Tachograf cyfrowy – zasady działania i przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Optymalizuj działanie swojej floty dzięki tacho­grafowi cyfrowemu

Tachograf cyfrowy – zasady działania i przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Optymalizuj działanie swojej floty dzięki tacho­grafowi cyfrowemu

Jeśli w Twojej flocie znajdują się autokary i samochody ciężarowe, wiesz, że musisz zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Ponieważ nieza­sto­so­wanie się do nich może doprowadzić do nałożenia poważnych kar. Z pomocą przychodzi tachograf cyfrowy! Przepisy UE w kwestii tachografów i czasu pracy są dość złożone i nie zawsze wiadomo, co jest wymagane w danych okolicz­no­ściach.

Jednak przepisy UE w tej kwestii są dość złożone i nie zawsze wiadomo, co jest wymagane w danych okolicz­no­ściach.

W firmie Webfleet, lubimy stawiać sprawy jasno. Oto nasz skrócony poradnik na temat tachografów i zachowania zgodności z przepisami dot. czasu pracy kierowców. Zawiera on informacje na temat tego, dlaczego te zasady obowiązują, do czego służy tachograf cyfrowy, jakie są najważ­niejsze przepisy oraz jak zadbać o zgodność z nimi, aby jeszcze skuteczniej optyma­li­zować flotę pojazdów.

Webfleet: Obsługa tachografu, kontrola czasu pracy kierowców i wiele więcej

Zarządzając flotą trans­portową ma się wiele na głowie monitoring floty, harmo­no­gramy, trasy, bezpie­czeństwo, zabez­pie­czenia, kierowcy, zapewnienie zgodności z przepisami, konserwacja, paliwo, koszty i nie tylko. Czy nie byłoby łatwiej mieć jedna platformę do zarządzania tymi wszystkimi aspektami?

Dowiedz się, dlaczego Webfleet to wiodące na rynku rozwiązanie telema­tyczne dla europej­skich flot trans­por­towych, łączące ponad 200 000 komer­cyjnych pojazdów ciężarowych na całym kontynencie.

Poradnik na temat tachografów i zachowania zgodności z przepisami dot. czasu pracy kierowców

Jaki jest cel przepisów dot. czasu pracy kierowców?

Są dwa główne powody, dla których Unia Europejska ustaliła limity pracy kierowców oraz wymaganie korzystania z tachografów do ich mierzenia.

Po pierwsze pozwala to zapewnić, że kierowcy są wypoczęci, gdy prowadzą swoje pojazdy, co przekłada się na bezpie­czeństwo własne oraz innych użytkow­ników dróg. Po drugie promuje to zdrową konkurencję, gdyż żadna firma nie może zdobyć przewagi nad firmami konku­ren­cyjnymi, zmuszając kierowców do zbyt długiej pracy.

road safety first 01
vdo tachograph 30

Czym jest tachograf?

Tachografy cyfrowe mierzą czas, prędkość i dystans pokonany w czasie jazdy. Urządzenie jest zamontowane w pojeździe i automa­tycznie zaczyna rejestrować aktywność po rozpoczęciu jazdy.

Analogowe tachografy były w użyciu już od lat 50., jednak od 2006 r. wszystkie kwali­fi­kujące się pojazdy wypro­du­kowane w UE musiały zgodnie z przepisami być wyposażone w cyfrowy tachograf.

Od połowy czerwca 2019 r. prawo znów uległo zmianom. Każdy nowy pojazd od tej pory musi zostać wyposażony w inteli¬gentny tachograf cyfrowy. Urządzenia te zapewniają zwiększone bezpie¬czeństwo i wydajność, otwarty interfejs umożli¬wiający dodanie nowych usług oraz dedykowany system komunikacji o krótkim zasięgu mający usprawnić proces kontroli oraz komunikacji z kierowcami.

Kto zostanie ukarany za niezgod­ności w tachografie lub przekro­czenia czasu pracy kierowcy?

Jeśli wyjdzie na jaw, że firma nie działa zgodnie z przepisami dot. czasu pracy kierowców, może zostać ukarana grzywną, a w niektórych przypadkach osoby zaanga­żowane mogą otrzymać karę więzienia. Ponadto firma może utracić prawo do konty­nu­owania działal­ności. Firmy, menedże­rowie flot i kierowcy — wszyscy mogą zostać pociągnięci do odpowie­dzial­ności, gdy udowodnione zostanie przestępstwo. Pracownik, szczególnie ten odpowie­dzialny za planowanie, może być pociągnięty do odpowie­dzial­ności, gdy praca nie została zaplanowana prawidłowo, podczas gdy menedżer floty może zostać pociągnięty do odpowie­dzial­ności, gdy kierowcy nie otrzymali stosownych szkoleń lub gdy nie przepro­wa­dzono standar­dowych kontroli czasu pracy.

business men surprised 01

Jakie są najważ­niejsze zasady jazdy z tachografem, które trzeba znać?

 • Dotyczące czasu jazdy

  Przepisy określają, jak długo kierowca może prowadzić w dwuty­go­dniowych, tygodniowych i dziennych przedziałach czasu.

  Przedział czasuMaksymalny czas jazdy danego kierowcy
  Jeden dzień9 godzin
  Tydzień56 godzin
  Dwa tygodnie90 godzin
 • Dotyczące tygodniowego okresu odpoczynku

  Na każdy tydzień prowadzenia pojazdy kierowca musi odpoczywać co najmniej 45 godzin. Musi mieć to miejsce po upływie przynaj­mniej 6 dni od zakończenia poprzed­niego okresu odpoczynku kierowcy.

  Możliwe jest jednak również, aby kierowcy wykorzy­stywali zredukowany tygodniowy okres odpoczynku. W ciągu sześciu dni od zakończenia tygodniowego okresu odpoczynku kierowca może wykorzystać skrócony okres co najmniej 24 godzin odpoczynku. Taka redukcja musi zostać zrekom­pen­sowana w jednym bloku czasu przed zakoń­czeniem trzeciego tygodnia nastę­pu­jącego po tygodniu, w którym podjęto zredukowany czas odpoczynku. Należy też wówczas wykorzystać dodatkowy, co najmniej 9-godzinny, okres odpoczynku.

  Tygodniowych okresów odpoczynku nie należy przerywać, a ponadto kierowca nie może w tym czasie podejmować innej aktywności zawodowej.

 • Dotyczące dziennych przerw i odpoczynków

  Na każde 4,5 godziny jazdy kierowca musi robić sobie co najmniej 45-minutową przerwę. Te minuty mogą być wykorzy­stane w jednej przerwie bądź dwóch krótszych: 30- i 15-minutowej.

  W ciągu dnia każdemu kierowcy przysługuje co najmniej 11-godzinny okres wypoczynku. Te godziny można wykorzystać jako pojedynczy bądź dwa krótsze okresy wypoczynku, w których liczba godzin musi jednak wynieść 12, a przerwy muszą trwać odpowiednio 3 i 9 godzin.

  Ponadto 3 dni w tygodniu kierowca może skrócić czas odpoczynku do 9 godzin.

  Dobowy odpoczynek musi być wykorzy­stany w ciągu 24 godzin od poprzed­niego.

 • Dotyczące pobierania danych

  Dane z pojazdów i kart kierowców muszą być regularnie zbierane i analizowane — przynaj­mniej co 28 dni dla każdego kierowcy i przynaj­mniej co 90 dni dla każdego pojazdu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Karty do tachografów - kompendium wiedzy.

Jak mogę zadbać o przestrze­ganie przepisów dot. czasu pracy kierowców?

Zwykle kierowcy w branży transportu daleko­bieżnego dbali o przestrze­ganie zasad czasu pracy samodzielnie. Wyniki były jednak dalekie od ideału. Niepra­wi­dłowe wypełnianie formularzy przez zajętych kierowców nie jest niczym niezwykłym, jednak zawsze problem ten powodował admini­stra­cyjny ból głowy u menedżerów flot. Z powodu gór papierkowej roboty wymaganej do przetwa­rzania histo­rycznych danych tachografów inspekcje zazwyczaj były powolne i stresujące.

Dlatego właśnie coraz więcej flot firmowych decyduje się na przestrze­ganie przepisów bez użycia papierowych dokumentów, bazując na danych z tachografów. I dlatego też firma Webfleet opracowała Tachograf Manager. Zdalnie pobierając i przecho­wując wszystkie potrzebne dane tachografu i wyświe­tlając je potem na czytelnym, przyjaznym użytkow­nikowi pulpicie rapor­to­wania, ta aplikacja do zarządzania flotą zapewnia kompleksowe, cyfrowe rozwiązanie analityczne, sprawiając, że zachowanie zgodności z przepisami jest proste, a kontrole przebiegają szybko.