Jogi információk

Általános

A Webfleet célja, hogy ügyfeleink közelebb kerüljenek jármű­ve­ze­tő­ikhez. Ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük, néha arra van szükség, hogy többet tudjunk meg ügyfe­le­inkről és jármű­ve­ze­tő­ikről. Adataiknak begyűjtése és felhasz­nálása közben tisztában vagyunk azzal, hogy ügyfe­le­inknek és jármű­ve­ze­tő­iknek ugyanúgy fontos az adataik védelme, mint számunkra.

Hisszük, hogy az adatvédelem a szabad­ságról szól, és arról, hogy magunk dönthessük el, hogyan és kik használják az adatainkat. Ezért megalkottuk adatvédelmi irány­el­ve­inket:

1. Mindig teljes körűen tájékoz­tatjuk Önt az adataival kapcso­latban
Gondos­kodunk róla, hogy tisztában legyen azzal, mely Öntől származó vagy Önről szóló adatokat használjuk, valamint miért, meddig és kik használ­hatják fel azokat.
2. Továbbra is Ön szabályozza az adatait
Az Öntől származó és az Önről szóló adatokat az Ön tulaj­do­nának tekintjük. Csakis azon célokból használjuk fel azokat, amelyekbe Ön beleegyezett. Bármikor megadhatja vagy vissza­von­hajta a beleegye­zését webol­da­laink haszná­latába.
3. Vigyázunk adataira
Az Ön adatai az Ön tulajdona. Ezt azzal tartjuk tiszte­letben, hogy az észszerűség határain belül biztosítjuk azok védelmét, nehogy rossz kezekbe kerüljenek.
4. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)
A Webfleet teljes mértékben megfelel a GDPR követel­mé­nyeinek, a Webfleet adatvédelmi és biztonsági irány­el­veinek további részle­teiért látogasson el webol­da­lunkra: https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/.

Irány­el­veink

A Webfleet vállalatnál segítünk ügyfe­le­inknek, hogy közelebb kerüljenek jármű­ve­ze­tő­ikhez. Mindent, amit teszünk, egyetlen, egyszerű elv vezérel – ha közelebb áll jármű­ve­ze­tőihez, mindenki jobb döntéseket hozhat. Ahhoz, hogy segít­hessünk Önnek, néha arra van szükség, hogy többet tudjunk meg Önről. Adatai begyűjtése és felhasz­nálása közben tisztában vagyunk azzal, hogy Önnek fontos az adatai védelme.

Hisszük, hogy az adatvédelem a szabad­ságról szól, és arról, hogy magunk dönthessük el, hogyan és kik használják az adatainkat. Ezért megalkottuk adatvédelmi irány­el­ve­inket:

1. Mindig teljes körűen tájékoz­tatuk Önt az adataival kapcso­latban
Gondos­kodunk róla, hogy tisztában legyen azzal, mely Öntől származó vagy Önről szóló adatokat használjuk, valamint miért, meddig és kik használ­hatják fel azokat.
2. Továbbra is Ön szabályozza az adatait
Az Öntől származó és az Önről szóló adatokat az Ön tulaj­do­nának tekintjük. Csakis azon célokból használjuk fel azokat, amelyekbe Ön beleegyezett. Bármikor megadhatja vagy vissza­von­hatja a beleegye­zését szoftverünk vagy webol­da­laink haszná­latába.
3. Vigyázunk adataira
Az Ön adatai az Ön tulaj­do­nában állnak. Ezt azzal tartjuk tiszte­letben, hogy az észszerűség határain belül biztosítjuk azok védelmét, hogy ne kerül­hes­senek rossz kezekbe.

Tíz ígéretünk Ön felé

 1. Pontosan megmondjuk Önnek, mely Öntől származó vagy Önről szóló adatokat használjuk, valamint miért, meddig használjuk, kik használ­hatják még fel és hol tároljuk azokat.
 2. Csak azon célokból használjuk fel adatait, amelyeket megosz­tottunk Önnel.
 3. A lehető legkevesebb adatot őrizzük meg, és csakis addig, ameddig szükségünk van azokra. Amikor már nincs szükségünk az adatokra, elpusz­títjuk vagy vissza­for­dít­ha­tat­lanul névte­le­nítjük azokat, hogy többé ne legyenek Önhöz köthetők.
 4. Ha az Ön engedélyét kérjük adatainak bizonyos célokra való felhasz­ná­lására, Önnek lehetősége van az engedély vissza­vo­nására is.
 5. Ha nem tudtuk az engedélyét kérni az adatai begyűj­tésére és felhasz­ná­lására, és Ön nem akarja, hogy így járjunk el, közölje velünk és annak megfelelően járunk el.
 6. Adataihoz hozzáférhet és kijavít­hatja azokat, ha azok a Webfleet-fiókjához kapcso­lódnak.
 7. Adatait az észszerűség keretein belül megóvjuk a jogosu­latlan hozzá­fé­réstől és a véletlen adatvesz­téstől.
 8. Ha másokat vonunk be az Ön adatainak a mi megbí­zá­sunkból való feldol­go­zására, biztosítjuk, hogy az irány­el­ve­inknek megfelelően járjanak el.
 9. Ha az Ön adatait megosztjuk másokkal, először az Ön engedélyét kérjük ehhez, hacsak nincs olyan jogi kötele­zettség, amely megaka­dá­lyozza, hogy ezt kérjük.
 10. Nyitottak vagyunk az adathasz­ná­lattal kapcsolatos minden kérdésére és azok megvá­la­szo­lására.

A Webfleet irányelve az adatvé­de­lemmel és a személyes adatok feldol­go­zá­sával kapcso­latban

Az Ön országára vonatkozó adatvédelmi törvé­nyeknek megfelelően működünk. Mivel székelyünk Európában van, az európai adatvédelmi törvények is érvényben vannak. Ezeket a törvényeket tartják a világon a legát­fo­gób­baknak. Magas szintű védelmet bizto­sí­tanak Önnek azzal, hogy csak akkor használ­hatjuk fel az Ön adatait, ha azt ezen törvények szigorú felté­te­leinek megfelelve tesszük. Vállalatunk irányelve az adatvé­de­lemmel és a személyes adatok feldol­go­zá­sával kapcso­latban megfelel ezen törvé­nyeknek, és ezt az irányelvet használjuk globálisan.

Definíciók

Személyes adatok: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azono­sítható természetes személyhez („érintett személy”, felhasználó) köthető; az azono­sítható személy olyan személy, aki közvetve vagy közvetlenül azono­sítható, különösen egy azono­sí­tószám vagy egy vagy több olyan tényező alapján, amely az ő fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonos­ságára jellemző;

Személyes adatok kezelése, „adatkezelés”: minden olyan művelet vagy művelet­halmaz, amelyet személyes adatokon hajtanak végre; ide tartozik a gyűjtés, a rögzítés, a rendsze­rezés, a tárolás, az átalakítás vagy a megvál­toz­tatás, a lekérdezés, a betekintés, a felhasz­nálás, a közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzá­fér­hetővé tétel útján, az össze­han­golás vagy össze­kap­csolás, a korlátozás, a törlés, illetve a megsem­mi­sítés.

 1. A Webfleet a személyes adatokat tisztes­sé­gesen és törvényesen kezeli.
 2. A Webfleet a személyes adatokat konkrét, kifejezett és jogszerű célokra gyűjti, és nem kezeli az össze­gyűjtött személyes adatokat olyan módon, amely nem felelne meg ezeknek a céloknak.
 3. A Webfleet biztosítja, hogy a személyes adatok adekvátak, relevánsak és nem túlzóak a begyűjtésük és a kezelésük céljához mérten.
 4. A Webfleet biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak és, ha szükséges, napra készek.
 5. A Webfleet a személyes adatokat olyan formában őrzi, amely csak addig teszi lehetővé a felhasználó azono­sí­tását, ameddig a begyűjtésük és a kezelésük céljából szükséges.
 6. A Webfleet csak akkor kezel személyes adatokat, ha:
  1. a felhasználó egyér­telműen beleegye­zését adta, vagy
  2. a kezelés szükséges a szerződés telje­sít­ménye szempont­jából, amelynek egyik fele a felhasználó, vagy a felhasználó kérésének telje­sí­tésére a szerződésbe lépés előtt; vagy
  3. a kezelés szükséges egy jogi követel­ménynek való megfe­le­léshez, amely érinti a Webfleet vállalatot; vagy
  4. a kezelés szükséges a Webfleet jogi érdekeinek céljából, kivéve, amikor ezeket az érdekeket felülírja a felhasználó alapvető jogainak és szabad­sá­gának érdeke, és különösen az adatvé­de­lemhez való joga.
 7. A Webfleet elkerüli az olyan személyes adatok kezelését, amelyek faji vagy etnikai eredetűek, politikai véleményt fogalmaznak meg, vallásos vagy filozófiai nézeteket tartal­maznak, szakszer­vezeti tagsággal függnek össze, illetve egészségre vagy nemi életre vonatkoznak.
 8. A Webfleet elkerüli a 13 év alatti szemé­lyekhez tartozó személyes adatok kezelését.
 9. A személyes adatok felelős kezelésének bizto­sí­tására a Webfleet értesíti a felhasz­nálóit a követ­ke­zőkről:
  1. A kezelés célja;
  2. Az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. A személyes adatok címzett­jeinek kategóriái;
  4. A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyes­bítése.
 10. A Webfleet megteszi a megfelelő műszaki és szervezeti lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje a véletlen vagy törvény­telen megsem­mi­sí­téssel vagy véletlen elvesz­téssel, módosí­tással, jogosu­latlan közléssel vagy hozzá­fé­réssel szemben, különösen, ha a kezelés a személyes adatok hálózaton való átkül­dé­sével jár, valamint a kezelés minden jogtalan formájával szemben. A Webfleet a legmo­dernebb techno­lógiái és az alkal­ma­zásuk költségei tekin­te­tében tesz így, olyan szintű biztonságot kínálva, amely megfelel a személyes adatok termé­sze­téből és kezeléséből származó kocká­za­toknak.
 11. Amennyiben a kezelést a Webfleet felha­tal­ma­zá­sával végzik, a Webfleet olyan adatkezelőt választ, amely kielégítő garanciát ad a műszaki biztonsági intéz­ke­déseik és szervezeti lépéseik tekin­te­tében az adatfel­dol­gozás végre­haj­tá­sához, és biztosítják a megfelelést intéz­ke­déseik esetében. Ezekben az esetekben a Webfleet biztosítja, hogy az adatkezelés szerződés alapján zajlik, amely kötelezi az adatkezelőt az ellenőrző szerv felé, különös tekintettel a követ­ke­zőkre:
  1. Az adatkezelő csakis a Webfleet utasításai alapján cselekszik;
  2. A 10) rendelkezés vonatkozik az adatke­zelőre.
 12. Általában a Webfleet a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségben (EGT) kezeli. Azokban az esetekben, amikor a személyes adatokat az EGT-n kívülre viszik át vagy kezelik a Webfleet vagy a Webfleet nevében, a Webfleet biztosítja a megfelelő óvintéz­ke­dé­seket az egyének adatainak és alapvető jogainak védelme érdekében, valamint a vonatkozó jogok gyakorlása érdekében a megfelelő szerződési feltételek vagy egyéb elfogadható, jogilag kötelező érvényű dokumen­tumok alkal­ma­zá­sával.
 13. Abban az esetben, amikor a Webfleet távolról tárol infor­má­ciókat vagy fér hozzá bármely, a felhasználó eszközében már tárolt adathoz, a Webfleet biztosítja, hogy az érintett felhasználó beleegye­zését adta, és egyér­telműen és átfogóan tájékoz­tatták őt a kezelés céljáról. Ez nem akadályozza meg a Webfleet műszaki tárolását vagy hozzá­fé­rését egy kommu­ni­káció átviteléhez egy elekt­ro­nikai kommu­ni­kációs hálózaton, vagy ha szigorúan szükséges annak érdekében, hogy a Webfleet a felhasználó által kifeje­zetten kért szolgál­tatást biztosítson.

Az általunk gyűjtött adatok

Amikor az oldalainkat, a termé­ke­inket és a szolgál­ta­tá­sa­inkat használja, adatokat gyűjtünk Öntől vagy Önről. Az, hogy pontosan milyen adatokat gyűjtünk, attól függ, hogy Ön mit és mire használ. Általá­nos­ságban 3 kategóriája van az általunk gyűjtött és felhasznált adatoknak:

Az Ön által megadott adatok
Ezeket az adatokat Ön maga adja meg, amikor az oldalainkat, termé­ke­inket és szolgál­ta­tá­sa­inkat használja. Ezen adatok közé tartozik például az Ön neve, e-mail-címe, a bevitt kereső­ki­fe­je­zések, az Ön címe és kedvenc helyszínei, a telefon­száma, bármilyen, az Ön által megadott térkép­hi­ba-je­lentés és sebes­ség­mé­rő­ka­me­ra-je­lentés, az Ön mérete, súlya, neme, kora stb. stb.
Az érzékelők által gyűjtött adatok
Számos termékünk egy vagy több érzékelővel felszerelve kapható, vagy azon eszközök érzékelőit használják, amelyeken működnek. Az érzékelőkre példák a GPS-vevők, a Wi-Fi- vagy a Blueto­oth-vevők. Ezek az érzékelők aktiválásuk után automa­ti­kusan adatokat gyűjtenek. A rögzítése céljától függően az adat azon adatokkal együtt, amelyek az Ön vagy az Ön eszköze azono­sí­tására szolgálnak, el lesz küldve a Webfleet és mások részére jövőbeli felhasz­ná­lásra.
Metaadatok
Ez bármilyen olyan adatra utal, amelyet a Webfleet oldalainak, termékeinek vagy szolgál­ta­tá­sainak használata közben gyűjtünk vagy ezek közben automa­ti­kusan keletkeznek. Számos esetben a keletkezett vagy begyűjtött metaadatok az Ön számí­tás­tech­nikai eszközének haszná­la­tából vagy számí­tó­gépes hálózatokon, például az interneten küldött adatokból származnak. Ezen adatok közé tartoznak a felhasz­nálói felület és egyéb eszköz­hasz­nálat eseményei, az IP-címek, az egyedi eszköz­azo­no­sítók, a Wi-Fi és Bluetooth MAC-címek, a sütik és a számí­tó­gépes tevékenység nyilván­tar­tásai.

A másoktól kapott adatok

Harmadik féltől származó adatokat is kapunk, amelyeket ők gyűjtöttek az ő felelős­ségük alatt, az ő adatvédelmi irányelveik szerint, és amelyeket ők osztanak meg velünk. Ezeket az adatokat a harmadik fél által megengedett korlátokon belül használjuk, miközben saját adatvédelmi irány­el­ve­inket is betartjuk. Valós idejű adatokat kapunk a helyze­tekről, a sebes­sé­gekről, az érzéke­lőkről és egyéb járművel és eszközzel kapcsolatos adatokról például a mobil­te­lefont haszná­lóktól, az üzleti jármű­par­koktól és járművektől. Ezeket az adatokat csak azután használjuk fel, miután meggyő­ződtünk arról, hogy nem vezethetők vissza Önhöz.

Másoktól is kapunk adatokat Önről, ha Ön kapcsolatba lépett velük, például amikor elláto­gatott a webol­da­lukra vagy mobil­al­kal­ma­zá­saikat használta. Ezen adatok közé tartoz­hatnak az IP-címek, az egyedi eszköz­azo­no­sítók, a hirde­tés­azo­no­sítók, a Wi-Fi és Bluetooth MAC-címek, a sütik és a számí­tó­gépes tevékenység egyéb nyomai, valamint az Ön visel­ke­dé­sének, érdek­lő­dé­sének és demog­rá­fi­á­jának adatai.

Online

Webhely

Weboldalunk számos funkciót és szolgál­tatást kínál. Haszná­la­tával többet tudhat meg termé­ke­inkről és szolgál­ta­tá­sa­inkról. Támogatási szakaszunk alatt támogatást kaphat termé­ke­inkhez. Weboldalunk fejlesztése érdekében, és hogy olyan információt kínál­hassunk az Ön számára, amelyről úgy gondoljuk, relevánsak az Ön számára, valamint, hogy kiszűrjük a rossz­in­dulatú vagy tisztes­ség­telen használatot, a weboldal haszná­la­táról is adatokat gyűjtünk és elemezzük azokat.

Azonosítás

Webol­da­lunkat anélkül is használ­hatja, hogy azonosítaná magát. A weboldal egyes részeihez azonban szükség van a Webfleet-fiókjával való bejelent­ke­zésre. A Webfleet platform­jához például be kell jelent­keznie, hogy olyan műveleteket végezhessen el, mint járműparkja járműveinek nyomkö­vetése, vagy rendelések küldése a jármű­ve­ze­tőknek.

Online és marketing

Adatait arra használjuk, hogy fejlesszük tudásunkat a Webfleet felhasz­ná­lóival és azokkal kapcso­latban, akik még nem Webfleet-felhasz­nálók. Ehhez először össze­gyűjtjük az Öntől származó vagy Önről szóló adatokat, a más Webfleet-felhasz­ná­lókról szóló vagy tőlük származó adatokat, valamint harmadik felek adatait, majd mindezen adatok elemzésével betekintést nyerünk a felhasz­nálók visel­ke­désébe és demog­rá­fi­ájába. Az így szerzett információt termékeink, weboldalunk és marke­ting­tö­rek­vé­seink, köztük online hirde­té­seink fejlesz­tésére használjuk fel.

Az általunk felhasznált adatok azok az adatok, amelyeket Ön a webol­da­lunkon keresztül adott meg, illetve amikor regiszt­rálta Webfleet-fiókját. Az adatok nem tartal­maznak olyan adatokat, amelyeket a Webfleet gyűjt és használ a Webfleet termékeinek vagy szolgál­ta­tá­sainak haszná­la­takor, ilyen például az Ön helyzet-, navigációs vagy edzési adatai.

Az általunk felhasznált adatokba beletar­toznak az IP-címek, a hirde­tés­azo­no­sítók, a sütik és a számí­tó­gépes tevékenység egyéb nyomai, valamint az Ön visel­ke­dé­sének, érdek­lő­dé­sének és demog­rá­fi­á­jának adatai. Felhasz­nálunk másoktól szerzett hasonló adatokat is, mint a YouTube, a Facebook, a LinkedIn és a Google.

Termékeink és szolgál­ta­tá­saink

Webfleet-szol­gál­ta­tások

Ha járműve a konfi­gu­rá­ciója szerint Webfleet-szol­gál­ta­táshoz kapcsolódik, a Webfleet-szol­gál­tatás bizto­sí­tá­sához adatokat gyűjt, miközben a járművet a járműbe beszerelt egyéb beren­de­zé­sekkel együtt használják.

A rendszer folya­ma­tosan gyűjti az alábbi adatokat: a jármű tartóz­kodási helye, nehézségi erő/gyorsulási adatok és a motorral kapcsolatos adatok, például üzemanyag-fo­gyasztás, szelep­hely­zetek, motor­for­du­latszám és a kilomé­teróra értéke. Az, hogy a rendszer milyen adatokat gyűjt, a járműbe beszerelt beren­de­zéstől függ.

A szerződés tulajdonosa dönti el az ezen adatok későbbi felhasz­ná­lá­sának célját, azt, hogy kinek lesz hozzáférése azokhoz, valamint hogy mennyi ideig tárolják ezeket az adatokat. További infor­má­cióért, kérjük, forduljon a szerződés tulaj­do­no­sához. Ő rendszerint a jármű tulajdonosa vagy bérlője.

A Webfleet a Google Analytics segít­sé­gével gyűjt adatokat azzal kapcso­latban, hogy Ön hogyan használja a Webfleet szoftverét, oldalait és alkal­ma­zásait. A Webfleet által gyűjtött általános használati szokásokkal kapcsolatos adatok nem tartal­maznak helyre vonatkozó adatokat, vagy Ön által megadott, illetve feltöltött adatokat. A Webfleet Google-lel kötött szerződése csak a Webfleet vállalatot jogosítja fel az adatok felhasz­ná­lására. A Google nem használ­hatja azokat más célra, például reklá­mo­zásra.

Curfer

A Webfleet berendezés lehetővé teszi, hogy Ön adatokat gyűjtsön járművéről, miközben használja azt, hogy jelen­té­seket és vissza­jel­zé­seket kapjon az útjairól és a jármű­ve­zetői stílusról. Annak érdekében, hogy jelen­té­seket és vissza­jelzést kínál­hassunk Önnek, a Webfleet CURFER okoste­le­fonos alkalmazás elküldi az adatokat a Webfleet felé a telefonja inter­net­kap­cso­latán keresztül. Az adatok az Ön fiókjával vannak tárolva, amíg a fiók létezik. Ha nem áll rendel­ke­zésre inter­net­kap­csolat, akkor a berendezés bizton­sá­gosan tárolja az adatokat, és később tölti fel azokat.

Adatait az Európai Unióban tároljuk, és az európai adatvédelmi törvények hatálya alatt kezeljük. A Webfleet az ipari szabvá­nyoknak megfelelő biztonsági módszereket használva védi adatait a jogosu­latlan hozzá­fé­réstől azok tárolása és átvitele alatt is.

Garantáljuk, hogy senki másnak nem biztosít hozzáférést a begyűjtött adatokhoz, és nem használja fel más célra azokat, kivéve, ha Ön engedélyt ad arra, vagy egy jogi eljárásban azt kifeje­zetten és törvényesen el nem rendelik.

Járművének egyéb jármű­ve­zetői

Ha járművét más jármű­ve­ze­tőkkel is megosztja, miközben a berendezés csatla­koz­tatva van, Ön a felelős ezeknek a jármű­ve­ze­tőknek a tájékoz­ta­tá­sáért arról, hogy a vezetés és a jármű adatait rendszerünk begyűjti, és hogy Ön hozzáfér az ezekről szóló jelen­té­sekhez.

Az általunk gyűjtött információk

Az Ön berendezése és a Webfleet CURFER alkalmazás a követ­ke­zőket gyűjti:

 • Az Önt, az Ön járművét, beren­de­zését és okoste­le­fonját azonosító adatok.
 • Az Ön járművéhez és az Ön vezetési stílusához kapcsolódó adatok, például az elindulás/megállás ideje, az alapjárati idő, a sebesség és a sebességek eloszlása, a megtett távolság, a fékezések, kanya­ro­dások, gyorsítások, akkumu­lá­tor­szintek és -állapotok, a motor­ter­helés és a motor fojtó­sze­le­pének szintjei.
 • Diagnosz­tikai célú adatok, például szoft­ver­verziók, eszköz­tí­pusok, tápel­lá­tás-ki­ma­ra­dások és hibanaplók.

Berendezése nem gyűjt semmilyen helyadatot vagy a jármű balesetéhez kapcsolódó adatot, és nem oszt meg ilyen adatokat a Webfleet vállalattal.

Csak az Ön okoste­le­fonján rendel­ke­zésre álló adatok

A berendezés az alkalmazás használata közben további infor­má­ciókat küld okoste­le­fonjára, például részletes valós idejű paramé­ter­fo­lya­mokat a járművéből kiolvasva, köztük a sebességgel, a motor fordu­lat­szá­mával, hőmér­sék­le­tével, terhe­lé­sével és az üzemanyag szintjével, és ezek az információk az alkal­ma­zásban lesznek láthatók. Ezeket az adatokat az okostelefon nem tárolja és nem küldi el a Webfleet szervereire.

Ha beleegye­zését adja, hogy az alkalmazás helyada­tokat is használjon, ezt arra használja, hogy rögzítse az okostelefon helyzetét, amikor a járművel leparkolnak (a motor áll, vagy az okoste­lefont elviszik a berendezés hatóköréből). Csak az utolsó helyzet lesz tárolva, nem a jármű mozgásának nyomkö­vetése, és a helyzetet az alkalmazás soha nem osztja meg a Webfleet vállalattal.

Az Ön CURFER fiókja

Amikor első alkalommal használja a Webfleet CURFER alkalmazást, létre kell hoznia egy személyes fiókot egy felhasz­ná­lónév, egy e-mail-cím és egy jelszó megadásával. A Webfleet javasolja, hogy a fiók adatait tartsa titokban, és olyan jelszót válasszon, melyet másra nem használ.

Fiókja bizton­sá­gosan tárolja a Webfleet CURFER által begyűjtött adatokat a Webfleet szervereken. E-mail-címére időnként a Webfleet CURFER termékkel vagy kapcsolódó termékekkel/szolgál­ta­tá­sokkal kapcsolatos infor­má­ciókat küldünk, illetve tájékoz­tatjuk, ha olyan frissítések állnak rendel­ke­zésre, amelyekről a termék biztonságos, megbízható, megszakítás nélküli használata érdekében tudnia kell, illetve abban az esetben, ha törvényi előírás miatt kell kapcsolatba lépnünk Önnel.

CURFER fiókját bármikor törölheti az okoste­le­fonos alkal­ma­záson keresztül.

Senki mással nem osztjuk meg a CURFER fiókjának adatait, kivéve, ha egy jogi eljárásban azt kifeje­zetten és törvényesen el nem rendelik.

Amikor az alkalmazás adatokat tölt fel a szerve­re­inkre

Az okoste­le­fonos alkalmazás automa­ti­kusan feltölti a LINK 100 által gyűjtött adatokat a Webfleet szerverekre. Minden alkalommal, amikor a motort leállítják, és van mobil adatkap­csolat, az alkalmazás kiolvas minden tárolt adatot a LINK 100 eszközből, és elküldi azokat a Webfleet szervereire. Ez a háttérben akkor is folytatódik, ha nem használja aktívan az alkalmazást. Ha szeretné ezt megaka­dá­lyozni, kikap­csol­hatja az alkalmazás mobila­dat-hasz­ná­latát, vagy használja az alkalmazás „Kijelent­kezés” funkcióját.

Az Ön helyzetének használata

Habár a LINK 100 önmagában nem tudja begyűjteni az Ön helyzetét, sem más, a Webfleet vállalattal megosztott helyadatot, tisztában kell lennie azzal, hogy amikor mobil­te­le­fon­jával csatla­koz­tatja a LINK 100 eszközt az internethez, mobil­te­le­fonja futtathat olyan operációs rendszert vagy egyéb alkal­ma­zá­sokat, vagy használhat olyan kommu­ni­kációs hálózatokat, amelyek személyes adatokat és helyada­tokat gyűjtenek, továb­bí­tanak vagy tárolnak. A Webfleet semmilyen módon sem befolyá­sol­hatja ezt. A további részle­tekért lásd a mobil­szol­gáltató, valamint a rendszer és az alkal­ma­zások forgal­mazója által biztosított tudni­va­lókat és beállí­tá­sokat.

Webfleet MyCar alkalmazás

A Webfleet MyCar alkalmazás haszná­la­tához a járművében jelen kell lennie egy aktív Webfleet LINK eszköznek. A Webfleet LINK eszköz folya­ma­tosan adatokat gyűjt a járműtől, hogy jelen­té­seket és vissza­jelzést készítsen az útjairól, a vezetési stílusáról és a jármű műszaki állapotáról. Ezeket a jármű­ada­tokat a Webfleet LINK eszköz GPS-ér­zé­ke­lő­jének helyzet­ada­taival és egy időbé­lyeg­zővel kombinálva minden esemény és jelentés helyhez és időhöz köthető. Ahhoz, hogy vissza­jel­zéssel szolgál­hassunk Önnek, ezeket az adatokat az eszköz elküldi a Webfleet szervereire a Webfleet LINK eszköz adatkap­cso­latán keresztül. Az adatok a Webfleet rendsze­rében, a jármű­park­kezelő irányítása alatt álló fiókkal vannak tárolva. A jármű­park­kezelő a jármű használatát vagy tulaj­don­lását támogató szervezet, általában egy bérbeadó vállalat, autóim­portőr, autóke­reskedő vagy -gyártó.

A Webfleet MyCar alkalmazás folya­ma­tosan adatokat küld és adatokat kér le a Webfleet szerve­rekről, ha Ön engedélyezi, hogy mobil­te­le­fonja inter­net­kap­cso­latát használja. A Webfleet MyCar alkalmazás a begyűjtött adatokat okoste­le­fonja grafikus felhasz­nálói felületén jeleníti meg.

A Webfleet LINK eszköz és a Webfleet MyCar alkalmazás által gyűjtött adatok

A Webfleet LINK eszköz és a Webfleet MyCar alkalmazás a következő adatokat gyűjti:

 • Dátum, idő és helyzet.
 • Az Önt, az Ön járművét, eszközét és okoste­le­fonját azonosító adatok.
 • Az Ön járművéhez és az Ön vezetési stílusához kapcsolódó adatok, például az elindulás/megállás ideje, a kilomé­ter-számláló, az alapjárati idő, a fordu­latszám, a sebesség és a sebességek eloszlása, a megtett távolság, a fékezések, kanya­ro­dások, gyorsítások, akkumu­lá­tor­szintek és -állapotok, a motor­ter­helés és a motor fojtó­sze­le­pének szintjei, a sebes­ség­tartás használata, a szabadon futás, az üzemanyag-fo­gyasztás, az üzemanyag szintje, a szükséges karban­tar­tások és a jármű belső diagnosz­tikai rendszere által kiadott, a műszaki állapotra vonatkozó üzenetek.
 • Diagnosz­tikai célú adatok, például szoft­ver­verziók, eszköz­tí­pusok, tápel­lá­tás-ki­ma­ra­dások és hibanaplók.
 • Az olyan információk, mint a hely és a jármű iránya, amelyek baleset vagy lopás esetén használ­hatók.

Adatai haszná­la­tának módja

A járműpark kezelője dönti el, milyen célokból lesznek használva az Ön járművétől és a Webfleet MyCar alkal­ma­zástól gyűjtött adatok, kik férhetnek hozzá azokhoz, és mennyi ideig lesznek ezek az adatok tárolva. Ezzel kapcso­latban hivatkozzon a jármű­park­kezelő által nyújtott infor­má­ciókra.

Járművének egyéb jármű­ve­zetői

Ha Webfleet LINK eszközzel felszerelt járművét megosztja más jármű­ve­ze­tőkkel, Ön a felelős tájékoz­tatni őket arról, hogy a vezetés és a jármű adatait rendszerünk begyűjti, és hogy a járműpark kezelője hozzáfér az ezekről szóló jelen­té­sekhez.

Csak az Ön okoste­le­fonján rendel­ke­zésre álló adatok

A Webfleet LINK eszköz az alkalmazás használata közben további infor­má­ciókat küld okoste­le­fonjára, például részletes valós idejű paramé­ter­fo­lya­mokat a járművéből kiolvasva, köztük a sebességgel, a motor fordu­lat­szá­mával, hőmér­sék­le­tével, terhe­lé­sével és az üzemanyag szintjével, és ezek az információk az alkal­ma­zásban lesznek láthatók. Ezeket az adatokat az okostelefon nem tárolja.

Az Ön Webfleet MyCar-fiókja

A Webfleet MyCar alkal­ma­záshoz a felhasz­nálói belépési adatokat a járműpark kezelőjétől kapja meg. A Webfleet a követ­ke­zőket javasolja:

 • Változtassa meg jelszavát az első bejelent­kezés alkalmával
 • Tartsa bejelent­kezési adatait bizton­ságban
 • Használjon hosszú jelszót, amelyet sehol máshol nem használ

Fiókjával hozzáférhet a Webfleet szerverein tárolt adatokhoz. Az adatok az Ön fiókjával vannak tárolva, amíg a fiók létezik, vagy amíg a járműpark kezelője úgy dönt.

Amikor az alkalmazás adatokat tölt fel a szerve­re­inkre

A Webfleet LINK eszköz automa­ti­kusan feltölti a begyűjtött adatokat a Webfleet szerverére. Ez gyakran, általában percenként történik.

Az Ön helyzetének használata

A Webfleet MyCar alkal­ma­zásban speciális helyre vonatkozó adatvédelmi beállítások állnak rendel­ke­zésre, hogy Ön ki- vagy bekap­csol­hassa a helyre vonatkozó adatok egyes felhasz­ná­lásait. További infor­má­cióért ezzel kapcso­latban forduljon jármű­park­ke­ze­lő­jéhez.

Tisztában kell lennie azzal is, hogy okoste­le­fon­jának használata közben készüléke az operációs rendszer olyan szoftverét vagy más alkal­ma­zá­sokat futtathat, illetve olyan kommu­ni­kációs hálózatokat használhat, amelyek személyes és helyada­tokat gyűjthetnek, továb­bít­hatnak vagy tárolhatnak. A Webfleet semmilyen módon sem befolyá­sol­hatja ezt. A további részle­tekért lásd a mobil­szol­gáltató, valamint a rendszer és az alkal­ma­zások forgal­mazója által biztosított tudni­va­lókat és beállí­tá­sokat.

A MyCar alkalmazás felhasz­nálói esetében a jármű­park­kezelő a jármű használatát vagy tulaj­don­lását támogató szervezet, általában egy bérbeadó vállalat, autóim­portőr, autóke­reskedő vagy -gyártó.

Adatai feldol­gozása

Adatainak védelme

Az Ön által feltöltött adatokat az Európai Unióban tároljuk, és az európai adatvédelmi törvények hatálya alatt kezeljük. A Webfleet ipari szabvá­nyokon alapuló biztonsági módszereket alkalmaz, köztük olyan techno­ló­gi­ákkal, mint a pszeu­do-a­no­ni­mi­zálás, a hashelés és a titkosítás, hogy megvédje adatait a jogosu­latlan hozzá­fé­réstől a tárolás vagy a beren­de­zésről való küldés és lekérés során.

A Webfleet senki másnak nem biztosít hozzáférést a tárolt adataihoz, és nem használja fel más célra azokat, kivéve, ha egy jogi eljárásban azt kifeje­zetten és törvényesen el nem rendelik. További információt a Webfleet adatvédelmi és biztonsági lépéseiről a következő weboldalon talál: https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­ti­on-re­gu­lation/.

Az Ön jogai

Ha szeretne kérelmet benyújtani a Webfleet által kezelt személyes adataihoz való hozzá­fé­réshez, azok helyes­bí­té­séhez, törléséhez, korlá­to­zá­sához, vagy ellenzi azok kezelését, vagy ha szeretne egy elekt­ro­nikus példányt kérni a személyes adatairól egy másik vállalat felé való továbbítás céljából (az adathor­doz­ha­tóság ilyen mértékét az alkal­mazható törvény lehetővé teszi), vegye fel a kapcsolatot a Webfleet vállalattal a Kapcsolat szakaszban leírtak szerint.

Ha a Webfleet az Ön beleegye­zé­sével gyűjtötte be az Ön személyes adatait, bármikor vissza­von­hatja a beleegye­zését, ha felveszi a kapcsolatot a Webfleet vállalattal a Kapcsolat szakaszban leírtak szerint. Beleegyezése vissza­vonása nem befolyá­solja a visszavonás előtt általunk elvégzett adatkezelés törvé­nyes­ségét.

Kérésére a vonatkozó törvénynek megfelelően reagálunk.

Jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos adatokat vissza­tart­hatunk nyilván­tartási célokból, valamint hogy befejezzük az olyan tranz­ak­ciókat, amelyeket a módosítási kérelem benyújtása előtt indított el. Lehetnek olyan információk, amelyek adatbá­zi­sa­inkban vagy egyéb nyilván­tar­tá­sa­inkban maradnak és nem eltávo­lít­hatók.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kapcso­lat­tartói adatok

Ha úgy gondolja, hogy a Webfleet nem olyan célokra használja az adatait, amelyekre Ön azokat a rendel­ke­zésére bocsátotta, illetve ha kérdése vagy kérése lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba a Webfleet vállalattal a következő címre írva:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
A következő figyelmébe: Adatvédelmi tisztviselő
Beetho­venstraat 503
1083 HK Amsterdam
Hollandia

Vagy küldjön e-mailt a következő címre: privacy@webfleet.com.

Ha úgy gondolja, hogy adatait a Webfleet vállalaton kívüli más címzettek nem a számukra engedé­lyezett célból használják fel, lépjen kapcsolatba ezekkel a címzet­tekkel.

Ha Ön kormányzati szerv vagy bűnüldöző hatóság része

Kérjük, írjon a következő címre:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
A következő figyelmébe: Biztonsági tisztviselő/adatvédelmi tisztviselő
Beetho­venstraat 503
1083 HK Amsterdam
Hollandia

Vagy küldjön e-mailt a következő címre: security@webfleet.com.

Amikor e-mailt küld nekünk

Amikor e-mailt küld a Webfleet vállalattal és az alkal­ma­zot­taival való kommu­ni­káció céljából egy @Webfleet.com e-mail-címet használva, Ön megadja nekünk személyes adatait. Ezek közé tartozik az Ön e-mail-címe, az elküldött vagy kapott üzenetek tartalma, valamint a levél­vál­tá­sokhoz kapcsolódó metaadatok. A Webfleet megőrzi az e-mailes adatokat mindaddig, amíg a @Webfleet.com e-mail-címhez társított e-mail-fiók létezik. Alkal­ma­zot­taink néha megtart­hatják a levele­zé­seket vagy azok részeit nyilván­tartási vagy archiválási célokból. A Webfleet az egyes Webfleet alkal­ma­zot­takhoz tartozó e-mail-fi­ó­kokat az alkal­ma­zottak munka­vi­szo­nyának megszűnése után 3 hónapon belül törli. A Webfleet alkal­ma­zottak törölhetik az egyes e-maileket e-mail-fi­ók­jukból. Ettől függetlenül a Webfleet jogi követelések megala­po­zására, gyakor­lására vagy azok elleni védekezésre legalább 15 éven át megtartja az e-mail-ü­ze­ne­teket.

Amikor felhív minket

Amikor felhívja a Webfleet vállalatot, előfordul, hogy rögzítjük a beszél­getést az alkal­ma­zot­taink oktatása és tovább­képzése céljából, vagy a beszélgetés értéke­sítési tranz­ak­cióhoz köthető részleteit. Abban az esetben, ha rögzítjük a hívást, Önt előre értesítjük arról, és felkínáljuk a lehetőségét annak, hogy Ön elutasítsa azt. Amennyiben elutasítja a rögzítést, a körül­mé­nyektől függően megeshet, hogy nem leszünk képesek kiszolgálni Önt. Az adott esetben erről magya­rá­zatot adunk Önnek. A Webfleet a rögzített beszél­ge­té­seket legfeljebb 3 hónapon át őrzi meg oktatási célokból. Az értéke­sítési tranz­ak­ci­ókhoz köthető beszél­ge­té­seket legfeljebb 10 évig őrizzük meg.

Amikor ellátogat hozzánk

Amikor ellátogat a Webfleet vállalathoz, megkérjük, hogy adja meg kapcso­lat­tartói adatait az elekt­ro­nikus látoga­tó­ke­zelőnk részére. Ezek az adatok az Ön neve, az Ön által képviselt vállalat vagy szervezet, egy e-mail-cím, valamint az, hogy kit látogat meg a Webfleet vállalaton belül. Az Ön által megadott infor­má­ciókat kizárólag a látoga­tá­sával össze­füg­gésben használjuk, biztonsági célokból. A látogatói és a látogatási adatok a látogatás után három hónappal törölve lesznek.