Professzi­o­nális navigáció

Maradjon a megfelelő útvonalakon és kerülje el a dugókat

Minden forgalmi dugóban töltött másod­perccel csökken a terme­lé­kenysége. A professzi­o­nális navigáció az élő forgalmi adatok és a fejlett algorit­musok összetett hálózatát használja a dugók, a lezárt utak és egyéb ütemtervet lassító akadályok elkerü­lésére.

Funkciók

Pontos közlekedési információ*

A rendszer több százmillió össze­kap­csolt eszközről gyűjtött adatpontok milli­árdjait kombinálja az élő forgalmi nézetekkel a forgalom pontos előre­jel­zé­séhez. A jármű­ve­ze­tőket figyel­mez­tet­hetjük a közelgő dugókra, hogy elkerülhető legyen a hirtelen fékezés.

untranslated
untranslated

Nincs több késés lezárt utak miatt

Nem a forgalom az egyetlen akadály, amelyet a professzi­o­nális navigáció segít elkerülni. A fülkén belüli PRO jármű­ve­zetői terminál eszköz felismeri a lezárt utakat és megtervezi ezek elkerülését.

Gyors útvonalak

Navigációs techno­ló­giánk fel van szerelve a valós vezetési idők adatbá­zi­sával. Ez segít kiszámítani az úti célhoz vezető leggyorsabb útvonalat, bárhová is szeretne menni, és bármikor is kell odaérnie. A forgalom mellett a jelző­lám­pákat, a körfor­gal­makat és más olyan tényezőket is figyelembe vesz, amelyek késlel­tet­hetik az érkezést.

untranslated
untranslated

Több idő az ügyfelekkel

A legha­té­ko­nyabb útvonalakat választva a munkaerő kevesebb időt tölt az úton, és több időt tölthet az ügyfelekkel. Ügyfele a kiváló becsült érkezési időpon­tokkal is elégedett lesz, míg a gyorsabb utazási idők segítenek csökkenteni az üzemanyag­költ­sé­geket.

Teher­au­tó-spe­ci­fikus navigáció

Vannak jármű­park­jában teherautók? Megoldásunk figyelembe veszi a jármű típusát, méretét, tömegét, rakományát és sebességét az útvonal megter­vezése előtt. Távol tartja a teherautót az alacsony hidaktól, az éles kanyaroktól és az egyéb nem megfelelő helyektől.

pro 8475 truck front
untranslated

Sebes­ségmérő kamerák *

A sebes­ségmérő kamerák hasznos segítséget nyújtanak a vezetés és a forgalom szabá­lyo­zá­sában. A fix és mobil sebes­ségmérő kamerák helyei megjelennek a járműben lévő eszközön, hogy a jármű­ve­zetők rendsze­resen ellen­őriz­hessék sebes­sé­güket és fenntartsák a biztonságos vezetési stílust.

PRO Jármű­ve­zetői terminálok

Bizonyos előfi­ze­té­seknél a PRO Jármű­ve­zetői terminálok valós idejű forgalmi infor­má­ciókat jelenítenek meg. Ez a PRO Jármű­ve­zetői terminálok számos egyéb értékes funkciója mellett szerepel, amelyek magukban foglalják az aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zé­seket, a munka­idő-nyil­ván­tartást és egyebeket.

Tudjon meg többet a PRO Jármű­ve­zetői termi­ná­lokról⁠
pro8375 pro7350 en

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az eszköz rendszeres szoftveres és rögzített sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó frissí­té­sekkel, valamint szezonális (évente négyszer érkező) térkép­fris­sí­téssel rendelkezik. A frissítések letöl­té­séhez aktív inter­net­kap­cso­latra van szükség Wi-Fi®-n vagy internethez kapcsolódó számí­tó­gépen keresztül. Az eszköz hagyományos forgalmi és mobil sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó szolgál­ta­tá­sokat is kínál. Ahhoz, hogy ezeket a szolgál­ta­tá­sokat a Webfleet-szerződés részeként vehesse igénybe, eszközének kapcso­lódnia kell egy aktív Webfleet LIVE-e­lő­fi­ze­téssel rendelkező LINK-hez. Ahhoz, hogy ezeket szolgál­ta­tá­sokat Webfleet-előfizetés nélkül vehesse igénybe, eszközének okoste­le­fonhoz kell csatla­koznia, vagy adatfor­ga­lommal bíró SIM-kár­tyával kell rendel­keznie. A sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó szolgál­ta­tások egyes országokban tiltottak lehetnek, és csak a helyi jogsza­bályok betar­tá­sával használ­hatók. A sebes­ségmérő kamerákra vonatkozó funkciók nem állnak rendel­ke­zésre Német­or­szágban, Svájcban és Francia­or­szágban. Francia­or­szágban csak a veszélyes zónák érhetők el. Ezek a szolgál­ta­tások és frissítések mindaddig elérhetők lesznek, amíg eszköze teljesen működőképes. A teljesen működőképes azt jelenti, hogy az eszköz képes szoft­ver­fris­sí­tések, szerviz­fris­sí­tések és tartalmak fogadására, valamint kompa­ti­bilis a jelenlegi kiegé­szí­tőkkel. Egy eszköz nem teljesen működőképes, ha ezek egyikét már nem tudja fogadni, vagy ha már nem érhető el. A térkép- és navigá­ci­ós­szoft­ver-tech­no­lógiák fejlő­dé­sével újabb hardver­tech­no­ló­giára lehet szükség ennek támoga­tá­sához. Abban az esetben, ha a hardver már nem kompa­ti­bilis, a frissítés nem lehetséges. A szolgál­ta­tások és a frissítések csak azokon az eszközön használ­hatók, amelyekhez megvá­sá­rolták ezeket, és nem vihetők át más eszközökre.