Zöld és biztonságos vezetés

A vezetési stílus javításával csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

A WEBFLEET a járműpark kezelői és a jármű­ve­zetők számára is egyértelmű, részletes jelen­té­seket készít a vezetési stílusról. Mindenkit arra bátorít, hogy cselekedjen minden útvonal előtt, közben és után, ösztönözve a zöldebb és bizton­sá­gosabb vezetést.

A zöld és biztonságos vezetés funkciói

A vezetési stílus javítása

Az OptiDrive 360 az egyik legtel­jesebb megkö­ze­lítés a vezetési telje­sítmény folyamatos javításához.

A jármű­ve­zetők a vezetési telje­sít­mény­mu­tatók széles skálája révén tanulhatnak, gyako­rol­hatnak, kiérté­kelést és össze­ha­son­lítást végezhetnek.

A jármű­ve­zetők közvetlen vissza­jel­zé­seket és prediktív vezetési tanácsokat kapnak vezetés közben, a WEBFLEET pedig egyér­telműen bemutatja a megta­ka­rítási lehető­sé­geket a jármű­park­ke­ze­lőnek.

Tudja meg, hogyan segíti a WEBFLEET a járműpark vezetési stílusának javítását.

OptiDrive 360
A vezetési stílus javítása
Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete

Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete

Valós idejű és korábbi adatokon alapuló betekintést nyerhet járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tásába és a járművek emissziós kibocsá­tásába. Azonosítsa az üzemanyag-ha­té­kony­sággal kapcsolatos trendeket és rendel­le­nes­sé­geket a vezér­lő­pulton, és tegyen lépéseket a fogyasztás csökkentése érdekében.

A járművön belüli LINK eszközeink lekérik az infor­má­ciókat a járműből, és azokat a WEBFLEET felületén mutatják be. Akár személy­gép­ko­csikból, akár könnyű haszon­gép­jár­mű­vekből vagy teher­gép­jár­mű­vekből áll a járműparkja, megbízható megoldást kínálunk az Ön számára.

Hatékony jármű­kar­ban­tartás

Biztos lehet abban, hogy járműveit megfelelően karban­tartják. A WEBFLEET jármű­kar­ban­tar­tással értesítést kap, ha diagnosz­tikai problémák lépnek fel egy jármű esetében. A karban­tartási feladatokat pedig valós idejű kilomé­ter­költ­ség-in­for­mációk alapján tervezheti meg.

Jármű­kar­ban­tartás
Hatékony jármű­kar­ban­tartás

A gazdaságos vezetés a követ­ke­zőkben segíti:

Költségek csökkentése

A gazdaságos vezetés az egyik legokosabb módszer az üzemanyag­költ­ségek csökken­tésére.

Bizton­sá­gosabb vezetés

A vezetési stílus javításával csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

Kibocsátás csökkentése

A gazdaságos vezetés támogatja a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás csökken­tését.

Fenntart­ha­tóság javítása

Tegyen lépéseket a környe­zet­vé­delmi felelős­ség­vál­lalás érdekében.

WEBFLEET környe­zet­barát vezetési jelentések

Üzemanyag-fo­gyasztási jelentés

Ellen­őrizheti a járművek üzemanyag-fo­gyasz­tását, és értesí­té­seket kap a rendkívüli esemé­nyekről.

ttb fuel consumption report
wf co2 report

CO2-jelentés

Felügyelheti a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást a CO2-infor­má­ci­ókkal minden jármű és útvonal esetében.

OptiD­ri­ve-je­lentés

Betekintést nyerhet munkatársai vezetési stílusába.

report optidrive360
ttb maintenance report

Karban­tartási jelentés

Értesítést kap, ha járműveinél elérkezett a karban­tartás ideje.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.