Zöld és biztonságos vezetés

A vezetési stílus javításával csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

Zöld és biztonságos vezetés

A vezetési stílus javításával csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

A Webfleet a járműpark kezelői és a jármű­ve­zetők számára is egyértelmű, részletes jelen­té­seket készít a vezetési stílusról. Mindenkit arra bátorít, hogy cselekedjen minden útvonal előtt, közben és után, ösztönözve a zöldebb és bizton­sá­gosabb vezetést.

A zöld és biztonságos vezetés funkciói

A vezetési stílus javítása

Az OptiDrive 360 az egyik legtel­jesebb megkö­ze­lítés a vezetési telje­sítmény folyamatos javításához.

A jármű­ve­zetők a vezetési telje­sít­mény­mu­tatók széles skálája révén tanulhatnak, gyako­rol­hatnak, kiérté­kelést és össze­ha­son­lítást végezhetnek.

A jármű­ve­zetők közvetlen vissza­jel­zé­seket és prediktív vezetési tanácsokat kapnak vezetés közben, a Webfleet pedig egyér­telműen bemutatja a megta­ka­rítási lehető­sé­geket a jármű­park­ke­ze­lőnek.

Tudja meg, hogyan segíti a Webfleet a járműpark vezetési stílusának javítását.

OptiDrive 360⁠
A vezetési stílus javítása
Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete

Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tásába és a járművek emissziós kibocsá­tásába. Azonosítsa az üzemanyag-ha­té­kony­sággal kapcsolatos trendeket és rendel­le­nes­sé­geket a vezér­lő­pulton, és tegyen lépéseket a fogyasztás csökkentése érdekében.

A járművön belüli LINK eszközeink lekérik az infor­má­ciókat a járműből, és azokat a Webfleet felületén mutatják be. Akár személy­gép­ko­csikból, akár könnyű haszon­gép­jár­mű­vekből vagy teher­gép­jár­mű­vekből áll a járműparkja, megbízható megoldást kínálunk az Ön számára.

Hatékony jármű­kar­ban­tartás

Biztos lehet abban, hogy járműveit megfelelően karban­tartják. A Webfleet jármű­kar­ban­tar­tással értesítést kap, ha diagnosz­tikai problémák lépnek fel egy jármű esetében. A karban­tartási feladatokat pedig valós idejű kilomé­ter­költ­ség-in­for­mációk alapján tervezheti meg.

Jármű­kar­ban­tartás⁠
Hatékony jármű­kar­ban­tartás

Minden, amit tudni szeretne a környe­zet­barát vezetésről

Hogyan tehetem zöldebbé a jármű­par­komat?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ahhoz, hogy zöldebbé tehesse jármű­parkját, először fel kell mérnie vállal­kozása egyedi igényeit és dinamikáit. Meg kellene-e dupláznia erőfe­szí­téseit jármű­park­jának széndi­oxid-ki­bo­csá­tásnak csökkentése érdekében? Talán eljött az ideje, hogy elkezdje régebbi járműveit elektromos modellekre cserélni? Elemezze, hogy mit tud azonnal megtenni, és mi igényel hosszabb távú kötele­zett­ség­vál­lalást. Ez alapján dolgozzon ki egy akciótervet annak érdekében, hogy zöldebbé tegye jármű­parkját. Gyors kezdésre vágyik? Fedezze fel a Webfleet és a Justdiggit Green Your Fleet nevű kezde­mé­nye­zését.

Mi a zöld járműpark irányelv?

0
Ugrás a tartalomhoz

A zöld járműpark irányelv a jármű­par­kokat kínáló cégek fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos küldetését és értékeit, illetve a jármű­parkcég konkrét elérendő céljait határozza meg. A zöld járműpark irányelv tükrözi a környe­zet­vé­delmi felelős­séget olyan konkrét lépésekkel, amelyeket a cég minden egyes dolgozója meg tud tenni. A környe­zet­ba­rátabb vezetés rendszerint az irányelv legfon­tosabb részét képezi – a kibocsá­tások csökkentése alapvető fontosságú a közlekedési ágazat számára.

Mi a fenntartható jármű­park­ke­zelési stratégia?

0
Ugrás a tartalomhoz

A fenntartható jármű­park­ke­zelési stratégia a jármű­park­ke­zelési készségeket digitális megol­dá­sokkal kombinálja. Az üzemanyag-fo­gyasztás és a CO2-kibo­csá­tások valós idejű és korábbi adatainak felhasz­ná­lá­sával a jármű­park­ke­zelők be tudják azonosítani, hogy mely művele­tekkel javítható a cég fenntar­ha­tósága. A vezetési stílus szerepet játszik az üzemanyag-ha­té­kony­ságban, valamint a jármű állapotának megőr­zé­sében, tehát egy fenntartható jármű­park­ke­zelési straté­giának tartal­maznia kell a környe­zet­barát vezetésen alapuló jármű­ve­zetői képzéseket is.

Melyek a környe­zet­barát vezetési technikák?

0
Ugrás a tartalomhoz

A környe­zet­barát vezetés magában foglalja azokat a technikákat, amelyek csökkentik az üzemanyag-fo­gyasztást és a CO2-kibo­csátást. A sebes­ség­tartó automatika használata az autópá­lyákon való egyenletes sebesség fenntartása érdekében az egyik leginkább környe­zet­barát vezetési technika. A hirtelen gázadás elkerülése, az alapjárat haszná­la­tának minima­li­zálása, a megfelelő sebes­ség­váltás, valamint a bizton­sá­gosan végre­hajtott szabadon futás is környe­zet­barát vezetési technika.

Csökkenti a környe­zet­barát vezetés a balesetek számát?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az alacsonyabb, környe­zet­vé­delmi szempontból felelős­ség­teljes sebes­sé­geken való vezetés csökkenti a balesetek valószí­nű­ségét. Mivel a jármű­ve­zetők reakció­idejére, valamint a fékezés és a kormányzás folyamatára is hatással van a sebesség, a környe­zet­barát vezetés egyben bizton­sá­gosabb vezetés is. A legkör­nye­zet­ba­rátabb sebesség személy­autók és könnyű haszon­gép­jár­művek számára 65 és 80 kilométer/óra között van (ez járműről járműre változhat).

A gazdaságos vezetés a követ­ke­zőkben segíti:

Költségek csökkentése

A gazdaságos vezetés az egyik legokosabb módszer az üzemanyag­költ­ségek csökken­tésére.

Bizton­sá­gosabb vezetés

A vezetési stílus javításával csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

Kibocsátás csökkentése

A gazdaságos vezetés támogatja a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás csökken­tését.

Fenntart­ha­tóság javítása

Tegyen lépéseket a környe­zet­vé­delmi felelős­ség­vál­lalás érdekében.

Webfleet környe­zet­barát vezetési jelentések

Üzemanyag-fo­gyasztási jelentés

Ellen­őrizheti a járművek üzemanyag-fo­gyasz­tását, és értesí­té­seket kap a rendkívüli esemé­nyekről.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-jelentés

Felügyelheti a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást a CO2-infor­má­ci­ókkal minden jármű és útvonal esetében.

OptiD­ri­ve-je­lentés

Betekintést nyerhet munkatársai vezetési stílusába.

report optidrive360
ttb maintenance report

Karban­tartási jelentés

Értesítést kap, ha járműveinél elérkezett a karban­tartás ideje.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.