Kapcsolja magasabb fokozatra a pótkocsik kezelését

Proaktív felügyelet és jelentések a Webfleet Trailerrel

A Webfleet Trailer jól használható infor­má­ciókat nyújt Önnek a pótko­csi­parkja állapotáról, hogy javíthassa a kihasz­nálást, csökkent­hesse a költségeket, illetve fokozza a hatékony­ságot és a biztonságot. A strapabíró LINK 350-nel működő és minden vezető pótkocsis EBS-szol­gál­ta­tóhoz (elekt­ro­nikus fékrendszer) csatlakozó Webfleet Trailer egy olyan eszköz, amely segít Önnek még jobb döntéseket hozni a pótko­csi­park­jával kapcso­latban.

Így segít Önnek a Webfleet Trailer

Fokozza a terme­lé­keny­séget

Javítja a pótkocsi kihasz­nált­ságát, és korlátozza az üresjáratok számát.

Növeli a rendel­ke­zésre állási időt

Hamarabb javíthatja a meghi­bá­so­dá­sokat, és elkerülheti a fennaka­dá­sokat és a lerob­ba­ná­sokat.

Csökkenti a költségeket

Spórolhat a karban­tartási költségeken, növelheti a pótkocsi és az abroncsok élettar­tamát.

Növeli a biztonságot

Felügyelheti a pótkocsi terhelését és a hibaészlelő rendsze­reket, például a fékeket, a stabilitást és az abroncs­nyomást.

Üzemanyag-ha­tékony

Optima­li­zál­hatja az üzemanyag-gaz­da­sá­gos­ságot, és korlá­toz­hatja a CO2-kibo­csátást.

Fokozza a biztonságot

Fenntart­hatja a kapcsolatot a pótko­csi­jaival és a rakomá­nyával.

Fő funkciók

Kihasz­nált­sággal kapcsolatos információk

Minden pótko­csi­parkjára vonatkozóan láthatja az üres vagy berakodott állapotot megtett kilomé­te­renként, valamint a jelenlegi tengely­ter­helést is, így könnyebben optima­li­zál­hatja a pótkocsik kihasz­nált­ságát, a számlázást, illetve kiszá­mol­hatja a pótkocsik optimális számát a járműparkja számára.

trailer tracking utilisation insights
trailer tracking track and trace

Nyomkövetés

Az út részle­teinek, például az időtartam, a távolság, a sebesség és az állásidő valós idejű felügyelete egy kiválasztott időszak alatt. A nyomkö­vetési nézet megmutatja, hol vannak a pótkocsik, és a pozíciók kétper­cenként frissülnek1.

Proaktív karban­tartás

Emlékeztető figyel­mez­te­té­seket kaphat a függőben lévő karban­tartási felada­tokról. Az értesítések jelzik a pótkocsi rendsze­rének meghi­bá­so­dásait, így segítenek észlelni és kiküszö­bölni a hibákat, mielőtt komolyabb javításra lenne szükség, ezáltal a pótko­csi­park­jának élettar­tamát is segítenek meghosszab­bítani.

trailer tracking proactive maintenance
truck on the road

Össze­kap­csolás

Az automatikus össze­kap­cso­lás-ér­zé­ke­léssel megte­kintheti a járművei és pótkocsijai kapcso­lódási állapotát. Egyszerűen és gyorsan azono­sít­hatja, hogy a pótkocsik a megfelelő vontatóval vannak-e össze­kap­csolva, így biztos lehet benne, hogy a rakományok a megfelelő úti cél felé haladnak2.

Biztonság ellenőrzése

Kövesse nyomon pótkocsijai állapotát a teherbírási korlátok konfi­gu­rá­lá­sával, megfelelve a rakomány megengedett tömegének, és kapjon értesítést a borulás elleni stabi­li­tással kapcso­latban3, valamint túlter­heltség, erőteljes fékezési és blokko­lás­gátló fékezési események esetén. Továbbá abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel felszerelt pótkocsik esetén értesí­té­seket kaphat a gumiab­roncs-prob­lé­mákról, ezáltal fenntart­hatja a megfelelő abroncs­nyomást a járműpark nagyobb biztonsága érdekében.

fleet manager trailer tracking safety monitoring
truck on the road 01

Biztonsági értesítések

Tartsa fenn a kapcsolatot pótko­csi­jaival és értékes rakomá­nyaival, és kapjon értesítést mozgás érzéke­lé­sekor, vagy ha egy pótkocsi elhagy egy bizonyos területet.

Folyamatos gumiab­roncs-fel­ügyelet

Csökkentse a meghi­bá­so­dások és az üzletmenet megsza­ka­dá­sának kockázatát a típushibák korai észle­lé­sével. Hozzáférhet az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerrel felszerelt pótkocsik minden valós idejű és korábbi adatához. Figyel­mez­te­tések rendellenes abroncs­nyomás vagy hőmérséklet esetén4.

trailer tracking tyre view

Strapabíró pótko­csi­követő eszköz

A Webfleet Trailer a LINK 350 eszközzel működik, és minden vezető pótkocsis EBS-rend­szerhez csatlakozik.

Teljes védelem

A teljes mértékben porálló és vízálló hardver­elemek legmagasabb, IP69K besorolású védett­sé­gével rendelkezik.

Maximális lefedettség

Kiemelkedő mobil­há­lózati kapcso­lattal rendelkezik.

Mindig kapcsolódva

Akkor is működik és folytatja a nyomkö­vetést, ha nem kap tápellátást újratölthető akkumu­lá­torról.

TPMS-re kész

Beépített TPMS vevővel működik az abroncs­ér­zé­ke­lőhöz való csatla­ko­záshoz.

Így működik a Webfleet Trailer

Így működik a Webfleet Trailer

A LINK 350 közvetlenül a pótkocsi EBS-rend­sze­réhez csatlakozik, és összegyűjti a pótkocsi terhe­lé­sével, a fékrend­szerrel és a pótkocsi rendsze­rével kapcsolatos adatokat.

Az adatok ezt követően átkerülnek a Webfleetbe, ahol a jármű­park­ke­zelők és a jármű­ve­zetők hozzáférnek a pótkocsi felügye­le­téhez és a jelen­té­sekhez szükséges infor­má­ci­ókhoz.

A LINK 350 eszköz továbbítja a pótkocsi EBS- és TPMS-a­datait a Webfleet platformra.

Az abroncs­nyomás és a hőmérséklet adatait a felsze­relhető érzékelők gyűjtik be és küldik tovább a LINK 350 beépített TPMS vevőjére. Az adatok ezután a Webfleet platformra kerülnek át.


Minden, amit tudni szeretne a pótko­csi­kö­ve­tésről

Mi az a pótko­csi­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­kö­vetés segít­sé­gével a jármű­park­ke­zelők infor­má­cióhoz jutnak a jármű­park­jukhoz tartozó összes pótkocsi tartóz­kodási helyéről és állapotáról. Ez segít kiszámítani, hogy mekkora a pótkocsik optimális száma a jármű­parkban, így csökkenti a szükség­telen beruhá­zá­sokat. A pótko­csi­kö­vetés továbbá egyszerűbbé teszi a pótkocsik kihasz­nált­sá­gának kezelését, valamint a karban­tartást és a biztonságos működést.

Mi az a pótko­csi­követő eszköz?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­követő eszköz lényegében GPS-ké­szülék pótkocsik számára. A GPS-ké­szü­lékek pótkocsikra való felsze­relése által a jármű­park­ke­zelők mindig tisztában lehetnek eszközeik tartóz­kodási helyével, elérhe­tő­sé­gével és forga­lom­biz­tos­sá­gával. A pótko­csi­követő eszközök, amelyeket a Webfleet ügyfelei használnak, a legvi­szon­tag­sá­gosabb időjárási és útviszonyok között is megállják a helyüket.

Hogyan működik a pótko­csi­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­követő rendszer által a jármű­parkhoz tartozó összes pótkocsi láthatóvá válik a jármű­park­kezelő számára. A rendszer GPS-nyom­kö­ve­tőkkel határozza meg a pótkocsik helyzetét, legyenek azok akár úton vagy egy ügyfél parko­ló­jában. A pótko­csi­követő rendszer értesítést is küld túlter­heltség és fékprob­lémák esetén, ezzel segítve a közúti balesetek megelőzését.

Ki használ­hatja pótko­csi­kö­vetést?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­kö­vetés ideális teher­gép­ko­csikat tartalmazó járműparkok számára, amelyek áruszál­lítás céljából vesznek igénybe pótkocsikat. Funkciói között megta­lálható az automatikus össze­kap­csolási állapot, amellyel a jármű­park­ke­zelők bármikor megál­la­pít­hatják, hogy mely pótkocsik vannak járműhöz kapcsolva. A GPS-ké­szü­lékből előhívhatók az út részletei, amelyek megmutatják például a sebességet és a jármű helyzetét is, így a pótko­csi­kö­vetés valós időben történhet.

Miért fontos a pótko­csi­kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­kö­vetés több okból is fontos. Többek között lehetővé teszi a járműparkok számára a költségek csökken­tését és a terme­lé­kenység fokozását a pótkocsi- és gumiab­roncs-kar­ban­tartás optima­li­zálása által. A pótko­csi­ab­roncsok megfelelő nyomás­szint­jének bizto­sí­tá­sával a járműparkok maxima­li­zál­hatják az üzemanyag-ha­té­kony­ságot, csökkentve a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást.

Milyen előnyei vannak a pótko­csi­követő rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pótko­csi­követő rendszer által a járműparkok javíthatnak eszközeik kihasz­nált­ságán. Ennek eredmé­nyeként a jármű­park­ke­zelők bizto­sít­hatják a pótkocsik produk­ti­vi­tását, elkerülve az üresjá­ra­tokat. A tartóz­kodási helyről szóló valós idejű adatok által fenntart­hatják a rakomány biztonságát. A pótko­csi­kö­vetés további előnye, hogy lehetővé teszi a fékrendszer és a gumiab­roncsok ellen­őr­zését, amelyek hozzá­já­rulnak a járműpark bizton­sá­gához.

Kérjen bemutatót

Nézze meg, hogyan segíthet Önnek a Webfleet Trailer a pótko­csi­parkja jobb kihasz­ná­lá­sában.

1 A Webfleet Trailer haszná­la­tához AST-T-e­lő­fi­zetés szükséges, és csak LINK 350 eszközzel együtt használható.
2 Ehhez a járművet és a pótkocsit ugyanahhoz a fiókhoz tartozó LINK járműkövető eszközzel kell felszerelni.
3 Ehhez RSS-rend­szerrel felszerelt pótkocsik szükségesek.
4 Az abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszer egy foglalható kiegészítő szolgál­tatás a pótkocsihoz, amelyhez érzékelők rendelése szükséges.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.