Monitoring samochodów ciężarowych w Twojej flocie

Monito­ro­wanie ciężarówek w czasie rzeczy­wi­stymą

Uzyskaj pełny wgląd w lokalizację i stan pojazdów ciężarowych w swojej flocie. Monitoring pojazdów ciężarowych opiera się na technologii GPS i urządze­niach do monito­ro­wania pojazdów floty, za pomocą których można monitorować lokalizację pojazdów i styl jazdy kierowców. Dzięki pełnemu wglądowi w stan floty możesz wydajnie zarządzać procesami biznesowymi swojego zespołu, podejmując inteli­gentne decyzje biznesowe. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, o monitoringu pojazdów ciężarowych.

Dzięki monito­ringowi pojazdów ciężarowych

Zawsze wiesz, gdzie znajdują się ciężarówki z floty

w czasie rzeczy­wistym

Jesteś na bieżąco z konserwacją pojazdów

dzięki wcześniejszym przypo­mnieniom

Poprawiasz wydajność i bezpie­czeństwo

dzięki informacjom o jeździe

Zadowalasz klientów

dzięki dokład­niej­szemu szacowaniu czasu przybycia

Zwiększasz wydajność procesów biznesowych

dzięki zopty­ma­li­zo­wanemu planowaniu tras i harmo­no­gramu

Obniżasz koszty eksplo­atacji pojazdów

dzięki monito­ro­waniu bieżącego i wcześniej­szego zużycia paliwa

Kluczowe funkcje rozwiązania Webfleet do monito­ro­wania samochodów ciężarowych

Dokładne monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych w czasie rzeczy­wistym

Zwiększ wydajność floty dzięki precy­zyjnemu monito­ro­waniu czasu jazdy, przebiegu i lokalizacji pojazdów ciężarowych. Monitoring pojazdów ciężarowych ułatwia również kontro­lo­wanie zużycia paliwa przez pojazdy we flocie. Wystarczy znaleźć przypadki nadmiernego zużycia i podjąć odpowiednie środki przeciw­dzia­łające im.

Monitoruj pojazdy ciężarowe w swojej flocie
Monitoring samochodów ciężarowych

Dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym

Pomóż kierowcom unikać blokad, korków i opóźnień. Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym znacznie pomagają zapewnić bezpieczne warunki jazdy dla pojazdów ciężarowych. Dzięki informacjom o ruchu drogowym w okolicy w czasie rzeczy­wistym możesz również zwiększyć satysfakcję klienta, podając mu dokład­niejszy szacowany czas przybycia.

Niestan­dardowe planowanie tras

Dzięki zaawan­so­wanemu planowaniu tras kierowcy jadą po najbardziej odpowiednich trasach dla pojazdu o danej wysokości, wadze, długości i ładunku. Możesz też zopty­ma­li­zować planowanie tras pod kątem maksymalnej prędkości. Dodatkowo terminal kierowcy PRO 8475 naprowadza kierowców do lokalizacji, w których mogą odpocząć i innych użytecznych miejsc.

Monitoring GPS samochodów ciężarowych
Monitoring GPS ciężarówek w czasie rzeczy­wistym

Wirtualne granice (geofencing)

Wyznaczaj granice geogra­ficzne zapobie­gające kradzieży i nieau­to­ry­zo­wanemu użyciu. Dzięki monito­ringowi pojazdów ciężarowych znasz dokładną lokalizację pojazdów. Umożliwia to szybkie zauważenie przypadków kradzieży, wandalizmu lub niewła­ściwego użycia i podjęcie odpowiednich działań. Jeśli pojazd przekroczy granicę wyznaczonej strefy, otrzymasz alert.

Dowiedz się więcej o geofencingu⁠

Rapor­to­wanie lokalizacji samochodu ciężarowego

Uzyskaj dostęp do szcze­gó­łowych raportów dotyczących wydajności pojazdu ciężarowego i kierowcy. Na przykład – zużycie paliwa w czasie. Możesz również monitorować status podróży, aby mieć wgląd w wydajność harmo­no­gramu. Zobacz, którzy kierowcy znajdują się na idealnych pozycjach do realizacji zamówień.

Dowiedz się więcej o raportach dotyczących monito­ro­wania pojazdów⁠
Program do monitoring pojazdów ciężarowych
Aplikacja do monitoring samochodów ciężarowych

Funkcja karty drogowej

Wyeliminuj czaso­chłonne prace admini­stra­cyjne dzięki funkcjom cyfrowej karty drogowej. Rejestruj cyfrowo karty do tachografu, czas pracy kierowców, przebieg i inne szczegóły podróży. Zapewni Ci to dostęp do raportów, gdy będą one potrzebne. W połączeniu z rozwią­zaniem Webfleet Tachograph Manager cyfrowe rejestro­wanie ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami.

Statystyki dotyczące stylu jazdy

Wiele systemów GPS do śledzenia ciężarówek może rejestrować dane dotyczące stylu jazdy, takie jak przekra­czanie prędkości, praca na biegu jałowym, ostre skręcanie i ostre hamowanie. Dzięki tym informacjom kierownicy flot mogą pomagać kierowcom wdrażać bezpiecz­niejszy i bardziej oszczędny pod względem paliwa styl jazdy.

Śledzenie pojazdów ciężarowych - Webfleet
Śledzenie samochodów ciężarowych online

Powia­do­mienia o przeglądzie

Planuj prewencyjne przeglądy konser­wa­cyjne i prace serwisowe dla pojazdów ciężarowych w oparciu o bieżący przebieg. Maksymalnie skróć przestoje pojazdów dzięki automa­tycznym alertom o usterkach. Będąc na bieżąco z konserwacją pojazdów, możesz zwiększyć wydajność.

Wykrywanie stłuczek

W razie wypadku ważna jest jak najszybsza informacja o tym, co dokładnie się stało. Monitoring pojazdów ciężarowych wysyła natych­mia­stowe powia­do­mienia po wykryciu wypadku. Wykrywanie stłuczek umożliwia szybkie reagowanie, gdy dojdzie do wypadku drogowego.

Wykrywanie kolizji pojazdów ciężarowych

Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu pojazdów ciężarowych

Jak działa monitoring pojazdów ciężarowych?

0

Urządzenie GPS do monitoringu ciężarówek jest zainsta­lowane w samochodzie ciężarowym, umożli­wiając śledzenie ruchu pojazdu w czasie rzeczy­wistym. System monito­ro­wania pojazdów ciężarowych gromadzi ważne dane, takie jak lokalizacja, przebyty dystans, prędkość, zużycie paliwa, czas pracy na biegu jałowym i ostre hamowanie lub skręcanie.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z systemu monito­ro­wania ciężarówek?

0

Dokładne śledzenie ciężarówek w czasie rzeczy­wistym oznacza podobnie jak monito­ro­wanie innych samochodów dostawczych, że znasz dokładną lokalizację pojazdów w każdym momencie, dzięki czemu możesz szybko zareagować w przypadku kradzieży lub niepra­wi­dłowego użytkowania. Dzięki wglądowi w lokalizację pojazdu możesz też zopty­ma­li­zować planowanie tras i harmo­no­gramów, sprawiając, że kierowcy będą spędzać mniej czasu w trasie i realizować więcej zleceń dla klientów.

Ile kosztuje monito­ro­wanie ciężarówki?

0

Koszt monito­ro­wania pojazdu ciężarowego zależy od liczby ciężarówek we flocie, ponieważ konieczne jest zamon­to­wanie urządzenia śledzącego w każdej z nich. Typ planu wybranego u dostawcy również wpływa na koszty. W związku z tym rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów ciężarowych może znacznie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty – np. koszty paliwa.

Kto korzysta z monitoringu pojazdów ciężarowych?

0

Z monitoringu pojazdów ciężarowych korzysta wiele firm z flotami pojazdów ciężarowych. Firmy świadczące usługi dostawcze i logistyczne korzystają z dynamicznego planowania tras, wglądu w bezpie­czeństwo kierowcy i zabez­pieczeń pojazdu. Firmy świadczące usługi kontraktowe, takie jak prace hydrau­liczne i budowlane, również polegają na monitoringu pojazdów ciężarowych. Jeśli Twoja firma korzysta z floty pojazdów ciężarowych, to telematyka jest właśnie dla Ciebie.

Co mówią nasi klienci

case birdki
Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
case interteam
Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team
cs mihiderka
Sprawne zarządzanie flotą EV
Marcin Krysiński, Mihiderka

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Zdobądź demo i dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie. Możesz też porozmawiać ze specjalistą, który odpowie na wszystkie ewentualne pytania.