Ewidencja przebiegu pojazdu Logbook App

Prowadź elektro­niczny rejestr przebiegu twoich pojazdów flotowych

Ewidencja przebiegu pojazdu Logbook App

Prowadź elektro­niczny rejestr przebiegu twoich pojazdów flotowych

Webfleet Logbook to aplikacja rejestrująca przebieg, która pozwala zauto­ma­ty­zować zarządzanie podróżami. Zachowaj zgodność swojej floty z przepisami podatkowymi dzięki uprosz­czonemu rapor­to­waniu. Zwiększ wydajność i obniż koszty operacyjne floty dzięki dokładnym danym dotyczącym począt­kowego i końcowego przebiegu, wraz z datami podróży i wizytami u klienta.

Webfleet Logbook ułatwia ewidencję przebiegu:

Tworzenie indywi­du­alnych profilów kierowcy, z których mogą korzystać wszystkie pojazdy we flocie

Obniżanie kosztów i skracanie czasu zadań admini­stra­cyjnych oraz zachowanie zgodności z przepisami

Oszczę­dzanie czasu dzięki monito­ro­waniu przebiegu bezpo­średnio z drogomierza pojazdu

Automa­tyczne rozróż­nianie między podróżami służbowymi a prywatnymi, zmniej­szając obciążenie pracą kierowców dzięki ewidencji przebiegu samochodu

Zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi dzięki dokładnym, kompletnym i niezawodnym danym

Ochronę prywatności kierowców podczas podróży służbowych

Kluczowe funkcje aplikacji do monito­ro­wania przebiegu

Dokładne rejestro­wanie i ewidencja przebiegu

Aplikacja Webfleet Logbook automa­tycznie generuje szczegółowe raporty. Raporty zawierają wszystko, czego trzeba do rozliczania podróży dla celów podatkowych. Zauto­ma­ty­zowane monito­ro­wanie GPS podróży z uwzględ­nieniem dat i wizyt u klientów pozwala znacznie skrócić czas realizacji zadań rapor­to­wania przebiegu.

Ewidencja przebiegu pojazdów flotowych
Rejestruj przebieg twoich samochodów flotowych

Maksymalna prywatność dla kierowców

Zapewniamy najwyższy poziom ochrony prywatności danych. Na koncie firmy można wybrać opcję ukrycia zareje­stro­wanych podróży służbowych i prywatnych. Dane to jeden z najważ­niej­szych zasobów floty, dlatego zarządzamy nimi w bezpiecznym środowisku.

Bezstresowe zapewnienie zgodności z przepisami

Webfleet Logbook to nie tylko aplikacja do monito­ro­wania przebiegu. Automa­tycznie rejestruje każdy element danych podróży, aby zapewnić zgodność z przepisami. Zauto­ma­ty­zowane raporty zawierają wszystkie wymagane przepisami informacje. Możesz łatwo uniknąć kar finansowych i podatkowych To ogromna pomoc w zarządzaniu flotą firmową.

Rozróżniaj przejazdy służbowe od prywatnych
Rejestracja przebiegu w aplikacji

Praktyczne porady dla kierowców

Niezależnie od tego, czy używasz naszego narzędzia do monito­ro­wania przebiegu na komercyjnym urządzeniu mobilnym czy jednym z naszych terminali kierowcy PRO, dla każdej podróży rejestrowany jest wynik OptiDrive, dzięki czemu można porównać styl jazdy kierowcy ze stylem jazdy innych kierowców w firmie lub z przyjętymi standardami. OptiDrive udostępnia również kierowcom praktyczne informacje zwrotne dotyczące ich pracy.

Przystępna aplikacja mobilna do zarządzania flotą

Przypisuj pojazdy, określaj typ podróży i rejestruj odczyty drogomierza kilkoma kliknię­ciami. Kiedy udostęp­nianie lokalizacji i komórkowa transmisja danych są włączone, aplikacja monito­rująca przebieg rejestruje i raportuje wszystko centralnie. Kierowcy mogą używać Webfleet Logbook w swoich telefonach komórkowych.

Aplikacja do rejestracji przebiegów we flocie
Monito­ro­wanie przebiegów

Niezawodne dane w czasie rzeczy­wistym

Dokładne rozpoczęcie i zakończenie przebiegu każdej podróży jest rejestrowane bezpo­średnio z drogomierza pojazdu, ułatwiając tworzenie raportów obejmu­jących całą flotę. Można również tworzyć raporty dla poszcze­gólnych pojazdów lub kierowców. Dane przebiegu i szczegółowe raporty są wysyłane automa­tycznie, więc rejestry są zawsze kompletne i dokładne.


Wszystko, co musisz wiedzieć o aplikacji Webfleet Logbook

Czym jest aplikacja Webfleet Logbook?

0

Webfleet Logbook to kompleksowe rozwiązanie do monito­ro­wania i ewidencji przebiegu. Automa­tycznie rejestruje wszystkie dane potrzebne do wydajnego zarządzania flotą pojazdów. Można go używać na telefonach komórkowych lub naszych nieza­wodnych terminalach kierowcy. Za jednym kliknięciem można uzyskać dostęp do szcze­gó­łowych raportów.

Jakie są główne zalety Webfleet Logbook?

0

Webfleet Logbook zmniejsza ilość prac admini­stra­cyjnych. Automa­tycznie rejestruje podróże odbywane przez pojazdy we flocie, przypisuje pojazdy do kierowców, a podróże do poszcze­gólnych klientów. Chroni prywatność kierowców i dba o zgodność firmy z przepisami. Może również dostarczać kierowcom informacji zwrotnych na temat ich pracy. To doskonałe wsparcie dla managerów floty.

Jak aplikacja Webfleet Logbook pomaga zwiększyć wydajność floty?

0

Kluczem do wydajnego działania floty są niezawodne dane, które ułatwiają podej­mo­wanie trafniej­szych decyzji biznesowych. Webfleet Logbook generuje szczegółowe raporty, które pomagają zrozumieć sytuację na drodze i dowiedzieć się, co warto zrobić, aby zwiększyć punktu­alność, bezpie­czeństwo i produk­tywność.

Jak aplikacja Logbook pomaga kierowcom?

0

Webfleet Logbook redukuje obciążenie pracą kierowców. Kierowcy nie muszą już poświęcać tyle czasu i energii na rejestro­wanie podróży. Zamiast tego mogą skupić się na bezpiecznym i wydajnym dotarciu do celu. Mogą łatwo monitorować podróże służbowe i prywatne bez zbędnych formalności.

Jakiego rodzaju firmy mogą zyskać na wdrożeniu aplikacji do monito­ro­wania przebiegu?

0

Wszelkie firmy, które korzystają z pojazdów, mogą wiele zyskać na wdrożeniu Webfleet Logbook. Firmy trans­portowe, dostawcze, budowlane i hydrau­liczne to najlepsze przykłady przed­się­biorstw, które korzystają z Webfleet Logbook, aby uprościć zarządzanie przebiegiem, zauto­ma­ty­zować rapor­to­wanie i zopty­ma­li­zować działanie floty.

Dlaczego warto zainsta­lować aplikację Logbook dla floty?

0

Aplikacja Logbook działa na urządze­niach z systemem iOS i Android. Klienci aplikację Logbook mogą zainsta­lować naszą aplikację Logbook za darmo ze sklepu Apple App lub Google Play. Wystarczy zalogować się za pomocą danych logowania Webfleet, aby używać aplikacji. Kierowcy mogą używać aplikacji na urządze­niach mobilnych.

Na których urządze­niach można używać aplikacji Webfleet Logbook?

0

Aplikacja Webfleet Logbook działa na urządze­niach z systemem Apple iOS (wersja 9 lub nowsza) i Google Android (wersja 4.1 lub nowsza). Korzystanie z aplikacji Webfleet Logbook wymaga subskrypcji naszego rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów i zgodnego sprzętu. Jeśli masz już subskrypcję, Twoi kierowcy mogą również korzystać z aplikacji bezpłatnie.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.