Raporty Webfleet

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Raporty Webfleet

Najlepsze internetowe rozwiązanie, które łączy biuro, kierowców i pojazdy

Możesz zarządzać tylko tym, co możesz zmierzyć. Na szczęście dzięki Webfleet jesteś w stanie dowiedzieć się naprawdę wiele.

W oparciu o informacje od klientów wiemy, jakie dane są kluczowe podczas zarządzania kierowcami i flotą pojazdów. Wykorzy­stujemy te informacje, aby stale ulepszać dane w celu zapewnienia ich szybszego i bardziej intuicyjnego wykorzy­stania. Raporty Webfleet umożliwiają monito­ro­wanie różnych parametrów — od efektyw­ności wykorzy­stania paliwa po zgodność z przepisami — i pozwalają skupić się na zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Pożyteczne funkcje tworzenia raportów, takie jak kompleksowy podgląd wydajności, pozwalają łatwo wyświetlić całościowy widok bez koniecz­ności „przedzie­rania się" przez każdy raport. Za pomocą gamy najpo­pu­lar­niej­szych raportów do zarządzania flotą, z których korzystają nasi klienci, można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Raporty dot. monito­ro­wania pojazdów

Raport z podróży (podsu­mo­wanie dnia)

Uzyskaj szybki i czytelny podgląd informacji o czasie i często­tli­wości użytkowania Twoich pojazdów.

 • Wykres pokazujący odległości pokonane dziennie i średnią dla floty.
 • Wykres porównujący dzienny czas jazdy z łącznym czasem użytkowania pojazdów.
 • Szczegółowe podsu­mo­wanie liczby podróży, przeje­chanych kilometrów, czasu użytkowania pojazdu oraz czasu poszcze­gólnych jazd i postojów.
 • Przegląd liczby przeje­chanych kilometrów, odległości, czasu trwania jazdy oraz pozycji początkowej i końcowej.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa (jeśli jest wdrożone, opcja).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Raport z podróży (z kartą drogową)

Korzystaj z nieza­wodnych, automa­tycznych kart drogowych dla kierowców zgodnych z wymogami prawnymi.

 • Podsu­mo­wanie dla wybranego pojazdu w określonym przedziale czasu.
 • Omówienie poszcze­gólnych podróży wraz z infor­ma­cjami szcze­gó­łowymi.
 • Procentowe porównanie podróży służbowych i prywatnych pozwala szybko określić, czy karta drogowa (logbook) przyda się do celów podatkowych.
 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).

Raport z podróży (szczegółowy)

Sprawdź w łatwy sposób, jak wydajne są Twoje pojazdy w trasie.

 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).
 • Podsu­mo­wanie podróży dla wszystkich pojazdów w wybranym przedziale czasu.
 • Podsu­mo­wanie dziennie według pojazdów.
 • Linia czasu pokazująca dzienne przejazdy danego pojazdu.
 • Opcja wyszcze­gólnia w raporcie adresy, które występują jako pozycja początkowa i/lub końcowa.
ttb trip report detailed

Raporty dot. zarządzania pracow­nikami

Raport czasu pracy (według kierowcy)

Otrzymuj informacje o liczbie godzin przepra­co­wanych przez Twoją załogę.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przed­sta­wiający rozwój kierowcy na podstawie zmienia­jących się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsu­mo­wania z infor­ma­cjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Raport z infor­ma­cjami ogólnymi na temat zamówień

Zobacz, jak rośnie wydajność zamówień dla Twojej floty.

 • Wykres pokazujący średnią dzienną liczbę zreali­zo­wanych zamówień i dzienny wynik procentowy dla całej floty.
 • Wykres porównujący liczbę opóźnionych zamówień z liczbą zreali­zo­wanych zamówień na dzień.
 • Szczegółowe podsu­mo­wanie wydajności zamówień dla wszystkich pojazdów, obejmujące m.in. liczbę zamówień, odległości do przeje­chania i przyjazdy (terminowe i opóźnione).
 • Można zdefiniować próg, po przekro­czeniu którego zamówienie zostanie uznane za opóźnione.
 • Opóźnione przybycie na miejsce zamówienia może zostać wyszcze­gól­nione w przeglądzie.

Raport wyjątków dot. godzin pracy kierowcy

Przekonaj się w szybki sposób, gdzie przekra­czane są godziny pracy.

 • Godziny pracy, które przekra­czają zdefi­niowany limit, są wyświetlane w przeglądzie. Opcje do wyboru to: >4 godz., >6 godz., >8 godz., >10 godz., >12 godz., >16 godz., >20 godz.
 • Można także ustawić dodatkowy próg, według którego w przeglądzie wyszcze­gól­niane będą godziny nadliczbowe.
ttb driver working hours exception report

Raporty dotyczące ekologii i bezpie­czeństwa

Raport OptiDrive 360

Dowiedz się w prosty sposób, jaka jest wydajność kierowców porusza­jących się w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przed­sta­wiający rozwój kierowcy na podstawie zmienia­jących się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsu­mo­wania z infor­ma­cjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.
ttb optidrive report
ttb fuel consumption report

Raport dotyczący zużycia paliwa

Monitoruj zużycie paliwa pojazdów należących do floty i z łatwością monitoruj wystę­po­wanie nietypowych zdarzeń.

 • Wykresy przed­sta­wiają zużycie paliwa, średnią wartość dla floty oraz zmiany w zużyciu paliwa przez flotę w określonym przedziale czasu.
 • Raport sygnalizuje zużycie paliwa powyżej zdefi­nio­wanego, maksy­malnego progu.
 • Zużycie paliwa przed­sta­wiane jest w ujęciu danej podróży oraz pokonanego dystansu 100 km.
 • Zużycie paliwa mierzone jest względem wartości referen­cyjnej w l/100 km oraz w procentach.

Raport serwisowy

Otrzymuj powia­do­mienia o zapla­no­wanych terminach przeglądów.

 • Wykres porównujący liczbę zaległych, zapla­no­wanych i wykonanych przeglądów serwisowych w wybranym okresie.
 • Podsu­mo­wania przeglądów serwisowych dla całej floty i dla poszcze­gólnych pojazdów.
 • Informacje ogólne według pojazdów pokazują czas lub kilometraż do dnia zapla­no­wanego przeglądu lub po nim, datę zapla­no­wanego zadania serwisowego, jego nazwę, datę ostatniego wykonania i bieżący stan realizacji danego zadania.
ttb maintenance report

Klienci 50 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

case birdki
Webfleet to bezawaryjny program.
Andrzej Ptaszek, BIRDki AUTO TRANSPORT
omega pilzno rental widget
Redukcja zadań administracyjnych o 20% dzięki Webfleet Asset Tracking.
Krystian Tyksiński, Omega Pilzno Rental
case interteam
Webfleet to oszczędność czasu.
Adam Stryjewski, Inter Team

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.