OEM.Connect - połączenie do zarządzania flotą

Podłącz się do rozwiązania do zarządzania flotą w kilka sekund

OEM.Connect - połączenie do zarządzania flotą

Podłącz się do rozwiązania do zarządzania flotą w kilka sekund

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów nr 1 w Europie połączone z najpo­pu­lar­niej­szymi produ­centami samochodów w Europie.

Webfleet, nasze oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów, łączy Twoje pojazdy z fabrycznie zamon­to­wanym sprzętem telema­tycznym. Aby aktywować połączenie z Webfleet i korzystać ze wszystkich możliwości rozwiązania, wystarczy podać numer VIN.

OEM.connect i Webfleet pomagają:

Zlikwidować koszty początkowe związane z konfi­gu­racją rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów

Activate a vehicle for connec­tivity quickly and with no downtime

Utrzymać ciągłą łączność z pojazdami

Natychmiast otrzymywać informacje, gdy flota wymaga serwi­so­wania

Przestrzegać lokalnych przepisów

Be alerted about everything you need to control your costs

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności

Monito­ro­wanie pojazdów w czasie rzeczy­wistym

Położenie kierowców jest widoczne na mapie niezależnie od tego, czy mają postój czy prowadzą. Pomaga to w potwier­dzeniu dostawy lub zakończenia zadania i ułatwia zachowanie zgodności z wytycznymi dotyczącymi czasu pracy kierowców.

vehicle tracking 03
wf ev vehicles

Obsługa pojazdów elektrycznych

OEM.connect obsługuje zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych dla pojazdów marki Merce­de­s-Benz bez instalacji dodatkowego sprzętu. Pomoże Ci to:

  • Określić lokalizacje punktów ładowania na mapie oraz sprawdzić ich szczegóły i dostępność
  • Sprawdzić poziomy naładowania baterii i pozostały zasięg jazdy* w czasie rzeczy­wistym.
  • Ustawić alerty dla krytycznych poziomów naładowania baterii i otrzymywać powia­do­mienia o koniecz­ności naładowania pojazdu.

Powia­do­mienia i ostrzeżenia

Webfleet wysyła natych­mia­stowe powia­do­mienie do pulpitu nawiga­cyjnego, gdy pojazd wjeżdża do wyzna­czonego obszaru lub go opuszcza albo gdy wymaga konserwacji.

wfs notifications
simple trips management

Proste zarządzanie podróżami

Masz dostęp do wcześniej zareje­stro­wanych danych przebiegu posor­to­wanych według daty dla pojedyn­czego pojazdu lub całej floty. Sprawdzaj punkt początkowy i końcowy trasy, czas trwania podróży, pokonany dystans oraz zareje­strowane szczegóły podróży/zamówienia. Aktualne dane drogomierza są pobierane bezpo­średnio z drogomierza pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że dysponujesz wiary­godnymi raportami na wypadek koniecz­ności przed­ło­żenia ich organom podatkowym.

Kontrola wydatków to podstawa

Korzystaj z alertów do harmo­no­gramu przeglądów oraz automa­tycznych powiadomień wysyłanych przez Webfleet w przypadku podejrzenia wykrycia usterki w pojeździe. Dzięki temu możesz planować serwi­so­wanie pojazdów zanim pojawią się kosztowne usterki. Możesz również monitorować zużycie paliwa w celu identy­fi­kacji niepra­wi­dłowego użytkowania oraz nadzorować ciśnienie w oponach, aby zapobiec ewentualnym problemom na trasie.

avg fuel consumption
mobile apps

Łatwe w użyciu aplikacje mobilne

Nasze aplikacje mobilne są intuicyjne w obsłudze. Aplikacja Webfleet Mobile pomaga kierownikom floty zachować kontrolę nad działaniem floty, nawet gdy są oni w podróży. Natomiast aplikacja mobilna Webfleet Logbook pomaga kierowcom w zarządzaniu szczegółami podróży, np. w określaniu osób kontak­towych, celu podróży itp.

Współ­pra­cujemy już z kilkoma spośród najwięk­szych producentów samochodów (OEM)**

Twoje auta, samochody dostawcze i/lub lekkie pojazdy dostawcze mogą być już kompa­ty­bilne z naszym rozwią­zaniem OEM.connect.

Zamów prezentację

Porozmawiaj z naszymi ekspertami i dowiedz się, czy Twój pojazd jest kompa­ty­bilny.

Raporty o zużyciu/poziomie energii, automa­tyczne przypo­mnienia serwisowe i dane pojazdów elektrycznych są obsługiwane w ramach taryfy Webfleet na poziomie ECO
** OEM (z ang. original equipment manufac­turer): Wyposażenie samochodowe OEM to oficjalne i oryginalne komponenty samochodowe wypro­du­kowane bezpo­średnio przez producenta danego pojazdu.UWAGA: W celu pełnego potwier­dzenia łączności w przypadku każdego pojazdu elektrycznego Merce­de­s-Benz należy przepro­wadzić proces kontroli zgodności.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.