Monito­ro­wanie przebiegu floty

Uprość zarządzanie podróżami dzięki cyfrowemu monito­ro­waniu przebiegu

Nasza cyfrowa karta drogowa ułatwia dokładne monito­ro­wanie przebiegu i zarządzanie pojazdami firmowymi, samochodami pracowników wykorzy­sty­wanymi służbowo oraz flotą samochodów pulowych, jedno­cześnie chroniąc prywatność danych kierowców.

Webfleet Logbook ułatwia:

Tworzenie indywi­du­alnych profili dla kierowców

w celu zarządzania kierowcami samochodów pulowych

Uprosz­czenie zarządzania flotą pojazdów

w celu obniżenia podatków, kosztów i spełnienia wymogów HMRC

Ograni­czenie admini­stracji

dzięki dokładnym odczytom drogomierza bezpo­średnio z drogomierza pojazdu1

Zmniej­szenie ilości pracy admini­stra­cyjnej dla kierowców

dzięki automa­tycznemu rejestro­waniu podróży służbowych i prywatnych

Przestrze­ganie przepisów podatkowych

dzięki niezawodnym i dokładnym danym

Ochrona prywatności kierowców

podczas odbywania podróży prywatnych pojazdami firmowymi

Kluczowe funkcje monito­ro­wania przebiegu we flocie pojazdów

Automa­tyczne rejestro­wanie podróży

Raporty z Webfleet dotyczące monito­ro­wania przebiegu i podróży mogą służyć do rozliczania podróży lub do weryfikacji danych podatkowych. Dzięki temu można zmniejszyć obciążenia podatkowe i skrócić czas zarządzania podróżami.

monito­ro­wanie przebiegu podróży służbowych
przed­sta­wiciel handlowy korzy­stający z monito­ro­wania przebiegu podróży służbowych

Większe bezpie­czeństwo danych dla kierowców

Do ochrony danych podchodzimy poważnie. Dlatego każdy kierowca może zobaczyć tylko szczegóły swoich własnych podróży, a firma może ukryć ślad podróży służbowych i prywatnych.

Zapewnij zgodność z przepisami HMRC

Nasze rozwiązanie do automa­tycznego monito­ro­wania przebiegu zapewnia prawidłowe opodat­ko­wanie świadczeń dla pracowników. Pomaga również spełnić wytyczne audytowe HM Revenue and Customs (HMRC), które wymagają zapisywania i przecho­wy­wania dokumen­tacji dziennika przebiegu przez co najmniej 5 lat.

zarządzanie monito­ro­waniem przebiegu
wskaźnik optidrive

Opinie dotyczące stylu jazdy

Wyniki kierowcy (OptiDrive) są wyświetlane w terminalu kierowcy PRO i aplikacji Webfleet Logbook. Rozwiązanie to umożliwia kierowcom zachowanie bezpie­czeństwa i nieza­wod­ności na drodze – co przekłada się na renomę firmy.

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Kierowca może zarządzać podróżami i monito­ro­waniem przebiegu za pomocą dosto­so­wanej do użytkownika aplikacji mobilnej Webfleet Logbook. W trakcie podróży kierowca może edytować wszystkie szczegóły podróży (takie jak osoba kontaktowa i cel podróży), przypisać siebie do dostępnych pojazdów, dostosować ustawienia drogomierza i otrzymywać opinie dotyczące stylu jazdy (OptiDrive).

pakiet aplikacji do monito­ro­wania przebiegu
raport z podróży w ramach floty

Rzetelne, godne zaufania dane

Dane drogomierza są aktuali­zowane w czasie rzeczy­wistym bezpo­średnio z drogomierza pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że dysponujesz wiary­godnymi raportami na wypadek koniecz­ności przed­ło­żenia ich organom podatkowym. Raport z podróży można pobrać w każdej chwili w Webfleet lub aplikacji mobilnej.


Wszystko, co musisz wiedzieć o monito­ro­waniu przebiegu

Jak działa monito­ro­wanie przebiegu?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie przebiegu to ogólny termin określający rejestro­wanie kilometrów pokonanych na trasach służbowych. Powodów, dla których się to robi, jest wiele. Niektóre z nich to zachowanie zgodności z przepisami prawa, podatki lub zwrot kosztów ponie­sionych przez pracowników. Monito­ro­wanie przebiegu jest przydatne a, w niektórych przypadkach, obowiązkowe w wielu branżach.

Wszystkie kilometry pokonane przez pracownika służbowo są rejestrowane. Można to robić za pomocą różnych systemów monito­ro­wania przebiegu, od ręcznych procesów opartych na papierowej dokumen­tacji, przez prowadzenie tabeli w programie Excel, po cyfrowe rozwiązania rejestro­wania przebiegu, które automa­tyzują cały proces. Omówmy szczegółowo ten ostatni sposób.

Jakie korzyści zapewnia automa­tyczne monito­ro­wanie przebiegu?

0
Przejdź do zawartości

Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą czy kierow­nikiem floty, monito­ro­wanie przebiegu zapewne nie jest Twoim jedynym obowiązkiem. W związku z tym zapewne nie chcesz poświęcać dużo czasu na wypełnianie dokumentów lub aktuali­zo­wanie tabel, aby zapewnić aktualność informacji.

Dlatego coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z rozwiązań do automa­tycznego monito­ro­wania przebiegu. Rozwiązania te będą dokładnie monitorować przebieg pojazdów w firmie, uwalniając Cię od ręcznej pracy i pozwalając Ci skupić się na podstawowej działal­ności firmy.

Poza tym firma ma obowiązek przecho­wy­wania dokładnych rejestrów przebiegu pojazdów w przypadku podróży służbowych i prywatnych. Niedo­peł­nienie tego obowiązku może doprowadzić do nałożenia kary podatkowej od dochodu i składek na ubezpie­czenie społeczne klasy 1 w związku z nierze­telnym rozli­czaniem podróży. Używanie aplikacji mobilnej do monito­ro­wania i cyfrowe zapisywanie rejestrów pomaga uniknąć wysokich kar finansowych.

Jak działa aplikacja do monito­ro­wania przebiegu?

0
Przejdź do zawartości

Powiedzmy, że korzystasz z floty samochodów do wynajęcia. Najlepsza aplikacja do monito­ro­wania przebiegu utworzy profil dla każdego kierowcy we flocie. Kierowca może następnie zarządzać swoją podróżą w aplikacji mobilnej, łatwo wprowadzać informacje, takie jak cel podróży, użyty pojazd, ustawienia drogomierza i inne. Niektóre aplikacje zapewniają nawet informacje zwrotne o wydajności jazdy.

Dane drogomierza są następnie aktuali­zowane w czasie rzeczy­wistym bezpo­średnio z drogomierza pojazdu. Wszystkie dane z podróży można przecho­wywać w pamięci aplikacji, gdzie kierownik floty może łatwo uzyskać do nich dostęp w przypadku roszczeń dotyczących przebiegu lub weryfikacji informacji w celach podatkowych.

Dlaczego warto używać aplikacji do monito­ro­wania przebiegu w firmie?

0
Przejdź do zawartości

Wysokiej jakości aplikacja do monito­ro­wania przebiegu po prostu ułatwia życie kierowcom i kierownikom flot. Automa­ty­zacja większości ręcznych zadań znacznie upraszcza admini­strację. Oznacza to, że zarówno kierowca, jak i kierownik floty mogą w pełni skupić się na ważniej­szych zadaniach, zwiększając wydajność i oszczę­dzając sobie stresu.

Świadomość, że ważne zadania są obsługiwane przez niezawodny, spójny system, zapewnia spokój. Jeśli organy podatkowe poproszą o przed­sta­wienie rejestrów w celu sprawdzenia, czy świadczenia pracowników są prawidłowo opodat­kowane, niezawodna dokładność aplikacji do monito­ro­wania przebiegu bardzo się przyda. Kolejne ważne zadanie, którym aplikacja się zajmie!

Jak już wspomniano, niektóre aplikacje do monito­ro­wania przebiegu zapewniają również informacje zwrotne dotyczące oceny stylu jazdy kierowcy. Webfleet Logbook, na przykład, dostarcza informacje zwrotne przez system OptiDrive 360, który rejestruje aspekty stylu jazdy, takie jak przekra­czanie prędkości, zdarzenia podczas jazdy, praca na biegu jałowym, zużycie paliwa, stała prędkość, toczenie pojazdu i inne. Dane te pomagają kierowcy jeździć bezpieczniej, ekono­miczniej i w bardziej zrówno­ważony sposób.

Należy jednak wziąć pod uwagę również sposób, w jaki aplikacja do monito­ro­wania przebiegu zarządza prywat­nością kierowcy. Na przykład, wysokiej jakości aplikacja do monito­ro­wania przebiegu umożliwia kierowcy ukrycie lokali­zo­wania pojazdu podczas prywatnej podróży odbywanej firmowym pojazdem. Warto też sprawdzić, czy dostawca aplikacji przechowuje wszystkie dane podróży i kierowcy w możliwie najbardziej bezpieczny sposób.

Jaka mobilna aplikacja do monito­ro­wania przebiegu jest najlepsza?

0
Przejdź do zawartości

W zależności od specyfiki firmy zestaw funkcji wymaganych od mobilnej aplikacji do monito­ro­wania przebiegu będzie się różnić. Niektórym potrzebne są tylko bardzo podstawowe wskazania przebiegu, innych interesują bardziej dokładne i zaawan­sowane dane.

Niezależnie od indywi­du­alnych wymagań warto pamiętać, że głównym celem wdrożenia aplikacji do monito­ro­wania przebiegu jest ułatwienie sobie życia. Ważne więc, aby wybrana aplikacja była łatwa w obsłudze. Należy wybrać aplikację o przyjaznym użytkow­nikowi układzie, którego obsługa będzie łatwa – tak dla kierownika floty, jak i dla kierowców – aby nie marnować czasu.

Firma Webfleet opracowała aplikację Webfleet Logbook, aby pomóc firmom takim jak Twoja wydajniej zarządzać danymi przebiegu. Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie przebiegiem, chętnie Ci w tym pomożemy. Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.

Co jest potrzebne do korzystania z Webfleet Logbook

Urządzenie do monito­ro­wania pojazdów LINK

Subskrypcja Webfleet

Aplikacja mobilna Webfleet Logbook

1Odczyty drogomierza raportowane przez urządzenie podłączone do magistrali CAN (LINK 610 lub LINK 710) w pojeździe.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.