Digitale fartskrivere

Anmod om opkald

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Digitale fartskrivere

Digitale fartskrivere

En vejledning til forståelse af fartskri­ve­ren­heder og -bestem­melser

Intro­duktion til digitale fartskrivere

Intro­duktion til digitale fartskrivere

Digitale fartskrivere er afgørende for din flådes overhol­delse. Disse enheder sikrer, at du nøjagtigt kan registrere og rapportere om chauf­førak­ti­vi­teter. Er du flådechef, chauffør eller en, der bare er inter­es­seret i at få mere at vide om disse avancerede systemer? Denne vejledning giver dig en klar forståelse af funktioner, bestem­melser og bedste praksis i forbindelse med digitale fartskrivere.

Tal med en af vores eksperter om, hvordan Webfleet kan hjælpe dig

Hvad er en digital fartskriver?

Hvad er en digital fartskriver?

Digitale fartskrivere registrerer data om kørselstid, hastighed, afstand og chauffør for lastvogne og busser i Storbri­tannien.

Disse enheder er obliga­to­riske for køretøjer, der er omfattet af EU's regler for chaufførers arbejdstid, og som har til formål at sikre trafik­sik­kerhed og fair konkurrence inden for trans­port­sek­toren.

Leder du efter en digital fartskri­ver­løsning?

Få alt, hvad du skal bruge for, at overholde lovgiv­ningen med Tachograph Manager.

Hvad gør en digital fartskriver?

Hvad gør en digital fartskriver?

Der installeres en digital fartskriver i et køretøj med henblik på at spore køretøjets hastighed, chaufførens pauser og antal kørte kilometer.

Den digitale fartskriver begynder at registrere disse data, så snart et køretøj begynder at bevæge sig. Reglerne om instal­lation af digitale fartskrivere udvikler sig løbende.

Fra og med juni 2019 skal alle nye køretøjer have installeret en smart fartskriver, en næste­ge­ne­ra­tions registre­rings­enhed. Fra august 2023 skal alle nyregi­strerede lastvogne have smart fartskriver version 2 installeret.

Gå til indhold

Smart fartskriver version 2 er en del af EU's mobili­tetspakke 1, som omfatter håndhævelse af cabota­ge­kør­sels­regler og registrering af grænse­pas­sager samt lastning og aflæsning af lastbiler.

Erhvervs­flåder skal være opmærksom på yderligere to datoer:

  • Den 31. december 2024, hvor lastbiler skal være udstyret med smart fartskriver version 2
  • Den 19. august 2025 er den dato, hvor en lastbil udstyret med den første version af smart fartskriver skal have smart fartskriver version 2 installeret

Analoge kontra digitale fartskrivere

Den største forskel mellem analoge og digitale fartskrivere er, hvordan data registreres og lagres. Analoge fartskrivere bruger kort og diske til at registrere data, hvilket kræver, at chaufføren manuelt nedskriver start- og sluttider og kilome­ter­tæl­ler­af­læs­ninger. Digitale fartskrivere intro­du­cerede fartskri­verkort, som lagrer køretøjsdata og chaufførens arbejds­tider i 28 dage. Med digitale enheder kan fartskri­verdata ikke ændres eller slettes, hvilket gør det nemmere for myndig­he­derne at håndhæve chaufførens køretids­regler. Data lagres digitalt, og de har også høj sikkerhed, da de er krypterede og skal overholde den generelle forordning om databe­skyt­telse (GDPR).

Tal med en ekspert⁠

Hvornår er en digital fartskriver obliga­torisk?

Hvornår er en digital fartskriver obliga­torisk?

Den analoge fartskriver blev først taget i brug i 1950'erne. Siden den 1. maj 2006 skal alle kvali­fi­cerede køretøjer, der er fremstillet i EU, være installeret med en første­ge­ne­ra­tions digital fartskriver.

Nyere lovgivning betyder, at flåderne skal udskifte analoge fartskrivere og tidligere digitale fartskrivere med smart fartskriver version 2.

Generelt set vil alle lastbiler have smart fartskriver version 2 installeret inden udgangen af august 2025.

Gå til indhold

Smart fartskriver v2

Digitale fartskrivere giver et højt sikker­heds­niveau og større effek­ti­vitet. Et åbent interface giver mulighed for flere enheds­funk­tioner, mens et kortdi­stan­ce­kom­mu­ni­ka­tions­system hjælper med at forenkle de daglige køretøj­s­ef­tersyn. Med lovgiv­nings­mæssige ændringer, der blev lanceret i august 2023, skal alle nyregi­strerede lastbiler have installeret smart fartskriver version 2. Derefter skal lastbiler, der er udstyret med analoge eller den første udgave af digitale fartskrivere, senest den 31. december 2024 opgraderes til version 2.

Lastbiler, der stadig bruger smart fartskriver version 1, skal opgraderes til version 2 senest den 25. august 2025. Loven foreskriver desuden, at alle køretøjer, der vejer 2,5 tons eller derover, og som er involveret i inter­na­tional transport eller cabota­ge­kørsel, skal være udstyret med version 2 pr. 1. juli 2026.

Hvorfor er en digital fartskriver så vigtig?

Hvorfor er en digital fartskriver så vigtig?

Ligesom den tidligere analoge model registrerer en digital fartskriver, hvor langt, hvor hurtigt og hvor længe en chauffør kører. Målet med intel­li­gente fartskrivere er det samme som med den originale analoge version: At beskytte bilister og gøre vejene mere sikre for alle.

Digitale enheder er påbudt i henhold til europæisk lovgivning, hvilket gør dem vigtige for overhol­delse for din flåde.

Tal med en ekspert⁠

Hvad kan du spore med en digital fartskriver?

Hvad kan du spore med en digital fartskriver?

En smart digital fartskriver registrerer:

  • kørselstid
  • køretøjets hastighed og tilba­gelagte distance
  • chaufførens identitet og aktiviteter

Digitale fartskrivere kan også kommunikere med andre enheder og systemer, f.eks. GPS, dashcams og flådesty­rings­software.

Med en smart fartskriver kan flåder nemt overholde chaufførens regler om køretid og samtidig optimere chaufførens ydeevne og brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet. Digitale fartskrivere leverer data i realtid, hvilket sikrer større sikkerhed og chaufførens trivsel.

En digital fartskriver til at spore chaufførens regler om køretid

Da digitale fartskrivere automatisk registrerer kørsels­tider og pauser, hjælper de flåderne med at overholde chauf­fø­rernes regler om køretid.

EU-lov­giv­ningen begrænser den tid, en chauffør kan arbejde og køre på en dag eller inden for en uge. En digital fartskriver hjælper trans­portvirk­som­heder med at overvåge, at chaufføren overholder reglerne, og registrerer potentielle overtræ­delser i realtid.

Få en udførlig forklaring af regler for chaufførers arbejdstid.

Hvordan bruger man en digital fartskriver til at overholde reglerne?

Hvordan bruger man en digital fartskriver til at overholde reglerne?

Digitale fartskrivere hjælper flåde­o­pe­ra­tører med at holde styr på overhol­delsen af reglerne for chauf­fø­rernes køretider. Manuel download af fartskri­verdata kan tage mellem 20 minutter og to timer pr. køretøj - og chaufføren skal være fysisk til stede på samme sted som læseud­styret.

Disse begræns­ninger gør det vanskeligt at analysere fartskri­verdata regel­mæssigt og effektivt.

Med en digital fartskriver kan flådechefer downloade fartskri­veren via fjernadgang, hvilket sparer dem for flere timers admini­stration. Kombi­na­tionen af en digital fartskriver med et softwa­re­a­na­ly­se­værktøj forenkler overhol­delse af reglerne, da data kan tilgås i realtid.

Download

Hvilke undtagelser for digitale fartskrivere findes der?

Hvilke undtagelser for digitale fartskrivere findes der?

Selv om Storbri­tannien ikke længere er en del af EU, gælder reglerne for chaufførers køretider stadig. Der er dog undtagelser for digitale fartskrivere.

Uanset hvor et køretøj kører i EU, vedrører disse undtagelser køretøjs­typen, formålet med transporten og start-/slutpunkter for turen.

For eksempel er køretøjer, der anvendes til nød- og rednings­o­pe­ra­tioner, undtaget. Køretøjer med en maksimal hastighed på 40 km/t (25 mph) er også undtaget.

Europa-Kom­mis­sionen har indført særlige undtagelser, der er specifikke for Storbri­tannien, for køretøjer produceret før 1947, drevet af damp og køretøjer, der anvendes af Royal National Lifeboat Institution.

Se den komplette liste over fartskri­ver­und­ta­gelser på den britiske regerings websted.

Digitale fartskri­verkort: Hvordan bruger man dem?

Digitale fartskri­verkort: Hvordan bruger man dem?

Ved lov skal alle chauffører, der kører bus og lastbil erhvervs­mæssigt, anvende fartskri­verkort. Disse kort registrerer og gemmer de chauf­førdata, der sikrer, at flåderne overholder EU-reglerne for chaufførers køretider, herunder pauser og hvile­pe­rioder.

Der er forskellige typer digitale fartskri­verkort, og din profes­sio­nelle rolle kan afgøre, hvilket kort du bruger. Chauffører vil f.eks. bruge chauf­førkort, der registrerer deres aktiviteter og gemmer deres indivi­duelle id'er.

Et chauf­førkort giver chaufføren ansvar for at overholde reglerne om arbejds- og hviletider.

Virksom­heder bruger også virksom­hedskort, hvilket gør det muligt for flådechefer, at overvåge chaufførens køre- og pausetider for overhol­delse for deres flåde.

Book et møde⁠

Hvad kan Webfleet gøre for din trans­port­flåde?

Hvad kan Webfleet gøre for din trans­port­flåde?

Det kræver meget, at drive en trans­port­flåde. Ansvars­om­rå­derne virker uendelige: Planlægning af opgaver og ruter, overvågning af sikkerhed, admini­stration af chauffører, admini­stration af regler for overhol­delse, planlægning af vedli­ge­hol­delse, kontrol med brænd­sto­fom­kost­ninger og meget mere.

Ville det ikke være nemmere at admini­strere det hele på en enkelt platform? Med Webfleet Tachograph Manager kan du fjern­down­loade og sikre din flådes fartskri­verdata. Hold styr på den resterende kørselstid (RDT), og få advarsler, der kan hjælpe dig med at undgå overtræ­delser.

Anmod om opkald

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan din virksomhed kan få gavn af en flådesty­rings­løsning.

Anmod om opkald

Find ud af, hvorfor Webfleet er den førende telema­tik­løsning i Europa med mere end 200.000 tilsluttede tunge erhvervs­kø­re­tøjer på tværs af kontinentet.

Anmod om opkald

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.