Jogi információk

Felhasz­nálási feltételek

Webfleet általános felhasz­nálási feltételek

Ezek az általános felhasz­nálási feltételek a Webfleet szolgál­tatás és termékek kölcsön­zésére és értéke­sí­tésére vonatkoznak a Webfleet szolgál­tatási felté­te­leivel és/vagy termék­vá­sárlási vagy kölcsönzési felté­te­leivel együtt.

Általános feltételek

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Ezek a feltételek az általunk nyújtott Webfleet szolgál­ta­tásra vonatkoznak a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­lekkel együtt.

Webfleet szolgál­tatási feltételek

Termék­vá­sárlási feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól vásárolta.

Termék­vá­sárlási feltételek

Termék­bérlési feltételek

Ezek a feltételek a Webfleet általános felhasz­nálási felté­te­leivel együtt akkor érvényesek, ha a hardver­ter­méket közvetlenül a Webfleet vállalattól bérli.

Termék­bérlési feltételek

Adatke­zelési kiegészítés – a GDPR 28. cikkelye szerint

Webfleet szolgál­tatási felté­te­leink a személyes adatok feldol­go­zá­sával kapcsolatos záradékokat is tartal­maznak a GDPR 28. cikkelyével összhangban. Ez lehetővé teszi a Webfleet ügyfelei számára, hogy e tekintetben teljesítsék adatkezelői kötele­zett­sé­güket. Ezen felül van egy adatfel­dol­gozási függelékünk is, amely tovább részletezi a Webfleet vállalattal kötött szerződése szerinti adatfel­dol­go­zóként vállalt kötele­zett­sé­günket a GDPR alapján, például az érintettek adattí­pusait és kategóriáit, az alfel­dol­gozási tevékeny­sé­geket, valamint a technikai és szervezési intéz­ke­dé­seket. Az adatfel­dol­gozási függelékben utasítások találhatók azzal kapcso­latban, hogyan kell aláírni és vissza­küldeni nekünk az adatfel­dol­gozási kiegé­szítést.

Adatfel­dol­gozási függelék