Volgsysteem voor aanhangers

Proactieve bewaking en rapportage met Webfleet Trailer

Webfleet Trailer biedt u bruikbare inzichten in de status van uw wagenpark met aanhangers, zodat u het gebruik kunt verbeteren, kosten kunt besparen, de efficiëntie kunt verhogen en de veiligheid kunt vergroten. Webfleet Trailer wordt aangedreven door de duurzame LINK 350 en is verbonden met alle toonaan­ge­vende elektro­nische remsystemen (EBS) voor aanhangers. Met deze tool kunt u nog betere beslis­singen nemen voor uw wagenpark met aanhangers.

Met een volgsysteem voor aanhangers kunt u

De produc­ti­viteit verhogen

Verbetert het gebruik van uw aanhangers en beperkt ritten zonder lading.

De beschik­baarheid verhogen

Verhelp defecten vroegtijdig zodat pech en onder­bre­kingen worden vermeden.

Kosten verlagen

Bespaar op onder­houds­kosten en verleng de gebruiksduur van de aanhanger en de banden.

De veiligheid verhogen

Bewaak de belasting en foutsys­temen van aanhangers, zoals remmen, stabiliteit en banden­spanning.

Het brand­stof­ver­bruik verlagen

Optima­liseer het brand­stof­ver­bruik en beperk uw CO2-uitstoot.

De beveiliging verbeteren

Blijf verbonden met uw aanhangers en lading.

Belang­rijkste functies

Gebruik­s­in­zichten

Bekijk voor al uw aanhangers de lege en geladen status per afgelegde kilometer en het huidige asgewicht, zodat u het gebruik van aanhangers en de facturering kunt optima­li­seren en het optimale aantal aanhangers voor uw wagenpark kunt berekenen.

Gebruik­s­in­zichten voor aanhangers
Locatie­ge­gevens van aanhangers

Tracking en tracing

Controleer ritdetails zoals de duur, afstand, snelheid en stilstand, in realtime of gedurende een gekozen periode. Route­weergave toont waar aanhangers zijn met locatie-up­dates om de twee minuten1.

Proactief onderhoud

Ontvang herin­ne­ringen voor onder­houds­taken die in behandeling zijn. Dankzij meldingen over storingen in het aanhan­ger­systeem kunt u storingen opsporen en verhelpen voordat deze tot grotere reparaties leiden. Bovendien kan uw wagenpark met aanhangers hierdoor langer mee.

Onder­houd­smel­dingen voor aanhangers
Tracking van aanhangers

Koppeling

Bekijk de koppel­status van uw aanhangers en voertuigen met automa­tische koppel­de­tectie. Identi­ficeer snel en eenvoudig welke aanhanger is gekoppeld aan de juiste tractor en wees er zeker van dat uw lading naar de juiste bestemming gaat2.

Veilig­heids­con­trole

Monitor de status van aanhangers door de limieten voor de lading in te stellen in overeen­stemming met het toegestane gewicht van de lading en ontvang alarmen over een te zware lading, kantel­sta­bi­liteit3, abrupt remmen en remmen met antiblok­kering. Bovendien ontvangen aanhangers met TPMS alarmen voor problemen met banden en om de banden op de juiste spanning te houden voor een veiliger wagenpark.

Veiligheid van aanhangers monitoren
Vrachtwagen op de weg

Bevei­li­gings­mel­dingen

Blijf op de hoogte van uw aanhangers en waardevolle goederen en ontvang een melding wanneer een aanhanger een bepaald gebied verlaat of wanneer er beweging wordt gedetec­teerd.

24/7 banden­weergave

Verminder het risico op pech en onder­bre­kingen in uw wagenpark door banden­pro­blemen vroeg te detecteren. Bekijk live en historische gegevens voor alle aanhangers met TPMS. Alarmen waarschuwen voor een afwijkende spanning of temperatuur4.

Banden­weergave voor aanhangers

Duurzaam volgsysteem voor aanhangers

Webfleet Trailer wordt aangedreven door de LINK 350 en is verbonden met alle toonaan­ge­vende elektro­nische remsystemen (EBS) voor aanhangers.

Volledig beschermd

Heeft de hoogste IP69K-bescher­mings­klasse: de hardware is volledig bestand tegen stof en water.

Maximale dekking

Bevat geavan­ceerde connec­ti­viteit met mobiele netwerken.

Altijd verbonden

Blijft werken en de positie van uw aanhangers volgen, zelfs wanneer de batterij niet is opgeladen.

Ingebouwd TPMS

Werkt met een ingebouwde TPMS-ont­vanger voor connec­ti­viteit met banden­sen­soren.

Hoe Webfleet Trailer werkt

GPS tracker voor aanhangers

Hoe Webfleet Trailer werkt

GPS tracker voor aanhangers

De LINK 350 maakt recht­streeks verbinding met het elektro­nische remsysteem van de aanhanger en verzamelt gegevens over de belasting, het remmen en het systeem van de aanhanger.

De gegevens worden vervolgens overge­bracht naar Webfleet, waar fleet managers en bestuurders inzicht krijgen in de bewaking en rapportage van aanhangers.

De LINK 350 stuurt de EBS- en TPMS-ge­gevens van de aanhanger naar het Webfleet-platform.

De gegevens over de banden­spanning en -tempe­ratuur worden verzameld van sensoren die op de band zijn gemonteerd en verzonden naar de ingebouwde TPMS-ont­vanger van de LINK 350. De gegevens worden vervolgens overge­bracht naar het Webfleet-platform.


Alles wat u moet weten over tracking van aanhangers

Wat is tracking van aanhangers?

0
Naar content gaan

Met tracking van aanhangers krijgen wagen­park­be­heerders inzicht in de locatie en status van elke enkele aanhanger in hun wagenpark. Deze informatie helpt wagen­park­be­heerders het optimale aantal aanhangers te berekenen, waardoor onnodige inves­te­ringen worden verminderd. Tracking van aanhangers vereen­voudigt ook het beheer van het gebruik, het onderhoud en de veiligheid van aanhangers.

Wat is een volgsysteem voor aanhangers?

0
Naar content gaan

Een volgsysteem voor aanhangers is in feite een GPS-systeem voor aanhangers. Door deze GPS-sys­temen aan aanhangers te koppelen, weten wagen­park­be­heerders altijd waar hun assets zich bevinden en of ze beschikbaar en rijwaardig zijn. De volgsys­temen voor aanhangers die door Webfleet-klanten worden gebruikt, zijn ontworpen voor de zwaarste weers- en wegom­stan­dig­heden.

Hoe werkt tracking van aanhangers?

0
Naar content gaan

Een volgsysteem voor aanhangers geeft fleet managers volledig zicht op elke aanhanger in hun wagenpark. Het systeem maakt gebruik van GPS-trackers om aanhangers te vinden, of ze nu op de weg zijn of in het bedrijf van een klant staan geparkeerd. Het volgsysteem stuurt ook waarschu­wingen over overbe­lasting en problemen met remmen, waardoor verkeers­on­ge­lukken kunnen worden voorkomen.

Wie kan tracking van aanhangers gebruiken?

0
Naar content gaan

Tracking van aanhangers is ideaal voor wagenparken met vracht­wagens die afhankelijk zijn van aanhangers voor het leveren van goederen. Met functies zoals geauto­ma­ti­seerde koppe­lings­status kunnen wagen­park­be­heerders altijd zien welke aanhangers zijn gekoppeld aan voertuigen. Ritdetails afkomstig van GPS leveren gegevens zoals snelheid en positie, zodat het volgen van aanhangers in realtime kan plaats­vinden.

Waarom is tracking van aanhangers belangrijk?

0
Naar content gaan

Het volgen van aanhangers is belangrijk om een paar redenen. Zo kunnen wagenparken kosten besparen en de produc­ti­viteit verhogen door het onderhoud van aanhangers en banden te optima­li­seren. Als de banden van aanhangers op de juiste spanning worden gehouden, kunnen wagenparken hun brand­stofef­fi­ci­ëntie maxima­li­seren en tegelij­kertijd de CO2-uitstoot minima­li­seren.

Wat zijn de voordelen van tracking van aanhangers?

0
Naar content gaan

Met een volgsysteem voor aanhangers kunnen wagen­park­be­heerders hun assets beter benutten. Hierdoor kunnen ze hun aanhangers productief houden en ritten zonder lading vermijden. Met realtime inzicht in de locatie van aanhangers kan de beveiliging van de lading worden gehandhaafd. Een ander voordeel van tracking van aanhangers is de mogelijkheid om remsystemen en de staat van de banden te monitoren, die beide bijdragen aan de veiligheid van het wagenpark.

Demo aanvragen

Ontdek hoe Webfleet Trailer u kan helpen uw wagenpark met aanhangers beter te benutten.

1 Webfleet Trailer vereist een AST-T-abon­nement en moet worden gebruikt in combinatie met een LINK 350.
2 Het voertuig en de aanhanger moeten zijn uitgerust met een LINK-volg­systeem dat is gekoppeld aan hetzelfde account.
3 Aanhangers moeten zijn uitgerust met een RSS-systeem.
4 TPMS voor aanhangers is een extra te boeken service waarvoor sensoren moeten worden besteld.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.