Zarządzanie flotą ciężarówek

Zdobądź demo

Skorzystaj z usług lidera na europejskim rynku usług telema­tycznych i rozwiązań do zarządzania flotami pojazdów ciężarowych. Nasze oparte na chmurze rozwiązanie Webfleet zapewnia wszystkie narzędzia konieczne, by zachować zgodność z przepisami, zapewnić bezpie­czeństwo i poprawić wydajność ciężarówek i kierowców.

System do zarządzania flotą ciężarówek pomaga:

Obniżyć koszty

Poprzez monito­ro­wanie zużycia paliwa, konserwacji i stylu jazdy

Zwiększyć wydajność Twojej floty

Dzięki zopty­ma­li­zo­wanemu tworzeniu harmo­no­gramów, wyznaczaniu tras i komunikacji

Zachować zgodność z przepisami

Dzięki pobieraniu danych tachografu, mierzeniu czasu pracy i cyfrowym przeglądom pojazdu

Unikać wypadków

Przez wskazywanie kierowcom najbez­piecz­niej­szych tras i dbanie o dobry stan pojazdów

Uzyskać dostęp do dokładnej lokalizacji wszystkich zasobów

Monitoring zasobów mobilnych i monitoring przyczep przez cały czas, w ramach jednego interfejsu

Wspierać kierowców

Dzięki wskazówkom dla kierowców w czasie rzeczy­wistym

Kluczowe funkcje rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów ciężarowych

Dokumen­tacja zgodności z przepisami w jednym miejscu

Webfleet Tachograph Manager pomaga oszczędzić kłopotów związanych z zachowaniem zgodności z przepisami zarówno kierowcom w trasie, jak i pracownikom w biurze.

Tachograph Manager to m.in. zdalne podbieranie danych z tachografów cyfrowych, statusy kierowców i pojazdów, analizy i raporty dotyczące codziennych aktywności, a także wiele innych informacji na przej­rzystym pulpicie. Usprawnia także inspekcje dzięki przecho­wy­waniu wszystkich danych w jedynym repozy­torium (w tym z kart do tachografów).

Dowiedz się więcej o Webfleet Tachograph Manager⁠
Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów ciężarowych
Obsługa tachografów w Twojej flocie ciężarowej

Nie musisz rezygnować z obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy

Webfleet TachoShare to moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który pobiera dane tachografów z pojazdów w trasie i zapewnia łączność z posiadanym oprogra­mo­waniem obecnej instytucji anali­zu­jącej tachografy*.

Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego, dostępnego archiwum.

Dowiedz się więcej o Webfleet TachoShare⁠

Cyfrowe przeglądy pojazdów zwięk­szające bezpie­czeństwo

Uprość proces zapewnienia zgodności z przepisami dzięki aplikacji Webfleet Vehicle Check do automa­ty­zacji przeglądów w pojazdach. Dzięki niestan­dar­dowym i gotowym listom kontrolnym nasza aplikacja ułatwia kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdu przy minimalnym nakładzie pracy papierkowej. Oprócz tego można szybko wykryć usterki i podjąć odpowiednie działania.

Dowiedz się więcej o Webfleet Vehicle Check⁠
Bezpieczna flota pojazdów ciężarowych
Łatwiejsze zarządzanie flotą samochodów ciężarowych

Więcej zleceń dzięki optyma­li­zacji planowania

Webfleet zapewnia aktualne informacje o kierowcach, pozostałym czasie jazdy i okresach odpoczynku. Dzięki temu zawsze wiesz, który kierowca ma wystar­czająco czasu jazdy, by wykonać następne zlecenie w terminie.

Funkcja „Pozostały czas jazdy” pozwala zopty­ma­li­zować proces przydzie­lania zadań, zachowując jedno­cześnie zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy⁠

Ułatw pracę kierowcom Twojej floty samochodów ciężarowych

Terminal kierowcy PRO 8475 TRUCK zapewnia nawigację i użyteczne miejsca (POI) specjalnie opracowane pod kątem ciężarówek, a zainsta­lowana na nim aplikacja TomTom Traffic pokazuje optymalne trasy i szacowane czasy przyjazdów.

Po nawiązaniu połączenia z Webfleet** można monitorować lokalizację ciężarówek, przesyłać cyfrowe zamówienia między kierowcami i biurem oraz na bieżąco otrzymywać informacje i porady na temat stylu jazdy kierowców. Otwarta platforma urządzenia dodatkowo pozwala na dosto­so­wanie go do szerokiej gamy zastosowań biznesowych, np. do skanowania kodów kreskowych i zbierania podpisów cyfrowych potwier­dza­jących dostawę.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK⁠
Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów ciężarowych
Program do zarządzania flotą samochodów ciężarowych

Większe bezpie­czeństwo na drodze i wydajność kierowców

W sektorze transportu zapewnienie bezpie­czeństwa kierowców na drodze ma nadrzędne znaczenie. Natomiast OptiDrive 360 zapewnia kierowcom i kierownikom flot wgląd w cenne dane, dzięki którym otrzymują informacje zwrotne przed rozpo­częciem podróży, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

Widoczny w Webfleet przejrzysty wykaz informacji o konserwacji pojazdu pomaga zapewnić dobry stan pojazdów ciężarowych, zwiększyć bezpie­czeństwo na trasie i oszczędzić na naprawach.

Dowiedz się więcej o OptiDrive⁠

Obniż koszty i działaj w ekologiczny sposób dzięki monito­ro­waniu zużycia paliwa

Po nawiązaniu połączenia z systemem FMS pojazdu ciężarowego*** możesz monitorować poziom i zużycie paliwa. Raporty o zużyciu paliwa Webfleet pomagają zarządzać zasobami, zopty­ma­li­zować koszty operacyjne i wdrożyć strategie monitoringu zużycia paliwa i oszczę­dzania paliwa, aby działać w bardziej ekologiczny sposób. Informacje o wydajności jazdy również pomagają kierowcom jeździć w bardziej wydajny i ekonomiczny sposób.

Więcej informacji o raportach Webfleet⁠
Flota aut ciężarowych - optyma­li­zacja
Wydaj­niejsza flota pojazdów ciężarowych

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet zapewnia wgląd w lokalizację zasobów i ich wykorzy­stanie. Możesz natychmiast sprawdzić stan wszystkich zasobów i pojazdów z Twojej floty w jednym miejscu. Pomaga to zapewnić bezpie­czeństwo i skuteczność oraz chronić wartość zasobów. Jedno­cześnie automa­tyczne procesy i powia­do­mienia ograniczają obciążenie pracą. Ważną funkcją jest także możliwość monito­ro­wania Twojej floty pojazdów ciężarowych poprzez GPS w czasie rzeczy­wistym.

Dowiedz się więcej o monito­ro­waniu zasobów Webfleet i naczepach Webfleet


Pakiety dla flot korzy­sta­jących z pojazdów ciężarowych i autobusów

Nie wiesz, których produktów najbardziej potrze­bujesz? Webfleet oferuje rozwiązania w pakiecie, aby w ramach jednego pakietu zapewnić Ci wszystko, czego potrze­bujesz. Jednorazowa instalacja ogranicza czas przestoju pojazdu, przyspie­szając osiągnięcie zwrotu z inwestycji

IMPACT

Oszczę­dzanie paliwa i zrówno­ważony rozwój
Ogranicz zużycie paliwa, aby zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć wpływ na środowisko.

TRUST

Łatwe zachowanie zgodności z przepisami
Zintegruj zarządzanie tachografem, czas pracy, identy­fi­kację kierowcy i przeglądu pojazdu, aby bez stresu zapewnić zgodność z przepisami.

TOTAL

Wydajność i produk­tywność
Zopty­ma­lizuj komunikację z kierowcami i kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi, aby zwiększyć wydajność.

Jak Webfleet może wesprzeć Twoją flotę trans­portową?

Ogranicz zużycie paliwa dzięki Webfleet i Bridgestone

Klienci 60 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte
Konkurencyjność, satysfakcja klientów i bezpieczeństwo pracowników.
Artur Jasek, Jasek Express Delivery
Rozwiązanie Webfleet to świetny wybór.
Bogdan Burian, Burian Logistic

Zdobądź demo

Zobacz, co możesz osiągnąć dla firmy trans­por­towej dzięki Webfleet

* Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.
** Połączenie z platformą Webfleet tylko w przypadku korzystania z kompa­ty­bilnego urządzenia LINK.
*** FMS (Fleet Management Systems Interface): to ustan­da­ry­zowany interfejs zapew­niający wgląd w dane pojazdów.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.