Rozwiązania dla działów zakupów i logistyki

Usprawnij procesy w firmie

Rozwiązania dla działów zakupów i logistyki

Usprawnij procesy w firmie

Jeśli jesteś kierow­nikiem ds. zaopa­trzenia floty lub kierow­nikiem ds. zakupów i logistyki, zawsze szukasz lepszych sposobów zarządzania zakupami i zaopa­trzeniem, chcąc zyskać jedno­cześnie wgląd w jej wydajność i wykorzy­stanie. Webfleet, rozwiązanie nr 1 w Europie do zarządzania flotą pojazdów, usprawnia prowadzenie dokumen­tacji i proces podej­mo­wania decyzji.

Co jest ważne dla działów zakupów w firmach?

Lepsza widoczność i dostęp do danych dotyczących floty

Monitoruj wyniki firmy z dashbo­ardami Webfleet. Porównuj założone parametry KPI z danymi w czasie rzeczy­wistym, od wydajności pracowników po wskaźniki operacyjne pojazdów, i analizuj zwrot z inwestycji. Kierownicy ds. zaopa­trzenia floty, którzy używają Webfleet, zwykle odnotowują zwrot z inwestycji w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Aplikacja telema­tyczna dla działów zakupów
Wsparcie działu zakupów w firmie

Redukcja kosztów w działach zakupów

Uzyskaj jasny obraz rentowności floty dzięki raportom o zużyciu paliwa i danym dotyczącym jazdy. Dzięki oferowanym przez Webfleet funkcjom przypo­mi­nania o planowanych przeglądach i automa­tycznego powia­da­miania o usterkach można uniknąć nieocze­ki­wanych przestojów i kosztownych napraw. Ile może zaosz­czędzić firma dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą pojazdów? Dowiedz się w kilka sekund – użyj naszego kalkulatora oszczęd­ności.

Optyma­li­zacja procesów zakupowych

Podej­mo­wanie decyzji o realizacji celów biznesowych jest złożonym procesem. Webfleet automa­tyzuje najbardziej czaso­chłonne prace admini­stra­cyjne, dzięki czemu kierownicy ds. zakupów i logistyki mają więcej czasu i mogą się skupić na realizacji swoich podsta­wowych zadań i strategii. Nasz system do zarządzania flotą pojazdów można zintegrować z posiadanymi już narzędziami i stworzyć kompleksowe rozwiązanie, które eliminuje konieczność zarządzania różnymi dostawcami.

Rozwiązania dla działów zakupów
Optym­za­li­zacja zakupów w firmie

Przewaga nad konkurencją

Jako kierownik ds. zaopa­trzenia floty pojazdów, podobnie jak manager floty, nieustannie starasz się zwiększyć wydajność. Monitoruj zużycie paliwa we flocie w ramach jednego interfejsu. Dzięki raportom w czasie rzeczy­wistym zawie­ra­jącym także dane historyczne można podejmować bardziej opłacalne decyzje o zakupie nowych pojazdów. Mając wszystkie dane biznesowe w jednym miejscu i ich wnikliwą analizę, możesz przygotować swoją flotę na wyzwania przyszłości.

Cele w zakresie zrówno­wa­żonego rozwoju

Bardziej ekologiczna flota to klucz do zmniej­szenia emisji dwutlenku węgla. Zarządzaj emisją CO2 i zużyciem paliwa przez pojazdy we flocie. System monito­ro­wania ciśnienia Webfleet TPMS umożliwia monito­ro­wanie ciśnienia i temperatury opon. Odpowiednio utrzymane opony obniżają zużycie paliwa i pozwalają na dłuższy okres eksplo­atacji, co wspiera osiąganie celów w zakresie ochrony środowiska. Jeśli chcesz przepro­wadzić elektry­fi­kację floty, nasz raport o gotowości do elektry­fi­kacji może określić, które pojazdy obecnie używane we flocie można zastąpić modelami elektrycznymi.

Optyma­li­zacja procesów zakupowych we flocie

Jak możemy pomóc Tobie, jako kierow­nikowi ds. zaopa­trzenia floty pojazdów?

Odpowiednio utrzymane opony obniżają zużycie paliwa i mają dłuższy okres eksplo­atacji, co wspiera osiąganie celów w zakresie ochrony środowiska.

Obniż koszty, monitorując zużycie paliwa i dane dotyczące jazdy

Utrzymaj przewagę konku­ren­cyjną, zwiększając wydajność floty

Zauto­ma­tyzuj procesy i zwiększ wydajność pracowników

Znajduj okazje na zwiększenie rentowności firmy

Monitoruj emisję CO2 i działaj bardziej ekolo­gicznie

Sprawdź bardziej szczegółowo nasze usługi w obszarze zakupu i zaopa­trzenia floty

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Chcesz dowiedzieć się, jak obniżyć koszty floty

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Pobierz e-booka i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad kosztami opera­cyjnymi floty.

Pobierz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.