Flotta­kezelő

Optima­li­zálja flottája telje­sít­ményét

Szeretné optima­li­zálni járműparkja telje­sít­ményét? A Webfleet megol­dás­cso­magja átlát­ha­tó­ságot biztosít járművei felett, megfelelő betekin­téssel segítve az üzemel­tetési költségek csökken­tését, értékes idő megta­ka­rí­tását, az ügyfél­kap­cso­latok javítását és a biztonság előtérbe helyezését.


Mi az, ami fontos Önnek?

A járműpark átlát­ha­tósága és karban­tartása

Legyen naprakész járművei állapota kapcsán, nagyobb átlát­ha­tó­sággal a járműpark felett. A Webfleet automa­ti­zálja a karban­tartási feladatokat az idő, a kilomé­ter-számláló állása vagy a motor üzemóra­száma alapján. Emellett azonnali értesí­té­seket küld a jármű meghi­bá­so­dá­sáról, így Ön ütemezheti a javításokat, valamint csökkentheti az állásidőt és a váratlan meghi­bá­so­dások kockázatát.

maintenance
save money piggy bank

Az összetett üzemel­tetési költségek optima­li­zálása

A Webfleet valós idejű betekintést nyújt az üzemanyag-fo­gyasz­tásba, a vezetési stílusba és a hatályos útvonal­ter­ve­zésbe. Az egyértelmű vezér­lő­pult­nézet jóvoltából egyetlen pillan­tással átláthatja a működést, hogy lássa, hol javíthat rajta, illetve csökkentheti a járműpark átfogó üzemel­tetési költségeit.

Adminiszt­rációs idő és optimális tervezés

Növelje a terme­lé­keny­séget és csökkentse az adminiszt­rációs terheket a teljes szervezet tekin­te­tében. A járművet és a jármű­ve­zetőt érintő adataink segítenek optima­li­zálni a szállítási útvonalakat, pontosítani a szállít­mányok becsült érkezési időpontját, és időt takarítanak meg a kommu­ni­ká­cióban és a tervezésben. A Webfleet a külső féltől származó meglévő megol­dá­sokkal is integ­rálható.

order optimisation
customer satisfaction

Ügyfél­szol­gálati szolgál­tatási szintek

Építsen szilárdabb ügyfél­kap­cso­la­tokat, tartsa ügyfeleit naprakészen az út minden lépésével kapcso­latban. A Webfleet megadja az infor­má­ciókat az ütemezés optima­li­zá­lá­sához, a gyors haladáshoz, a világos kommu­ni­ká­cióhoz, és jó benyomást tesz az ügyfelekre.

Menetlevél és az adózással kapcsolatos előírások betartása

Biztosítsa lelki nyugalmát, tartson mindig be minden adózási szabályt a Webfleet Logbook vezetési napló jóvoltából. Az elekt­ro­nikus menetlevél révén pofon­egy­szerű az adminiszt­ráció. Időt takarít meg Önnek és a jármű­ve­ze­tőknek, csökkenti az emberi hibákat, és biztosítja, hogy minden nyilván­tar­tását egy helyen, bizton­ságban tárolhassa – fokozott adatbiz­ton­sággal a jármű­ve­zetők számára.

logbook header new ui en km
security and safety truck shield

A jármű és a járművezető biztonsága

Tegye a járműpark és a jármű­ve­zetők biztonságát elsődleges prioritássá. Valós idejű követéssel nyomon követheti járművei és eszközei állapotát. A járművezető támogatás a Webfleet rendszerén PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lokat használva azonnali vissza­jelzést biztosít a vezetési stílusról. A Webfleet Video a mesterséges intel­li­genciát használó fedélzeti kamerák jóvoltából segít növelni a biztonságot és csökkenteni a kárigé­nyeket.

Miben segíthetünk?

Jobb áttekintést kap a járműparkja és a karban­tartási feladatok felett

A hatékony statisz­tikák segítenek csökkenteni az üzemel­tetési költségeket

Testre szabott megoldást kap az üzleti integrációk széles körével

Tegye elégedetté ügyfeleit optima­lizált útvona­lakkal és ütemter­vekkel

Kövesse a futás­tel­je­sít­ményt és bizonyítsa az adózási előírá­soknak való megfelelést

Tartsa szemmel kamionjait, eszközeit és jármű­ve­zetői vezetési stílusát

Minden, amit tudni szeretne a jármű­park­ke­ze­lőkről

Mi egy jármű­park­kezelő feladata?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy jármű­park­kezelő legfon­tosabb feladata a járműpark hatékony, termelékeny és biztonságos működésének fenntartása. A jármű­park­ke­zelők arra törekszenek, hogy csökkentsék a működési költségeket és teljesítsék a vállalat fenntart­ha­tósági céljait, különös tekintettel a Co2-kibocsátás csökken­tésére.

Mit csinál egy jármű­park­kezelő a napi munkája során?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­zelők számos feladatot ellátnak napi munkájuk során. Figyelemmel kísérik a járműpark üzemanyag-fo­gyasz­tását, feljegyzik a trendeket és azonosítják azokat a módszereket, amelyekkel jobb üzemanyag-ha­té­konyság érhető el. Ezenkívül, ők kezelik az útvonal­ter­vezést, ők bizto­sí­tanak coachingot/oktatást a jármű­ve­zetők számára és ők felelnek a járművek életcik­lu­sának kezeléséért is, beleértve a beszerzést, a használatot és a leselej­tezést.

Mi tartozik egy jármű­park­kezelő felelősségi körébe?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­zelők a különböző műveletek számos aspek­tu­sáért felelnek, a jármű­ve­zetők megtar­tá­sától és jóllétük bizto­sí­tá­sától a járművek karban­tar­tásáig. Ők ellenőrzik a járműpark költség­ve­tését, irányítják a jármű­ve­ze­tőket, gondos­kodnak a biztonsági irányelvek betar­tá­sáról és infor­má­lódnak az iparágat érintő szabá­lyo­zá­sokról.

Milyen eszközöket használ egy jármű­park­kezelő?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­zelők egyre inkább telema­tikai- és szoft­ver­meg­ol­dá­sokat alkalmaznak munka­ter­he­lésük csökken­tésére. Ezek általában a járművekben található GPS-rend­sze­reket és a jármű­park­ke­zelési szoft­ve­reket jelentik, amelyekkel valós időben tudják elemezni és feldolgozni az adatokat. Egy integrált jármű­park­ke­zelési rendszer leegy­sze­rűsíti az adminiszt­ratív feladatokat, és segít a jármű­park­ke­ze­lőknek a különböző betekin­tések előnyeinek kihasz­ná­lá­sában a stratégiai döntések megho­za­ta­lához.

Tekintse át a jármű­park­ke­zelési funkciókat részle­te­sebben

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.