Wat is fleet management?

Slimmer rijden, slimmere gegevens, slimmer werken

Fleet management verwijst naar een breed scala aan oplossingen waarmee bedrijven hun commerciële wagenpark (denk aan perso­nenauto's, busjes, vracht­wagens en bussen) kunnen beheren.

De belang­rijkste voordelen van fleet management

24/7 inzicht in de locatie van uw voertuigen

Via een realtime voertuig­volg- en traceer­systeem

Bespaar tot 20% op brandstof & onder­houds­kosten

Door het monitoren en analyseren van rijgedrag

Eenvoudige integratie met uw bestaande bedrijfs­software

Voor verbeterde optima­li­satie van uw bedrijfs­pro­cessen

Minima­liseer reistijden & optima­liseer bezorgroutes

Met profes­si­onele navigatie en live verkeers­in­for­matie

Verbeter uw servi­ce­niveau

Via dynamische toewijzing van orders & efficiënte commu­ni­catie met uw bestuurders

Voldoe gemakkelijk aan de wetgeving

Via kilometer- en werktij­den­re­gi­stratie en tachograaf informatie downloads

Ontdek de mogelijk­heden van fleet management

Voertuigen volgen

Weet altijd waar uw voertuigen zich bevinden. Registreer de tijd, het aantal gereden kilometers en de locatie van elk van uw voertuigen chrono­lo­gisch en in realtime.

Functies:

 • Voertuigen in realtime volgen
 • Infor­ma­tieve tracering
 • Directe waarschu­wingen
 • Kilome­ter­re­gi­stratie (logboek)
 • Tachograph Manager
Meer over het volgen van voertuigen⁠
Voertuigen volgen
Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Wagen­par­kop­ti­ma­li­satie

Verbeter de efficiëntie van uw wagenpark. Neem slimmere beslis­singen in uw wagen­park­beheer met uitgebreide rapporten en realtime informatie over uw voertuigen op uw dashboard.

Functies:

 • Dashboard
 • Rapportage
 • Meldingen
Meer over wagen­par­kop­ti­ma­li­satie⁠

Perso­neels­beheer

Houd uw team en uw klanten tevreden. Dynamische commu­ni­catie tussen uw personeel op de weg en op kantoor maakt uw bedrijf flexibeler.

Functies:

 • Workflow voor orders en opdrachten
 • Dynamische order­toe­wijzing
 • Werktijd­re­gi­stratie
 • Geopti­ma­li­seerde planning
 • TomTom Traffic
 • Resterende rijtijden
Meer over perso­neels­beheer⁠
Perso­neels­beheer
Groen en veilig rijden

Groen en veilig rijden

Verlaag kosten, verminder CO2-uitstoot en verhoog veiligheid door de rijstijl te verbeteren. Krijg inzicht in het gebruik van uw voertuigen, inclusief uw elektrische voertuigen.

Functies:

 • OptiDrive 360
 • Rijstijl
 • Controle van brand­stof­ver­bruik
 • Planning van onder­houds­taken
Meer over groen en veilig rijden⁠

Integratie in bedrijf

Het Webfleet fleet management systeem kan naadloos worden geïnte­greerd met bestaande software en zakelijke applicaties.

Functies:

 • Kantoor­op­los­singen
 • Mobiele oplossingen
 • Webfleet-API's
Meer over integratie in bedrijf⁠
Fleet management integratie in bedrijf
Profes­si­onele navigatie en files vermijden met een fleet management systeem

Profes­si­onele navigatie en files vermijden

Hoe minder kilometers op de teller, des te beter. Efficiënt fleet management begint met profes­si­onele navigatie waarmee u files kunt vermijden.

Functies:

 • Uiterst nauwkeurige verkeers­in­for­matie
 • Geen vertraging door afgesloten wegen
 • Snelste routes
 • Minder tijd onderweg
 • Navigatie op maat voor grote voertuigen
 • Weet waar flitsers staan
Meer informatie over profes­si­onele navigatie en files vermijden⁠

Mobiele telefoon

U hoeft niet achter uw bureau te zitten voor uw wagen­park­beheer. Met Webfleet Mobile heeft u alles in de hand.

Functies:

 • Tracking van voertuigen en bedrijfs­mid­delen in realtime
 • Tweerich­tings­com­mu­ni­catie
 • Ritma­na­gement
 • Nieuwe orders en opdrachten versturen
 • Meldingen en waarschu­wingen
Meer informatie over Webfleet Mobile⁠
Wagen­park­beheer

Alles wat u moeten weten over fleet management

Waarom is fleet management belangrijk?

0

Wagen­park­beheer kan complexe beslis­singen met zich meebrengen. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden om alles soepel te laten verlopen. U moet niet alleen de juiste voertuigen en bestuurders kiezen, maar ook de veiligheid waarborgen, geld besparen, de efficiëntie verbeteren en ervoor zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd.

Een fleet manage­ment-op­lossing op basis van telematica biedt zicht op al deze aspecten. Als u toegang heeft tot de juiste gegevens, kunt u uw werkpro­cessen verbeteren en uw bedrijf laten groeien.

Uw voertuigen zijn een belangrijke gegevensbron. Met duidelijke informatie over locatie, brand­stof­ver­bruik, gereden kilometers en rijstijl kan elke stap in uw wagen­park­beheer worden geopti­ma­li­seerd.

En met toegang tot en controle over uw voertuig­ge­gevens krijgt u meer inzicht. Effectief fleet management geeft uw bedrijf een flinke impuls.

Wat doet een fleet manager?

0

Fleet managers houden toezicht op de activi­teiten en het onderhoud van een wagenpark van een bedrijf. Het gaat dan bijvoor­beeld om het selecteren en volgen van voertuigen en ervoor zorgen dat ze juist worden gebruikt, de juiste routes rijden en goed worden onderhouden.

Het is ook de taak van fleet managers om bestuurders te beheren, wagen­park­ge­re­la­teerde kosten onder controle te houden en ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd.

Fleet managers vertrouwen vaak op een combinatie van voertuig­tele­matica en fleet manage­ment-software en -hardware om de effec­ti­viteit en efficiëntie van hun wagenpark te verhogen.

Voor het vinden van de juiste oplossing moet u verschil­lende stappen zetten: de behoeften van uw bedrijf definiëren, inzicht krijgen in de functi­o­na­liteit die verschil­lende leveran­ciers bieden, IT-ve­r­eisten vaststellen en uw verwach­tingen van de service bepalen.

Wat is een fleet manage­ment-systeem?

0

Een fleet manage­ment-systeem is een combinatie van gekoppelde software en hardware die wagen­park­be­heerders gebruiken om hun voertuigen te beheren.

Deze systemen kunnen uit verschil­lende elementen bestaan:

 • Fleet manage­ment-software. Fleet managers gebruiken deze interface voor toegang tot voertuig­ge­gevens en inzicht in hoe ze de prestaties van het wagenpark kunnen verbeteren.
 • Voertuig­volg­sys­temen. In voertuigen kunnen hardwa­re­sys­temen worden geïnstal­leerd of aangesloten, zodat de locatie ervan in realtime kan worden gevolgd. Deze systemen kunnen ook gegevens over de rijstijl en diagnos­tische gegevens over de motor verzamelen.
 • Driver terminals. Deze systemen helpen bestuurders met geavan­ceerde naviga­tie­func­ti­o­na­liteit. Ze kunnen ook actuele opdracht­ge­gevens ontvangen, commu­ni­catie verge­mak­ke­lijken en gegevens over voertuig­ge­bruik registreren.
 • Dashcams.In voertuigen kunnen op de weg gerichte en op de bestuurder gerichte camera's worden geïnstal­leerd om riskant rijgedrag te identi­fi­ceren en inzicht te geven in ongelukken op de weg.

Bedrijven die gebruik­maken van een fleet manage­ment-systeem kunnen kosten besparen, voertuig­pres­taties verbeteren, brand­stof­kosten besparen, de veiligheid van bestuurders verhogen, risico's verlagen en de algehele efficiëntie van het wagenpark verbeteren.

Hoe werkt een fleet manage­ment-systeem?

0

Wagen­park­tele­matica kan u helpen met het volgende:

 • De locatie van voertuigen volgen. De voertuig­sys­temen delen realtime coördinaten met het hoofd­systeem.
 • Commu­ni­ceren met uw team. U kunt instructies of updates direct naar uw bestuurder verzenden via de Driver Terminal.
 • Rijgedrag in de gaten houden. Hardwa­re­sen­soren kunnen rijgedrag in de gaten houden, zodat u kunt zien of uw voertuigen op een veilige, zuinige en juiste manier worden gebruikt.
 • Betere verwachte aankomst­tijden bepalen. U kunt nauwkeu­riger aankomst­tijden bepalen en vertra­gingen doorgeven aan uw klanten.
 • Bestuurders adviseren. Bestuurders kunnen rijadvies en betere routes ontvangen via de Driver Terminal. Ook kunnen ze meldingen ontvangen over maximum­snel­heden en flitser­lo­caties.
 • Werktijden registreren. Sommige telema­ti­ca­sys­temen kunnen rijtijden automatisch registreren, waardoor het gemak­ke­lijker is om wet- en regelgeving na te leven.
 • Strategie bepalen en inzetten op verbe­te­ringen. Het dashboard van uw fleet manage­ment-op­lossing geeft informatie over eerdere ritten, zodat u voertuig­pres­taties kunt analyseren en toekomstige ritten effectiever kunt plannen.
 • Admini­stra­tieve taken automa­ti­seren. Andere afdelingen profiteren van fleet manage­ment-sys­temen doordat het mogelijk is om de facturering te automa­ti­seren en ze informatie over rijtijden kunnen downloaden.

Wat zijn de voordelen van fleet management?

0

Niet alleen fleet managers hebben profijt van een fleet manage­ment-op­lossing. Ook bestuurders, admini­stratief personeel en alle andere betrokkenen bij het wagenpark hebben er baat bij.

 • Verbeter uw efficiëntie. U heeft eenvoudig toegang tot relevante en actuele informatie, zodat u een effectieve planning kunt maken en deze bij onverwachte gebeur­te­nissen ook snel kunt aanpassen.
 • Verhoog uw produc­ti­viteit. Met nauwkeurige en realtime verkeers­in­for­matie kunnen uw bestuurders steeds de snelste route nemen en krijgen ze meer gedaan.
 • Verbeter de veiligheid. Een fleet manage­ment-systeem kan uitgebreide informatie leveren, die u kan helpen onveilig rijgedrag te beperken zodat uw bestuurders, voertuigen of bedrijfs­re­pu­tatie minder risico lopen.
 • Verlaag kosten. Zorg dat voertuigen zuiniger rijden en vermijd dure reparaties dankzij tijdige onder­houds­her­in­ne­ringen.
 • Verbeter uw commu­ni­catie. Blijf in contact met uw bestuurders door opdracht­ge­gevens vanuit uw kantoor naar de Driver Terminal in hun voertuig te sturen.
 • Verbeter de klant­te­vre­denheid. Houd klanten op de hoogte van plannings­wij­zi­gingen en minima­liseer onnodige wachttijden.
 • Verminder stress voor bestuurders. Stel de beste routes in voor uw bestuurders en geef verkeer­s­up­dates tijdig door via de Driver Terminal, zodat ze moeiteloos hun werk kunnen doen.
 • Vereen­voudig uw admini­stratie. Bespaar tijd op verschil­lende afdelingen door admini­stra­tieve taken te automa­ti­seren.
ttt guide to fleet management solutions

Download de gids voor fleet manage­ment-op­los­singen

ttt guide to fleet management solutions

Wat is fleet management en wat zijn de voordelen?

Download whitepaper

Ontdek fleet management in uw buurt

Klik op een stad hieronder voor meer informatie over fleet management en een voertuig­volg­systeem in uw buurt.

Investering in gemiddeld 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Fleet management