Overhol­delse for din flåde: Vælg under­støt­tende løsninger

Du kan nemt overholde automa­ti­serede opgaver og nøjagtige data

Webfleet gør det lettere for dig at sikre, at dine chauffører, dine køretøjer og din virksomhed til enhver tid overholder de gældende bestem­melser. Vores udvalg af løsninger, der sikrer overhol­delse for din flåde, hjælper dig med at reducere omkost­nin­gerne, undgå bøder, øge produk­ti­vi­teten, styrke dine chauffører og fokusere på at give dine kunder endnu mere valuta for pengene. Find ud af alt, du skal vide om løsninger, der sikrer overhol­delse for din flåde her.


Udforsk de fordele, der er ved at sikre overhol­delse for din flåde

Fartskri­ver­styring

Fartskri­ver­styring

Få overblik over EU-kø­re­timer og arbejdstid med fjern­down­loads og -arkivering af fartskri­verdata

Data til sporing af antal kørte kilometer

Data til sporing af antal kørte kilometer

Bevis, at din virksomhed overholder de gældende skatte­regler med pålidelige og nøjagtige data

Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn

Digita­li­serede køretøj­s­ef­tersyn

Digitalisér de daglige eftersyn for dine chauffører

Tempe­ra­tu­rover­vågning

Tempe­ra­tu­rover­vågning

Overvåg fragt effektivt og generer omfattende rapporter

Dæktryks­over­vågning

Dæktryks­over­vågning

Hold dine dæk i køreklar stand med kontrol af temperatur og tryk døgnet rundt

Styring af maksimal lastvægt

Styring af maksimal lastvægt

Få overblik over din last, og overhold reglerne for tilladt maksimal vægt

Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering

Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering

Automatisér din chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering for at få chauf­før­fo­ku­seret indsigt i realtid

CO2-rapport

CO2-rapport

Rapporter din virksomheds miljøpå­virkning nøjagtigt

Sikr overhol­delse med Webfleet

Undgå bøder

Og beskyt dit omdømme

Minimér din admini­stra­tions­byrde

Med digita­li­serede løsninger

Stol på nøjagtig rappor­tering

For at sikre overhol­delse

Træf smartere beslut­ninger

Med omfattende analyser

Øg sikkerheden for din flåde

Samtidig med at du sikrer overhol­delse for din flåde

Sikker arkivering og opbevaring af data

Med henblik på at sikre datasik­ker­heden

Aspekter ved overhol­delse for din flåde

Fartskri­ver­løs­ninger, som sikrer problemfri overhol­delse

Webfleet Tachograph Manager Plus giver dig mulighed for at fjern­down­loade, -analysere og -overvåge køretimer og arbejds­tider. Nøjagtige og opdaterede daglige og ugentlige resterende kørsels­tider hjælper dig og dine chauffører med at overholde bestem­mel­serne og undgå bøder. Administrér alle dine deadlines på ét sted, og overskrid aldrig en frist for sikring af overhol­delse. Rapporter over lovover­træ­delser giver dig et klart overblik over forventede bøder og råd om afhjælpende tiltag, mens TachoGrade måler, hvor godt dine chauffører overholder EU's forordning om køretid ((EC) Nr. 561/ 2006).

Få mere at vide om Webfleet Tachograph Manager⁠
pro8 incar wide
logbook header new ui en km

Automatisk sporing af antal kørte kilometer for nøjagtig skatte­ind­be­retning

Ved at dokumentere turop­lys­ninger og antal kørte kilometer sikrer Webfleets Logbook, at medar­bej­der­fordele beskattes korrekt. Disse data hjælper dig med at lave din skatte­ind­be­retning og overholde dine lokale revisions­regler.

Få mere at vide om Webfleet Logbook⁠

Digitalt køretøj­s­ef­tersyn i henhold til sikker­heds­for­skrifter

Webfleets Vehicle Check appen digita­li­serer den daglige flåde­ef­ter­syns­proces. Dette hjælper chauffører og flådechefer med at reducere papir­ar­bejdet, strømline overhol­del­ses­pro­cessen og handle hurtigt for at afhjælpe fejl på køretøjer, hvilket alt sammen bidrager til en sikrere flåde.

Få mere at vide om Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard
cold chain truck

Udfør aktiviteter i kølekæden uden problemer

Webfleet Cold Chain giver dig komplet overblik over din køleflåde, så du kan sørge for, at dine køretøjer og aktiver har den rette temperatur. Med overvågning og kontrol i realtid kan du beskytte din tempe­ra­tur­føl­somme last og sikre overhol­delse af kølekæden.

Lær mere om Webfleet Cold Chain⁠

24/7-dækkontrol

Sørg for, at du overholder standarder for dækved­li­ge­hol­delse og sikkerhed. Webfleet Dæktryks­over­våg­nings­system (TPMS) leverer tryk- og tempe­ra­tu­rover­vågning i realtid sammen med advarsler og meddelelser om forebyg­gende vedli­ge­hol­delse. Dette hjælper med at reducere antallet af ulykker og bidrager til generel trafik­sik­kerhed og miljø­be­skyt­telse.

Få mere at vide om Webfleet TPMS⁠
truck front tyre 01
wf power up trailer

Undgå at overlaste dine køretøjer

Webfleet Trailer gør det lettere at overholde den tilladte maksimale vægt i henhold til lovgiv­ningen for lastvogne. Med indsigt i den samlede status for nytte­lastvægt og visning pr. aksel kan du overholde vægtbe­græns­nin­gerne i dit område og reducere risikoen for bøder og ulykker fra overlastede køretøjer.

Få mere at vide om Webfleet Trailer⁠

Spar tid ved at blive papirløs

Webfleets chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering automa­ti­serer registrering af arbejdstid og logbog, hvilket gør det nemt at overholde forord­ningen om køre- og hvile­tids­be­stem­melser og sikre nøjagtighed i medar­bej­derløn. Registrér dine chaufførers ind- og udtjek­ning­stider digitalt og fremsæt bevis for arbejdstid over for kunder uden alt det besværlige papir­ar­bejde.

Få mere at vide om chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering⁠
pro i incar login
C02 Report TUV certif 2

Opret CO2-rapporter for overhol­delse af CSRD

Direktivet om virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering (CSRD, Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive) er en EU-for­ordning, der kræver, at visse virksom­heder oplyser om deres aktivi­teters miljø­mæssige og sociale indvirkning. Med WEBFLEET CO2-rapporten kan du hurtigt oprette nøjagtige rapporter over flåde­ud­led­ninger og samtidig forstå, hvordan du reducerer dit CO2-fodspor. Vores rappor­te­rings­metode er certi­fi­ceret af TÜV Rheinland.


Alt, du skal vide om vores løsninger, der sikrer overhol­delse for din flåde

Hvad er overhol­delse?

0
Gå til indhold

Overhol­delse handler om at efterleve en regel som f.eks. en bestemmelse, politik, standard eller lov. Alle lande og regioner følger deres eget regelsæt. Det er vigtigt for virksom­heder at vælge en flådesty­rings­løsning, der efterlever lokale og inter­na­tionale regler.

Hvorfor er det vigtigt, at din flåde overholder de gældende regler?

0
Gå til indhold

Når regler brydes, resulterer det ofte i en straf. Når regler overholdes, kan det hjælpe dig med at reducere risikoen for bøder, retssager eller lukning af din virksomhed. Afhængigt af hvilken type regel der er tale om, under­støtter overhol­delse også din chaufførs og andre trafi­kanters trivsel. Det hjælper dig også med at holde dine køretøjer i køreklar stand.

Hvordan kan Webfleet hjælpe virksom­heder med at overholde reglerne?

0
Gå til indhold

Tachograph Manager Plus hjælper dig med at håndtere politikker vedrørende køretimer og arbejdstid, mens WebfleetVehicle Check hjælper i forbindelse med de daglige eftersyn og med at strømline overhol­del­ses­pro­cessen.

Hvilke virksom­heder drager fordel af løsninger, der sikrer overhol­delse?

0
Gå til indhold

Enhver virksomhed, der er forpligtet til at indberette skat og opfylde sikkerheds- og køretids­be­stem­melser, kan drage fordel af løsninger, der sikrer overhol­delse. Et par eksempler kunne være transport- og logistik­virk­som­heder samt flåder, der tilbyder last mile-le­vering.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.