Hvad er flådestyring?

Smartere kørsel, smartere data, smartere forretning

Få en demon­stration

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

Hvad er flådestyring?

Smartere kørsel, smartere data, smartere forretning

Hvad er flådestyring?

Smartere kørsel, smartere data, smartere forretning

Flådestyring dækker over en bred vifte af løsninger, som hjælper virksom­heder med at admini­strere deres flåde bestående af kommercielle motor­kø­re­tøjer såsom biler, varevogne, lastbiler og busser.

De vigtigste fordele ved flådestyring

Se hvor dine køretøjer befinder sig døgnet rundt

Gennem sporing og rutetegning i realtid

Spar op til 20 % på brændstof og vedli­ge­hol­delse

Via overvågning og analyse af køreadfærd

Nem integration med eksiste­rende software og hardware

Med optimering af alle dine forret­nings­pro­cesser

Reducer kørselstid og optimer afleve­rings­ruter

Med profes­sionel navigation med live trafik­in­for­mation

Øg servi­ce­ni­veauet

Via dynamisk udsendelse og let chauf­førkom­mu­ni­kation

Overhold nemt myndig­hedskrav

Via registrering af antal kørte kilometer og arbejdstid samt download af fartskri­vero­p­lys­ninger

Udforsk funktio­nerne til flådestyring

Sporing af køretøjer

Vær altid bekendt med, hvor dine køretøjer er. Registrer tid, antal kørte kilometer og position for hvert enkelt køretøj, i realtid og historisk.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer i realtid
 • Informativ rutetegning
 • Øjeblik­kelige advarsler
 • Registrering af antal kørte kilometer (logbog)
 • Tachograph Manager
Mere om sporing af køretøjer⁠
vehicle tracking areal 01 eu
devices tablet 01 dashboard

Flåde­op­ti­mering

Styrk flådens effek­ti­vitet. Tag smartere beslut­ninger med mere omfattende rapporter og dashbo­arddata om dine køretøjer i realtid.

Funktioner:

 • Dashboard
 • Rappor­tering
 • Advarsler
Mere om flåde­op­ti­mering⁠

Medar­bej­de­rad­mi­ni­stration

Sørg for, at både medar­bejdere og kunder er tilfredse. Dynamisk kommu­ni­kation mellem de mobile medar­bejdere og kontoret gør virksom­heden mere alsidig.

Funktioner:

 • Opgave- og ordreforløb
 • Dynamisk udsendelse
 • Arbejds­tids­re­gi­strering
 • Optimeret planlægning
 • TomTom Traffic
 • Resterende kørsels­tider
Mere om medar­bej­de­rad­mi­ni­stration⁠
driver cau 08
trucks road areal 01 uk

Grøn og sikker kørsel

Skær ned på omkost­ninger og CO2-udledning, samtidig med at chauf­fø­rernes køreadfærd forbedres. Få synlighed over, hvordan alle dine køretøjer bliver brugt, heriblandt dine elektriske køretøjer.

Funktioner:

 • OptiDrive 360
 • Køreadfærd
 • Brænd­sto­fover­vågning
 • Planlægning af vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver
Mere om Grøn og sikker kørsel⁠

Virksom­heds­in­te­gration

Det er let at integrere Webfleet i virksom­hedens eksiste­rende software og virksom­heds­pro­grammer.

Funktioner:

 • Kontor­løs­ninger
 • Mobile løsninger
 • Webfleet API'er
Mere om virksom­heds­in­te­gration⁠
devices pro8 01 coldchain
truck pro8 navigation wide eu

Profes­sionel navigation og undgå trafik

De bedste kilometer er dem, du ikke kører. Effektiv flådestyring starter med profes­sionel navigation, der kan håndtere trafikken.

Funktioner:

 • Ekstremt nøjagtig trafik­in­for­mation
 • Ingen forsinkelse pga. lukkede veje
 • Hurtigste rute
 • Brug mindre tid på vejene
 • Skræd­dersyet navigation til store køretøjer
 • Find fotofælder
Mere om profes­sionel navigation og trafik⁠

Mobil

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden.

Funktioner:

 • Sporing af køretøjer og aktiver i realtid
 • Tovejskom­mu­ni­kation
 • Turstyring
 • Udsend nye ordrer og job
 • Meddelelser og advarsler
Mere om Webfleet Mobile⁠
mobile apps

Alt det, du skal vide om flådestyring

Hvad er flådestyring?

0
Gå til indhold

Flådestyring er et begreb, der beskriver den praksis og de teknologier, som virksom­heder anvender til at admini­strere deres flåde af erhvervs­kø­re­tøjer. Dette inkluderer en række aktiviteter som f.eks. vedli­ge­hol­delse af køretøjer, brænd­stof­styring, chauf­før­sik­kerhed og logistisk planlægning. Målet med flådestyring er at øge drift­s­ef­fek­ti­vi­teten, reducere omkost­nin­gerne og forbedre flådens samlede ydeevne. Flådesty­rings­løs­ninger kan inkluderer software, GPS-spor­ings­sy­stemer, telematik og andre avancerede teknologier til at levere indsigt i realtid, der hjælper virksom­heder med at optimere deres flådedrift.

Hvad er en profes­sionel flåde?

0
Gå til indhold

En profes­sionel flåde refererer til en gruppe erhvervs­kø­re­tøjer, der ejes og drives af en virksomhed eller organi­sation til forret­nings­formål. Disse køretøjer kan omfatte biler, varevogne, lastbiler og busser. Profes­sio­nelle flåder trans­por­terer typisk varer, personer eller udstyr. Chefer for profes­sio­nelle flåder er ofte afhængige af digitale løsninger for at kunne drive deres aktiviteter effektivt og mere konkur­ren­ce­dygtigt.

Hvorfor er flådestyring vigtigt?

0
Gå til indhold

Flådestyring kan indebære kompleks beslut­nings­tagning. Der er mange faktorer, man skal tage i betragtning for at sikre problemfri drift, lige fra at vælge de rigtige køretøjer og chauffører til at øge sikkerheden, spare penge, øge effek­ti­vi­teten og overholde lovgiv­ningen.

En flådesty­rings­løsning, der er drevet af telematik, kan give overblik over alle disse faktorer. Med adgang til de rette data kan du forbedre dine arbejds­pro­cesser og skabe vækst i din virksomhed.

Dine køretøjer udgør en vigtig kilde til data. Præcise oplysninger om placering, brænd­stof­forbrug, antal kørte kilometer og køreadfærd kan udnyttes til at optimere hvert enkelt trin af din flådedrift.

Ved at få adgang til og kontrol med dine køretøjsdata kan du få indsigt i din flåde og sikre, at flådesty­ringen er med til at skabe vækst i din virksomhed.

Hvad laver en flådechef?

0
Gå til indhold

Flådechefer har opsyn med drift og vedli­ge­hol­delse af en virksomheds flåde. Dette indebærer at vælge og spore køretøjer, sikre, at disse bruges korrekt, holde dem på de rigtige ruter og at de modtager den rette service.

Flådechefer er også ansvarlige for at lede chauffører, holde styr på flåde­re­la­terede omkost­ninger og sikre, at lovene bliver overholdt.

For at sikre deres flåders effek­ti­vitet gør flådechefer ofte brug af køretøj­st­e­le­matik kombineret med flådesty­rings­software og hardware.

At finde den rigtige løsning indebærer flere trin, herunder at definere din virksomheds behov, forstå de forskellige leveran­dørers funktioner, definere IT-krav og påvirke kundernes forvent­ninger.

Hvad er et flådesty­rings­system?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system er en kombination af forbundet software og hardware, som flåde­o­pe­ra­tører bruger til at admini­strere deres køretøjer.

Disse systemer kan indeholde flere elementer:

 • Flådesty­rings­software. Flådechefer bruger dette interface til at få adgang til køretøjsdata og få indsigt i, hvordan de kan optimere din flådes præstation.
 • Enheder til sporing af køretøjer. Hardwa­re­en­heder kan installeres eller tilsluttes køretøjer til sporing af køretøjets position i realtid. Disse enheder kan også indsamle data om køreadfærd og motor­di­ag­nostik.
 • Driver Terminals. Disse enheder hjælper chauffører via forbedret navigation. De kan også modtage opdaterede oplysninger om opgaver, gøre kommu­ni­ka­tionen lettere og registrere oplysninger om køretøjsbrug.
 • Dash cams. Køretøjer kan have instal­lerede kameraer vendt mod vejen og chaufføren for at identi­ficere risiko­fyldte kørselsvaner og give indblik i vejre­la­terede hændelser.

Virksom­heder, som bruger et flådesty­rings­system, kan reducere udgifter, forbedre køretøj­sy­delse, spare brændstof, øge chauf­fø­rernes sikkerhed, admini­strere risici og øge den samlede effek­ti­vitet for flåden.

Hvordan under­støtter et flådesty­rings­system din flåde­virk­somhed?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system kan understøtte din flåde­virk­somhed på flere måder:

 • Spore køretøjets position. Køretøjets enheder deler koordinater i realtid med det primære system.
 • Kommunikere med dit team. Du kan sende instruk­tioner eller opdate­ringer direkte til din chauffør via Driver Terminal.
 • Holde øje med køread­færden. Hardwa­re­sen­sorer kan holde øje med køreadfærd for at se, om dine køretøjer bliver brugt på en sikker, økonomisk effektiv og passende måde.
 • Angive forventede ankomst­tids­punkter. Du kan angive mere præcise ankomst­tids­punkter og give dine kunder besked om eventuelle forsin­kelser.
 • Sørge for, at chauf­fø­rerne er på rette vej. Chauffører kan modtage råd om kørsel og bedre ruter via Driver terminalen. De kan også få advarsler om hastig­heds­grænser og kamera­pla­ce­ringer.
 • Registrere arbejdstid. Visse telema­tik­sy­stemer kan automatisk registrere chaufførens timer og hjælpe dig til at overholde lovgiv­ningen.
 • Lægge strategi og forbedre. Din flådesty­rings­løs­nings dashboard giver indblik i tidligere ture, så du kan analysere køretøj­sy­delse og planlægge fremtidige ture på mere effektiv vis.
 • Automa­tisere admini­strative opgaver. Andre afdelinger drager fordel af flådesty­rings­sy­stemer ved at automa­tisere fakturaer og downloade oplysninger om kørselstid.

Samlet set giver et flådesty­rings­system dig større overblik og kontrol over din flåde, hvilket hjælper dig med at forbedre effek­ti­vi­teten, reducere omkost­nin­gerne og drive flåden mere sikkert og bæredygtigt.

Hvordan fungerer flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­software hjælper virksom­heder med effektivt at admini­strere deres flåde af køretøjer, så de kan spore position, ydeevne og vedli­ge­hol­delse for hvert køretøj. Denne software under­støtter også flåder med indsigt i realtid om brænd­stof­forbrug, køreadfærd og overhol­delse. Ved at udnytte disse værktøjer kan virksom­heder reducere omkost­nin­gerne, øge produk­ti­vi­teten og forbedre flådesik­ker­heden.

Hvordan kan et flådesty­rings­system hjælpe dig med at spare brændstof?

0
Gå til indhold

Et flådesty­rings­system kan hjælpe dig med at spare brændstof på mange forskellige måder. Med detaljerede data om køretøjets ydeevne kan du identi­ficere og adressere mønstre i brænd­stof­for­bruget. Et flådesty­rings­system forenkler også planlægning af opgaver, så dine chauffører forbliver på de mest brænd­sto­fø­ko­no­miske ruter. Med flådesty­rings­software har du de værktøjer, der er nødvendige for at analysere køreadfærd i forhold til accele­ration, kørsel uden motorkraft og bremsning.

Hvad er fordelene ved flådesty­rings­løs­ninger?

0
Gå til indhold

Flådesty­rings­løs­ninger hjælper ikke blot flådechefer, men også chauffører, admini­strativt personale og alle andre, der er involverede i flådedrift.

 • Øget effek­ti­vitet. Få nemt adgang til relevante, opdaterede oplysninger, så du kan planlægge effektivt og håndtere uventede begiven­heder.
 • Øget produk­ti­vitet. Brug nøjagtig info om trafik i realtid til at holde dine chauffører på de hurtigste ruter og udføre flere jobs.
 • Øget sikkerhed. Et flådesty­rings­system kan give et forbedret indblik, som kan hjælpe til at reducere usikker køreadfærd, der kan skade dine chauffører, dine køretøjer og dit ry.
 • Reduktion af omkost­ninger. Tilskynd mere brænd­sto­f­ef­fektiv kørsel og undgå dyre repara­tioner ved hjælp af rettidige påmindelser om vedli­ge­hol­delse.
 • Forbedret kommu­ni­kation. Hold kontakten med chauffører ved at sende oplysninger om ture fra dit kontor til Driver termi­na­lerne i deres køretøjer.
 • Øget kunde­til­fredshed. Hold kunderne informerede vedrørende ændringer i tidsplanen og nedbring unødige ventetider.
 • Reducer stress blandt chauffører. Angiv den bedste rute til chauf­fø­rerne og giv rettidige trafi­kop­da­te­ringer gennem Driver terminalen, så de nemt kan udføre deres arbejde.
 • Forenklet admini­stration. Spar tid på tværs af forskellige afdelinger ved at automa­tisere admini­strative opgaver.
ttt guide to fleet management solutions

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

ttt guide to fleet management solutions

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitlig 6 til 9 måneder

Kontakt os ved alle salgs- eller produkt­spe­ci­fikke spørgsmål

Få en demon­stration

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.