Tachograf cyfrowy

Kompendium wiedzy o tacho­grafach cyfrowych w samochodach ciężarowych

Poproś o kontakt telefo­niczny

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Tachograf cyfrowy

Kompendium wiedzy o tacho­grafach cyfrowych w samochodach ciężarowych

Tachograf cyfrowy

Kompendium wiedzy o tacho­grafach cyfrowych w samochodach ciężarowych

Tachograf cyfrowy

Kompendium wiedzy o tacho­grafach cyfrowych w samochodach ciężarowych

Tachografy cyfrowe rejestrują dane dotyczące czasu jazdy, prędkości, dystansu i kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów w Europie. Urządzenia te są obowiązkowe dla pojazdów objętych unijnymi przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców, które mają na celu zapewnienie bezpie­czeństwa na drogach i uczciwej konkurencji w sektorze transportu. Oto kompendium wiedzy o tacho­grafach cyfrowych, które pozwoli Ci zrozumieć, do czego służą tachografy cyfrowe i dlaczego mają one kluczowe znaczenie dla przestrze­gania przez floty przepisów Szukasz rozwiązania do obsługi tachografów cyfrowych? Uzyskaj wszystko, czego potrze­bujesz, aby zachować zgodność z przepisami dzięki rozwiązaniu Tachograph Manager.

Do czego służy tachograf cyfrowy?

Tachograf cyfrowy - kompendium wiedzy

Do czego służy tachograf cyfrowy?

Tachograf cyfrowy jest instalowany w pojeździe w celu monito­ro­wania prędkości pojazdu, okresów przerw kierowcy i przeje­chanych kilometrów. Tachograf cyfrowy zaczyna rejestrować te dane w momencie, gdy pojazd zaczyna się poruszać. Przepisy dotyczące instalacji tachografów cyfrowych cały czas się zmieniają. Od czerwca 2019 r. każdy nowy pojazd musi być wyposażony w inteli­gentny tachograf, urządzenie rejestrujące nowej generacji. Od sierpnia 2023 r. każdy nowo zareje­strowany pojazd ciężarowy musi mieć zainsta­lowany inteli­gentny tachograf drugiej generacji.

Przejdź do zawartości

Inteli­gentny tachograf drugiej generacji jest częścią Pakietu mobilności UE 1, który obejmuje egzekwo­wanie przepisów dotyczących kabotażu i rejestro­wanie przekra­czania granic, a także załadunek i rozładunek ciężarówek.

Floty komercyjne powinny pamiętać o dwóch kolejnych datach:

  • 31 grudnia 2024 r. – do tego czasu ciężarówki muszą być wyposażone w inteli­gentne tachografy drugiej generacji
  • 19 sierpnia 2025 r. – do tego czasu każdy samochód ciężarowy wyposażony w inteli­gentny tachograf pierwszej generacji powinien zostać wyposażony w inteli­gentny tachograf drugiej generacji

Tachografy analogowe a cyfrowe - różnice

Główną różnicą między tacho­grafami analogowymi a cyfrowymi jest sposób rejestro­wania i przecho­wy­wania danych. Tachografy analogowe wykorzy­stują wykresy i tarcze do rejestro­wania danych, wymagając od kierowców ręcznego zapisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia jazdy oraz wskazań licznika kilometrów. Tachografy cyfrowe wprowadziły karty do tachografów (karty kierowcy), które przechowują dane pojazdu i czas pracy kierowcy przez 28 dni. Dzięki urządzeniom cyfrowym danych z tachografu nie można zmienić ani usunąć, co ułatwia władzom egzekwo­wanie przepisów dotyczących godzin pracy kierowców. Przecho­wywane cyfrowo dane są również wysoce bezpieczne, ponieważ są szyfrowane i muszą być zgodne z ogólnym rozpo­rzą­dzeniem o ochronie danych (RODO).

Kiedy cyfrowy tachograf jest obowiązkowy?

Tachografy cyfrowe w samochodach ciężarowych

Kiedy cyfrowy tachograf jest obowiązkowy?

Tachograf analogowy pojawił się po raz pierwszy w latach 50. ubiegłego wieku. Od 1 maja 2006 r. wszystkie kwali­fi­kujące się pojazdy wypro­du­kowane w UE muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy pierwszej generacji. Najnowsze przepisy oznaczają, że floty będą musiały wymienić tachografy analogowe i wcześniejsze tachografy cyfrowe na tachografy inteli­gentne drugiej generacji. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie ciężarówki zostaną wyposażone w inteli­gentne tachografy drugiej generacji do końca sierpnia 2025 r.

Przejdź do zawartości

Inteli­gentny tachograf drugiej generacji

Tachografy cyfrowe zapewniają wysoki poziom bezpie­czeństwa i większą wydajność. Otwarty interfejs pozwala na zwiększenie możliwości urządzenia, a system komunikacji krótkiego zasięgu pomaga uprościć codzienne kontrole pojazdów. Wraz ze zmianą przepisów, która weszła w życie w sierpniu 2023 r., wszystkie nowo zareje­strowane ciężarówki muszą być wyposażone w inteli­gentne tachografy drugiej generacji. Następnie do 31 grudnia 2024 r. ciężarówki wyposażone w tachografy analogowe lub pierwszą generację tachografów cyfrowych muszą przejść na drugą generację tych urządzeń.

Ciężarówki nadal korzy­stające z inteli­gentnego tachografu pierwszej generacji muszą przejść na drugą generację tego urządzenia do 25 sierpnia 2025 r. Ustawa przewiduje również, że od 1 lipca 2026 r. wszystkie pojazdy o masie 2,5 tony lub większej, które są zaanga­żowane w transport między­na­rodowy lub przewozy kabotażowe, muszą być wyposażone w urządzenia drugiej generacji.

Dlaczego cyfrowy tachograf jest tak ważny?

Tachograf cyfrowy a analogowy - różnice

Dlaczego cyfrowy tachograf jest tak ważny?

Podobnie jak wcześniejszy model analogowy tachograf cyfrowy monitoruje, jak daleko, szybko i długo jedzie kierowca. Cel inteli­gentnych tachografów jest taki sam jak w oryginalnej wersji analogowej: ochrona kierowców i poprawa bezpie­czeństwa na drogach. Urządzenia cyfrowe są wymagane przez prawo europejskie, przez co są niezbędne do zapewnienia zgodności floty z przepisami.

Karty do tachografów cyfrowych: jak z nich korzystać?

Tachograf cyfrowy z kartą kierowcy

Karty do tachografów cyfrowych: jak z nich korzystać?

Zgodnie z prawem wszyscy komercyjni kierowcy autobusów i ciężarówek muszą mieć przy sobie karty kierowcy do tachografów. Karty te rejestrują i przechowują dane kierowców, które zapewniają zgodność flot z przepisami UE dotyczącymi godzin pracy kierowców, w tym przerw w pracy i okresów odpoczynku.

Istnieją różne rodzaje kart do tachografów cyfrowych, a o wyborze konkretnej karty może decydować wykonywany zawód. Na przykład kierowcy będą korzystać z kart kierowcy, które rejestrują ich działania i przechowują ich indywi­dualne identy­fi­katory. Karta kierowcy nakłada na kierowców obowiązek przestrze­gania zasad dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Firmy korzystają również z kart firmowych, umożli­wiając menedżerom floty monito­ro­wanie godzin pracy kierowców i czasu przerw w celu zapewnienia zgodności floty z przepisami.

Co można monitorować za pomocą tachografu cyfrowego?

Tachograf cyfrowy - analiza danych

Co można monitorować za pomocą tachografu cyfrowego?

Inteli­gentny tachograf cyfrowy rejestruje:

  • czas jazdy,
  • prędkość i odległość pojazdu,
  • tożsamość i działania kierowcy.

Tachografy cyfrowe mogą również komunikować się z innymi urządze­niami i systemami, takimi jak monitoring pojazdów GPS, kamery samochodowe dla flot i oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą. Dzięki inteli­gentnemu tacho­grafowi floty mogą łatwo przestrzegać przepisów dotyczących godzin pracy kierowców, jedno­cześnie optyma­li­zując ich wydajność i monitorując zużycie paliwa. Tachografy cyfrowe udostęp­niają dane w czasie rzeczy­wistym, zapewniając większe bezpie­czeństwo i dobre samopo­czucie kierowcy.

Tachograf cyfrowy do monito­ro­wania godzin pracy kierowców

Dane dotyczące czasu pracy kierowców w tachografie

Tachograf cyfrowy do monito­ro­wania godzin pracy kierowców

Ponieważ tachografy cyfrowe automa­tycznie rejestrują czas jazdy i okresy przerw, pomagają flotom przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Prawo UE ogranicza czas, w którym kierowca może pracować i prowadzić pojazd w ciągu dnia lub tygodnia. Tachograf cyfrowy pomaga firmom trans­por­towym monitorować przestrze­ganie przepisów przez kierowców, wykrywając potencjalne naruszenia w czasie rzeczy­wistym. Oto pełniejsze wyjaśnienie zasad dotyczących godzin pracy kierowców.

Jak korzystać z tachografu cyfrowego, aby zachować zgodność z przepisami?

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego

Jak korzystać z tachografu cyfrowego, aby zachować zgodność z przepisami?

Tachografy cyfrowe pomagają operatorom flot zachować zgodność z przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców. Ręczne pobieranie danych z tachografu może zająć od 20 minut do dwóch godzin na pojazd — a kierowcy muszą być fizycznie obecni w tym samym miejscu co urządzenia odczytujące. Ograni­czenia te utrudniają regularną i skuteczną analizę danych z tachografów.

Dzięki tacho­grafowi cyfrowemu menedże­rowie floty mogą zdalnie pobierać dane z tachografu, oszczę­dzając godziny pracy admini­stra­cyjnej. Połączenie tachografu cyfrowego z narzędziem do analizy oprogra­mo­wania upraszcza przestrze­ganie przepisów, ponieważ dostęp do danych można uzyskać w czasie rzeczy­wistym.

Zwolnienia z tachografów

Tachograf cyfrowy w aplikacji Webfleet

Zwolnienia z tachografów

Chociaż Wielka Brytania nie należy już do UE, przepisy dotyczące godzin pracy kierowców nadal obowiązują. Istnieją jednak wyjątki dla tachografów cyfrowych. Niezależnie od tego, gdzie pojazd jest prowadzony w UE, zwolnienia te odnoszą się do typu pojazdu, celu transportu i punktu począt­kowego/końcowego podróży. Na przykład pojazdy używane do akcji ratunkowych są zwolnione z tego obowiązku. Zwolnione są również pojazdy o maksymalnej prędkości 40 km/h. Komisja Europejska wydała specjalne zwolnienia dla brytyjskich pojazdów wypro­du­ko­wanych przed 1947 r., napędzanych parą i używanych przez Royal National Lifeboat Institution. Pełną listę zwolnień dotyczących tachografów można znaleźć na stronie inter­ne­towej rządu Wielkiej Brytanii.

Webfleet Tachograph Manager

Rozwiązanie telema­tyczne dla tachografów cyfrowych

Webfleet Tachograph Manager

Zarządzanie flotą trans­portową wymaga wiele wysiłku. Obowiązki wydają się nie mieć końca: planowanie zadań i tras, nadzo­ro­wanie bezpie­czeństwa i ochrony, zarządzanie kierowcami, przestrze­ganie przepisów, planowanie konserwacji, kontro­lo­wanie kosztów paliwa i wiele innych. Czy nie byłoby łatwiej zarządzać tym wszystkim na jednej platformie? Dzięki aplikacji do zarządzania flotą pojazdów z funkcją Tachograph Manager firmy Webfleet można zdalnie pobierać i zabez­pieczać dane z tachografów floty. Bądź na bieżąco z pozostałym czasem jazdy (RDT) i otrzymuj powia­do­mienia, które pomogą Ci uniknąć naruszeń. Dowiedz się, dlaczego Webfleet jest wiodącym rozwią­zaniem telema­tycznym w Europie, z ponad 200 tys. podłą­czonych pojazdów HCV na całym kontynencie.

Webfleet: Obsługa tachografu, kontrola czasu pracy kierowców i wiele więcej

wf compliance quick guide

Jak wykorzystać zgodność floty z przepisami

wf compliance quick guide

Chcesz poprawić bezpie­czeństwo i uniknąć kosztów? Wykorzystaj w pełni zgodność swojej floty z przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców i tachografów — zapoznaj się z naszym krótkim przewod­nikiem.

Pobierz skróconą instrukcję

Poproś o kontakt telefo­niczny

Porozmawiaj ze specjalistą i dowiedz się, jakie korzyści dla Twojej firmy zapewniają rozwiązania do zarządzania flotą.

Poproś o kontakt telefo­niczny

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.