát a saját ügyfelei üzleti igényeinek megfelelően szabhatja meg (pl. vonal­kód­ol­vasás, digitális aláírás, kérdés­út­vo­nalak és fényképek). A terepi adatok a LINK eszközön keresztül küldhetők vissza a háttér­rend­szerbe, így ügyfeleinek kevesebb csatla­kozási forrásra van szüksége, és a hálózati költségeken is spórol­hatnak.

A PRO 8 sorozat mobil­esz­köz-kezelő (MDM) rendszerrel rendelkezik. A Mobile Device Manager segít­sé­gével az ügyfelek még hatéko­nyabban végezhetik el a feladatokat PRO 8 sorozatú eszközükön. Az ügyfelek távolról végezhetik el az eszközök frissítését és konfi­gu­rá­lását – emellett az egyes egységekre telepített tartalmakat is ellen­őriz­hetik.

SDK

Dokumen­tumok és útmutatók

PRO.connect fejlesztői útmutató
Ismerkedjen meg a PRO.connect haszná­la­tának kezdeti lépéseivel. Importálja a PRO.connect SDK-t a fejlesztői környezetbe (Eclipse), majd indítson el egy PRO.connect projektet.

PRO.connect fejlesztői útmutató

PRO.connect SDK dokumen­táció
Ismerje meg a PRO.connect SDK használatát, többek között a Webfleet megren­de­lések, a szöveges üzenetek, az egyedi adatok és sok más használatát is.

PRO.connect SDK dokumen­táció

Példakódok

PRO.connect példakódok
Ismerje meg a PRO.connect SDK alapkon­cep­cióit, és lásson neki a fejlesz­tésnek. A példák leírása a PRO.connect fejlesztői útmutatóban található.

PRO.connect példakódok.

PRO.connect referen­cia­al­kal­mazás
Ez egy, a normál Webfleet megren­delési folyamat és az üzenet­küldési funkció létre­ho­zására szolgáló példakód. A haszná­la­tával személyre szabott munka­meg­ren­delési folyamatot fejleszthet ki az ügyfelei csapata számára – mindezt minimális erőfe­szí­téssel.

PRO.connect referen­cia­al­kal­mazás

PRO 8 Driver Terminals

A PRO 8 platform megoldás segít a vállalkozás hatékony­sá­gának fokozásában. A platform segít­sé­gével problé­ma­men­tesen össze­kap­csol­hatja üzleti alkal­ma­zásait a Webfleet vállalat megol­dá­saival.

Dokumen­tumok és útmutatók

A PRO 8 jármű­ve­zetői terminál fejlesz­tésére vonatkozó dokumen­táció

Kezdeti lépések a PRO 8 eszközökkel kapcsolatos fejlesz­té­sekhez. Fedezze fel a platform által kínált integrációs lehető­sé­geket.

A PRO 8 jármű­ve­zetői terminál fejlesz­tésére vonatkozó dokumen­táció (PDF)

A PRO 8 jármű­ve­zetői terminál fejlesz­tésére vonatkozó dokumen­táció (HTML)


TachoShare.connect

A TachoShare.connect egy olyan API, amelynek haszná­la­tával a partnerek hozzá­fér­hetnek a Webfleet ügyfelek tulaj­do­nában lévő, a Webfleet Telematics Service Platformon (WTSP) tárolt tachog­ráf-a­da­tokhoz. Ez a dokumentum minden szükséges információt biztosít ahhoz, hogy a TachoShare.connect felület haszná­la­tával saját rendszerébe vagy alkal­ma­zásába integ­rál­hassa az ügyfél tachog­ráf-a­datait.

Dokumen­tumok és útmutatók

TachoShare.connect API dokumen­táció
Kezdeti lépések a TachoShare.connect haszná­la­tához. Ismerje meg, hogyan tehet szert a tachográf- és jármű­ve­ze­tő­i­kár­tya-fáj­lokra.

TachoShare.connect API dokumen­táció

Hozzáférés az OAuth Webfleet API-khoz
Ismerje meg, hogyan férhet hozzá a TachoShare.connect API-hoz.

Hozzáférés az OAuth Webfleet API-khoz (HTML)

Hozzáférés az OAuth Webfleet API-khoz (PDF)

Példakódok

OAuth klienshez tartozó Java példa
Ennél a példakódnál egy Java Spring webal­kal­mazás fér hozzá a Webfleet API-khoz a következő haszná­la­tával: Az OAuth 2.0 hitele­sítési kód folyamata.

OAuth klienshez tartozó Java példa

Postman-gyűj­temény
A gyűjtemény célja a különböző érintett folyamatok megje­le­nítése, az engedé­lye­zéstől kezdve a tachog­ráf-a­datok megszer­zéséig.

Postman-gyűj­temény

Ez a Postman-gyűj­temény három JSON-fájlt tartalmaz:

A production.postman_environment.json a Webfleet hitele­sítési szerverhez és a TachoShare.connect API-hoz tartozó URL-címeket határozza meg.

A production.postman_environment.json tartalmazza az OAuth hitele­sítési folyamat elvég­zé­séhez szükséges összes API-hívást.

A TachoShare.connect.postman_collection.json tartalmazza a tachográf- és jármű­ve­ze­tő­i­kár­tya-a­datok össze­gyűj­té­séhez szükséges összes API-hívást.

API-hoz­zá­férés (API-kulcs) igénylése

Ha szeretne hozzáférést kapni a Webfleet API-khoz, kövesse az alábbi lépéseket:

 1. API-kulcs igénylése

  Ügyfelek számára

  Amennyiben Ön Webfleet ügyfél és API-kulcsot szeretne igényelni (például hogy össze­kap­csoljon egy harmadik féltől származó rendszert a Webfleet megoldással), töltse ki online igény­lő­la­punkat. Az online igénylőlap eléréséhez jelent­kezzen be Saját fiókjába a Webfleet weboldal ügyfél­szol­gálati portálján keresztül, illetve szükség esetén hozzon létre egy új fiókot. Ezután válassza ki a Kategória legördülő menü API-kulcs igénylése menüpontját.

  Külső integrációs partnerek számára

  Amennyiben Ön rendszer­in­teg­rátor és API-kulcsot szeretne igényelni, csatla­kozzon a .connect partner­prog­ramhoz. Ha regisztrált a programba, azonnal megkapja az első API-kulcsát. További API-kulcsok igény­lé­séhez kövesse a fent ismertetett, ügyfeleknek szóló folyamat lépéseit.

 2. A dedikált WEBFLEET.connect fiók beállítása

  A lépés elvég­zé­séhez kövesse a WEBFLEET.connect API dokumen­tá­cióban ismertetett folyamatot.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Ehelyett a videóban szereplő utasí­tá­sokat is elvégezheti.

Webfleet
Webfleet Classic

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.