Jogi információk

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Felhasz­nálási feltételek

Webfleet Solutions általános felhasz­nálási feltételek

Ezek az általános felhasz­nálási feltételek a WEBFLEET szolgál­tatás és termékek kölcsön­zésére és értéke­sí­tésére vonatkoznak a WEBFLEET szolgál­tatási felté­te­leivel és/vagy termék­vá­sárlási vagy kölcsönzési felté­te­leivel együtt.

Általános feltételek

WEBFLEET szolgál­tatási feltételek

Ezek a feltételek az általunk nyújtott WEBFLEET szolgál­ta­tásra vonatkoznak a Webfleet Solutions általános felhasz­nálási felté­te­lekkel együtt.

WEBFLEET szolgál­tatási feltételek

Termék­vá­sárlási feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet Solutions általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet Solutions vállalattól vásárolta.

Termék­vá­sárlási feltételek

Termék­bérlési feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet Solutions általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet Solutions vállalattól bérli.

Termék­bérlési feltételek

Adatke­zelési kiegészítés – a GDPR 28. cikkelye szerint

WEBFLEET szolgál­tatási felté­te­leink a személyes adatok feldol­go­zá­sával kapcsolatos záradékokat is tartal­maznak a GDPR 28. cikkelyével összhangban. Ez lehetővé teszi a WEBFLEET ügyfelei számára, hogy e tekintetben teljesítsék adatkezelői kötele­zett­sé­güket. Ezen felül van egy adatfel­dol­gozási függelékünk is, amely tovább részletezi a Webfleet Solutions vállalattal kötött szerződése szerinti adatfel­dol­go­zóként vállalt kötele­zett­sé­günket a GDPR alapján, például az érintettek adattí­pusait és kategóriáit, az alfel­dol­gozási tevékeny­sé­geket, valamint a technikai és szervezési intéz­ke­dé­seket. Az adatfel­dol­gozási függelékben utasítások találhatók azzal kapcso­latban, hogyan kell aláírni és vissza­küldeni nekünk az adatfel­dol­gozási kiegé­szítést.

Adatfel­dol­gozási függelék

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most