OEM.connect

Csatla­kozzon a hatékony jármű­park­kezelő szolgál­ta­tá­sunkhoz pillanatok alatt

OEM.connect

Csatla­kozzon a hatékony jármű­park­kezelő szolgál­ta­tá­sunkhoz pillanatok alatt

Európa 1. számú jármű­park­ke­zelési megoldása, csatla­koz­tatva Európa legnép­szerűbb gépjár­mű­gyár­tóihoz.

A Webfleet jármű­park­kezelő szoft­ver­meg­oldás össze­kap­csolja járművét a gyárilag felszerelt telematikai hardverrel. A Webfleet szolgál­ta­táshoz történő csatlakozás aktivá­lá­sához és a csatlakozás által biztosított számos előny kihasz­ná­lá­sához csak a jármű alváz­számára (VIN) van szükség.

Az OEM.connect és a Webfleet segít Önnek

Szabaduljon meg az induló költsé­gektől a jármű­park­kezelő megoldás beállí­tá­sakor

A csatla­kozást gyorsan aktivál­hatja, anélkül, hogy a járművet kiállítaná a forgalomból

Mindig kapcso­latban maradhat járműveivel

Azonnal értesítést kap, ha járműparkja karban­tar­tásra szorul

Telje­sítheti a helyi megfe­le­lé­seket és szabályokat

Gyorsabban hozhat okosabb üzleti döntéseket

Fő funkciók

Valós idejű jármű­kö­vetés

Akár állnak, akár úton vannak jármű­ve­zetői, helyzetüket pontosan látja a térképen. Ez segít a kézbesítés igazo­lá­sában vagy a munka befeje­zé­sében, és segít betartani a jármű­ve­zetők munka­ide­jének követel­mé­nyeit.

vehicle tracking 03
wf ev vehicles

Elekt­ro­mos­jár­mű-tá­mo­gatás

Az OEM.connect további hardver beszerelése nélkül támogatja a Merce­des-Benz járművek Ev-jár­mű­park­ke­ze­lését. Ez az alábbiakban segít Önnek:

  • Azono­sít­hatja a töltő­pon­tokat a térképen, és megte­kintheti azok adatait és elérhe­tő­ségét
  • Ellen­őrizheti a töltöttségi szintet és a megtehető távolságot* valós időben.
  • Riasz­tá­sokat állíthat be a kritikus töltöttségi szintekhez, és értesítést kaphat, amikor a járművet fel kell tölteni.

Értesítések és riasztások

Amikor egy jármű belép egy kijelölt területre, vagy amikor elhagyja azt, vagy amikor egy járműnek karban­tar­tásra van szüksége, a Webfleet azonnali értesítést küld az Ön vezér­lő­pultjára.

wfs notifications
simple trips management

Egyszerű útkezelés

Az előzőleg rögzített útadatokat dátum szerint megte­kintheti egyetlen jármű vagy a teljes járműpark esetében. Ellenőrizze a kiindulási és célpontokat, az utazás időtartamát, a megtett távolságot és a rögzített út/megrendelés részleteit. A valós idejű kilomé­ter­szám­lá­ló-a­da­tokat közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lálója alapján frissíti a rendszer. Így amikor az adóhatóság kérelmet nyújt be, akkor tudja, hogy a jelentés megbízható.

Minden, amihez a költségek kezeléséhez szükség van

A rendszeres karban­tartási ütemezési riasztások mellett a Webfleet arról is automa­ti­kusan értesíti Önt, ha egy járműnél meghi­bá­sodás tapasz­talható. Így azelőtt megter­vezheti a karban­tartást, hogy egy költséges meghi­bá­sodás bekövet­kezne. Az üzemanyag-fo­gyasztás felügye­le­tével azono­sít­hatja a rendellenes használatot, az abroncs­nyomás felügye­le­tével pedig megelőzheti a forgalomból való kimaradást.

avg fuel consumption
mobile apps

Egyszerűen használható mobil­al­kal­ma­zások

Mobil­al­kal­ma­zá­sa­inkat intuitív használatra terveztük. A jármű­park­ke­zelők részére a Webfleet Mobile kínál teljes irányítást a jármű­parkjuk fölött akár menet közben is. A jármű­ve­zetők részére a Webfleet Logbook mobil­al­kal­mazás segít az utak adminiszt­rá­ci­ó­jának kezelésében, valamint az utak minden részletének, például a kapcso­lat­tartó és az utazás céljának módosí­tá­sában.

Már kapcso­latban vagyunk a legje­len­tősebb OEM** (Original Equipment Manufac­turer – eredeti alkat­ré­szeket gyártó) gépjár­mű­gyártó válla­la­tokkal.

Személy­gép­jár­művei, kisáru­szál­lítói, illetve könnyű haszon­gép­jár­művei már kompa­ti­bi­lisek lehetnek az OEM.connect megol­dá­sunkkal.

Kérjen bemutatót

Forduljon szakem­be­re­inkhez, és derítse ki, járműve kompa­ti­bi­lis-e.

A Webfleet ECO tarifa­csomag támogatja az energia­fo­gyasztási/energia­szint-je­len­té­seket, az automatikus szervizem­lé­kez­te­tőket és az EV-adatokat
** OEM (Original Equipment Manufac­turer): hivatalos, eredeti gépjár­mű­al­kat­ré­szekre utal, melyeket közvetlenül a gépjár­mű­gyártó készít.MEGJEGYZÉS: Minden Merce­des-Benz elektromos jármű csatla­koz­tat­ha­tó­sá­gának megerő­sí­té­séhez alkal­massági ellenőrzés szükséges

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.