Veiligheid en onderhoud van wagenparken

Draag bij aan een cultuur van verkeers­vei­ligheid in uw hele wagenpark

Help om de veiligheid voor uw bestuurders, uw voertuigen en andere wegge­bruikers te verbeteren. Houd bestuurders op de veiligste routes met profes­si­onele navigatie. Volg maatstaven voor de veiligheid van het wagenpark, zoals rijstijl en voertuig­on­derhoud. Voorkom ongelukken en vermijd onterechte claims met dashboard­camera's. Hier vindt u alles wat u moet weten over wagen­park­vei­ligheid en onder­houds­beheer.


Ontdek onze oplossingen voor een veilig wagenpark

Dashboard­camera voor wagenparken

Dashboard­camera voor wagenparken

Krijg volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen op de weg met tracking via GPS en dashboard­camera's op basis van kunstmatige intel­li­gentie

Banden­span­ning­con­trole

Banden­span­ning­con­trole

Draag bij aan een betere verkeers­vei­ligheid dankzij 24/7 banden­con­trole

Onder­steuning van het welzijn van de bestuurder

Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
Onder­steuning van het welzijn van de bestuurder

Ondersteun het welzijn van bestuurders door te blijven voldoen aan de voorschriften voor hun werkuren

Training van bestuurders

OptiDrive 360 | Inzicht in rijpres­taties
Training van bestuurders

Voorzie uw bestuurders van realtime feedback en analyses

Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties

Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties

Vereen­voudig dagelijkse inspec­tie­rondes met de mobiele app die in verbinding staat met uw backoffice

Alarmen voor voertuig­on­derhoud

Alarmen voor voertuig­on­derhoud

Ontvang direct meldingen over voertuig­sto­ringen of wanneer een voertuig een onder­houds­beurt nodig heeft

Verbeter de veiligheid van uw wagenpark met Webfleet

Vergroot de verkeers­vei­ligheid

Voor alle wegge­bruikers

Bescherm uw wagenpark

Tegen onterechte verze­ke­rings­claims

Voorkom ongevallen

En verminder onverwachte gebeur­te­nissen

Ondersteun het welzijn van bestuurders

Zorg ervoor dat het welzijn van alle bestuurders goed is

Voorzie actieve coaching voor bestuurders

Om een veilige rijstijl te bevorderen

Blijf op de hoogte van de staat van een voertuig

Om ongeplande inactieve tijd te voorkomen

Belang­rijkste functies van een veilig wagenpark

Realtime zicht­baarheid

Houd uw wagenpark veilig met Webfleet Video, dat beelden van dashboard­camera's integreert met rijdata, zodat u beschikt over alle informatie in geval van een verkeers­on­geval. Onze dashboard­camera gebruikt AI-tech­no­logie om afleiding achter het stuur te herkennen en geeft bestuurders realtime meldingen om hun rijgedrag aan te passen. Verzamel bewijs­ma­te­riaal tegen onterechte claims met video op aanvraag, zodat u uw bestuurders kunt beschermen.

Meer informatie over Webfleet Video⁠
bestuurder van ev-be­stel­wagen cam50
voorband vrachtwagen

Compliance in banden veiligheid: 24/7 banden­con­trole

Veilig remmen en sturen is deels afhankelijk van goede vracht­wa­gen­banden. Houd de banden op de juiste spanning en temperatuur met het Webfleet-banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS). Met TPMS ziet u wanneer banden onderhoud nodig hebben voordat ze leiden tot veilig­heids­pro­blemen of onverwachte en kostbare inactieve tijd.

Meer informatie over Webfleet TPMS⁠

Onder­steuning van het welzijn van de bestuurder

Het welzijn van bestuurders is funda­menteel voor de veiligheid van een wagenpark. Houd resterende rijtijden en rustpe­rioden bij. Webfleet registreert automatisch de rijtijden, waardoor regels moeiteloos kunnen worden nageleefd. Bovendien helpen meldingen u om potentiële overtre­dingen te omzeilen.

Meer informatie over Resterende rijtijden en Tacho­graaf­op­los­singen.

Webfleet Mobile: de app voor fleet management
OptiDrive 360 en Webfleet

Inzicht in rijstijl

Bestuurders kunnen onder­steuning krijgen van OptiDrive 360, dat voor, tijdens en na ritten feedback over rijpres­taties levert. OptiDrive 360 helpt ook fleet managers om riskante gewoonten, zoals te hard rijden en abrupt remmen, te monitoren en te bepalen of bestuurders extra training of coaching nodig hebben.

Meer informatie over OptiDrive 360⁠

Geauto­ma­ti­seerd wagen­par­kon­derhoud

Goed onderhouden voertuigen zijn simpelweg veiliger. Plan onder­houds­taken en servi­ce­beurten op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens, motoruren of een tijds­in­terval. Wanneer Webfleet wordt gebruikt in combinatie met onze voertuig­volg­sys­temen, ontvangt u alarmen omtrent veilig­heids­kwesties, van motor­pro­blemen tot ongevallen. Bespaar tijd op voertui­gin­specties met de Vehicle Check-app.

Meer informatie over voertuig­on­derhoud en Webfleet Vehicle Check

voertuig­on­derhoud

Alles wat u moeten weten over wagen­park­vei­ligheid en onder­houds­beheer

Wat is veiligheid van wagenparken?

0
Naar content gaan

De veiligheid van wagenparken gaat over de verbetering van de verkeers­vei­ligheid, de onder­steuning van het welzijn van bestuurders en de beveiliging van wagen­parkassets. Wagenparken die veiligheid serieus nemen, ontwikkelen, imple­men­teren en meten een strategie voor wagen­park­vei­ligheid. Een uitgebreide strategie bevat normaal gesproken acties op het gebied van de training van bestuurders, het onderhoud van voertuigen, de planning van taken en routes, de beveiliging van assets en video­tele­matica.

Waarom is de veiligheid van wagenparken belangrijk?

0
Naar content gaan

Zware vracht­wagens delen de openbare weg met perso­nenauto's. Dus wagenparken spelen een belangrijke rol in de verbetering van de verkeers­vei­ligheid. Door veilig­heids­pro­gramma's te imple­men­teren, kunnen wagenparken ongevallen helpen voorkomen en de inactieve tijd van het bedrijf verminderen. Een bewezen goede wagen­park­vei­ligheid leidt tot lagere verze­ke­rings­kosten en beter wagen­park­beheer. Asset­be­vei­liging beschermt wagenparken tegen diefstal van ladingen en helpt om een goede relatie met klanten te houden.

Hoe kan Webfleet de veiligheid van wagenparken verbeteren?

0
Naar content gaan

Webfleet helpt de veiligheid van wagenparken op verschil­lende manieren te verbeteren. Ten eerste biedt onze dashboard­camera voor wagenparken de volledige context van een verkeers­on­geval en beschermt deze bestuurders tegen onjuiste claims. Het welzijn van bestuurders beheren is een andere manier om de veiligheid van het wagenpark te verbeteren. Onze oplossing voor tacho­graaf­beheer zorgt ervoor dat bestuurders voldoen aan de regelgeving omtrent werktijden en de pauzes nemen die ze nodig hebben.

Welke oplossingen biedt Webfleet voor het monitoren van de veiligheid van wagenparken?

0
Naar content gaan

De monitor­op­los­singen van Webfleet kunnen helpen om de veiligheid van wagenparken te verbeteren. Wagenparken gebruiken onze profes­si­onele naviga­tie­toe­stellen om ervoor te zorgen dat bestuurders op de veiligste wegen rijden. Onze dashboard­camera voor wagenparken is uitgerust met AI-tech­no­logie, die ook afleiding achter het stuur herkent. Onze Vehicle Check-app stroomlijnt dagelijkse voertui­gin­specties voor fleet managers en bestuurders, terwijl risico's die verband houden met banden worden voorkomen met het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van Webfleet.

Welke bedrijven profiteren van de veiligheid van wagenparken?

0
Naar content gaan

Elk bedrijf dat een wagenpark beheert kan profiteren van het beheer van wagen­park­vei­ligheid. Een paar voorbeelden zijn trans­port­be­drijven en logistieke bedrijven, wagenparken die last-mile bezorg­diensten leveren en leveran­ciers van diensten op uurbasis, zoals bouw- en loodgie­ter­be­drijven.

Wat is beheer van wagen­par­kon­derhoud?

0
Naar content gaan

Het beheer van wagen­par­kon­derhoud verwijst naar de planning, organisatie en coördinatie van activi­teiten waarmee voertuigen op de weg kunnen blijven. Wagen­par­kon­derhoud is een belangrijk aspect van de verkeers­vei­ligheid en opera­ti­onele efficiëntie.

Wat houdt wagen­par­kon­derhoud in?

0
Naar content gaan

Wagen­par­kon­derhoud bestaat uit verschil­lende taken die zijn gericht op het garanderen van de beste prestaties, veiligheid en levensduur van een wagenpark. Een fleet manager houdt doorgaans toezicht op deze taken, waaronder regelmatig gepland onderhoud, dagelijkse voertui­gin­specties, admini­stratie en kosten­beheer.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.