Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Webfleet to wiodące w branży telema­tycznej i najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). To rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrze­bujesz, aby jak najsku­teczniej zarządzać działaniami i optyma­li­zować koszty swojej floty firmowej.

Dzięki programowi do zarządzania flotą Webfleet zawsze masz łączność z kierowcami w trasie. Na dowolnym urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób są wykorzy­stywane.

Ponieważ dane dotyczące wydajności floty pojazdów są widoczne, znasz aktualny status oraz wiesz, kiedy i gdzie podjąć odpowiednie działanie. Uwzględniaj aktualne informacje drogowe podczas przydzie­lania najbardziej odpowied­niego kierowcy do kolejnego zadania lub upewnij się, że kierowcy jadą zgodnie ze zdefi­niowaną trasą, która została przesłana bezpo­średnio na ich terminal.

Kluczowe funkcje aplikacji do zarządzania flotą Webfleet

Skalowalne rozwiązanie dla flot samocho­dowych

Webfleet to jeden z wiodących na świecie programów do zarządzania flotą opartych na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). Niezależnie od wielkości firmy rozwiązanie Webfleet może poprawić efektywność użytkowania pojazdu, pomóc zaosz­czędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy i — dzięki większej przej­rzy­stości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.
Uzyskaj większe możliwości analityczne dzięki wyświe­tlaniu wszystkich danych pocho­dzących z wielu źródeł w jednym interfejsie za pomocą wtyczek Webfleet. Możesz dodać wypróbowane i sprawdzone funkcje, takie jak czujniki temperatury lub czujniki ciśnienia w oponach, z już używanych aplikacji lub z aplikacji naszych partnerów integra­cyjnych. Dowiedz się więcej w centrum aplikacji App Center.

Aplikacja dla managerów flot
Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów

Oprogra­mo­wannie do zarządania flotą jako usługa

Wgląd do informacji zawartych w aplikacji Webfleet można uzyskać z dowolnego systemu opera­cyjnego i z dowolnej przeglą­darki inter­ne­towej bez koniecz­ności przepro­wa­dzania instalacji.

 • Obsługiwana jest najnowsza technologia internetowa HTML5.
 • Korzystaj z regularnych, automa­tycznych aktuali­zacji zapew­nia­jących dostęp do najnowszych funkcji.
 • Zarządzaj swoją flotą z komputera, laptopa, tabletu lub nawet z telefonu.

Kompletne rozwiązanie dla fleet managerów

 • Najlepsze mapy — podgląd lokalizacji pojazdów i informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Dostępne dla różnych typów map, w tym map sateli­tarnych i widoku Google Street View.
 • Planowanie tras i wysyłanie tras bezpo­średnio do kierowców — precyzyjne planowanie trasy według lokalizacji/godziny odjazdu/przyjazdu i typu pojazdu.
 • Sperso­na­li­zowane mapy — umożliwiają zdefi­nio­wanie stref geogra­ficznych lub grup pojazdów, co pozwala szybko i łatwo przełączać widoki i informacje.
 • Interfejs — łatwy podgląd wskaźników KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność w czasie rzeczy­wistym.
 • Raporty — natych­mia­stowy dostęp do danych histo­rycznych pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu. Przykład: raport dotyczący emisji CO2 Webfleet zapewnia kompleksowy wgląd w ilość CO2 bezpo­średnio emitowaną przez pojazdy w Twojej flocie. Przy użyciu technologii z certy­fi­katem TÜV Rheinland
 • Wzbogacanie danych dzięki integracji — połącz aplikacje biznesowe z Webfleet lub wyświetlaj w Webfleet dane pochodzące z rozwiązań innych producentów.
 • Zarządzaj flotą pojazdów poza biurem i na dowolnym urządzeniu.
Kompletne narzędzie do zarządzania flotą
wf co2 report

Raporty Webfleet

Raporty Webfleet zapewniają wgląd we wszystkie informacje – od zużycia paliwa po zgodność z przepisami. Wiemy, jakie informacje są najważ­niejsze, jeśli chodzi o zarządzanie kierowcami i pojazdami. Za pomocą gamy najpo­pu­lar­niej­szych raportów do zarządzania flotą, z których korzystają nasi klienci, można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Dowiedz się więcej⁠

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Aplikacja do zarządzania flotą Webfleet posiada certyfikat ISO 27001, co gwarantuje najwyższe standardy branżowe dotyczące bezpie­czeństwa danych, jakości i dostępności.

 • Bezpieczne logowanie SSL.
 • Działanie przez 99,95% czasu — skuteczność, jakiej można oczekiwać od wiodącego w branży oprogra­mo­wania.
Bezpieczna aplikacja dla fleet managerów
Integracja danych z aplikacją do zarządzania flotą

Integracja danych zarządzania flotą pojazdów

Interfejsy API i narzędzia dla progra­mistów (SDK) dają nieogra­ni­czone możliwości integro­wania danych Webfleet z wykorzy­sty­wanymi systemami. Zyskujesz wszystko, czego potrzeba do zarządzania efektyw­nością floty pojazdów i pracowników.

Interfejsy API i narzędzia SDK do rozwiązań biurowych i mobilnych:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Dowiedz się więcej⁠

Mobilna aplikacja do zarządzania flotą firmową

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki programowi Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠
Aplikacja mobilna do zarządzania flotą samochodów

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest program do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli prowadzisz flotę pojazdów komer­cyjnych – w tym również samochodów elektrycznych, wiesz, że stanowią one niezgłę­bione źródło niezwykle potężnego zasobu: danych. Zużycie paliwa, ciśnienie w oponach (TPMS), odbyte podróże, przebieg – pakiety danych mierzących te i inne kluczowe czynniki są nieustannie generowane przez pojazdy w ramach Twojej floty. Aby wykorzystać te dane do rozwijania firmy, potrzebna jest jednakże pomoc. I w tym miejscu rozpoczyna się rola oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów.

Co robi system do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Ta najbardziej zaawan­sowana aplikacja do zarządzania flotą pojazdów zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych danych pojazdu w sposób, który umożliwia łatwe przeana­li­zo­wanie i zrozumienie tych danych, przed­sta­wionych w przystępnym interfejsie. Zapewnia też funkcje i narzędzia niezbędne do wydaj­niej­szego wykorzy­stania tych danych – od planowania wydaj­niej­szych harmo­no­gramów dziennych po lepszą komunikację z kierowcami.

Jak działa program do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Program do zarządzania flotą pojazdów wykorzy­stuje nowoczesną technologię, aby pomóc Ci realizować codzienne zadania. Oto lista i opis jego funkcji.

 • Monito­ro­wanie lokalizacji pojazdów

  Urządzenie zamontowane w pojeździe wysyła współrzędne do systemu w biurze. Możesz łatwo sprawdzić lokalizację pojazdu na mapie.

 • Komunikacja z zespołem

  Kierowca ma w pojeździe urządzenie, które umożliwia odbieranie aktuali­zacji z biura – takich jak informacje o zmianach w harmo­no­gramie czy zmianach w zamówie­niach – bez rozpra­szania uwagi podczas jazdy.

 • Dosko­na­lenie stylu jazdy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów monitoruje zdarzenia takie jak przekro­czenie prędkości, przyspie­szanie i nagłe hamowanie. Informacje te pozwalają zrozumieć, w jakich sytuacjach kierowcy powinni jeździć ostrożniej oraz oduczyć ich niebez­piecznych lub generu­jących dodatkowe koszty zachowań.

 • Dokład­niejsze szacowanie czasów przybycia (ETA)

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów może wykorzy­stywać dokładne planowanie tras i informacje drogowe do dokładnego szacowania czasu przybycia do klienta.

 • Czas pracy kierowców

  Niektóre rodzaje oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów umożliwiają automa­tyczne rejestro­wanie czasu pracy kierowcy, co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami oraz ułatwia rozliczanie.

 • Ograni­czenie admini­stracji

  Jedną z najważ­niej­szych korzyści dla kierownika floty pojazdów, jakie niesie ze sobą wdrożenie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów, jest ograni­czenie liczby zadań admini­stra­cyjnych, które wcześniej należało wykonywać ręcznie. Dzięki temu może on skupić się na ważniej­szych zadaniach.

Dlaczego warto używać oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Wdrożenie i urucho­mienie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów w firmie przyniesie jej wiele korzyści.

 • Efektywność floty

  Wszystkie uzyskane dane można wykorzystać do planowania wydaj­niej­szych operacji oraz dosto­so­wania się do nowych, nieocze­ki­wanych sytuacji.

 • Wydajność floty

  Dzięki informacjom drogowym w czasie rzeczy­wistym możesz pomóc swoim kierowcom unikać utrudnień na drodze, które powodują opóźnienia w realizacji zadań.

 • Bezpie­czeństwo floty

  Dzięki wglądowi w styl jazdy kierowców możesz zorga­ni­zować dla nich odpowiednie kursy i szkolenia mające na celu oduczenie ich nawyków stano­wiących potencjalne zagrożenie dla nich oraz innych uczestników ruchu drogowego.Z pomocą przychodzą także takie rozwiązania jak czujniki ciśnienia w oponach (TPMS) oraz zaawan­sowana techno­lo­gicznie kamera samochodowa dla flot.

 • Koszty

  Zachęcanie do bardziej ekono­micznej jazdy obniża zużycie paliwa i przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia firmy.

 • Komunikacja

  Łatwiejsze wysyłanie wiadomości do kierowców oraz stały dostęp do danych z tachografu cyfrowego zapewnia przejrzystą komunikację niezależnie od obłożenia pracą.

 • Ułatwienie pracy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów ułatwia kierowcom pracę dzięki infor­mo­waniu na bieżąco o sytuacji na drodze. Praca kierowców staje się wówczas mniej stresująca, dzięki czemu chętniej pozostają oni w firmie.

Ile kosztuje oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Koszty wdrożenia oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów wahają się w zależności od kilku istotnych czynników. Te czynniki to między innymi: liczba pojazdów we flocie oraz zakres potrzebnych funkcjo­nal­ności. Firma Webfleet oferuje szeroką gamę rozwiązań dla flot różnej wielkości i z różnych branż. Najważ­niejsze dla nas jest to, by dostarczyć Ci funkcjo­nal­ności dostosowane do potrzeb Twojej floty.

Przed wyborem rozwiązania rekomen­dujemy kontakt z naszym ekspertem ds. oprogra­mo­wania do zarządzania flotą i omówienie potrzeb. Wspólnie omówicie dostępne opcje przy uwzględ­nieniu ograniczeń budżetowych oraz korzyści wynikające z wdrożenia. W większości przypadków, inwestycja poniesiona na wdrożenie rozwiązania Webfleet zwraca się klientom w przeciągu 6 - 9 miesięcy.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli chcesz kupić program do zarządzania flotą pojazdów, do wyboru masz wiele różnych opcji. Każdy dostawca ma własną listę korzyści, wyjątkowych funkcji i gwarancji dotyczących oferowanego rozwiązania, więc wybór może nie być łatwy.

Jednak to właśnie Webfleet, nasza nagradzana platforma, jest najbardziej popularnym rozwią­zaniem do zarządzania flotą pojazdów w Europie. Codziennie 50 000 kierowników flot pojazdów na świecie powierza nam monito­ro­wanie zasobów GPS, obniżenie kosztów paliwa i dbanie o bezpie­czeństwo kierowców w ich firmach. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego tylu kierowników flot pojazdów wybiera Webfleet? Umów się na rozmowę z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się więcej.

Współ­pra­cujemy z wiodącymi produ­centami samochodów

Twoje auta, samochody dostawcze i/lub lekkie pojazdy dostawcze mogą być już kompa­ty­bilne z naszym rozwią­zaniem OEM.connect.

Zapoznaj się z naszymi produktami do zarządzania flotą

Klienci 60 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

Oszczędność 20 tys. zł miesięcznie na paliwie dzięki Webfleet
Kamil Kucharski, Putka
Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS
Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

OEM (z ang. original equipment manufac­turer): Wyposażenie samochodowe OEM to oficjalne i oryginalne komponenty samochodowe wypro­du­kowane bezpo­średnio przez producenta danego pojazdu.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.