Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Webfleet to wiodące w branży telema­tycznej i najno­wo­cze­śniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów oparte na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). To rozwiązanie zapewnia bezpieczny dostęp do wszystkich informacji, których potrze­bujesz, aby jak najsku­teczniej zarządzać działaniami i optyma­li­zować koszty swojej floty firmowej.

Dzięki programowi do zarządzania flotą Webfleet zawsze masz łączność z kierowcami w trasie. Na dowolnym urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pojazdy i w jaki sposób są wykorzy­stywane.

Ponieważ dane dotyczące wydajności floty pojazdów są widoczne, znasz aktualny status oraz wiesz, kiedy i gdzie podjąć odpowiednie działanie. Uwzględniaj aktualne informacje drogowe podczas przydzie­lania najbardziej odpowied­niego kierowcy do kolejnego zadania lub upewnij się, że kierowcy jadą zgodnie ze zdefi­niowaną trasą, która została przesłana bezpo­średnio na ich terminal.

Kluczowe funkcje aplikacji do zarządzania flotą Webfleet

Skalowalne rozwiązanie dla flot samocho­dowych

Webfleet to jeden z wiodących na świecie programów do zarządzania flotą opartych na technologii „oprogra­mo­wanie jako usługa” (SaaS). Niezależnie od wielkości firmy rozwiązanie Webfleet może poprawić efektywność użytkowania pojazdu, pomóc zaosz­czędzić paliwo, wesprzeć ekonomikę jazdy i — dzięki większej przej­rzy­stości danych — zwiększyć ogólną wydajność floty.
Uzyskaj większe możliwości analityczne dzięki wyświe­tlaniu wszystkich danych pocho­dzących z wielu źródeł w jednym interfejsie za pomocą wtyczek Webfleet. Możesz dodać wypróbowane i sprawdzone funkcje, takie jak czujniki temperatury lub czujniki ciśnienia w oponach, z już używanych aplikacji lub z aplikacji naszych partnerów integra­cyjnych. Dowiedz się więcej w centrum aplikacji App Center.

Aplikacja dla managerów flot
Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów

Oprogra­mo­wannie do zarządania flotą jako usługa

Wgląd do informacji zawartych w aplikacji Webfleet można uzyskać z dowolnego systemu opera­cyjnego i z dowolnej przeglą­darki inter­ne­towej bez koniecz­ności przepro­wa­dzania instalacji.

 • Obsługiwana jest najnowsza technologia internetowa HTML5.
 • Korzystaj z regularnych, automa­tycznych aktuali­zacji zapew­nia­jących dostęp do najnowszych funkcji.
 • Zarządzaj swoją flotą z komputera, laptopa, tabletu lub nawet z telefonu.

Kompletne rozwiązanie dla fleet managerów

 • Najlepsze mapy — podgląd lokalizacji pojazdów i informacje drogowe w czasie rzeczy­wistym. Dostępne dla różnych typów map, w tym map sateli­tarnych i widoku Google Street View.
 • Planowanie tras i wysyłanie tras bezpo­średnio do kierowców — precyzyjne planowanie trasy według lokalizacji/godziny odjazdu/przyjazdu i typu pojazdu.
 • Sperso­na­li­zowane mapy — umożliwiają zdefi­nio­wanie stref geogra­ficznych lub grup pojazdów, co pozwala szybko i łatwo przełączać widoki i informacje.
 • Interfejs — łatwy podgląd wskaźników KPI pozwala na bieżąco monitorować wydajność w czasie rzeczy­wistym.
 • Raporty — natych­mia­stowy dostęp do danych histo­rycznych pozwala analizować trendy na przestrzeni czasu. Przykład: raport dotyczący emisji CO2 Webfleet zapewnia kompleksowy wgląd w ilość CO2 bezpo­średnio emitowaną przez pojazdy w Twojej flocie. Przy użyciu technologii z certy­fi­katem TÜV Rheinland
 • Wzbogacanie danych dzięki integracji — połącz aplikacje biznesowe z Webfleet lub wyświetlaj w Webfleet dane pochodzące z rozwiązań innych producentów.
 • Zarządzaj flotą pojazdów poza biurem i na dowolnym urządzeniu.
Kompletne narzędzie do zarządzania flotą
wf co2 report

Raporty Webfleet

Raporty Webfleet zapewniają wgląd we wszystkie informacje – od zużycia paliwa po zgodność z przepisami. Wiemy, jakie informacje są najważ­niejsze, jeśli chodzi o zarządzanie kierowcami i pojazdami. Za pomocą gamy najpo­pu­lar­niej­szych raportów do zarządzania flotą, z których korzystają nasi klienci, można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Dowiedz się więcej⁠

Najwyższy poziom bezpie­czeństwa

Aplikacja do zarządzania flotą Webfleet posiada certyfikat ISO 27001, co gwarantuje najwyższe standardy branżowe dotyczące bezpie­czeństwa danych, jakości i dostępności.

 • Bezpieczne logowanie SSL.
 • Działanie przez 99,95% czasu — skuteczność, jakiej można oczekiwać od wiodącego w branży oprogra­mo­wania.
Bezpieczna aplikacja dla fleet managerów
Integracja danych z aplikacją do zarządzania flotą

Integracja danych zarządzania flotą pojazdów

Interfejsy API i narzędzia dla progra­mistów (SDK) dają nieogra­ni­czone możliwości integro­wania danych Webfleet z wykorzy­sty­wanymi systemami. Zyskujesz wszystko, czego potrzeba do zarządzania efektyw­nością floty pojazdów i pracowników.

Interfejsy API i narzędzia SDK do rozwiązań biurowych i mobilnych:

 • WEBFLEET.connect
 • LINK.connect
 • PRO.connect
Dowiedz się więcej⁠

Mobilna aplikacja do zarządzania flotą firmową

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki programowi Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

 • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
 • Dwukie­runkowa komunikacja
 • Zarządzanie podróżą
 • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
 • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠
Aplikacja mobilna do zarządzania flotą samochodów

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest program do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli prowadzisz flotę pojazdów komer­cyjnych – w tym również samochodów elektrycznych, wiesz, że stanowią one niezgłę­bione źródło niezwykle potężnego zasobu: danych. Zużycie paliwa, ciśnienie w oponach (TPMS), odbyte podróże, przebieg – pakiety danych mierzących te i inne kluczowe czynniki są nieustannie generowane przez pojazdy w ramach Twojej floty. Aby wykorzystać te dane do rozwijania firmy, potrzebna jest jednakże pomoc. I w tym miejscu rozpoczyna się rola oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów.

Co robi system do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Ta najbardziej zaawan­sowana aplikacja do zarządzania flotą pojazdów zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych danych pojazdu w sposób, który umożliwia łatwe przeana­li­zo­wanie i zrozumienie tych danych, przed­sta­wionych w przystępnym interfejsie. Zapewnia też funkcje i narzędzia niezbędne do wydaj­niej­szego wykorzy­stania tych danych – od planowania wydaj­niej­szych harmo­no­gramów dziennych po lepszą komunikację z kierowcami.

Jak działa program do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Program do zarządzania flotą pojazdów wykorzy­stuje nowoczesną technologię, aby pomóc Ci realizować codzienne zadania. Oto lista i opis jego funkcji.

 • Monito­ro­wanie lokalizacji pojazdów

  Urządzenie zamontowane w pojeździe wysyła współrzędne do systemu w biurze. Możesz łatwo sprawdzić lokalizację pojazdu na mapie.

 • Komunikacja z zespołem

  Kierowca ma w pojeździe urządzenie, które umożliwia odbieranie aktuali­zacji z biura – takich jak informacje o zmianach w harmo­no­gramie czy zmianach w zamówie­niach – bez rozpra­szania uwagi podczas jazdy.

 • Dosko­na­lenie stylu jazdy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów monitoruje zdarzenia takie jak przekro­czenie prędkości, przyspie­szanie i nagłe hamowanie. Informacje te pozwalają zrozumieć, w jakich sytuacjach kierowcy powinni jeździć ostrożniej oraz oduczyć ich niebez­piecznych lub generu­jących dodatkowe koszty zachowań.

 • Dokład­niejsze szacowanie czasów przybycia (ETA)

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów może wykorzy­stywać dokładne planowanie tras i informacje drogowe do dokładnego szacowania czasu przybycia do klienta.

 • Czas pracy kierowców

  Niektóre rodzaje oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów umożliwiają automa­tyczne rejestro­wanie czasu pracy kierowcy, co pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami oraz ułatwia rozliczanie.

 • Ograni­czenie admini­stracji

  Jedną z najważ­niej­szych korzyści dla kierownika floty pojazdów, jakie niesie ze sobą wdrożenie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów, jest ograni­czenie liczby zadań admini­stra­cyjnych, które wcześniej należało wykonywać ręcznie. Dzięki temu może on skupić się na ważniej­szych zadaniach.

Dlaczego warto używać oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Wdrożenie i urucho­mienie oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów w firmie przyniesie jej wiele korzyści.

 • Efektywność floty

  Wszystkie uzyskane dane można wykorzystać do planowania wydaj­niej­szych operacji oraz dosto­so­wania się do nowych, nieocze­ki­wanych sytuacji.

 • Wydajność floty

  Dzięki informacjom drogowym w czasie rzeczy­wistym możesz pomóc swoim kierowcom unikać utrudnień na drodze, które powodują opóźnienia w realizacji zadań.

 • Bezpie­czeństwo floty

  Dzięki wglądowi w styl jazdy kierowców możesz zorga­ni­zować dla nich odpowiednie kursy i szkolenia mające na celu oduczenie ich nawyków stano­wiących potencjalne zagrożenie dla nich oraz innych uczestników ruchu drogowego.Z pomocą przychodzą także takie rozwiązania jak czujniki ciśnienia w oponach (TPMS) oraz zaawan­sowana techno­lo­gicznie kamera samochodowa dla flot.

 • Koszty

  Zachęcanie do bardziej ekono­micznej jazdy obniża zużycie paliwa i przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia firmy.

 • Komunikacja

  Łatwiejsze wysyłanie wiadomości do kierowców oraz stały dostęp do danych z tachografu cyfrowego zapewnia przejrzystą komunikację niezależnie od obłożenia pracą.

 • Ułatwienie pracy

  Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów ułatwia kierowcom pracę dzięki infor­mo­waniu na bieżąco o sytuacji na drodze. Praca kierowców staje się wówczas mniej stresująca, dzięki czemu chętniej pozostają oni w firmie.

Ile kosztuje oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Koszty wdrożenia oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów wahają się w zależności od kilku istotnych czynników. Te czynniki to między innymi: liczba pojazdów we flocie oraz zakres potrzebnych funkcjo­nal­ności. Firma Webfleet oferuje szeroką gamę rozwiązań dla flot różnej wielkości i z różnych branż. Najważ­niejsze dla nas jest to, by dostarczyć Ci funkcjo­nal­ności dostosowane do potrzeb Twojej floty.

Przed wyborem rozwiązania rekomen­dujemy kontakt z naszym ekspertem ds. oprogra­mo­wania do zarządzania flotą i omówienie potrzeb. Wspólnie omówicie dostępne opcje przy uwzględ­nieniu ograniczeń budżetowych oraz korzyści wynikające z wdrożenia. W większości przypadków, inwestycja poniesiona na wdrożenie rozwiązania Webfleet zwraca się klientom w przeciągu 6 - 9 miesięcy.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli chcesz kupić program do zarządzania flotą pojazdów, do wyboru masz wiele różnych opcji. Każdy dostawca ma własną listę korzyści, wyjątkowych funkcji i gwarancji dotyczących oferowanego rozwiązania, więc wybór może nie być łatwy.

Jednak to właśnie Webfleet, nasza nagradzana platforma, jest najbardziej popularnym rozwią­zaniem do zarządzania flotą pojazdów w Europie. Codziennie 50 000 kierowników flot pojazdów na świecie powierza nam monito­ro­wanie zasobów GPS, obniżenie kosztów paliwa i dbanie o bezpie­czeństwo kierowców w ich firmach. Chcesz dowiedzieć się, dlaczego tylu kierowników flot pojazdów wybiera Webfleet? Umów się na rozmowę z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się więcej.

Współ­pra­cujemy z wiodącymi produ­centami samochodów

Twoje auta, samochody dostawcze i/lub lekkie pojazdy dostawcze mogą być już kompa­ty­bilne z naszym rozwią­zaniem OEM.connect.

Zapoznaj się z naszymi produktami do zarządzania flotą

Klienci 60 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS
Redukcja zadań administracyjnych o 20% dzięki Webfleet Asset Tracking.
Krystian Tyksiński, Omega Pilzno Rental
Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

OEM (z ang. original equipment manufac­turer): Wyposażenie samochodowe OEM to oficjalne i oryginalne komponenty samochodowe wypro­du­kowane bezpo­średnio przez producenta danego pojazdu.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.