Adatvédelem

A személyes adatok védelme fontos számunkra. Ezért kizárólag az EU jogi szabá­lyozása szerint dolgozzuk fel az Ön személyes adatait (röviden „adatok”). A jelen adatvédelmi szabályzat értelmében szeretnénk tájékoz­tatni Önt a szerve­zetünk által tárolt adatainak feldol­go­zá­sáról, valamint azokról az adatvédelmi igényekről és jogokról, amelyekre az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikkének megfelelően jogosult.

 1. Ki a felelős az adatfel­dol­go­zásért, és kihez fordulhat ezzel kapcso­latban?

  Adatkezelő

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Adatvédelmi tisztviselő

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Ha Ön kormányzati szerv vagy bűnüldöző hatóság része

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. A személyes adatok feldol­gozása

  Milyen célból és milyen jogalapon történik az adatok feldol­gozása?

  Adatait a vonatkozó adatvédelmi törvé­nyeknek megfelelően kezeljük, beleértve, de nem kizáró­la­gosan az EU Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR), az Egyesült Királyságra vonatkozó GDPR-ren­de­letet és a svájci adatvédelmi törvényt.

  A (szerző­dés­kötést megelőző) szerződéses kötele­zett­ségek teljesítése (GDPR 6. cikk, 1 (b) bekezdés):

  Az adatok feldol­gozása szerző­dés­fel­dol­gozás céljából történik az üzleti tevékenység megkez­dé­sekor és az Önnel kötött szerződések telje­sí­té­sekor.

  A szerződéses kötele­zett­ségek teljesítése (GDPR 6. cikk, 1 (b) bekezdés):

  Webfleet platform

  Ha járműve a konfi­gu­rá­ciója szerint Webfle­et-szol­gál­ta­táshoz kapcsolódik, a Webfle­et-szol­gál­tatás bizto­sí­tá­sához adatokat gyűjt, miközben a járművet a járműbe beszerelt egyéb Webfle­et-be­ren­de­zé­sekkel együtt használják.

  A rendszer folya­ma­tosan gyűjti az alábbi adatokat: a jármű tartóz­kodási helye, nehézségi erő/gyorsulási adatok és a motorral kapcsolatos adatok, például üzemanyag-fo­gyasztás, szelep­hely­zetek, motor­for­du­latszám és a kilomé­teróra értéke. Az, hogy a rendszer milyen adatokat gyűjt, a járműbe beszerelt beren­de­zéstől függ.

  A szerződés tulajdonosa dönti el az ezen adatok későbbi felhasz­ná­lá­sának célját, azt, hogy kinek lesz hozzáférése azokhoz, valamint hogy mennyi ideig tárolják ezeket az adatokat. További infor­má­cióért, kérjük, forduljon a szerződés tulaj­do­no­sához. Ő rendszerint a jármű tulajdonosa vagy bérlője.

  A Webfleet a Mixpanel szoftver segít­sé­gével gyűjt adatokat azzal kapcso­latban, hogy Ön hogyan használja a Webfleet szoftverét, oldalait és alkal­ma­zásait. A Webfleet által gyűjtött, általános használati szokásokkal kapcsolatos adatok tartal­maz­hatnak helyre vonatkozó adatokat is, azonban Ön által megadott, illetve feltöltött adatokat nem. A Webfleet Mixpanellel kötött szerződése csak a Webfleetet jogosítja fel az adatok felhasz­ná­lására. A Mixpanel nem használ­hatja azokat más célra, például reklá­mo­zásra.

  Webfleet mobil­al­kal­ma­zások: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check és Webfleet Work App (alkal­ma­zások)

  Az alkal­ma­zások haszná­la­tához a járművében jelen kell lennie egy aktív Webfleet LINK eszköznek. A Webfleet LINK eszköz folya­ma­tosan adatokat gyűjt a járműtől, hogy jelen­té­seket és vissza­jelzést készítsen az útjairól, a vezetési stílusáról és a jármű műszaki állapotáról. Ezeket a jármű­ada­tokat a Webfleet LINK eszköz GPS-ér­zé­ke­lő­jének helyzet­ada­taival és egy időbé­lyeg­zővel kombinálva minden esemény és jelentés helyhez és időhöz köthető. Ahhoz, hogy vissza­jel­zéssel szolgál­hassunk Önnek, ezeket az adatokat az eszköz elküldi a Webfleet szervereire a Webfleet LINK eszköz adatkap­cso­latán keresztül. Az adatok a Webfleet rendsze­rében, a jármű­park­kezelő irányítása alatt álló fióknál vannak tárolva. Az Ön válla­la­tának (vagy munka­adó­jának) jármű­park­ke­zelője az a szervezet, amely támogatja a jármű használatát, vagy a jármű tulajdonosa, és jellemzően egy jármű­park­kezelő vállalat (vagy annak egy része), lízing- vagy bérbeadó vállalat, autóim­portőr, márka­ke­reskedő vagy gyártó lehet.

  Az alkal­ma­zások folya­ma­tosan adatokat küldenek és adatokat kérnek le a Webfleet szerve­rekről, ha Ön engedélyezi, hogy mobil­te­le­fonja inter­net­kap­cso­latát használja. Az alkal­ma­zások a begyűjtött adatokat okoste­le­fonja grafikus felhasz­nálói felületén jelenítik meg.

  A Webfleet LINK eszköz és az alkal­ma­zások által gyűjtött adatok

  A Webfleet LINK eszköz és az alkal­ma­zások a következő adatokat gyűjtik:

  • Dátum, idő és helyzet.
  • Az Önt, az Ön járművét, eszközét és okoste­le­fonját azonosító adatok.
  • Az Ön járművéhez és az Ön vezetési stílusához kapcsolódó adatok, például az elindulás/megállás ideje, a kilomé­ter-számláló, az alapjárati idő, a fordu­latszám, a sebesség és a sebességek eloszlása, a megtett távolság, a fékezések, kanya­ro­dások, gyorsítások, akkumu­lá­tor­szintek és -állapotok, a motor­ter­helés és a motor fojtó­sze­le­pének szintjei, a sebes­ség­tartás használata, a szabadon futás, az üzemanyag-fo­gyasztás, az üzemanyag szintje, a szükséges karban­tar­tások és a jármű belső diagnosz­tikai rendszere által kiadott, a műszaki állapotra vonatkozó üzenetek.
  • Diagnosz­tikai célú adatok, például szoft­ver­verziók, eszköz­tí­pusok, tápel­lá­tás-ki­ma­ra­dások és hibanaplók.
  • Az olyan információk, mint a hely és a jármű iránya, amelyek baleset vagy lopás esetén használ­hatók.

  Adatai haszná­la­tának módja

  A járműpark kezelője dönti el, milyen célokból lesznek fel használva az Ön járművétől és az alkal­ma­zá­soktól gyűjtött adatok, kik férhetnek hozzá azokhoz, és mennyi ideig lesznek ezek az adatok tárolva. Ezzel kapcso­latban hivatkozzon a jármű­park­kezelő által nyújtott infor­má­ciókra.

  Járművének egyéb jármű­ve­zetői

  Ha Webfleet LINK eszközzel felszerelt járművét megosztja más jármű­ve­ze­tőkkel, az Ön felelőssége tájékoz­tatni őket arról, hogy a vezetés és a jármű adatait rendszerünk begyűjti, és hogy a járműpark kezelője hozzáfér az ezekről szóló jelen­té­sekhez.

  Csak az Ön okoste­le­fonján rendel­ke­zésre álló adatok

  A Webfleet LINK eszköz az alkal­ma­zások használata közben további infor­má­ciókat küld okoste­le­fonjára, például részletes valós idejű paramé­ter­fo­lya­mokat a járművéből kiolvasva, köztük a sebességet, a motor fordu­lat­számát, hőmér­sék­letét, terhelését és az üzemanyag szintjét, és ezek az információk az alkal­ma­zásban lesznek láthatók. Ezeket az adatokat az okostelefon nem tárolja.

  Az Ön alkal­ma­zás­fiókja

  Az alkal­ma­zá­sokhoz a felhasz­nálói belépési adatokat a járműpark kezelőjétől kapja meg. A Webfleet a követ­ke­zőket javasolja:

  • Változtassa meg jelszavát az első bejelent­kezés alkalmával
  • Tartsa bejelent­kezési adatait bizton­ságban
  • Használjon biztonságos és egyedi jelszót, amelyet sehol máshol nem használ

  Fiókjával hozzáférhet a Webfleet szerverein tárolt adatokhoz. Az adatok az Ön fiókjával vannak tárolva, amíg a fiók létezik, vagy amíg a járműpark kezelője úgy dönt.

  Amikor az alkalmazás adatokat tölt fel a szerve­re­inkre

  A Webfleet LINK eszköz automa­ti­kusan feltölti a begyűjtött adatokat a Webfleet szerverére. Ez gyakran, általában percenként történik.

  Az Ön helyzetének használata

  Az alkal­ma­zá­sokban speciális helyre vonatkozó adatvédelmi beállítások állnak rendel­ke­zésre, hogy Ön ki- vagy bekap­csol­hassa a helyre vonatkozó adatok egyes felhasz­ná­lásait. További infor­má­cióért ezzel kapcso­latban forduljon jármű­park­ke­ze­lő­jéhez.

  Tisztában kell lennie azzal is, hogy okoste­le­fon­jának használata közben készüléke az operációs rendszer olyan szoftverét vagy más alkal­ma­zá­sokat futtathat, illetve olyan kommu­ni­kációs hálózatokat használhat, amelyek személyes és helyada­tokat gyűjthetnek, továb­bít­hatnak vagy tárolhatnak. A Webfleet semmilyen módon sem befolyá­sol­hatja ezt. A további részle­tekért lásd a mobil­szol­gáltató, valamint a rendszer és az alkal­ma­zások forgal­mazója által biztosított tudni­va­lókat és beállí­tá­sokat.

  Jogi kötele­zett­ségek teljesítése ( GDPR 6. cikk, 1 (c) bekezdés):

  Az adatok feldol­gozása különböző jogi kötele­zett­ségek teljesítése érdekében szükséges, pl. keres­ke­delmi vagy pénzügyi szabályzat.

  A jogos érdekek védelme (GDPR 6. cikk, 1 (f) bekezdés):

  Az érdekek kiegyen­sú­lyozása alapján az adatfel­dol­gozás a szerződés tényleges telje­sí­tésén túl is történhet, hogy megvédjük jogos érdekeinket vagy harmadik felek érdekeit. A jogos érdekek védelme érdekében történő adatfel­dol­go­zásra például a következő esetekben kerül sor:

  • A válla­lat­irá­nyí­tással, valamint a szolgál­ta­tások és termékek tovább­fej­lesz­té­sével kapcsolatos intéz­ke­dések;
  • A vállalati ügyfél­adat­bázis fenntartása az ügyfél­szol­gálat javítása érdekében;
  • Bünte­tő­el­járás keretében

  Amikor e-mailt küld nekünk

  Amikor e-mailt küld a Webfleet vállalattal és az alkal­ma­zot­taival való kommu­ni­káció céljából egy @Webfleet.com e-mail-címet használva, Ön megadja nekünk személyes adatait. Ezek közé tartozik az Ön e-mail-címe, az elküldött vagy kapott üzenetek tartalma, valamint a levél­vál­tá­sokhoz kapcsolódó metaadatok. A Webfleet megőrzi az e-mailes adatokat mindaddig, amíg a @Webfleet.com e-mail-címhez társított e-mail-fiók létezik. Alkal­ma­zot­taink néha megtart­hatják a levele­zé­seket vagy azok részeit nyilván­tartási vagy archiválási célokból. A Webfleet az egyes Webfleet alkal­ma­zot­takhoz tartozó e-mail-fi­ó­kokat az alkal­ma­zottak munka­vi­szo­nyának megszűnése után 3 hónapon belül törli. A Webfleet alkal­ma­zottak törölhetik az egyes e-maileket e-mail-fi­ók­jukból. Ettől függetlenül a Webfleet a jogi követelések megala­po­zására, gyakor­lására vagy azok elleni védekezésre legalább 15 éven át megtartja az e-mail-ü­ze­ne­teket.

  Amikor felhív minket

  Amikor felhívja a Webfleet vállalatot, előfordul, hogy rögzítjük a beszél­getést az alkal­ma­zot­taink oktatása és tovább­képzése céljából, vagy a beszélgetés értéke­sítési tranz­ak­cióhoz köthető részle­teinek rögzí­té­séhez. Abban az esetben, ha rögzítjük a hívást, Önt előre értesítjük arról, és felkínáljuk a lehetőségét annak, hogy Ön elutasítsa azt. Amennyiben elutasítja a rögzítést, a körül­mé­nyektől függően megeshet, hogy nem leszünk képesek kiszolgálni Önt. Az adott esetben erről magya­rá­zatot adunk Önnek. A Webfleet a rögzített beszél­ge­té­seket legfeljebb 3 hónapon át őrzi meg oktatási célokból. Az értéke­sítési tranz­ak­ci­ókhoz köthető beszél­ge­té­seket legfeljebb 10 évig őrizzük meg.

  Amikor ellátogat hozzánk

  Amikor ellátogat a Webfleet vállalathoz, megkérjük, hogy adja meg kapcso­lat­tartói adatait az elekt­ro­nikus látoga­tó­ke­zelőnk részére. Ezek az adatok az Ön neve, az Ön által képviselt vállalat vagy szervezet, egy e-mail-cím, valamint az, hogy kit látogat meg a Webfleet vállalaton belül. Az Ön által megadott infor­má­ciókat kizárólag a látoga­tá­sával össze­füg­gésben használjuk, biztonsági célokból. A látogatói és a látogatási adatok a látogatás után három hónappal törölve lesznek.

  Az Ön hozzá­já­rulása (GDPR 6. cikk 1 (a) bekezdés):

  Ha Ön hozzájárult adatai feldol­go­zá­sához, például felirat­kozott hírle­ve­le­inkre vagy promóciós anyagainkra.

  Ki kapja meg az adataimat?

  Ha a tovább­fel­dol­go­zásra külső szolgál­tatót használunk, továbbra is felelősek vagyunk az Ön adatainak védelméért. Minden adatfel­dol­go­zónak szerződéses kötele­zettsége van arra vonatkozóan, hogy adatait bizalmasan kezelje, és azokat csak a szolgál­tatás nyújtása keretében dolgozza fel. A velünk szerző­désben álló feldolgozók akkor kapják meg az adatait, ha az adott szolgál­tatás telje­sí­té­séhez szükségük van az adatokra. Ezek például olyan infor­ma­tikai szolgál­tatók, amelyekre szükségünk van infor­ma­tikai rendszerünk működéséhez és bizton­sá­gához.

  Adatait az ügyfél­adat­bá­zi­sunkban dolgozzuk fel. Az ügyfél­adat­bázis támogatja a meglévő ügyfél­adatok adatmi­nő­sé­gének javítását (dupli­ká­tum­tisz­títás, címkor­rekció stb.).

  Jogi kötele­zettség esetén, bünte­tő­el­járás keretében a hatóságok, a bíróságok, valamint a külső auditorok hozzá­fér­hetnek az Ön adataihoz.

  A harmadik fél által nyújtott szolgál­ta­tá­sokra vonatkozó adatvédelmi információk a mellék­letben találhatók.

  Mennyi ideig tárolják az adataimat?

  Az Ön adatait az üzleti kapcsolat végéig vagy a vonatkozó törvényes megőrzési idő lejártáig dolgozzuk fel (pl. alkal­ma­zandó keres­ke­delmi szabályzat, költség­vetési szabályzat vagy munka­idő-sza­bályzat); továbbá minden olyan jogvita végéig, amelyben bizonyí­tékként adatokra van szükség.

  A személyes adatokat továbbítják harmadik országba?

  Általában nem továbbítunk semmilyen adatot harmadik országba. Egyedi esetekben az adatokat csak az Európai Bizottság megfe­le­lőségi határozata, általános szerződési feltételek, megfelelő garanciák vagy az Ön kifejezett hozzá­já­rulása alapján továbbítják.

 3. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezem?

  Önnek joga van a tárolt adatok kezelésére vonatkozó tájékoz­ta­táshoz, javításhoz, törléshez vagy korlá­to­záshoz, az adatfel­dol­gozás elleni tilta­ko­záshoz, valamint az adatto­váb­bí­tással kapcsolatos joghoz, és bármikor panaszt tehet az adatvédelmi jogsza­bályok követel­mé­nyeinek megfelelően.

  Hozzáférési jog

  Információt kérhet tőlünk arról, hogy feldol­goz­zuk-e az adatait, és ha igen, milyen mértékben.

  A helyes­bí­téshez való jog

  Joga van arra kérni minket, hogy javítsuk vagy frissítsük az adatait, ha helytelenül vagy hiányos módon dolgozzuk fel őket.

  Az elfele­déshez való jog

  Önnek joga van kérni, hogy töröljük az adatait, ha azt jogel­le­nesen használjuk, vagy ha a felhasz­nálás túlságosan sérti az Ön jogos érdekeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy lehetnek olyan tényezők, amelyek késleltetik az azonnali törlést, mint például a tárolásra vonatkozó jogi követel­mények. A törléshez való jog gyakor­lá­sától függetlenül azonnal és teljes mértékben töröljük az adatait, kivéve, ha jogilag kötele­zettek vagyunk azok megtar­tására. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai tárolásának megszün­te­té­séhez való joga állandó legyen, továbbra is feldol­gozunk egy kulcs­azo­no­sítót, például egy e-mail-címet.

  Az adatkezelés korlá­to­zá­sához való jog

  Önnek joga van kérni, hogy korlátozza adatainak feldol­go­zását, ha

  • Ön vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontos­sá­gának ellen­őr­zését.
  • az adatok feldol­gozása törvény­telen, de Ön megtagadja a törlésüket, és ehelyett az adatok felhasz­ná­lá­sának korlá­to­zását követeli,
  • a továb­bi­akban nincs szükségünk az adatokra a kívánt célra, de Önnek még mindig szüksége van az adatokra jogi igények érvénye­sí­té­séhez vagy védelméhez, vagy
  • Ön tiltakozott az adatok feldol­gozása ellen.

  Az adathor­doz­ha­tó­sághoz való jog

  Önnek joga van arra kérni minket, hogy az Ön által számunkra megadott adatokat strukturált, közös, géppel olvasható formátumban bocsássuk rendel­ke­zésére, és ezeket az adatokat az általunk támasztott akadályok nélkül továb­bít­hatja egy másik felelős félnek, feltéve, hogy ezeket az adatokat az Ön által megadott vissza­vonható hozzá­já­rulás vagy a közöttünk létrejött szerződés teljesítése alapján dolgozzuk fel, és ez az adatfel­dol­gozás automa­tizált eljárá­sokkal történik. Ha ez techni­kailag megva­ló­sítható, akkor kérheti, hogy az adatait közvetlenül egy másik felelős személynek továbbítsuk.

  Tilta­ko­záshoz való jog

  Önnek joga van bármikor tiltakozni az adatfel­dol­gozás ellen, ha az adatait jogos érdeken alapuló módon kezeljük; ez a jelen rendel­ke­zések alapján történő profil­al­ko­tásra is vonatkozik. Ezután már nem dolgozzuk fel az adatait, hacsak nem tudunk olyan kényszerítő erejű, védelmet érdemlő okokat bizonyítani, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabad­ságait, vagy a feldolgozás jogi követe­lé­seinek érvénye­sí­tését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Ön bármikor tiltakozhat adatai közvetlen marke­tingcélú feldol­gozása ellen, indoklás nélkül.

  A felügyeleti hatóságnál történő panasz­té­telhez való jog

  Önnek joga van panaszt tenni, ha úgy véli, hogy az adatait a vonatkozó adatvédelmi törvények megsér­té­sével dolgozzuk fel. Ehhez azt kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a jelen szabály­zatban található elérhe­tő­sé­geken keresztül tisztáz­hassunk minden kérdést. Termé­sze­tesen Ön is jogosult felvenni a kapcsolatot az illetékes felügyeleti hatósággal, az adatvédelmi felügyelet megfelelő állami hivatalával. Ha a fenti jogok bármelyikét szeretné érvénye­síteni velünk szemben, forduljon adatvédelmi tiszt­vi­se­lőnkhöz. Kétség esetén további infor­má­ciókat kérhetünk személy­azo­nossága megerő­sí­tésére.

  A hozzá­já­rulás vissza­vo­ná­sának joga

  Ha az Ön adatait a hozzá­já­rulása alapján dolgozzuk fel, akkor Ön bármikor vissza­von­hatja ezt a hozzá­já­rulást anélkül, hogy ez befolyá­solná a visszavonás előtti hozzá­já­ru­láson alapuló feldolgozás jogsze­rű­ségét.

 4. A jelen adatvédelmi szabályzat változásai

  Fenntartjuk a jogot adatvédelmi szabály­zatunk módosí­tására, ha erre új techno­lógiák miatt szükség van. A legújabb verzió mindig elérhető lesz ezen az oldalon.

 5. I. melléklet: Harmadik személyek szolgál­ta­tá­saira vonatkozó adatvédelmi információk:

  Harmadik félSzolgál­tatásA feldolgozás típusa/hatóköreCél/jogalapTárolási időtartam
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Webol­da­lunkra integráltuk a Microsoft Advertising szolgál­tatást. A Microsoft Advertising a Microsoft Corporation által nyújtott szolgál­tatás, amely célzott hirde­té­seket jelenít meg a felhasz­nálók számára. A Microsoft Advertising cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés kiérté­ke­lé­séhez és a felhasz­nálók felis­me­ré­séhez.

  A Microsoft Advertising infor­má­ciókat gyűjt a látogatók visel­ke­dé­séről különböző webol­da­lakon. Ezek az információk a hirdetések relevan­ci­á­jának optima­li­zá­lására szolgálnak. A Microsoft Advertising továbbá célzott hirde­té­seket biztosít a viselkedési profilok és a földrajzi elhelyez­kedés alapján. Az Ön IP-címe és egyéb azonosító funkciói, mint például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek a szolgál­ta­tóhoz.

  Ebben az esetben adatait a Microsoft Advertising üzemel­te­tő­jének továbbítjuk a Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Egyesült Államok címre.

  A Microsoft Advertising használata az Ön beleegye­zésén alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntésének megfelelően. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Microsoft Corporation határozza meg.

  További információ a Microsoft Advertising adatvédelmi szabály­za­tában található: Microsoft adatvédelmi nyilatkozat – Micro­soft-adat­vé­delem.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  Webol­da­lunkra integráltuk a Clarity szolgál­tatást. A Clarity a Microsoft Corporation egyik szolgál­tatása, amely optima­li­zálási eszközöket kínál, amelyek elemzéssel és vissza­jelzési eszközökkel elemzik a weboldalunk felhasz­ná­lóinak visel­ke­dését és vissza­jel­zéseit.

  A Clarity cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés kiérté­ke­lé­séhez és a felhasz­nálók felis­me­ré­séhez.

  Ezek az információk többek között a weboldal tevékeny­sé­géről szóló jelentések össze­ál­lí­tására és a látogatói adatok statisz­tikai elemzésére szolgálnak. Továbbá a Clarity rögzíti a kattin­tá­sokat, az egérmoz­gá­sokat és a görgetési magas­sá­gokat, így úgynevezett hőtér­ké­peket és munka­me­net-vissza­ját­szá­sokat hoz létre.

  Ebben az esetben adatait a Clarity üzemel­te­tő­jének továbbítjuk a Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Egyesült Államok címre.

  A Clarity használata az Ön beleegye­zésén alapul, a GDPR 6. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikk (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Microsoft Corporation határozza meg.

  További információ a Clarity adatvédelmi szabály­za­tában található: Microsoft adatvédelmi nyilatkozat – Micro­soft-adat­vé­delem.

  CloudinaryCloudinary CDN

  A Cloudinary CDN-t a weboldalunk tartalmának megfelelő megje­le­ní­tésére használjuk. A Cloudinary CDN a Cloudinary Ltd. szolgál­tatása, amely a honlapunkon tarta­lom­meg­je­lenítő hálózatként (CDN) működik.

  A CDN segít, hogy az online kínálatunk tartalma, különösen az olyan fájlok, mint például a grafika vagy a szkriptek, gyorsabban elérhetővé váljanak regionális vagy nemzetközi szinten elosztott szerverek segít­sé­gével. Amikor hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, The Cursitor Building, London WC2A 1EN, Egyesült Királyság szerve­reivel, amelynek során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból dolgozzuk fel, a Cloudinary CDN bizton­sá­gának és működésének fenntartása érdekében.

  A tarta­lom­szol­gáltató hálózat használata jogos érdekeinken alapul, azaz az online ajánlatunk biztonságos és hatékony rendel­ke­zésre bocsá­tá­sának és optima­li­zá­lá­sának érdekén a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Cloudinary Ltd. határozza meg. További információ a Cloudinary CDN adatvédelmi szabály­za­tában található: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott Google Analytics szolgál­tatást használjuk az online kínálatunk statisz­tikai értéke­lésére szolgáló elemzési szolgál­ta­tásként. Ide tartozik például a webhe­lyünkön tett látogatások száma, a meglá­to­gatott aloldalak száma és a látogatók által eltöltött idő.

  A Google Analytics cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés kiérté­ke­lé­séhez és a felhasz­nálók felis­me­ré­séhez.

  Ezek az információk többek között a weboldal tevékeny­sé­géről szóló jelentések össze­ál­lí­tására szolgálnak.

  A Google Analytics használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Google Ireland Limited határozza meg. További információ a Google Analytic adatvédelmi szabály­za­tában található: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  Fhlhasz­náljuk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott Google Tag Manager szolgál­tatást. A Google Tag Manager segít­sé­gével egy felhasz­nálói felületen keresztül kezelhetők a weblapok címkéi, és lehetővé teszi számunkra a szolgál­ta­tások pontos integ­rá­ci­ó­jának vezérlését webol­da­lunkon.

  Ez lehetővé teszi számunkra, hogy rugalmasan integráljuk a további szolgál­ta­tá­sokat, és hogy értékel­hessük a webol­da­lunkhoz való felhasz­nálói hozzáférést.

  A Google Tag Manager használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Google Ireland Limited határozza meg. További információ a Google Tag Manager adatvédelmi szabály­za­tában található: https://marke­tingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  Webol­da­lunkra integráltuk a Google DoubleClick szolgál­tatás elemeit. A DoubleClick egy Google-márka, amely keretében speciális online marke­ting­meg­ol­dá­sokat forgamaznak, elsősorban reklám­ügy­nök­ségek és kiadók számára. A Google DoubleClick szolgál­tatása minden megte­kintést, kattintást vagy egyéb tevékeny­séget továbbít a DoubleClick szerverre.

  Ezen adatto­váb­bí­tások mindegyike cooki­e-kérést küld az érintett böngé­sző­jének. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérést, a DoubleClick cookie-t helyez el a böngé­sző­jében.

  A DoubleClick cooki­e-a­zo­no­sítót használ, amely a műszaki eljárás feldol­go­zá­sához szükséges. A cooki­e-a­zo­nosító szükséges például ahhoz, hogy egy hirdetést megje­le­nítsen egy böngészőben.

  A DoubleClick a cooki­e-a­zo­no­sítót is használ­hatja arra, hogy rögzítse, mely hirdetések kerültek már megje­le­ní­tésre egy böngészőben az ismétlés elkerülése érdekében. A cooki­e-a­zo­nosító lehetővé teszi a DoubleClick számára a konverziók rögzítését is. A konverziók például akkor kerülnek rögzítésre, ha egy felhasználó korábban DoubleClick hirdetést látott, és ezt követően ugyanazon inter­net­bön­gésző haszná­la­tával vásárol a hirdető weboldalán.

  A DoubleClick cookie-k nem tartal­maznak személyes adatokat, de további kampány­azo­no­sí­tókat tartal­maz­hatnak. A kampány­azo­nosító azon kampányok azono­sí­tására szolgál, amelyekkel más webol­da­lakon Ön már kapcsolatba került. A szolgál­tatás részeként a Google olyan adatokat szerez be, amelyeket a Google megbízási nyilat­ko­za­tainak elkészí­té­séhez is használ. Többek között, a Google látja, hogy rákat­tintott bizonyos linkekre a honlapunkon. Ebben az esetben adatait továbbítjuk a DoubleClick számára a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország címre. További információ és a Google DoubleClick szolgál­ta­tá­sának vonatkozó adatvédelmi rendel­ke­zései a https://policies.google.com/privacy címen találhatók.

  Adatait a DoubleC­lick-cookie segít­sé­gével dolgozzuk fel a hirdetések optima­li­zálása és megje­le­nítése céljából az Ön hozzá­já­rulása alapján, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően. A cookie többek között a felhasználó szempont­jából releváns hirdetések elhelye­zé­séhez és megje­le­ní­té­séhez, valamint hirdetési kampá­nyokról szóló jelentések készí­té­séhez vagy azok javításához használható. A cookie arra is szolgál, hogy ne jelenjen meg több azonos hirdetés. Minden alkalommal, amikor a DoubleClick elemet tartalmazó weboldalunk egyes oldalaihoz fér hozzá, a rendszer a DoubleClick megfelelő eleme révén automa­ti­kusan utasítja a böngészőt, hogy online hirdetés és jutalék­szám­lázás céljából adatokat továbbítson a Google-nak. Az adatok szolgál­ta­tására nincs jogi vagy szerződéses kötele­zettség. Ha nem adja meg beleegye­zését, korlátozás nélkül elláto­gathat webol­da­lunkra, de előfor­dulhat, hogy nem minden funkció érhető el.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Google Ireland Limited határozza meg. További információk a Google DoubleClick adatvédelmi szabály­za­tában találhatók: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  A Google Térképek térkép­szol­gál­tatást használjuk útirányok létre­ho­zására. A Google Térképek a Google Ireland Limited által nyújtott szolgál­tatás, amely egy térképet jelenít meg a webol­da­lunkon.

  Amikor webol­da­lunkon hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland szerve­reivel, amely során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból dolgozzuk fel, a Google Térképek bizton­sá­gának és működésének fenntartása érdekében.

  A Google Térképek használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Google Ireland Limited határozza meg. További információ a Google Térképek adatvédelmi szabály­za­tában található: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  Webol­da­lunkra integráltuk a Facebook Plugin modulok elemeit. A Facebook Plugin a Meta Platforms Ireland Limited szolgál­tatása, és lehetőséget biztosít számunkra a közösségi média­platform tartalmának össze­sí­tésére és a webol­da­lunkon való megje­le­ní­tésére.

  Amikor webol­da­lunkon hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország szerve­reivel, amely során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból dolgozzuk fel, a Facebook Plugin bizton­sá­gának és működésének fenntartása érdekében.

  Ha egy felhasználó regiszt­rálva van a Meta Platforms Ireland Limited oldalán, a Facebook Plugin hozzá­ren­delheti a megte­kintett tartalmat a profiljához.

  A Facebook Plugin szolgál­tatást az Ön hozzá­já­rulása alapján használjuk a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése értelmében. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Meta Platforms Ireland Limited határozza meg. További információ a Facebook Plugin adatvédelmi szabály­za­tában található: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  Webol­da­lunkra integráltuk a LinkedIn Ads szolgál­tatást. A LinkedIn Ads a LinkedIn Corporation által nyújtott szolgál­tatás, amely célzott hirde­té­seket jelenít meg a felhasz­nálók számára. A LinkedIn Ads cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés kiérté­ke­lé­séhez és a felhasz­nálók felis­me­ré­séhez. A LinkedIn Ads infor­má­ciókat gyűjt a látogatók visel­ke­dé­séről különböző webol­da­lakon. Ezek az információk a hirdetések relevan­ci­á­jának optima­li­zá­lására szolgálnak. A LinkedIn Ads továbbá célzott hirde­té­seket biztosít a viselkedési profilok és a földrajzi elhelyez­kedés alapján. Az Ön IP-címe és egyéb azonosító funkciói, mint például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek a szolgál­ta­tóhoz. Ebben az esetben adatait továbbadjuk a LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US üzemel­te­tő­jének.

  Az inter­net­kö­vetési techno­lógiák álneve­sített felhasz­nálói profilok létre­ho­zására szolgálnak. Ezeket a profilokat nem lehet természetes személyként egyesíteni Önnel, hanem például a hirdetések megje­le­ní­té­sekor szegmen­tá­lásra használják.

  A LinkedIn Ads használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése értelmében. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a LinkedIn Corporation határozza meg. További információ a LinkedIn Ads adatvédelmi szabály­za­tában található: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepa­ge-basic_footer-p­ri­vacy-policy.

  HotjarHotjar

  Webol­da­lunkra integráltuk a Hotjar szolgál­tatást. A Hotjar a Hotjar Ltd. szolgál­tatása, amely optima­li­zálási eszközöket kínál, amelyek elemzéssel és vissza­jelzési eszközökkel elemzik a weboldalunk felhasz­ná­lóinak visel­ke­dését és vissza­jel­zéseit.

  A Hotjar cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés kiérté­ke­lé­séhez és a felhasz­nálók felis­me­ré­séhez.

  Ezek az információk többek között a weboldal tevékeny­sé­géről szóló jelentések össze­ál­lí­tására és a látogatói adatok statisz­tikai elemzésére szolgálnak. Továbbá a Hotjar rögzíti a kattin­tá­sokat, az egérmoz­gá­sokat és a görgetési magas­sá­gokat, így úgynevezett hőtér­ké­peket és munka­me­net-vissza­ját­szá­sokat hoz létre.

  Ebben az esetben adatait a Hotjar, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Málta üzemel­te­tő­jének továbbítjuk.

  A Hotjar használata az Ön beleegye­zésén alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Hotjar Ltd. határozza meg. További információ a Hotjar adatvédelmi szabály­za­tában található: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  A Mixpanel, Inc., San Francisco, Kalifornia, USA által nyújtott Mixpanel Analytics szolgál­tatást használjuk az online ajánlatunk használati szokásainak jobb megértése és optima­li­zálása érdekében. Az olyan adatok, mint a készülék operációs rendszere, a használt böngésző, valamint az online ajánla­tunkkal (úgynevezett esemé­nyekkel) való interakció álneve­sí­tésre és begyűjtésre kerül. Ezt követően a Mixpanel Analytics vezér­lő­pulton értékeljük ki ezeket az adatokat, és információt kaphatunk arról, hogy szükség van-e az online kínálatunk egyes terüle­teinek további optima­li­zá­lására.

  A Mixpanel Analytics használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Mixpanel, Inc. határozza meg. További információ a Mixpanel Analytics adatvédelmi szabály­za­tában található: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  Webol­da­lunkon használjuk a nyílt forráskódú szoft­ver­eszközt, a Matomo-t (korábban PIWIK). A szoftver egy cookie-t állít be a böngészőben. Weboldalunk egyes oldalaihoz való hozzáférés esetén a következő adatok kerülnek tárolásra:

  • A felhasználó hozzáférési rendszer IP-címének két bájtja (anonimizált IP-cím)
  • A megnyitott weboldal
  • A weboldal, ahonnan a felhasználó a megnyitott weboldalra lépett (hivatkozási weboldal)
  • A megnyitott weboldalról elérhető aloldalak
  • A weboldalon töltött idő
  • A weboldal megnyi­tá­sának gyakorisága

  A szoftver Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Lengyel­ország által üzemel­tetett verzióját használjuk. A fent említett adatokat a Piwik PRO Sp. z o.o. dolgozza fel.

  Adatait a Piwik Pro elemző­szoftver segít­sé­gével dolgozzuk fel, hogy kiérté­keljük a weboldalunk egyes össze­te­vőinek és tartalmának használatát az Ön hozzá­já­rulása alapján, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Piwik PRO Sp. z o.o. határozza meg. További információ a Piwik PRO adatvédelmi szabály­za­tában található: https://piwik.pro/privacy-se­curity/.

  SalesforceCRM / Lightning

  A Salesforce, Inc., Seattle, WA, USA által üzemel­tetett Salesforce CRM-t használjuk ügyfeleink adatainak kezelése, folyamatok automa­ti­zálása, adatok és információk elemzése, valamint személyre szabott ügyfél­élmény létrehozása céljából.

  A Salesforce használata az Ön beleegye­zésén alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Salesforce, Inc. határozza meg. További információ a Salesforce adatvédelmi szabály­za­tában található: Adatvédelem - Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  Webol­da­lunkra integráltuk a Twitter Plugin modulok elemeit. A Twitter Plugin a Twitter Inter­na­tional Unlimited Company szolgál­tatása, és lehetőséget biztosít számunkra a közösségi média­platform tartalmának össze­sí­tésére és a webol­da­lunkon való megje­le­ní­tésére.

  Amikor webol­da­lunkon hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország szerve­reivel, amely során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból dolgozzuk fel, a Twitter Plugin bizton­sá­gának és működésének fenntartása érdekében.

  Ha egy felhasználó regiszt­rálva van a Twitter Inter­na­tional Unlimited Company szolgál­ta­tására, Twitter Plugin hozzá­ren­delheti a megte­kintett tartalmat a profiljához.

  A Twitter Plugin használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Twitter Inter­na­tional Unlimited Company határozza meg. További információ a Twitter Plugin adatvédelmi szabály­za­tában található: https://twitter.com/de/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Weboldalunk az Unbounce webol­dal­ké­szítő szoftver segít­sé­gével készült. Az Unbounce az Unbounce Marketing Solutions Inc. szolgál­tatása, amely webfej­lesztési techno­lógiát, webdizájn és tördelési eszközöket, domain-hosz­tingot és egyéb marketing- és munka­fo­lya­mat-ke­zelési alkal­ma­zá­sokat kínál.

  Többek között, az Unbounce szolgál­tatást web hosting céljából és a weboldalunk megje­le­ní­tésére használjuk. Emellett az Unbounce statisz­tikai adatokat gyűjt a weboldalunk látoga­tott­sá­gáról.

  A következő adatok kerülnek általában továb­bí­tásra: a megnyitott weboldal, a hozzáférés dátuma és időpontja, a továbbított adatok mennyisége, a hozzáférés sikeres­sé­géről szóló értesítés, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a korábban meglá­to­gatott weboldal (hivatkozási weboldal) és az IP-cím.

  A napló­ada­tokat kizárólag a fent említett célokra dolgozzuk fel, az Unbounce weboldal bizton­sá­gának, működésének és optima­li­zá­lá­sának fenntartása érdekében.

  A szolgál­tatás használata jogos érdekeinken alapul, azaz az online ajánlatunk biztonságos és hatékony rendel­ke­zésre bocsá­tá­sának és optima­li­zá­lá­sának érdekén a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően.

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt az Unbounce Marketing Solutions Inc. határozza meg. További információ az Unbounce adatvédelmi szabály­za­tában található: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  Webol­da­lunkra integráltuk a Vimeo Video szolgál­tatást. A Vimeo Video a Vimeo, LLC videóplat­form­jának egyik összetevője, ahol a felhasz­nálók tartalmakat tölthetnek fel, megoszt­hatják őket az interneten keresztül, és részletes statisz­ti­kákat kaphatnak.

  A Vimeo Video lehetővé teszi számunkra, hogy webol­da­lunkra integráljuk a platform tartalmait.

  A Vimeo Video cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés értéke­lésére, a felhasz­nálók felis­me­résére és felhasz­nálói profilok létre­ho­zására. Ezek az információk többek között a megte­kintett tartalommal való tevékeny­ségek elemzésére és jelentések létre­ho­zására szolgálnak.

  Amikor hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011 szerve­reivel, amelynek során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek.

  A Vimeo Video használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése értelmében. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a Vimeo, LLC határozza meg. További információ a Vimeo Video adatvédelmi szabály­za­tában található: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  Webol­da­lunkra integráltuk a YouTube Video szolgál­tatást. A YouTube Video a YouTube, LLC videóplat­form­jának egyik összetevője, ahol a felhasz­nálók tartalmakat tölthetnek fel, megoszt­hatják őket az interneten keresztül, és részletes statisz­ti­kákat kaphatnak.

  A YouTube Video lehetővé teszi számunkra, hogy webol­da­lunkra integráljuk a platform tartalmait.

  A YouTube Video cookie-kat és más böngé­sző­tech­no­ló­giákat használ a felhasz­nálói viselkedés értéke­lésére, a felhasz­nálók felis­me­résére és felhasz­nálói profilok létre­ho­zására. Ezek az információk többek között a megte­kintett tartalommal való tevékeny­ségek elemzésére és jelentések létre­ho­zására szolgálnak. Ha egy felhasználó regiszt­rálva van a YouTube, LLC szolgál­ta­tására, a YouTube Video hozzá­ren­delheti a lejátszott videókat a profiljához.

  Amikor hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot hoz létre a YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország szerve­reivel, amely során az IP-címe és esetleg a böngé­sző­adatok, például a felhasz­nálói ügynök, továb­bí­tásra kerülnek.

  A szolgál­tatás használata az Ön hozzá­já­ru­lásán alapul, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

  Személyes adatokat szándé­kozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az USA-ba. Az USA-ba történő adatto­váb­bítás a GDPR 45. cikke (1) bekezdése alapján történik, az Európai Bizottság megfe­le­lőségi döntése alapján. Az érintett amerikai vállalatok és/vagy egyesült államokbeli alvál­lal­kozóik az EU-USA Adatvédelmi keret­rend­szernek (EU–USA DPF) megfelelő tanúsít­vánnyal rendel­keznek.

  Azokban az esetekben, amikor az Európai Bizottság nem hozott megfe­le­lőségi határozatot (beleértve az Egyesült Államok azon vállalatait is, amelyek nem rendel­keznek az EU-USA DPF-nek megfelelő tanúsít­vánnyal), megál­la­podtunk más megfelelő bizto­sí­té­kokról is az adatok címzett­jeivel a GDPR 44. cikkének megfelelően. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az Európai Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 végre­hajtási határozata szerinti általános szerződési feltételei. Az általános szerződési feltételek egy példányát megte­kintheti az Európai Bizottság Általános szerződéses felté­te­leinek (SCC) (europa.eu) oldalán.

  Ezenkívül, mielőtt az adatto­váb­bítás megvalósul egy ilyen harmadik ország felé, hozzá­já­ru­lását kérjük a GDPR 49. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontja értelmében, amelyet Ön a hozzá­já­ru­lás­ke­ze­lőben (vagy más űrlapon, regiszt­rációs oldalon, stb.) adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országbeli adatto­váb­bítás esetén lehetnek olyan kockázatok, amelyek részle­teiben ismeret­lenek lehetnek (pl. a harmadik országbeli biztonsági hatóságok által végzett adatfel­dol­gozás, amelynek pontos alkalmazási köre és követ­kez­ményei az Ön számára nem ismertek, ami felett nincs befolyásunk, és amelyről nem szerez tudomást).

  A feldol­gozott adatok megha­tá­rozott tárolási időszakára nem lehetünk hatással, mivel azt a YouTube, LLC határozza meg. További információ a YouTube Video adatvédelmi szabály­za­tában található: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  Webol­da­lunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a megadott űrlapon keresztül felvegye velünk a kapcsolatot. A kérelem feldol­go­zá­sához kötelező mezőkön keresztül gyűjtött adatok szükségesek. Önkéntesen megadhat további infor­má­ciókat is, amelyek Ön szerint a kapcso­lat­fel­vételi kérelem feldol­go­zá­sához szükségesek.

  A kapcso­lat­fel­vételi űrlap haszná­la­takor személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.

  Az Ön adatainak kapcso­lat­fel­vételi űrlapunk segít­sé­gével történő feldol­go­zását az Ön kérelmének kommu­ni­ká­ciója és feldol­gozása céljából végezzük az Ön hozzá­já­rulása alapján a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően. Amennyiben az Ön kérése egy velünk fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozik, az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontján alapuló szerződés teljesítése céljából történik. Az adatok szolgál­ta­tására nincs jogi vagy szerződéses kötele­zettség, de a kötelező mezők adatainak megadása nélkül nem lehetséges a kérelem feldol­gozása. Ha nem kívánja megadni ezeket az adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk más módon.

  Ha az Ön hozzá­já­rulása alapján használja a kapcso­lat­fel­vételi űrlapot, az egyes kérelmekhez gyűjtött adatokat a kérelem telje­sí­té­sétől vagy a hozzá­já­rulás vissza­vo­násáig számított három évig tároljuk.

  Ha a kapcso­lat­fel­vételi űrlapot szerződéses kapcsolat részeként használja, az egyes megke­re­sések során gyűjtött adatokat a szerződéses kapcsolat végétől számított három évig tároljuk.

  WebfleetNewsletter

  Ha felirat­kozik webol­da­lunkra, hogy megkapja hírle­ve­lünket, akkor begyűjtjük az Ön e-mail-címét [és nevét, stb.], és ezeket az adatokat tároljuk a regiszt­ráció dátumával és az Ön IP-címével együtt. Ezt követően egy e-mailt fog kapni, amelyben meg kell erősítenie a hírlevélre való regiszt­rá­cióját (kettős megerősítés). Ha 48 órán belül nem erősíti meg regiszt­rá­cióját, az automa­ti­kusan lejár, és az adatok nem kerülnek feldol­go­zásra a hírlevél elkül­dé­séhez.

  A hírlevelet általában közvetlenül tőlünk kapja. Adatait nem adjuk át harmadik feleknek vagy feldol­go­zóknak a GDPR 28. cikkének értelmében.

  Ha a hírlevelet külső szolgál­tatón keresztül küldjük, a szolgáltató a mi nevünkben dolgozza fel az Ön személyes adatait a GDPR 28. cikkének értelmében. Adatait nem adjuk át harmadik félnek.

  Adatait abból a célból dolgozzuk fel, hogy az Ön hozzá­já­rulása alapján elküldjük a hírlevelet, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően. Ha leiratkozik a hírlevélről, bármikor bejelentheti a vissza­vonást a jövőre vonatkozóan a GDPR 7. cikke (3) bekezdése értelmében. Az adatok szolgál­ta­tására nincs jogi vagy szerződéses kötele­zettség, de adatainak megadása nélkül nem lehetséges a hírlevél kiküldése.

  A hírlevélre való regiszt­rációt követően legfeljebb 48 óráig tároljuk az adatokat a regiszt­ráció megerő­sí­téséig. A sikeres megerő­sítést követően addig tároljuk az adatait, amíg vissza nem vonja a beleegye­zését (le nem iratkozik a hírlevélről), valamint technikai okokból legfeljebb 7 napig.

  WebfleetApplicant Form

  Gyűjtjük és feldol­gozzuk a jelentkezők személyes adatait. A megfelelő adatfel­dol­gozás történhet elekt­ro­nikus úton is, például amikor a jelentkezők a jelent­kezési dokumen­tu­mokat e-mailben vagy a webol­da­lunkon található webes űrlapon keresztül küldik meg nekünk. Webol­da­lunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a meghir­detett állás­aján­la­tokra vonatkozó jelent­ke­zését e-mailben küldje el.

  Adatait csak akkor tároljuk egy jelentkezői adatbá­zisban a jelenlegi jelent­kezési folyamaton túl, ha Ön ehhez külön hozzá­já­ru­lását adta.

  Az Ön kérelmével kapcsolatos adatainak feldol­gozása az Ön kérelmének feldol­gozása céljából történik, a BDSG 26. szakasza alapján a munka­vi­szony létesí­tésére vonatkozó döntés meghozatala érdekében. Ha az Ön jelent­kezési dokumen­tumait harmadik feleknek, különösen a velünk kapcso­latban álló válla­la­toknak továbbítjuk, és ha az Ön adatait az aktuális jelent­kezési folyamaton túl tároljuk, akkor adatait a GDPR 6. cikke (1) bekez­dé­sének a) pontjának megfelelően dolgozzuk fel. Az adatok szolgál­ta­tására nincs jogi vagy szerződéses kötele­zettség, de az adatok megadása nélkül nem lehetséges a jelentkezés feldol­gozása.

  Az össze­gyűjtött adatokat a pozíció betöl­té­sétől számított hat hónapig tároljuk. Ha beleegyezett adatainak a jelentkezői adatbá­zisban való tárolásába, akkor 2 évig tároljuk a jelent­ke­zéshez tartozó dokumen­tu­mokat.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.