Hvordan fungerer GPS til sporings­system for køretøjer?

GPS er et satel­lit­ba­seret radio­navi­ga­tions­system, som er udviklet af det amerikanske forsvars­mi­ni­sterium. Alle, der kører med en GPS-mod­tager, kan beregne deres egen position og hastighed takket være GPS-sa­tel­litter, som kan bruges gratis døgnet rundt og hvor som helst i verden. Dette er grundlaget for sporings­sy­stemer for køretøjer.

Vores GPS-spor­ings­system for køretøjer er blevet forbedret med en kommu­ni­ka­tions­kanal, der forbinder flåden og kontoret og leverer detaljerede sporingsdata for køretøjer. Dataene præsenteres oversku­eligt online, så du hurtigt kan se, hvor køretøjerne er, admini­strere jobeks­pe­dition og arbejds­for­deling via Bluetooth ® og forbedre brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten ved at analysere førernes kørestil.

Skab forbindelse mellem køretøjer og kontor med et GPS-spor­ings­system for køretøjer

Skab forbindelse mellem køretøjer og kontor med et GPS-spor­ings­system for køretøjer

Alle LINK-en­heder (sporings­system for køretøjer) har en indbygget GPS-mod­tager for at aktivere GPS til sporing af køretøjer, og en GSM-trans­mitter til at sende koordi­na­terne for et køretøjs placering. Hjemme på kontoret skal flåde­ad­mi­ni­stra­to­rerne blot logge på vores flådesty­rings­løsning Webfleet, et sikkert online­program, for at overvåge turene for de køretøjer, der er udstyret med et sporings­system for køretøjer. Positions­da­taene opdateres hvert minut, så du altid har de opdaterede oplysninger, du skal bruge til at træffe vigtige drifts­mæssige beslut­ninger.

Hvordan fungerer GPS til sporing af køretøjer?

Sporings­system for køretøjer med GPS

Hvordan fungerer GPS til sporing af køretøjer?

Et sporings­system for køretøjer med GPS er afhængig af en sender i køretøjets naviga­tions­enhed, som sender et signal, der modtages af satellitter i rummet. Via senderen kan GPS-sporing fastslå et køretøjs nøjagtige position, helt ned til længde- og breddegrad, retning og hastighed. Et passivt sporings­system for køretøjer med GPS overvåger et køretøjs position og gemmer data, som kan downloades til analyse senere. Et aktivt GPS-system sender automatisk disse oplysninger til en centra­li­seret database for overvågning i realtid.

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Fordelene ved et sporings­system for køretøjer med GPS

Et sporings­system for køretøjer med GPS har mange fordele for flåder:

  • Optimeret ruteplan­lægning for øget effek­ti­vitet og produk­ti­vitet.
  • Større nøjagtighed i forbindelse med servicetid, hvilket fører til flere tilfredse kunder.
  • Adgang til positionsdata i realtid døgnet rundt, som kan hjælpe med at opdage og reagere hurtigt på tyveri og uauto­ri­seret brug.
  • Adgang til vigtig indsigt, der kan forbedre driften og indtje­ningen.
  • Mindre admini­stra­tionstid takket være mindre papir­ar­bejde og færre telefo­nopkald til chauffører.

Overvågning af køreadfærd med et GPS-spor­ings­system for køretøjer.

untranslated

Overvågning af køreadfærd med et GPS-spor­ings­system for køretøjer.

LINK, sporings­system for køretøjer, er desuden udstyret med en G-kraft-sensor, som registrerer accele­ration og pludselige bevægelser, såsom hårde opbrems­ninger og overstyring, sammen med aktuel hastighed og fartover­skri­delser. Ved at overvåge disse bevægelser [på Webfleet] kan du hurtigt afgøre, hvilken køreadfærd der medfører høje brænd­sto­fom­kost­nin­gerne, og træffe foran­stalt­ninger til at fremme en mere effektiv kørestil. På den måde gør du flådestyring nemt.

Forbedring af GPS-spor­ings­sy­stemer for køretøjer

Forbedring af GPS-spor­ings­sy­stemer for køretøjer

Du kan få et forbedret GPS-spor­ings­system for køretøjer ved blot at tilføje en af vores Profes­sio­nelle Driver Terminaler. De muliggør tovejskom­mu­ni­kation med kontoret, hvilket letter tidsad­mi­ni­stra­tionen og jobeks­pe­di­tionen. Enhederne forbindes med LINK-en­heden via Bluetooth og informerer ved hjælp af Active Driver Feedback førerne, når det er nødvendigt at ændre kørestil. Derudover giver de dig fuld navigation, herunder meget nøjagtig trafik­in­for­mation.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og få en forståelse for, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål om vores løsninger.