OEM.connect

Csatla­kozzon a hatékony jármű­park­kezelő szolgál­ta­tá­sunkhoz pillanatok alatt

OEM.connect

Csatla­kozzon a hatékony jármű­park­kezelő szolgál­ta­tá­sunkhoz pillanatok alatt

Európa 1. számú jármű­park­ke­zelési megoldása, csatla­koz­tatva Európa legnép­szerűbb gépjár­mű­gyár­tóihoz.

A Webfleet jármű­park­kezelő szoft­ver­meg­oldás össze­kap­csolja járművét a gyárilag felszerelt telematikai hardverrel. A Webfleet szolgál­ta­táshoz történő csatlakozás aktivá­lá­sához és a csatlakozás által biztosított számos előny kihasz­ná­lá­sához csak a jármű alváz­számára (VIN) van szükség.

Az OEM.connect és a Webfleet segít Önnek

Szabaduljon meg az induló költsé­gektől a jármű­park­kezelő megoldás beállí­tá­sakor

A csatla­kozást gyorsan aktivál­hatja, anélkül, hogy a járművet kiállítaná a forgalomból

Mindig kapcso­latban maradhat járműveivel

Azonnal értesítést kap, ha járműparkja karban­tar­tásra szorul

Telje­sítheti a helyi megfe­le­lé­seket és szabályokat

Gyorsabban hozhat okosabb üzleti döntéseket

Fő funkciók

Valós idejű jármű­kö­vetés

Akár állnak, akár úton vannak jármű­ve­zetői, helyzetüket pontosan látja a térképen. Ez segít a kézbesítés igazo­lá­sában vagy a munka befeje­zé­sében, és segít betartani a jármű­ve­zetők munka­ide­jének követel­mé­nyeit.

vehicle tracking 03
wfs notifications

Értesítések és riasztások

Amikor egy jármű belép egy kijelölt területre, vagy amikor elhagyja azt, vagy amikor egy járműnek karban­tar­tásra van szüksége, a Webfleet azonnali értesítést küld az Ön vezér­lő­pultjára.

Egyszerű útkezelés

Az előzőleg rögzített útadatokat dátum szerint megte­kintheti egyetlen jármű vagy a teljes járműpark esetében. Ellenőrizze a kiindulási és célpontokat, az utazás időtartamát, a megtett távolságot és a rögzített út/megrendelés részleteit. A valós idejű kilomé­ter­szám­lá­ló-a­da­tokat közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lálója alapján frissíti a rendszer. Így amikor az adóhatóság kérelmet nyújt be, akkor tudja, hogy a jelentés megbízható.

simple trips management
avg fuel consumption

Minden, amihez a költségek kezeléséhez szükség van

A rendszeres karban­tartási ütemezési riasztások mellett a Webfleet arról is automa­ti­kusan értesíti Önt, ha egy járműnél meghi­bá­sodás tapasz­talható. Így azelőtt megter­vezheti a karban­tartást, hogy egy költséges meghi­bá­sodás bekövet­kezne. Az üzemanyag-fo­gyasztás felügye­le­tével azono­sít­hatja a rendellenes használatot, az abroncs­nyomás felügye­le­tével pedig megelőzheti a forgalomból való kimaradást.

Egyszerűen használható mobil­al­kal­ma­zások

Mobil­al­kal­ma­zá­sa­inkat intuitív használatra terveztük. A jármű­park­ke­zelők részére a Webfleet Mobile kínál teljes irányítást a jármű­parkjuk fölött akár menet közben is. A jármű­ve­zetők részére a Webfleet Logbook mobil­al­kal­mazás segít az utak adminiszt­rá­ci­ó­jának kezelésében, valamint az utak minden részletének, például a kapcso­lat­tartó és az utazás céljának módosí­tá­sában.

mobile apps

Már kapcso­latban vagyunk a legje­len­tősebb OEM* (Original Equipment Manufac­turer – eredeti alkat­ré­szeket gyártó) gépjár­mű­gyártó válla­la­tokkal.

Személy­gép­jár­művei, kisáru­szál­lítói, illetve könnyű haszon­gép­jár­művei már kompa­ti­bi­lisek lehetnek az OEM.connect megol­dá­sunkkal.

Kérjen bemutatót

Forduljon szakem­be­re­inkhez, és derítse ki, járműve kompa­ti­bi­lis-e.

OEM (Original Equipment Manufac­turer): hivatalos, eredeti gépjár­mű­al­kat­ré­szekre utal, melyeket közvetlenül a gépjár­mű­gyártó készít.