Monitoring samochodów ciężarowych w Twojej flocie

Monito­ro­wanie ciężarówek w czasie rzeczy­wi­stymą

Uzyskaj pełny wgląd w lokalizację i stan pojazdów ciężarowych w swojej flocie. Monitoring pojazdów ciężarowych opiera się na technologii GPS i urządze­niach do monito­ro­wania pojazdów floty, za pomocą których można monitorować lokalizację pojazdów i styl jazdy kierowców. Dzięki pełnemu wglądowi w stan floty możesz wydajnie zarządzać procesami biznesowymi swojego zespołu, podejmując inteli­gentne decyzje biznesowe. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, o monitoringu pojazdów ciężarowych.

Dzięki monito­ringowi pojazdów ciężarowych

Zawsze wiesz, gdzie znajdują się ciężarówki z floty

w czasie rzeczy­wistym

Jesteś na bieżąco z konserwacją pojazdów

dzięki wcześniejszym przypo­mnieniom

Poprawiasz wydajność i bezpie­czeństwo

dzięki informacjom o jeździe

Zadowalasz klientów

dzięki dokład­niej­szemu szacowaniu czasu przybycia

Zwiększasz wydajność procesów biznesowych

dzięki zopty­ma­li­zo­wanemu planowaniu tras i harmo­no­gramu

Obniżasz koszty eksplo­atacji pojazdów

dzięki monito­ro­waniu bieżącego i wcześniej­szego zużycia paliwa

Kluczowe funkcje rozwiązania Webfleet do monito­ro­wania samochodów ciężarowych

Dokładne monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych w czasie rzeczy­wistym

Zwiększ wydajność floty dzięki precy­zyjnemu monito­ro­waniu czasu jazdy, przebiegu i lokalizacji pojazdów ciężarowych. Monitoring pojazdów ciężarowych ułatwia również kontro­lo­wanie zużycia paliwa przez pojazdy we flocie. Wystarczy znaleźć przypadki nadmiernego zużycia i podjąć odpowiednie środki przeciw­dzia­łające im.

Monitoruj pojazdy ciężarowe w swojej flocie
Monitoring samochodów ciężarowych

Dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym

Pomóż kierowcom unikać blokad, korków i opóźnień. Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym znacznie pomagają zapewnić bezpieczne warunki jazdy dla pojazdów ciężarowych. Dzięki informacjom o ruchu drogowym w okolicy w czasie rzeczy­wistym możesz również zwiększyć satysfakcję klienta, podając mu dokład­niejszy szacowany czas przybycia.

Niestan­dardowe planowanie tras

Dzięki zaawan­so­wanemu planowaniu tras kierowcy jadą po najbardziej odpowiednich trasach dla pojazdu o danej wysokości, wadze, długości i ładunku. Możesz też zopty­ma­li­zować planowanie tras pod kątem maksymalnej prędkości. Dodatkowo terminal kierowcy PRO 8475 naprowadza kierowców do lokalizacji, w których mogą odpocząć i innych użytecznych miejsc.

Monitoring GPS samochodów ciężarowych
Monitoring GPS ciężarówek w czasie rzeczy­wistym

Wirtualne granice (geofencing)

Wyznaczaj granice geogra­ficzne zapobie­gające kradzieży i nieau­to­ry­zo­wanemu użyciu. Dzięki monito­ringowi pojazdów ciężarowych znasz dokładną lokalizację pojazdów. Umożliwia to szybkie zauważenie przypadków kradzieży, wandalizmu lub niewła­ściwego użycia i podjęcie odpowiednich działań. Jeśli pojazd przekroczy granicę wyznaczonej strefy, otrzymasz alert.

Dowiedz się więcej o geofencingu⁠

Rapor­to­wanie lokalizacji samochodu ciężarowego

Uzyskaj dostęp do szcze­gó­łowych raportów dotyczących wydajności pojazdu ciężarowego i kierowcy. Na przykład – zużycie paliwa w czasie. Możesz również monitorować status podróży, aby mieć wgląd w wydajność harmo­no­gramu. Zobacz, którzy kierowcy znajdują się na idealnych pozycjach do realizacji zamówień.

Dowiedz się więcej o raportach dotyczących monito­ro­wania pojazdów⁠
Program do monitoring pojazdów ciężarowych
Aplikacja do monitoring samochodów ciężarowych

Funkcja karty drogowej

Wyeliminuj czaso­chłonne prace admini­stra­cyjne dzięki funkcjom cyfrowej karty drogowej. Rejestruj cyfrowo karty do tachografu, czas pracy kierowców, przebieg i inne szczegóły podróży. Zapewni Ci to dostęp do raportów, gdy będą one potrzebne. W połączeniu z rozwią­zaniem Webfleet Tachograph Manager cyfrowe rejestro­wanie ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami.

Statystyki dotyczące stylu jazdy

Wiele systemów GPS do śledzenia ciężarówek może rejestrować dane dotyczące stylu jazdy, takie jak przekra­czanie prędkości, praca na biegu jałowym, ostre skręcanie i ostre hamowanie. Dzięki tym informacjom kierownicy flot mogą pomagać kierowcom wdrażać bezpiecz­niejszy i bardziej oszczędny pod względem paliwa styl jazdy.

Śledzenie pojazdów ciężarowych - Webfleet
Śledzenie samochodów ciężarowych online

Powia­do­mienia o przeglądzie

Planuj prewencyjne przeglądy konser­wa­cyjne i prace serwisowe dla pojazdów ciężarowych w oparciu o bieżący przebieg. Maksymalnie skróć przestoje pojazdów dzięki automa­tycznym alertom o usterkach. Będąc na bieżąco z konserwacją pojazdów, możesz zwiększyć wydajność.

Wykrywanie stłuczek

W razie wypadku ważna jest jak najszybsza informacja o tym, co dokładnie się stało. Monitoring pojazdów ciężarowych wysyła natych­mia­stowe powia­do­mienia po wykryciu wypadku. Wykrywanie stłuczek umożliwia szybkie reagowanie, gdy dojdzie do wypadku drogowego.

Wykrywanie kolizji pojazdów ciężarowych

Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu pojazdów ciężarowych

Jak działa monitoring pojazdów ciężarowych?

0
Przejdź do zawartości

Urządzenie GPS do monitoringu ciężarówek jest zainsta­lowane w samochodzie ciężarowym, umożli­wiając śledzenie ruchu pojazdu w czasie rzeczy­wistym. System monito­ro­wania pojazdów ciężarowych gromadzi ważne dane, takie jak lokalizacja, przebyty dystans, prędkość, zużycie paliwa, czas pracy na biegu jałowym i ostre hamowanie lub skręcanie.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z systemu monito­ro­wania ciężarówek?

0
Przejdź do zawartości

Dokładne śledzenie ciężarówek w czasie rzeczy­wistym oznacza podobnie jak monito­ro­wanie innych samochodów dostawczych, że znasz dokładną lokalizację pojazdów w każdym momencie, dzięki czemu możesz szybko zareagować w przypadku kradzieży lub niepra­wi­dłowego użytkowania. Dzięki wglądowi w lokalizację pojazdu możesz też zopty­ma­li­zować planowanie tras i harmo­no­gramów, sprawiając, że kierowcy będą spędzać mniej czasu w trasie i realizować więcej zleceń dla klientów.

Ile kosztuje monito­ro­wanie ciężarówki?

0
Przejdź do zawartości

Koszt monito­ro­wania pojazdu ciężarowego zależy od liczby ciężarówek we flocie, ponieważ konieczne jest zamon­to­wanie urządzenia śledzącego w każdej z nich. Typ planu wybranego u dostawcy również wpływa na koszty. W związku z tym rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów ciężarowych może znacznie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty – np. koszty paliwa.

Kto korzysta z monitoringu pojazdów ciężarowych?

0
Przejdź do zawartości

Z monitoringu pojazdów ciężarowych korzysta wiele firm z flotami pojazdów ciężarowych. Firmy świadczące usługi dostawcze i logistyczne korzystają z dynamicznego planowania tras, wglądu w bezpie­czeństwo kierowcy i zabez­pieczeń pojazdu. Firmy świadczące usługi kontraktowe, takie jak prace hydrau­liczne i budowlane, również polegają na monitoringu pojazdów ciężarowych. Jeśli Twoja firma korzysta z floty pojazdów ciężarowych, to telematyka jest właśnie dla Ciebie.

Co mówią nasi klienci

Konkurencyjność, satysfakcja klientów i bezpieczeństwo pracowników.
Artur Jasek, Jasek Express Delivery
Redukcja zadań administracyjnych o 20% dzięki Webfleet Asset Tracking.
Krystian Tyksiński, Omega Pilzno Rental
Niższe zużycie paliwa i dłuższa żywotność ogumienia dzięki Fleetcare
Sławomir Kubacki, Elmex

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Zdobądź demo i dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie. Możesz też porozmawiać ze specjalistą, który odpowie na wszystkie ewentualne pytania.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.