Digitale tachograaf

Bel mij terug

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

Digitale tachografen registreren gegevens over rijtijd, snelheid, afstand en bestuurder voor vracht­wagens en bussen in Nederland. Deze systemen zijn verplicht voor voertuigen die vallen onder de EU-regels voor rijtijden, die zijn gericht op verkeers­vei­ligheid en eerlijke concur­rentie in de trans­port­sector. Op deze pagina wordt uitgelegd wat digitale tachografen doen en waarom deze essentieel zijn voor de naleving van Nederlandse wagen­park­voor­schriften. Bent u op zoek naar een digitale tacho­graaf­op­lossing? Krijg alles wat u nodig heeft om probleemloos te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving met Tachograph Manager.

Wat doet een digitale tachograaf precies?

Wat is een digitale tachograaf?

Wat doet een digitale tachograaf precies?

Een digitale tachograaf is in een voertuig geïnstal­leerd om de voertuig­snelheid, de pauzes van de bestuurder en de gereden kilometers bij te houden. De digitale tachograaf registreert deze gegevens vanaf het moment dat een voertuig begint te rijden. De regels betreffende digitale tacho­graaf­sys­temen blijven zich ontwikkelen. Sinds juni 2019 moet elk nieuw voertuig zijn uitgerust met een slimme tachograaf, een registra­tie­systeem van de volgende generatie. Vanaf augustus 2023 moet elke nieuw geregi­streerde vrachtwagen zijn uitgerust met de slimme tachograaf versie 2.

Naar content gaan

De slimme tachograaf versie 2 maakt deel uit van het EU-mo­bi­li­teits­pakket 1, dat onder meer toeziet op de handhaving van cabota­ge­regels en registratie van grens­over­gangen, alsmede het laden en lossen van vracht­wagens.

Commerciële wagenparken moeten rekening houden met nog twee datums:

  • 31 december 2024: vanaf dan moeten vracht­wagens met een analoge of digitale tachograaf zijn uitgerust met de slimme tachograaf versie 2
  • 19 augustus 2025: de datum waarop vracht­wagens met de eerste versie van de slimme tachograaf moet zijn uitgerust met de slimme tachograaf versie 2

Analoge versus digitale tachografen

Het belang­rijkste verschil tussen analoge en digitale tachografen is de manier waarop gegevens worden geregi­streerd en opgeslagen. Analoge tachografen gebruiken grafieken en schijven om gegevens vast te leggen, waarbij bestuurders de begin- en eindtijden en kilome­ter­stand handmatig moeten noteren. Met digitale tachografen zijn tacho­graaf­kaarten geïntro­du­ceerd, die voertuig­ge­gevens en werktijden van de bestuurder gedurende 28 dagen opslaan. Bij digitale systemen kunnen de tacho­graaf­ge­gevens niet worden gewijzigd of gewist, waardoor het voor autori­teiten eenvoudiger wordt om de regels voor rij- en rusttijden te handhaven. De gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn daarmee ook goed beveiligd, omdat ze versleuteld zijn en moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG).

Vanaf wanneer is een digitale tachograaf verplicht?

vracht­wagens op een parkeer­plaats

Vanaf wanneer is een digitale tachograaf verplicht?

De analoge tachograaf werd in de jaren 50 van de vorige eeuw voor het eerst in gebruik genomen. Sinds 1 mei 2006 moeten alle in aanmerking komende voertuigen die in de EU zijn gepro­du­ceerd zijn voorzien van een digitale tachograaf van de eerste generatie. Recentere wetgeving schrijft voor dat wagenparken analoge tachografen en oudere digitale tachografen moeten vervangen door de slimme tachograaf versie 2. Over het algemeen worden alle vracht­wagens eind augustus 2025 voorzien van de slimme tachograaf versie 2.

Naar content gaan

Slimme tachograaf versie 2

Digitale tachografen bieden een hoog niveau van veiligheid en efficiëntie. Een open interface zorgt voor meer mogelijk­heden, terwijl een korte­af­stands­com­mu­ni­ca­tie­systeem de dagelijkse voertui­gin­specties vereen­voudigt. Door wijzigingen in de regelgeving die in augustus 2023 zijn ingevoerd, moeten alle nieuw geregi­streerde vracht­wagens worden uitgerust met de slimme tachograaf versie 2. Daarna moeten vanaf 31 december 2024 vracht­wagens die zijn uitgerust met een analoge tachograaf of de eerste versie van de digitale tachograaf zijn voorzien van versie 2.

Vracht­wagens die nog gebruik­maken van de slimme tachograaf versie 1 moeten per 25 augustus 2025 met versie 2 zijn uitgerust. De wet schrijft ook voor dat vanaf 1 juli 2026 alle voertuigen die 2,5 ton of meer wegen en die betrokken zijn bij inter­na­ti­onaal transport of cabotage, moeten zijn uitgerust met versie 2.

Waarom is een digitale tachograaf zo belangrijk?

Vrachtwagen op de weg

Waarom is een digitale tachograaf zo belangrijk?

Net als bij het analoge model houdt een digitale tachograaf bij hoe ver, snel en lang een bestuurder rijdt. Het doel van slimme tachografen is hetzelfde als de oorspron­ke­lijke analoge versie: bestuurders beschermen en wegen veiliger maken voor iedereen. Digitale systemen zijn voorge­schreven door Europese wetgeving, waardoor ze essentieel zijn voor de naleving van wagen­park­voor­schriften.

Digita­le-ta­cho­graaf­kaarten: hoe worden ze gebruikt?

Tacho­graaf­kaart

Digita­le-ta­cho­graaf­kaarten: hoe worden ze gebruikt?

Wettelijk moeten alle commerciële bus- en vracht­wa­gen­chauf­feurs tacho­graaf­kaarten bij de hand hebben. Op deze kaarten worden de gegevens van de bestuurder vastgelegd en opgeslagen om ervoor te zorgen dat wagenparken voldoen aan de EU-regels voor rijtijden, inclusief werkpauzes en rustpe­rioden.

Er zijn verschil­lende soorten digita­le-ta­cho­graaf­kaarten en uw beroepsrol kan bepalen welke kaart u gebruikt. Bestuurders gebruiken bijvoor­beeld bestuur­ders­kaarten die hun activi­teiten registreren en hun individuele ID's opslaan. Een bestuur­ders­kaart legt de verant­woor­de­lijkheid bij de bestuurders om zich te houden aan de regels omtrent werk- en rusttijden. Bedrijven gebruiken ook bedrijfs­kaarten, zodat fleet managers de uren en pauzes van bestuurders kunnen controleren op naleving van wagen­park­voor­schriften.

Wat kunt u volgen met een digitale tachograaf?

Fleet manager bekijkt Webfleet dashboard

Wat kunt u volgen met een digitale tachograaf?

Een slimme digitale tachograaf registreert het volgende:

  • rijtijden
  • snelheid en afgelegde afstand van een voertuig
  • identiteit en activi­teiten van de bestuurder

Digitale tachografen kunnen ook commu­ni­ceren met andere apparaten en systemen, zoals GPS, dashboard­camera's en fleet manage­ment-software. Met een slimme tachograaf kunnen wagenparken eenvoudig voldoen aan de regels voor rijtijden van bestuurders, terwijl de prestaties van de bestuurder en het brand­stof­ver­bruik worden geopti­ma­li­seerd. Digitale tachografen leveren realtime gegevens, waardoor de veiligheid en het welzijn van de bestuurder worden verbeterd.

Een digitale tachograaf voor het volgen van regels voor rijtijden

Dashboard voor het monitoren van rijtijden

Een digitale tachograaf voor het volgen van regels voor rijtijden

Aangezien digitale tachografen automatisch rijtijden en pauzes registreren, helpen zij wagenparken om te voldoen aan de regels voor rijtijden van bestuurders. De EU-wet­geving beperkt de tijd die een bestuurder per dag of week mag werken en rijden. Een digitale tachograaf helpt trans­port­be­drijven te controleren of bestuurders de regels naleven en potentiële overtre­dingen in realtime op te sporen. Bekijk een uitge­breidere uitleg over de regels voor rijtijden.

Hoe moet een digitale tachograaf worden gebruikt om aan de voorschriften te blijven voldoen?

Tacho­graaf­ge­gevens downloaden

Hoe moet een digitale tachograaf worden gebruikt om aan de voorschriften te blijven voldoen?

Digitale tachografen helpen fleet managers om de regels voor rijtijden na te leven. Het handmatig downloaden van tacho­graaf­ge­gevens kan tussen 20 minuten en twee uur per voertuig duren - en bestuurders moeten fysiek aanwezig zijn op dezelfde locatie als de uitlees­ap­pa­ratuur. Deze beperkingen maken het lastig om tacho­graaf­ge­gevens regelmatig en effectief te analyseren.

Met een digitale tachograaf kunnen fleet managers de tacho­graaf­ge­gevens op afstand downloaden, zodat ze uren besparen op hun admini­stratie. Het combineren van een digitale tachograaf met een softw­are­ana­ly­setool vereen­voudigt de naleving, omdat gegevens in realtime kunnen worden bekeken.

Welke vrijstel­lingen zijn er voor de digitale tachograaf?

Vrijstel­lingen binnen de EU

Welke vrijstel­lingen zijn er voor de digitale tachograaf?

In Nederland blijven de huidige regels voor rijtijden van kracht. Er bestaan echter vrijstel­lingen voor digitale tachografen. Ongeacht waar een voertuig binnen de EU rijdt, zijn deze vrijstel­lingen afhankelijk van het type voertuig, het doel van het transport en het begin-/eindpunt van de rit. Voertuigen die bijvoor­beeld worden ingezet voor noodsi­tu­aties en reddings­ope­raties genieten vrijstelling. Ook voertuigen met een maximale snelheid van 40 km/u vallen onder deze vrijstel­lingen. De Europese Commissie heeft specifieke vrijstel­lingen voor Nederland opgesteld, bijvoor­beeld voor voertuigen die vóór 1947 zijn gepro­du­ceerd en op stoom werken, en voertuigen die worden gebruikt door organi­saties zoals de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Raadpleeg de volledige lijst met vrijstel­lingen voor de tachograaf op de website van de Nederlandse overheid.

Webfleet Tachograph Manager

Tacho­graaf­ge­gevens beheren

Webfleet Tachograph Manager

Er komt heel wat kijken bij het runnen van een trans­port­wa­genpark. De verant­woor­de­lijk­heden lijken eindeloos: taken en routes plannen, toezicht houden op veiligheid en beveiliging, bestuurders beheren, zorgen voor naleving, onderhoud plannen, brand­stof­kosten terug­dringen en meer. Zou het niet eenvoudiger zijn om alles vanaf één platform te beheren? Met de Tachograaf Manager van Webfleet kunt u de tacho­graaf­ge­gevens van uw wagenpark op afstand downloaden en beveiligen. Blijf op de hoogte van de resterende rijtijd (RDT) en ontvang alarmen om overtre­dingen te voorkomen. Ontdek waarom Webfleet de toonaan­ge­vende telema­ti­caop­lossing in Europa is, met meer dan 200.000 verbonden vrachtwagen over het hele continent.

Webfleet: Eén platform voor alle taken

wf compliance quick guide

De naleving van uw wagenpark verbeteren

wf compliance quick guide

Wilt u de veiligheid verbeteren en kosten vermijden? Haal alles uit de naleving van rijtijden en tacho­graaf­regels van uw wagenpark - ontvang onze snelgids.

Snelgids downloaden

Bel mij terug

Praat met een specialist en ontdek wat een fleet manage­ment-op­lossing voor uw bedrijf kan betekenen.

Bel mij terug

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in
Aantal voertuigen: (optioneel)

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.