Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Webfleet Asset Tracking

Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

Webfleet, Europas førende telema­tik­løsning, giver dig mulighed for at overvåge både dine værdifulde aktiver og din flåde på et enkelt interface. Med nøjagtig GPS-lo­ka­li­sering, brugs­rap­por­tering, vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser og meget mere hjælper det dig med at opretholde sikkerheden, værdien og effek­ti­vi­teten af dine aktiver.

Webfleet Asset Tracking hjælper dig med at

Find dine aktiver med nøjagtig lokali­sering

Bevar kontrollen over dine aktivers bevægelser

Opdag tyveri i tide til at skride til handling

Administrer, hvordan dine aktiver bliver brugt

Hold dine aktiver i god stand

Reducer arbejds­byrden med automatisk rappor­tering

Nøgle­funk­tioner

Lokaliser dine værdifulde aktiver

Webfleets detaljerede kort gør det let at se, præcis hvor dine aktiver befinder sig. Hvis de ikke er på stedet, ved du, at du hurtigt kan lokalisere dem.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Se dine aktivers position

Få indblik i, hvor dine aktiver har været, med positions­op­da­te­ringer hvert femte minut på kortet1.

Øjeblik­kelige advarsler hjælper med at forhindre tyveri

Webfleet giver dig besked, når dit aktiv ændrer status. Hvis det for eksempel kører ind i eller forlader et defineret område, eller der registreres en uauto­ri­seret bevægelse, får du en meddelelse.

construction site
truck autobahn 01 clean

Oprethold dine aktivers stand

Du kan planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, så dine aktiver holdes i god stand. Administrer meddelelser baseret på kilome­ter­tæl­leren, motortimer eller tid siden sidste vedli­ge­hol­delse.

Få besked om, hvordan dine aktiver bliver brugt

Du kan enten bruge Webfleets aktivkort til at få et hurtigt overblik eller se automatiske rapporter om dine aktivers status, herunder aktuel position, tur, vedli­ge­hol­delse, adresse og input­rap­porter (f.eks. status for trailerdør).

asset tracking
truck bridge

Kobl dine aktiver og køretøjer sammen

Hvis dit køretøj også er udstyret med en LINK-spor­ings­enhed, vil oplys­nin­gerne for de sammen­koblede aktiver automatisk blive vist på kortet for både køretøjer og aktiver. Du kan nemt identi­ficere, hvilke aktiver og køretøjer der er koblet sammen.

Overvåg hele din drift

Webfleet viser placeringen og statussen for alle trailere, tilsluttede aktiver2 og køretøjer i din flåde på et enkelt interface.

tablet asset tracking
construction

Teknologi forandrer bygge­branchen. Hvad kan det betyde for dig?

construction

Denne e-bog afslører, hvordan digita­li­sering og automa­ti­sering forandrer industrien, og hvordan du overkommer de udfor­dringer og risici, som følger med indførslen af ny teknologi.

Download den GRATIS

Alt det, du skal vide om Asset Tracking

Hvad er Asset Tracking?

0

Asset Tracking handler om at overvåge processer og holde styr på den nøjagtige placering, status, position og andre relevante oplysninger om virksom­hedens aktiver. Aktiver kan defineres afhængigt af din virksomhed og kan være alt fra udstyr og værktøjer til IT-enheder og køretøjer. Aktiv­styring er et andet almindeligt brugt udtryk for Asset Tracking. En telema­tik­løsning digita­li­serer processen med funktioner som GPS-po­sition og brugs­rap­por­tering, så du kan bevare overblikket over dine værdifulde aktiver.

Hvilke aktiver bør der holdes øje med?

0

Din organi­sa­tions aktiver kan omfatte en række værktøjer, udstyr, køretøjer og IT-systemer. Aktiver af høj værdi bør overvåges, da det kan være dyrt og forstyr­rende for din virksomhed, hvis de bliver beskadiget eller stjålet. Med telematik kan du holde dine aktiver i god stand med vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser. Du kan også forhindre tyveri via geofen­cing-ad­varsler.

Hvem kan anvende Asset Tracking?

0

Der er en lang række virksom­heder, der kan få gavn af Asset Tracking. Bygge- og entre­pre­nør­virk­som­heder kan holde styr på udstyr og tunge maskiner på tværs af bygge­pladser. Transport- og profes­sio­nelle servi­ce­virk­som­heder kan ud over lastbiler holde øje med anhængere og styre, hvordan de bliver udnyttet bedst muligt.

Sundheds­ud­bydere kan overvåge medicinsk udstyr, og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner kan bruge systemet til labora­to­ri­eudstyr og på den måde sikre, at det bliver på campus.

Hvorfor er sporing af aktiver vigtigt?

0

Hvis du har et fuldstændigt overblik over dine aktiver, opnår du to mål: Du sparer tid, og du sparer penge. Du kan få værdifuld indsigt i, hvordan aktiver bliver brugt (hvem, hvornår, hvor, hvordan), og i vedli­ge­hol­del­ses­planer, behovet for nyt udstyr og forebyg­gelse af tyveri. Alle disse uvurderlige oplysninger kan bruges til at analysere virksom­heden og understøtte beslut­nings­pro­cesser og dermed forbedre effek­ti­vi­teten ved at maksimere udnyt­tel­ses­graden af aktiver.

Hvordan fungerer Asset Tracking?

0

Der er mange muligheder for sporing af aktiver enten digitalt eller manuelt. Nogle virksom­heder foretrækker pen og papir, mens andre foretrækker at bruge Excel. Den mest effektive metode til at overvåge og spore udnyttelsen af virksom­hedens aktiver er imidlertid at benytte Asset Track­ing-software. Nogle Asset Track­ing-løs­ninger tilbyder mobile appli­ka­tioner og værdi­mærkning, der kan scannes. Med mobil­te­le­fonen kan du spore aktiver, når du er på farten. Mærkningen hjælper dig med at identi­ficere aktiver og skabe forbindelse mellem de fysiske enheder og oplys­nin­gerne i databasen. Der er mange muligheder for mærkning, herunder stregkoder, QR-koder og RFID-mærkning. RFID-mærkning giver flådechefer mulighed for at identi­ficere chauffører og de køretøjer, de bruger.

Hvad er Asset Track­ing-software?

0

Asset Track­ing-software benytter GPS til at afgøre aktivernes position. Den forbinder aktivernes placering med de oplysninger, softwaren indsamler om aktiverne. Nogle funktioner omfatter geofencing, som anvender GPS til at definere geografiske grænser. Det er en vigtig funktion, som kan beskytte dine aktiver mod tyveri og uauto­ri­seret brug. Derudover kan sporings­funk­tioner afgøre, ikke kun hvor det aktuelle aktiv befinder sig, men også tidligere positioner for aktiver, hvilket er nyttigt i forbindelse med styring af aktiver og en bedre udnyttelse af aktiver.

Hvad er fordelene ved Asset Track­ing-software?

0

Webfleet Asset Tracking giver flåde­che­ferne det fulde overblik over anhængere og aktiver, der bruger brændstof, på et bruger­venligt interface. Vedligehold dine aktivers sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet ved hjælp af nøjagtig GPS-po­sition, brugs­rap­por­tering, vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser og meget mere.

Hvorfor skal du bruge Asset Tracking?

0

Asset Tracking er altaf­gø­rende for at opretholde dine aktivers sikkerhed og værdi. At vide, hvor dine aktiver er – og hvordan de anvendes – er afgørende for din effek­ti­vitet og indtjening. Asset Tracking, der admini­streres med telematik, sikrer, at du har styr på din organi­sa­tions aktiver. Asset Track­ing-software forenkler dine admini­strative processer og overflø­diggør det kedelige papir­ar­bejde.

Holdbar løsning til sporing af aktiver

En LINK 340-enhed til sporing af aktiver og et Webfleet Asset Track­ing-a­bon­nement er alt, hvad du behøver for at komme i gang med at admini­strere dine aktiver effektivt.

Støv- og vandaf­vi­sende

Designet til barske omgivelser.

Batteri, der holder længe

Udstyret med et stort, genop­la­deligt 5800 mAh lithi­um-ion-batteri.

Avancerede tilslut­nings­mu­lig­heder for mobil­netværk

Maksimal dækning vha. flere teknologier.

Pulstjek for aktiver

Internt batteri3 giver en daglig positions­op­da­tering, når aktivet ikke er i brug.

MECKY LOGISTICS GMBH har anvendt Webfleet-løsningen siden 2015. Med den fantastiske, nye sporings­enhed LINK 340 kan vi spore vores trailere og vores traktorer fra et enkelt sted, hvilket er en stor hjælp for vores virksomhed.
Mecky Logistics GmbH

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Sporings­vis­ningen tegner ikke den præcise rute, som aktiver har kørt.
2 Tilsluttede aktiver har normalt indbyggede motorer.
3 Tilgæn­geligt i en periode på 90 dage, hvis LINK 340 er fuldt opladet.