Regler om køretid: Hvad du bør vide

Hvis du driver en flåde med busser og lastbiler i Danmark, skal du sikre dig, at du overholder EU's regler om køretid, som regulerer chauf­fø­rernes hvilepauser og arbejds­tider. Manglende overhol­delse af EU-lov­giv­ningen kan medføre store bøder og andre konse­kvenser. Vores vejledning til reglerne om køretid forklarer nogle af de mere komplekse regler, så det er nemmere for dig at forstå, hvad der kræves.

Hvad er formålet med forord­nin­gerne om køretid?

Forord­nin­gerne om køretid er beregnet til at understøtte chauf­fø­rernes velbe­fin­dende og forbedre trafik­sik­ker­heden. Fartskrivere, der registrerer data som f.eks. kørselstid og tilbagelagt distance, skal monteres i erhvervs­kø­re­tøjer. Chauf­førkort til fartskriver er ved lov påkrævet for alle buschauf­fører og chauffører af erhvervs­kø­re­tøjer. Disse kort gemmer alle chauf­førdata, der er relevante for overhol­delse, herunder hvilepauser. EU's forord­ninger har til formål at forebygge træthed hos chauffører og samtidig sikre, at trans­portvirk­som­heder konkurrerer på lige vilkår.

tired truck driver

Hvad er reglerne om køretid og arbejdstid for flåde­kø­re­tøjer?

Regler om køretid

Kørsels- og arbejdstid

Som trans­port­flåde skal dine chauffører overholde EU's regler om kørsels­tider, hvilepauser og arbejds­tider. Disse regler er gældende for at forbedre arbejds­for­holdene og trafik­sik­ker­heden. Kort sagt omfatter reglerne om køretid og arbejdstid:

Gå til indhold
 • Chauffører må ikke køre mere end 9 timer om dagen, hvilket kan udvides til 10 timer to gange om ugen.
 • Chauffører må ikke køre i mere end 56 timer om ugen
 • Chauffører skal holde en pause på mindst 45 minutter efter 4,5 timers kørsel og skal tage en daglig hvilepause på mindst 11 timer, hvor en daglig hvilepause på 9 timer er tilladt op til tre gange om ugen.
 • Arbejds­tiden må ikke overstige et gennemsnit på 48 timer om ugen og en maksimal arbejdstid på 60 timer om ugen (forudsat at gennem­snittet ikke overskrides).
 • En maksimal arbejdstid på 10 timer, hvis der køres om natten. Chauffører kan ikke arbejde i mere end 6 timer uden pause eller efter 4,5 timer, hvis de kører.

Overhol­delse af lovgiv­ningen

EU-lov­giv­ningen gælder for køretøjer, der vejer mere end 3,5 tons, og for person­be­for­dring med køretøjer, der trans­por­terer mere end ni personer (herunder chaufføren). Dette omfatter lastbiler og busser. Reglerne gælder for rejser inden for eller gennem et EU-land. EU's regler om køretid og fartskriver gælder også for trans­portture mellem EU og Storbri­tannien. EU's regler angiver, hvor længe dine chauffører kan køre, og hvornår de skal hvile.

For at overholde lovgiv­ningen skal du regel­mæssigt downloade og analysere fartskri­verdata fra dine køretøj­sen­heder og chauf­førkort – mindst hver 28. dag pr. chauffør og mindst hver 90. dag for hvert køretøj. Se også afsnittet nedenfor vedrørende EU's regler om køretid.

truck tachograph 01
truck on the road 01

EU's regler om køretid

I henhold til forordning (EU) nr. 561/2006 må chauffører ikke køre mere end 9 timer om dagen, hvilket kan udvides til 10 timer to gange om ugen. Endvidere:

 • Chauffører må ikke køre mere end 56 timer på en uge eller 90 timer i to på hinanden følgende uger.
 • En chauffør skal holde mindst 45 timers hvile for hver køreuge, og denne hvilepause skal starte mindst 6 dage fra afslut­ningen af chaufførens forudgående hviletid.
Gå til indhold
 • Chauffører kan tage kortere ugentlige hvilepauser. Inden for 6 dage fra afslut­ningen af den sidste ugentlige hvilepause kan chaufføren tage en kortere hvilepause på minimum 24 timer. Denne reduktion skal så kompenseres i en enkelt tidsblok før udgangen af den tredje uge efter ugen for den første reduktion og tages sammen med en yderligere hvilepause på minimum 9 timer. Der er en undtagelse for buschauf­fører, der udfører en enkelt inter­na­tional person­be­for­dring, og som kan forsinke deres ugentlige hvilepause til efter 12 dage.
 • Ugentlige hvilepauser skal tages konti­nu­erligt, og chaufføren må ikke udføre andet profes­sionelt arbejde i den periode.

Lovgiv­ningen pålægger også daglige pauser og hvile:

 • For hver 4,5 times kørselstid skal en chauffør holde en pause på minimum 45 minutter. Disse minutter kan holdes som en enkelt pause eller deles op i to mindre pauser, hvor den første er mindst 15 minutter og den anden mindst 30 minutter (som skal være afsluttet efter 4,5 timers kørsel).
 • Chauffører skal have en hvilepause på mindst 11 timer for hver køredag. Disse timer kan holdes som en enkelt pause eller deles op i to mindre pauser, hvorfor det samlede antal timer skal være 12 (et hvil på 3 timer og et på mindst 9 timer).
 • Chauffører kan reducere deres hvilepause til 9 timer op til 3 dage om ugen. Daglige hvil skal tages i deres fulde længde inden for 24 timer fra starten af chaufførens arbejdsdag.

Hvad gælder som arbejdstid?

Alle aktiviteter, som chauffører får løn for, betragtes som arbejdstid. Det omfatter aktiviteter ud over deres tid bag rattet, uanset om de deltager i træning eller udfører admini­strative opgaver. Læsning og aflæsning af køretøjer, og overvågning af læsning eller aflæsning, er også arbejdstid. Alt, der er relateret til vedli­ge­hol­delse af køretøjer, tæller også, f.eks. rengøring af køretøjet og udførelse af daglige køretøjs­kon­troller. Grund­læg­gende er ukendt ventetid eller tid, som chauffører ikke frit kan disponere over, katego­ri­seret som arbejdstid. Husk, at hvis dine chauffører deltager i andre aktiviteter, før de kører, tæller dette med i deres arbejdstid. Alt arbejde, herunder kørsel, i mere end 6 timer, eller 4,5 timers kørsel, kræver, at de tager en pause på 45 minutter.

truck pro8475 code scanning
trucks on the road sunset

Regler om køretid for lastvogne/lastbiler

Forord­nin­gerne om køretid gælder for mange trans­por­to­pe­ra­tører og lastbil­chauf­fører, der kører i store eller tunge køretøjer, eller HGV’er. EU-lov­giv­ningen gælder for køretøjer, der vejer mere end 3,5 tons, og som kører inden for eller gennem et EU-land eller til Storbri­tannien. Inden for EU omfatter undtagelser køretøjer, der anvendes af hæren, civil­for­svaret, brand­væ­senet og speci­al­kø­re­tøjer, der anvendes til humanitær bistand, transport af medicin og rednings­ak­tioner. I nogle EU-lande er der også nationale undtagelser.

Hvordan kan du overholde reglerne om køretid?

Digitale fartskrivere er et vigtigt værktøj til at hjælpe flådechefer med at overholde reglerne om køretid. Digitale fartskrivere indsamler forskellige typer data, lige fra køretøjers registre­rings­numre til chauf­førak­ti­vi­teter og hændelser som f.eks. for høj hastighed, kørsel uden chauf­førkort og manipu­lation. Data fra digitale fartskrivere skal downloades og analyseres regel­mæssigt. For hver chauffør skal der downloades fartskri­verdata mindst hver 28. dag og hver 90. dag for hvert køretøj. Se, hvordan digitale fartskrivere kan hjælpe dig med at overholde reglerne om køretid.

vdo tachograph 30
fleet manager cau 03

Hvem bliver straffet?

Virksom­heder, der ikke overholder reglerne om køretid, kan få en bøde. I mere alvorlige tilfælde kan manglende overhol­delse føre til fængsling eller inddragelse af chauf­førkort. Virksom­heder, flådechefer og chauffører kan alle blive draget til ansvar, når en overtræ­delse er blevet bevist. Den medarbejder, der fører tilsyn med planlæg­ningen, kan også holdes ansvarlig, hvis arbejdet ikke planlægges korrekt, mens flådechefer kan holdes ansvarlig for manglende uddannelse af chauffører eller for ikke at gennemføre standard­kon­troller af arbejdstid.

Webfleet Tachograph Manager

Er du på udkig efter en nem måde at overholde reglerne om køretid og krav til fartskrivere på? Webfleet Tachograph Manager automa­ti­serer dine overhol­del­ses­pro­cesser og eliminerer papir­ar­bejde og inspek­tions­pro­blemer. Med eksterne downloads behøver dine chauffører ikke at være på bestemte steder. Reducer risikoen for overtræ­delser og bøder ved at admini­strere kørsels­tider og deadlines for overhol­delse på ét sted. Nøjagtige data om resterende kørselstid, pauser og hvilepauser, og rettidige advarsler hjælper dine chauffører med at overholde reglerne og giver dig mulighed for at planlægge mere effektivt.

wf desktop tachomanager dashboard

Hvad kan Webfleet gøre for din trans­port­flåde?

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.