Połącz i używaj
monito­ro­wanie pojazdów

WEBFLEET i LINK 240

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Przyspiesz działanie swojej firmy w łatwy sposób dzięki rozwiązaniu do monito­ro­wania pojazdów z instalacją typu „podłącz i używaj”.

Łatwe rozpoczęcie pracy Wystarczy podłączyć urządzenie LINK do monito­ro­wania pojazdów w pojeździe. Następnie uzyskasz dostęp do serwisu WEBFLEET umożli­wia­jącego sprawdzanie lokalizacji pojazdów we flocie w czasie rzeczy­wistym oraz zapew­nia­jącego dostęp do raportów podróży, informacji o zużyciu paliwa, informacji o stylu jazdy i wielu innych informacji dotyczących samego pojazdu i jego otoczenia.

Dzięki WEBFLEET możesz:

lokalizować i monitorować pojazdy przez całą dobę,

poświęcać mniej czasu na admini­strację i zachować zgodność z przepisami podatkowymi dzięki dokładnemu rapor­to­waniu podróży,

zmniejszyć koszty paliwa i serwi­so­wania poprzez monito­ro­wania zużycia paliwa i stylu jazdy,

otrzymywać powia­do­mienia w momencie, gdy diagnostyka pojazdu wykryje jakie­kolwiek oznaki problemów i gdy pojazd wjedzie do wyznaczonej strefy lub ją opuści,

podejmować lepsze decyzje, aby poprawić wydajność floty w oparciu o funkcje rapor­to­wania,

zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców dzięki analizie stylu jazdy.

Kluczowe funkcje​

Przygo­towane na przyszłość rozwiązanie do monito­ro­wania pojazdów

Dzięki WEBFLEET możesz zobaczyć na mapie dokładną lokalizację Twoich pojazdów zarówno zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Nasz system precyzyjnie rejestruje godziny pracy i godziny spędzone za kółkiem oraz zapamiętuje miejsca, w których w przeszłości znajdował się każdy pojazd z Twojej floty. Dodatkowa prędkość łączności LTE-M i GPRS zwiększa wartość inwestycji oraz sprawia, że urządzenie zachowa swoją funkcjo­nalność w przyszłości.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dokładne rapor­to­wanie podróży

Twój zespół kierowców może teraz rejestrować podróże prywatne i służbowe dzięki aplikacji mobilnej WEBFLEET Logbook. Raporty z podróży dostarczane przez WEBFLEET można wykorzystać przy zgłaszaniu przebiegów lub weryfikacji roszczeń podatkowych na żądanie organów podatkowych.​

Błyska­wiczne i bezpo­średnie ostrzeżenia

WEBFLEET natych­mia­stowo wysyła ostrzeżenie, kiedy zbliża się termin zadania serwisowego, kiedy diagnostyka pojazdu wykryje jakie­kolwiek oznaki problemów oraz gdy pojazd wjedzie do wyznaczonej strefy lub ją opuści.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Wgląd w operacje w ramach floty

Rapor­to­wanie w WEBFLEET pozwala zopty­ma­li­zować wydajność floty pojazdów. Dzięki możliwości tworzenia niestan­dar­dowych raportów lub wykorzy­stania jednego z naszych gotowych raportów możesz uzyskać dostęp do szcze­gó­łowych informacji o działaniach kierowców i pojazdach we flocie. Raporty mogą być tworzone automa­tycznie lub można je pobierać na żądanie.​

Kontrola nad kosztami floty

Obniż całkowity koszt posiadania pojazdu, wykorzy­stując szczegółowe dane o pojeździe. Na przykład, możesz uzyskać aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa Twojej floty. Obserwuj trendy i niepra­wi­dło­wości, korzystając z raportów zużycia paliwa i porównuj wydajność w czasie w celu określenia sposobów na obniżenie kosztów paliwa.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Pomóż kierowcom poprawić styl jazdy.

Odpowie­dzialna jazda pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i często­tliwość przeglądów oraz obniżyć koszty ubezpie­czenia, zmniej­szając tym samym łączny koszt posiadania pojazdu. Funkcja OptiDrive 360 w WEBFLEET zapewnia informacje niezbędne do egzekwo­wania i promowania ekono­micznej jazdy wśród kierowców.

Rozpoczęcie pracy jest niezwykle łatwe
z naszym zestawem do samodzielnej instalacji.

Urządzenie LINK 240 do monito­ro­wania pojazdów można łatwo podłączyć do portu OBD-II w pojeździe. Wystarczy odnaleźć łącze w samochodzie i podłączyć urządzenie!​​

Webfleet Solutions

Rozpocznij 3-miesięczny BEZPŁATNY okres próbny już teraz​.

Odkryj WEBFLEET — wiodącą w Europie platformę do zarządzania flotą pojazdów

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz