Raporty Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Raporty Webfleet

Najlepszy program do zarządzania flota pojazdów w biznesie!

Możesz zarządzać tylko tym, co możesz zmierzyć. Na szczęście dzięki Webfleet jesteś w stanie dowiedzieć się naprawdę wiele.

W oparciu o informacje od klientów wiemy, jakie dane są kluczowe podczas zarządzania kierowcami i flotą pojazdów. Wykorzy­stujemy te informacje, aby stale ulepszać dane w celu zapewnienia ich szybszego i bardziej intuicyjnego wykorzy­stania. Raporty Webfleet umożliwiają monito­ro­wanie różnych parametrów — od efektyw­ności wykorzy­stania paliwa po zgodność z przepisami — i pozwalają skupić się na zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Pożyteczne funkcje tworzenia raportów, takie jak kompleksowy podgląd wydajności, pozwalają łatwo wyświetlić całościowy widok bez koniecz­ności „przedzie­rania się" przez każdy raport. Za pomocą gamy najpo­pu­lar­niej­szych raportów do zarządzania flotą, z których korzystają nasi klienci, można szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.

Raporty dot. monito­ro­wania pojazdów

Raport z podróży (podsu­mo­wanie dnia)

Uzyskaj szybki i czytelny podgląd informacji o czasie i często­tli­wości użytkowania Twoich pojazdów.

 • Wykres pokazujący odległości pokonane dziennie i średnią dla floty.
 • Wykres porównujący dzienny czas jazdy z łącznym czasem użytkowania pojazdów.
 • Szczegółowe podsu­mo­wanie liczby podróży, przeje­chanych kilometrów, czasu użytkowania pojazdu oraz czasu poszcze­gólnych jazd i postojów.
 • Przegląd liczby przeje­chanych kilometrów, odległości, czasu trwania jazdy oraz pozycji początkowej i końcowej.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa (jeśli jest wdrożone, opcja).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Raport z podróży (z kartą drogową)

Korzystaj z nieza­wodnych, automa­tycznych kart drogowych dla kierowców zgodnych z wymogami prawnymi.

 • Podsu­mo­wanie dla wybranego pojazdu w określonym przedziale czasu.
 • Omówienie poszcze­gólnych podróży wraz z infor­ma­cjami szcze­gó­łowymi.
 • Procentowe porównanie podróży służbowych i prywatnych pozwala szybko określić, czy karta drogowa (logbook) przyda się do celów podatkowych.
 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).

Raport z podróży (szczegółowy)

Sprawdź w łatwy sposób, jak wydajne są Twoje pojazdy w trasie.

 • Szczegółowa historia zmian w karcie drogowej (logbooku).
 • Podsu­mo­wanie podróży dla wszystkich pojazdów w wybranym przedziale czasu.
 • Podsu­mo­wanie dziennie według pojazdów.
 • Linia czasu pokazująca dzienne przejazdy danego pojazdu.
 • Opcja wyszcze­gólnia w raporcie adresy, które występują jako pozycja początkowa i/lub końcowa.
ttb trip report detailed

Raporty dotyczące ekologii i bezpie­czeństwa

Raport dotyczący emisji CO2 Webfleet

Raport dotyczący emisji CO2 Webfleet zapewnia kompleksowy wgląd w ilość CO2 emitowaną przez pojazdy w Twojej flocie. Wykorzy­stywana metodologia obliczania certy­fi­kowana przez TüV wskazuje, ile CO2 emitują Twoje pojazdy. Raport ten nie tylko pomoże Ci spełnić wymagania regulacji takich jak nowa dyrektywa unijna CSRD, ale dostarczy też informacje o tym, w jaki sposób, gdzie i dlaczego Twoja flota emituje CO2.

Dowiedz się więcej⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

Raport OptiDrive 360

Dowiedz się w prosty sposób, jaka jest wydajność kierowców porusza­jących się w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przed­sta­wiający rozwój kierowcy na podstawie zmienia­jących się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsu­mo­wania z infor­ma­cjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.

Raport dotyczący zużycia paliwa

Monitoruj zużycie paliwa pojazdów należących do floty i z łatwością monitoruj wystę­po­wanie nietypowych zdarzeń.

 • Wykresy przed­sta­wiają zużycie paliwa, średnią wartość dla floty oraz zmiany w zużyciu paliwa przez flotę w określonym przedziale czasu.
 • Raport sygnalizuje zużycie paliwa powyżej zdefi­nio­wanego, maksy­malnego progu.
 • Zużycie paliwa przed­sta­wiane jest w ujęciu danej podróży oraz pokonanego dystansu 100 km.
 • Zużycie paliwa mierzone jest względem wartości referen­cyjnej w l/100 km oraz w procentach.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Raport serwisowy

Otrzymuj powia­do­mienia o zapla­no­wanych terminach przeglądów.

 • Wykres porównujący liczbę zaległych, zapla­no­wanych i wykonanych przeglądów serwisowych w wybranym okresie.
 • Podsu­mo­wania przeglądów serwisowych dla całej floty i dla poszcze­gólnych pojazdów.
 • Informacje ogólne według pojazdów pokazują czas lub kilometraż do dnia zapla­no­wanego przeglądu lub po nim, datę zapla­no­wanego zadania serwisowego, jego nazwę, datę ostatniego wykonania i bieżący stan realizacji danego zadania.

Raporty dot. zarządzania pracow­nikami

Raport czasu pracy (według kierowcy)

Otrzymuj informacje o liczbie godzin przepra­co­wanych przez Twoją załogę.

 • Graficzna prezentacja wydajności kierowcy.
 • Czytelny wykres przed­sta­wiający rozwój kierowcy na podstawie zmienia­jących się z czasem wartości OptiDrive 360.
 • Szczegółowe podsu­mo­wania z infor­ma­cjami dotyczącymi dystansu, czasu jazdy i zużycia paliwa oraz wskaźnikiem OptiDrive 360.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Raport z infor­ma­cjami ogólnymi na temat zamówień

Zobacz, jak rośnie wydajność zamówień dla Twojej floty.

 • Wykres pokazujący średnią dzienną liczbę zreali­zo­wanych zamówień i dzienny wynik procentowy dla całej floty.
 • Wykres porównujący liczbę opóźnionych zamówień z liczbą zreali­zo­wanych zamówień na dzień.
 • Szczegółowe podsu­mo­wanie wydajności zamówień dla wszystkich pojazdów, obejmujące m.in. liczbę zamówień, odległości do przeje­chania i przyjazdy (terminowe i opóźnione).
 • Można zdefiniować próg, po przekro­czeniu którego zamówienie zostanie uznane za opóźnione.
 • Opóźnione przybycie na miejsce zamówienia może zostać wyszcze­gól­nione w przeglądzie.

Raport wyjątków dot. godzin pracy kierowcy

Przekonaj się w szybki sposób, gdzie przekra­czane są godziny pracy.

 • Godziny pracy, które przekra­czają zdefi­niowany limit, są wyświetlane w przeglądzie. Opcje do wyboru to: >4 godz., >6 godz., >8 godz., >10 godz., >12 godz., >16 godz., >20 godz.
 • Można także ustawić dodatkowy próg, według którego w przeglądzie wyszcze­gól­niane będą godziny nadliczbowe.
ttb driver working hours exception report

Klienci 60 000 każdego dnia odnoszą korzyści dzięki Webfleet

Bezpiecznie i bez stresu z Webfleet Video
Karol Janiszewski, Janiszewski ThermoTransport
Niższe zużycie paliwa i dłuższa żywotność ogumienia dzięki Fleetcare
Sławomir Kubacki, Elmex
Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.