Webfleet Cold Chain

Den rigtige temperatur hver gang

Webfleet Cold Chain giver dig komplet overblik over din køleflåde, så du kan udføre aktiviteter i kølekæden uden bekymringer. Med tempe­ra­tu­rover­vågning og -kontrol i realtid hjælper denne fleksible løsning dig med både at beskytte tempe­ra­tur­føl­somme produkter og sikre overhol­delse af kølekæden.

Webfleet Cold Chain hjælper dig med at

Beskytte lasten

Overvåge tempe­ra­tur­status for hele din flåde, både på vejen og i garagen.

Spare omkost­ninger

Reagere på kritiske situationer, reducere risikoen for ødelagte varer, og undgå omkost­ninger.

Overhold reglerne

Vis kunder og overhol­del­sesmyn­dig­he­derne bevis for, at der ikke var brud i kølekæden.

Understøt alle dine køretøjer

Drag fordel af muligheder for at modtage bruger­de­fi­nerede tempe­ra­turdata, som er tilgæn­gelige på én platform.

Nøgle­funk­tioner

Livevisning af din køleflåde

Se alle dine tempe­ra­tur­kon­trol­lerede køretøjer og anhængere med deres seneste tempe­ra­tur­status. Uanset om din flåde trans­por­terer vacciner eller tempe­ra­tur­føl­somme madvarer, kan du hurtigt validere, om lasten har den korrekte temperatur og minimere erstat­ningskrav for beskadigede varer.1

cold chain overview
cold chain real time

Notifi­ka­tioner i realtid

Alarmer hjælper dig med at reagere på kritiske tempe­ra­tur­hæn­delser, når en temperatur overskrider enten maksimums- eller minimumstær­skler. Tempe­ra­tur­sen­sor­tær­skler er fuldt konfi­gu­rerbare. Du kan indstille tærsklerne baseret på det acceptable tempe­ra­tu­r­område for lasten i din varetægt. Du har styringen.

Hændelser ved tempe­ra­tu­rover­skri­delse

Find frem til hoved­år­sa­gerne ved kritiske situationer med en oversigt over alle hændelser ved tempe­ra­tu­rover­skri­delser. Undersøg, hvor og hvorfor tempe­ra­turen overskrider de indstillede tærskler, og zoom ind på detaljerede hændel­ses­a­na­lyser efter køretøj.

cold chain temperature violation
coldchain trucksfleet loading dock

Status for døre og køleenhed

Digitale input viser status for dør (ÅBEN/LUKKET) og køleenhed (TIL/FRA), hvilket hjælper dig og dine chauffører med hurtigt at reagere på situationer, hvor kølekæden kunne være i stykker.

Positionsdata

Find tempe­ra­tur­hæn­del­sernes nøjagtige position for at bringe gennem­sig­tighed til dine aktiviteter i kølekæden. Positions­op­lys­ninger er udførlige for hver tempe­ra­tur­re­gi­strering sammen med kortspor­ings­visning.2

cold chain violation on map
cold chain temperature violation 2

Adgang til historiske data

Tempe­ra­turdata arkiveres i op til et år og kan vises direkte eller via rapporter, der kan downloades. Dette giver dig, dine kunder og overhol­del­sesmyn­dig­he­derne et endegyldigt bevis for, at der ikke var brud i kølekæden.


Alt det, du skal vide om kølekæden

Hvad er en kølekæde?

0
Gå til indhold

Der er mange elementer i kølekæden: fabrikken eller gården, hvor varerne produceres, transporten til lageret og igen transporten videre derfra til levering hos kunderne. Køleflåder har en afgørende rolle i at opretholde sikkerheden og kvaliteten af de trans­por­terede varer.

Hvad er et eksempel på en kølekæ­de­transport?

0
Gå til indhold

Alle varer, der trans­por­teres i en kølekæde, er tempe­ra­tur­føl­somme. Eksempler på produkter, der kræver kølekæ­de­transport, omfatter madvarer, medicin, kemikalier, planter og medicinsk udstyr. Disse varer skal under transporten opbevares ved bestemte tempe­ra­tu­r­om­råder.

Hvad er styring af kølekæden?

0
Gå til indhold

Styring af kølekæden er at garantere sikkerheden og kvaliteten af tempe­ra­tur­føl­somme produkter. Flåder i kølekæden opnår dette ved at sørge for en konstant temperatur for lasten under hele transporten. I tilfælde af tempe­ra­tur­sving­ninger skal en flådechef kunne reagere hurtigt, så varerne ikke lider skade.

Hvad er fordelene ved styring af kølekæden?

0
Gå til indhold

Den største fordel ved styring af kølekæden er at kunne beskytte lasten i sin helhed. Den forkerte temperatur under transporten fører til beskadigede og afviste varer, tabt fortjeneste og utilfredse kunder. I nogle tilfælde kan en forkert temperatur også føre til fare for folks sundhed. Med den rigtige styring af kølekæden kan flåder undgå manglende overhol­delse af bestem­melser og sikre deres omdømme.

Hvad er kølekæ­de­lo­gistik?

0
Gå til indhold

Kølekæ­de­lo­gistik er en proces, hvor transporten af tempe­ra­tur­føl­somme varer styres i hele forsy­nings­kæden – fra produktion til forbrug. Flåder i kølekæden bestræber sig på at opnå kontrol­lerede og konstante tempe­ra­tu­rom­gi­velser, som sikrer høj kvalitet og sikkerhed for lasten under hele transporten.

Hvordan kan du overvåge din kølekæde?

0
Gå til indhold

Det er vigtigt at forstå, hvad hoved­år­sa­gerne til tempe­ra­tur­pro­blemer er. Ellers kan du ikke finde en proaktiv måde at reagere på. At finde frem til hoved­år­sa­gerne kræver at se på, hvor, hvornår og hvorfor en hændelse er opstået. Derfor bruger flere og flere flåder kølekæ­de-t­e­le­matik, som giver tempe­ra­tur­status og køretøjets positionsdata i realtid.

Hvilke tempe­ra­tu­r­om­råder anvendes under kølekæ­de­transport?

0
Gå til indhold

Mange tempe­ra­tu­r­om­råder anvendes under kølekæ­de­transport. Flåder skal overholde bestemte tempe­ra­tu­r­om­råder, alt efter hvilke kategorier af last de trans­por­terer. F.eks. er det normale tempe­ra­tu­r­område for frosne varer -18 °C til -20 °C. Tempe­ra­tu­r­om­rå­derne, som flåderne skal overholde, kan variere fra region til region/fra land til land. Flåder skal derfor holde sig opdateret mht. bestem­mel­serne, der gælder for de områder, hvor de tempe­ra­tur­føl­somme varer trans­por­teres.

wf cold chain datasheet

Download Webfleet Cold Chain-da­ta­arket

wf cold chain datasheetDownload dataark for

Få en demon­stration

Find ud af, hvordan Webfleet Cold Chain hjælper dig med at beskytte din tempe­ra­tur­føl­somme last.

1 Webfleet Cold Chain er en tjeneste, der kan bestilles som tillæg til et Webfleet-tari­fa­bon­nement
2 Der kræves en enhed til sporing af køretøjer (LINK) til begge datatil­slut­nings­mu­lig­heder - 1-wire-sen­sorer eller API.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.