Informacje prawne

Ustawienia plików cookie

Informacje o plikach cookie

Co to są pliki cookie?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczany w komputerze, urządzeniu mobilnym lub nawiga­cyjnym podłączonym do komputera.
Jakie są rodzaje plików cookie?
Istnieją różne rodzaje plików cookie. Funkcjo­nalne pliki cookie są umieszczane w celu zapewnienia, aby strona internetowa działała prawidłowo.
Poza funkcjo­nalnymi plikami cookie istnieją również pliki cookie, które zapewniają bardziej dopasowane informacje podczas korzystania ze stron i powodują wyświe­tlanie odpowiednich reklam. W ustawie­niach możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie i ustawienia, których używamy, aby wyświetlane treści lub reklamy były bardziej dopasowane do Twoich potrzeb i upodobań. Więcej informacji na temat tych plików cookie i ustawień znajduje się poniżej.
Funkcjo­nalne pliki cookie
Dzięki możliwości przecho­wy­wania i uzyskiwania informacji strony internetowe i usługi Webfleet są w stanie dostarczać użytkow­nikom wymagane przez nich usługi i informacje. Na przykład dotyczy to ustawienia języka i nazwy użytkownika używanej podczas logowania. Do tego służą właśnie funkcjo­nalne pliki cookie. Przecho­wy­wanie i uzyskiwanie informacji odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z tego rodzaju usług. Ponieważ te pliki cookie są potrzebne do prawi­dłowego działania strony inter­ne­towej oraz do dostar­czania usługi, są one umieszczane na urządzeniu użytkownika. Dodatkowo używamy plików cookie do anali­zo­wania wizyt na stronie. Korzystamy z usług Google Analytics, Piwik PRO, MixPanel, Adobe Target, Hotjar oraz Google Tag Manager do gromadzenia danych związanych z anali­zo­waniem wizyt na stronie, aby nieustanie doskonalić naszą stronę internetową.
Pliki cookie i ustawienia związane z perso­na­li­zacją i reklamami
Podczas odwiedzania naszej strony inter­ne­towej lub wyświe­tlania naszych reklam chcemy zapewnić informacje bardziej dopasowane do Twoich potrzeb i upodobań. W tym celu wykorzy­stujemy pliki cookie i ustawienia związane z perso­na­li­zacją i reklamami. Dzięki tym plikom cookie gromadzimy informacje o Twoich zainte­re­so­wa­niach i wykorzy­stujemy te informacje, aby zapewnić informacje bardziej dopasowane do Twoich potrzeb i upodobań. Wykorzy­stujemy następujące pliki cookie i ustawienia:
 • Adwords: aby podczas korzystania z wyszu­ki­warki Google wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika, lub aby reklamy Webfleet nie były prezen­towane użytkow­nikowi w wyszu­ki­warce Google.
 • Google: Webfleet wdraża konwersję przez Google polegającą na przesyłaniu danych first party (adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres) od użytkownika na platformę w celu zarządzania naszymi usługami w witrynie inter­ne­towej. Te informacje są przesyłane przez zabez­pie­czone szyfrowanie/algorytm SHA256 w celu ochrony danych osobowych i ograni­czenia wykorzy­sty­wania tych danych przez Google lub jakąkolwiek inna stronę.
 • Doubleclick: aby na stronie inter­ne­towej webfleet.com lub zewnętrznych stronach inter­ne­towych wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika. Usługa Doubleclick należy do firmy Google. Oto łącze do polityki prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: aby w serwisie Facebook wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika, wykorzy­stujemy plik cookie serwisu Facebook. Ten plik cookie jest również przecho­wywany, jeśli użytkownik nie ma konta Facebook. Udostęp­niając serwisowi Facebook informacje o zainte­re­so­wa­niach użytkownika, możemy zapewnić mu reklamy bliższe jego zainte­re­so­waniom.
 • Bluekai: aby w sieci Bluekai wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika.
 • Bing: aby podczas korzystania z wyszu­ki­warki Bing wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika, lub aby reklamy Webfleet nie były prezen­towane użytkow­nikowi w wyszu­ki­warce Bing.
 • LinkedIn: aby podczas korzystania z LinkedIn wyświetlać reklamy, które mogą zainte­re­sować użytkownika, lub aby reklamy Webfleet nie były prezen­towane użytkow­nikowi w serwisie LinkedIn. Firma Webfleet korzysta z danych analizy LinkedIn do zbierania informacji o użytkow­nikach portalu w celu dosto­so­wy­wania treści reklam Webfleet wyświe­tlanych przez portal LinkedIn. Firma Webfleet otrzymuje ogólne dane LinkedIn dotyczące użytkow­ników, którzy zobaczyli naszą reklamę, takie jak branża, stanowisko, region i wielkość przed­się­biorstwa. Firma Webfleet używa tych danych razem z infor­ma­cjami „cookie” w celu pomiaru efektyw­ności naszych kampanii inter­ne­towych. Po wejściu na strony internetowe Webfleet interakcje użytkow­ników z treścią reklamy są dla nas widoczne i mogą być wykorzy­stywane do pomiaru skutecz­ności reklamy oraz w celu poprawy jakości naszych witryn inter­ne­towych. Dane te są również przesyłane do firmy Linkedin i jej podmiotów powiązanych, aby umożliwić im sprawdzenie skutecz­ności naszych reklam (np. pobranie dokumen­tacji lub wypełnienie formularza kontak­towego na stronie Webfleet).
 • Pardot & Salesforce: aby zrozumieć, co interesuje naszych klientów biznesowych podczas odwiedzania naszej strony inter­ne­towej. Dzięki tym informacjom możemy zapewnić naszym klientom biznesowym informacje bardziej dopasowane do ich potrzeb i upodobań.
 • Lead Forensics: chcie­li­byśmy kontynuować interakcje z gośćmi biznesowymi, którzy odwiedzili naszą stronę internetową Telematics. W tym celu adres firmy gościa biznesowego jest uzyskiwany z adresu IP przez Lead Forensics. Wykorzy­stujemy te informacje oraz dane o oglądanych produktach na naszej stronie inter­ne­towej Telematics do celów marke­tin­gowych lub sprze­da­żowych.
Jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie lub ustawienia były przecho­wywane, odznacz powyższe ustawienie dotyczące plików cookie i zapisz swoje ustawienia.
Czy firma Webfleet wykorzy­stuje jakieś inne technologie poza plikami cookie?
Firma Webfleet korzysta głównie z plików cookie, ale czasami dane są przecho­wywane i uzyskiwane przy użyciu innych rozwiązań techno­lo­gicznych, takich jak przesył plików i Web API (internetowy interfejs progra­mo­wania aplikacji), np. po podłączeniu urządzenia do komputera.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.