EV Services Platform dla partnerów

Dołącz do EV Services Platform, platformy dla flot komer­cyjnych

Stań się partnerem⁠

Dołącz do naszej platformy i zaoferuj swoje usługi flotom komercyjnym. EV Services Platform ułatwia dostęp do szerokiej gamy usług – od planowania elektry­fi­kacji po optyma­li­zację floty. Zinte­gro­wanie swoich usług z platformą pozwoli Ci dołączyć do grona pionierów elektry­fi­kacji.

Nasi zaufani partnerzy oferujący usługi dla pojazdów elektrycznych

Skorzystaj z zalet platformy EV Services Platform

Podnieś poziom usług dzięki danym floty

Uzyskaj dostęp do kluczowych danych pojazdu (takich jak poziomy naładowania akumulatora) ujedno­li­conych dla wszystkich marek i modeli pojazdów, aby podnieść jakość swoich usług

Współpracuj z najlepszymi

Zdobądź informacje od liderów branży, którzy są zainte­re­sowani nowymi usługami w zakresie elektry­fi­kacji

Łatwe wdrażanie

Zaoferuj klientom wdrażanie usług poprzez przystępne, nowoczesne i zgodne z RODO interfejsy API

Prościej i taniej

Ułatw swoim klientom prace związane z IT dzięki wstępnej integracji z naszą platformą

W pełni wykorzystaj możliwości sieci

Wykorzystaj nadarzające się okazje, aby rozwijać swoją działalność

Wzrost dochodów

Polecaj swoim klientom produkty i usługi Webfleet w ramach komplek­sowego łańcucha wartości

Podnieś poziom usług dla pojazdów elektrycznych dzięki danym floty

Sprzęt i oprogra­mo­wanie do ładowania pojazdów elektrycznych

 • Usprawnij planowanie dotyczące infra­struktury ładowania dzięki informacjom o wydajności pojazdów w czasie rzeczy­wistym
 • Uzyskaj dokładne wskazówki w zakresie instalacji ładowarek dzięki precyzyjnym danym dotyczącym pozycjo­no­wania floty i czasu pracy na biegu jałowym
 • Oferuj wykrywanie oszustw w ramach usług z zakresu zwrotu kosztów dzięki identy­fi­kacji pojazdów
ev station van
parking fleet black vans

Inteli­gentne ładowanie pojazdów elektrycznych

 • Nadawaj priorytety ładowaniu poszcze­gólnych pojazdów w oparciu o harmo­no­gramy przejazdów
 • Obniż koszty ładowania dzięki uwzględ­nieniu zapotrze­bo­wania energe­tycznego pojazdów
 • Popraw funkcjo­nalność i nieza­wodność floty dzięki danym pojazdu w czasie rzeczy­wistym (stan naładowania akumulatora, stan techniczny akumulatora, profil zużycia, harmo­no­gramy)

Planowanie zamówień dla pojazdów elektrycznych

 • Przewiduj taktyczne zmiany planów dzięki danym floty i ładowania w czasie rzeczy­wistym
 • Popraw planowanie strate­giczne dzięki aktualnym informacjom zwrotnym dotyczącym przejazdów
 • Zadbaj o sprawne, naładowane i gotowe do pracy pojazdy
 • Zopty­ma­lizuj planowanie trasy, uwzględ­niając warunki i ruch na drodze oraz zużycie energii
fleet manager tablet 01
renewable energies

Zarządzanie energią pojazdów elektrycznych

 • Wykorzystaj dane floty, aby przewidzieć zapotrze­bo­wanie na energię elektryczną i zopty­ma­li­zować zużycie energii podczas ładowania pojazdów na terenie zakładu
 • Usprawnij projek­to­wanie, monito­ro­wanie i kontro­lo­wanie przepływów energii we funkcjo­no­waniu floty i zakładu
 • Oferuj usługi z zakresu elastycz­ności sieci i zasilania bez wpływu na działanie floty

Dane analityczne akumu­la­torów pojazdów elektrycznych

 • Zopty­ma­lizuj modele degradacji dzięki dostępowi do danych z szerokiej gamy modeli pojazdów elektrycznych w czasie rzeczy­wistym
 • Unikaj drogich integracji sprzętu, wykorzy­stując istniejące integracje z pojazdami
3d inside electric vehicle

Co mówią nasi partnerzy

Przejdź do zawartości
Po dołączeniu do EV Platform firma Eaton zaoferowała społecz­ności skupionej wokół flot pojazdów swoją specja­li­styczną wiedzę z zakresu zasilania i zarządzania energią. Dzięki naszej komplek­sowej gamie ładowarek dla pojazdów elektrycznych, rozwiązań do magazy­no­wania energii i oprogra­mo­wania do zarządzania energią możemy symulować i tworzyć optymalną infra­strukturę ładowania – skalowalną i cyfrowo zabez­pie­czoną. Pomożemy w integracji energii słonecznej w celu zopty­ma­li­zo­wania Twojej infra­struktury sieci elektrycznej, co z kolei pomoże Ci obniżyć koszty i obsługiwać większe obciążenia sieci bez koniecz­ności jej drogiej rozbudowy.
Eaton
Przejdź do zawartości
Dalsza współpraca z Bridgestone Mobility Solutions niezmiernie nas cieszy – to partner, który dzieli nasze zaanga­żo­wanie w innowację w branży flotowej i logistycznej. W ramach tej współpracy obie firmy łączą swoje specja­li­zacje w jedno rozwiązanie, które ułatwia przed­się­bior­stwom sprawne prowadzenie działal­ności i bezpieczną elektry­fi­kację.
TomTom
Przejdź do zawartości
Firma Heliox cieszy się z dołączenia do platformy firmy Bridgestone dla pojazdów elektrycznych – to krok ku bardziej ekolo­gicznej przyszłości i zrówno­wa­żonego rozwoju w transporcie. Firma Heliox pragnie zaoferować swoją szeroką gamę skalo­walnych rozwiązań z zakresu szybkiego ładowania, dosto­so­wanych do dużych elektrycznych pojazdów dostawczych.
Heliox Energy
Przejdź do zawartości
Dołączając do programu partner­skiego EV Platform, CTEK wzmacnia swoją pozycję w branży sprzętu do zasilania pojazdów elektrycznych przez wykorzy­stanie zinte­gro­wanych rozwiązań z zakresu sprzętu i oprogra­mo­wania. Przyspiesza przecho­dzenie z pojazdów spalinowych na elektryczne, kształtując ekologiczną przyszłość transportu.
CTEK
Przejdź do zawartości
Płynna integracja naszej diagnostyki akumulatora z ich nową platformą dla pojazdów elektrycznych nie tylko wzbogaca naszą bazę informacji opera­cyjnych, ale też wzmacnia nasze zaanga­żo­wanie w kwestię obniżenia kosztów. To silny sojusz, który pozwala odkryć wielkie możliwości z zakresu bardziej inteli­gentnego i ekolo­gicznego zarządzania flotą pojazdów.
Volytica
Przejdź do zawartości
Każda flota pojazdów elektrycznych jest wyjątkowa, jeśli chodzi o pojazdy, ładowarki i zasilanie. Firma VEV zapro­jektuje i wdroży je w Twojej firmie, uwzględ­niając przy tym specyficzne wymogi i dane floty, a także sprawność operacyjną i całkowity koszt posiadania.
VEV
Przejdź do zawartości
Cieszy nas dołączenie do Webfleet w roli partnera ds. oprogra­mo­wania nieza­leżnego od sprzętu. Nasze rozwiązania pomogą klientom monitorować, optyma­li­zować i prognozować ładowanie pojazdów elektrycznych w ramach ich flot. Jako światowy gracz w branży telema­tycznej wiemy, że nasze wspólne rozwiązanie zwiększy dostępność i skalo­walność elektry­fi­kacji na całym świecie.
Bia Power
Przejdź do zawartości
The Mobility House z EV Services Platform to strate­giczny związek, który wykorzy­stuje wiedzę i doświad­czenie obu podmiotów w rewolu­cjo­ni­zo­waniu zarządzania flotą pojazdów elektrycznych. Dzięki ogromnemu doświad­czeniu The Mobility House w obsłudze ponad 1500 zelek­try­fi­ko­wanych flot na całym świecie, partnerstwo to koncentruje się na optyma­li­zacji kosztów eksplo­atacji sieci, minima­li­zacji opłat i redukcji kosztów energii. Współpraca ta przynosi bezpo­średnie korzyści klientom Webfleet, znacznie zwiększając efektywność i wspierając zrówno­ważony rozwój ich flot pojazdów elektrycznych.
The Mobility House

Ładowanie

Zostań partnerem z zakresu pojazdów elektrycznych

Zwiększ przychody dzięki naszemu programowi wzajemnego polecania

Reklamuj swoje usługi i docieraj do większej liczby klientów dzięki EV Services Platform

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.