Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET to wiodące w branży telema­tycznej i najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). To rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrze­bujesz, aby jak najsku­teczniej zarządzać działaniami i optyma­li­zować koszty swojej floty firmowej.

Dzięki WEBFLEET zawsze masz łączność z kierowcami w trasie. Na dowolnym urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób są wykorzy­stywane.

Ponieważ dane dotyczące wydajności floty pojazdów są widoczne, znasz aktualny status oraz wiesz, kiedy i gdzie podjąć odpowiednie działanie. Uwzględniaj aktualne informacje drogowe podczas przydzie­lania najbardziej odpowied­niego kierowcy do kolejnego zadania lub upewnij się, że kierowcy jadą zgodnie ze zdefi­niowaną trasą, która została przesłana bezpo­średnio na ich terminal.

Kluczowe funkcje aplikacji do zarządzania flotą WEBFLEET

Skalowalne rozwiązanie dla flot

WEBFLEET to jedno z wiodących na świecie rozwiązań do zarządzania flotą opartych na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). Niezależnie od wielkości firmy rozwiązanie WEBFLEET może poprawić efektywność użytkowania pojazdu, pomóc zaosz­czędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy i — dzięki większej przej­rzy­stości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.
Uzyskaj większe możliwości analityczne dzięki wyświe­tlaniu wszystkich danych pocho­dzących z wielu źródeł w jednym interfejsie za pomocą wtyczek WEBFLEET. Możesz dodać wypróbowane i sprawdzone funkcje, takie jak czujniki temperatury lub czujniki ciśnienia w oponach, z już używanych aplikacji lub z aplikacji naszych partnerów integra­cyjnych. Dowiedz się więcej w centrum aplikacji App Center.

Aplikacja dla managerów flot
Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów

Oprogra­mo­wanie jako usługa

Wgląd do informacji zawartych w WEBFLEET można uzyskać z dowolnego systemu opera­cyjnego i z dowolnej przeglą­darki inter­ne­towej bez koniecz­ności przepro­wa­dzania instalacji.

 • Obsługiwana jest najnowsza technologia internetowa HTML5.
 • Korzystaj z regularnych, automa­tycznych aktuali­zacji zapew­nia­jących dostęp do najnowszych funkcji.
 • Zarządzaj swoją flotą z komputera, laptopa, tabletu lub nawet z telefonu.

Kompletne rozwiązanie dla fleet managerów

 • Najlepsze mapy — podgląd lokalizacji pojazdów i informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Dostępne dla różnych typów map, w tym map sateli­tarnych i widoku Google Street View.
 • Planowanie tras i wysyłanie tras bezpo­średnio do kierowców — precyzyjne planowanie trasy według lokalizacji/godziny odjazdu/przyjazdu i typu pojazdu.
 • Sperso­na­li­zowane mapy — umożliwiają zdefi­nio­wanie stref geogra­ficznych lub grup pojazdów, co pozwala szybko i łatwo przełączać widoki i informacje.
 • Interfejs — łatwy podgląd wskaźników KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność w czasie rzeczy­wistym.
 • Raporty — natych­mia­stowy dostęp do danych histo­rycznych pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu.
 • Wzbogacanie danych dzięki integracji — połącz aplikacje biznesowe z WEBFLEET lub wyświetlaj w WEBFLEET dane pochodzące z rozwiązań innych producentów.
 • Zarządzaj flotą pojazdów poza biurem i na dowolnym urządzeniu.
Kompletne narzędzie do zarządzania flotą
Bezpieczna aplikacja dla fleet managerów

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Platforma WEBFLEET posiada certyfikat ISO 27001, co gwarantuje najwyższe standardy branżowe dotyczące bezpie­czeństwa danych, jakości i dostępności.

 • Bezpieczne logowanie SSL.
 • Działanie przez 99,95% czasu — skuteczność, jakiej można oczekiwać od wiodącego w branży oprogra­mo­wania.

Integracja danych zarządzania flotą pojazdów

Interfejsy API i narzędzia dla progra­mistów (SDK) dają nieogra­ni­czone możliwości integro­wania danych WEBFLEET z wykorzy­sty­wanymi systemami. Zyskujesz wszystko, czego potrzeba do zarządzania efektyw­nością floty pojazdów i pracowników.

Interfejsy API i narzędzia SDK do rozwiązań biurowych i mobilnych:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Dowiedz się więcej
Integracja danych z aplikacją do zarządzania flotą
Aplikacja mobilna do zarządzania flotą samochodów

Mobilna aplikacja do zarządzania flotą firmową

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji WEBFLEET Mobile

Czym jest oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

Jeśli prowadzisz flotę pojazdów komer­cyjnych, wiesz, że stanowią one niezgłę­bione źródło niezwykle potężnego zasobu: danych. Zużycie paliwa, lokalizacja, odbyte podróże, przebieg – pakiety danych mierzących te i inne kluczowe czynniki są nieustannie generowane przez pojazdy w ramach Twojej floty. Aby wykorzystać te dane do rozwijania firmy, potrzebna jest jednakże pomoc. I w tym miejscu rozpoczyna się rola oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów.

Co robi oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

To najbardziej zaawan­sowane rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych danych pojazdu w sposób, który umożliwia łatwe przeana­li­zo­wanie i zrozumienie tych danych, przed­sta­wionych w przystępnym interfejsie. Zapewnia też funkcje i narzędzia niezbędne do wydaj­niej­szego wykorzy­stania tych danych – od planowania wydaj­niej­szych harmo­no­gramów dziennych po lepszą komunikację z kierowcami.

Jak działa oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów wykorzy­stuje nowoczesną technologię, aby pomóc Ci realizować codzienne zadania. Oto lista i opis jego funkcji.

 • Monito­ro­wanie lokalizacji pojazdów

  Urządzenie zamontowane w pojeździe wysyła współrzędne do systemu w biurze. Możesz łatwo sprawdzić lokalizację pojazdu na mapie.

 • Komunikacja z zespołem

  Kierowca ma w pojeździe urządzenie, które umożliwia odbieranie aktuali­zacji z biura – takich jak informacje o zmianach w harmo­no­gramie czy zmianach w zamówie­niach – bez rozpra­szania uwagi podczas jazdy.

 • Dosko­na­lenie stylu jazdy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów monitoruje zdarzenia takie jak przekro­czenie prędkości, przyspie­szanie i nagłe hamowanie. Informacje te pozwalają zrozumieć, w jakich sytuacjach kierowcy powinni jeździć ostrożniej oraz oduczyć ich niebez­piecznych lub generu­jących dodatkowe koszty zachowań.

 • Dokład­niejsze szacowanie czasów przybycia (ETA)

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów może wykorzy­stywać dokładne planowanie tras i informacje drogowe do dokładnego szacowania czasu przybycia do klienta.

 • Czas pracy

  Niektóre rodzaje oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów umożliwiają automa­tyczne rejestro­wanie czasu pracy kierowcy, co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami oraz ułatwia rozliczanie.

 • Ograni­czenie admini­stracji

  Jedną z najważ­niej­szych korzyści dla kierownika floty pojazdów, jakie niesie ze sobą wdrożenie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów, jest ograni­czenie liczby zadań admini­stra­cyjnych, które wcześniej należało wykonywać ręcznie. Dzięki temu może on skupić się na ważniej­szych zadaniach.

Dlaczego warto używać oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów?

Wdrożenie i urucho­mienie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów w firmie przyniesie jej wiele korzyści.

 • Efektywność

  Wszystkie uzyskane dane można wykorzystać do planowania wydaj­niej­szych operacji oraz dosto­so­wania się do nowych, nieocze­ki­wanych sytuacji.

 • Wydajność

  Dzięki informacjom drogowym w czasie rzeczy­wistym możesz pomóc swoim kierowcom unikać utrudnień na drodze, które powodują opóźnienia w realizacji zadań.

 • Bezpie­czeństwo

  Dzięki wglądowi w styl jazdy kierowców możesz zorga­ni­zować dla nich odpowiednie kursy i szkolenia mające na celu oduczenie ich nawyków stano­wiących potencjalne zagrożenie dla nich oraz innych uczestników ruchu drogowego.

 • Koszty

  Zachęcanie do bardziej ekono­micznej jazdy obniża zużycie paliwa i przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia firmy.

 • Komunikacja

  Łatwiejsze wysyłanie wiadomości do kierowców zapewnia przejrzystą komunikację niezależnie od obłożenia pracą.

 • Ułatwienie pracy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów ułatwia kierowcom pracę dzięki infor­mo­waniu na bieżąco o sytuacji na drodze. Praca kierowców staje się wówczas mniej stresująca, dzięki czemu chętniej pozostają oni w firmie.

Ile kosztuje oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

Koszty wdrożenia oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów wahają się w zależności od kilku istotnych czynników. Te czynniki to między innymi: liczba pojazdów we flocie oraz zakres potrzebnych funkcjo­nal­ności. Firma Webfleet Solutions oferuje szeroką gamę rozwiązań dla flot różnej wielkości i z różnych branż. Najważ­niejsze dla nas jest to, by dostarczyć Ci funkcjo­nal­ności dostosowane do potrzeb Twojej floty.

Przed wyborem rozwiązania rekomen­dujemy kontakt z naszym ekspertem ds. oprogra­mo­wania do zarządzania flotą i omówienie potrzeb. Wspólnie omówicie dostępne opcje przy uwzględ­nieniu ograniczeń budżetowych oraz korzyści wynikające z wdrożenia. W większości przypadków, inwestycja poniesiona na wdrożenie rozwiązania WEBFLEET zwraca się klientom w przeciągu 6 - 9 miesięcy.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów?

Jeśli chcesz kupić oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów, do wyboru masz wiele różnych opcji. Każdy dostawca ma własną listę korzyści, wyjątkowych funkcji i gwarancji dotyczących oferowanego rozwiązania, więc wybór może nie być łatwy.

Jednak to właśnie WEBFLEET, nasza nagradzana platforma, jest najbardziej popularnym rozwią­zaniem do zarządzania flotą pojazdów w Europie. Codziennie 50 000 kierowników flot pojazdów na świecie powierza nam monito­ro­wanie pojazdów GPS, obniżenie kosztów paliwa i dbanie o bezpie­czeństwo kierowców w ich firmach. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego tylu kierowników flot pojazdów wybiera WEBFLEET? Umów się na rozmowę z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się więcej.

Współ­pra­cujemy z wiodącymi produ­centami samochodów

Twoje auta, samochody dostawcze i/lub lekkie pojazdy dostawcze mogą być już kompa­ty­bilne z naszym rozwią­zaniem OEM.connect.

Zapoznaj się z naszymi produktami do zarządzania flotą

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki WEBFLEET

case britpol
Pełna kontrola dzięki WEBFLEET Asset Tracking.
Adam Zegocki, Brit-Pol Ltd.
case transhut
Większa konkurencyjność
Hubert Sośnicki, Transhut sp. z o.o.
case birdki
WEBFLEET to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz