PRO Jármű­ve­zetői terminálok

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára – a PRO többfunkciós eszközt úgy tervezték, hogy segítse a jármű­ve­zetők hatékonyabb munka­vég­zését. A rugalmasabb munkaerő pedig elégedett ügyfeleket jelent. A professzi­o­nális használatra tervezett PRO Jármű­ve­zetői terminálok önálló navigációs eszközként használ­hatók, vagy a Webfleet megoldáshoz csatla­koz­tat­hatók a teljes gépjár­mű­követő rendszer biztosítása érdekében.

PRO Jármű­ve­zetői terminálok

Új

Belépő szint

Egy kompakt eszköz járműparkja alapvető igényeihez

PRO i

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 710, LINK 740, LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

Jármű­köz­pontú

A kategória legjobb navigációs és jármű­park­ke­zelési jármű­ve­zetői terminálja

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

PRO M

A robusztus és biztonságos univerzális eszköz járműparkok számára

PRO M

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 245, LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

A kategória legjobbja

A munkaerő és vállalkozás össze­kap­csolása a Google szolgál­ta­tá­saival

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

Fő funkciók

Érkezzen időben és gondtalanul

A PRO Jármű­ve­zetői terminálok élettar­tamra szóló térkép­fris­sí­té­sekkel vannak ellátva, így a mobil munkaerő mindig a legújabb térképeket használ­hatja. Az IQ Routes a leggyorsabb útvonalakat és a legpon­tosabb becsült érkezési időpontokat biztosítja. Emellett a hanguta­sí­tások és a sebes­ségmérő kamerával kapcsolatos figyel­mez­te­tések kevesebb zavaró tényezőt jelentenek, így a jármű­ve­zetők szemmel tarthatják az utat.

pro 5350 7350 front alternative route detail km en
pro navigation and traffic


Bizonyí­tottan a leggyorsabb útvonal*

A TomTom Traffic Index megál­la­pí­totta, hogy a forgalom a teljes vezetési idő 24%-át érinti. Ez azt jelenti, hogy minden járművezető évente átlagosan nyolc napot tölthet a forgalomban, ami elégedetlen ügyfelekhez és csökkent terme­lé­keny­séghez vezethet. A TomTom Traffic segít­sé­gével biztos lehet abban, hogy jármű­ve­zetői a lehető legnagyobb eséllyel időben meg fognak érkezni. Akkor áll rendel­ke­zésre, ha a PRO Jármű­ve­zetői terminál csatlakozik a Webfleet megoldáshoz.

Papírmentes munka­fo­lya­mat-je­len­tések

A PRO Jármű­ve­zetői terminálok naprakész munka­ada­tokat kapnak, amikor a Webfleet megoldáshoz csatla­koznak. Készítsen jelen­té­seket a feladatok állapotáról, kezelje a munka­fo­lya­ma­tokat és még sok mást a képernyő megérin­té­sével. Minden információt automa­ti­kusan jelent a Webfleet. Megkönnyíti a jármű­ve­zetők munkáját, kevesebb a papírmunka, valamint a szolgál­tatás teljes átlát­ha­tó­ságát kínálja az ügyfelek számára.

pro 5350 7350 front order overview en
pro 5350 7350 front messages write en

Maradjon kapcso­latban

A kommu­ni­káció kulcs­fon­tosságú – még akkor is, ha a csapatában mindenki kapcso­latban áll az online rendszerrel. A PRO Jármű­ve­zetői terminálok és a Webfleet támogatják a kétirányú szöveges kommu­ni­kációt. Tehát fontos üzeneteket küldhet és fogadhat egy feladattal kapcso­latban, anélkül, hogy telefonálna vagy zavarná a mobil munkaerőt.

Küldje a leggyorsabb jármű­ve­zetőt

A PRO Jármű­ve­zetői terminálok csatla­koznak a Webfleet megoldáshoz, hogy teljes átlát­ha­tó­ságot nyújtsanak élőben a becsült érkezési időpon­tokról. Így nem egyszerűen a legközelebb lévő jármű­ve­zetőre bízhatja a feladatot, hanem a legjobbra. Válassza ki a leggyor­sabban érkező jármű­ve­zetőt az útidő­előz­mények és az élő forgalmi információk alapján.

pro 5350 7350 front order status en
ttt order overview report

Elemezze a szolgál­tatás telje­sít­ményét

Ha mobil munkaerejét PRO Jármű­ve­zetői terminállal látja el, jelentősen megkönnyíti az életüket, és értékes időt takarít meg a válla­la­tának. Munkaidő, feladatok állapota, magán- vagy üzleti út – mindez jelenthető a Webfleet platformon a PRO megérin­té­sével.

A Webfleet platformon részle­te­sebben elemezheti a telje­sít­ményt, és igazolhatja ügyfeleinek a szolgál­tatás szintjét.

Látja, hogy a jármű­ve­zetők időben érkeznek-e, és elemezheti a szolgál­tatás megbíz­ha­tó­ságát és reakció­kész­ségét.

Emellett felada­tonként betekintést szerezhet a vezetéssel és az ügyfelekkel töltött időbe.

Egyszerű frissítés Wi-Fi-n keresztül

Az egyszerű és gyors frissítés Wi-Fi-n keresztül azt jelenti, hogy biztos lehet abban, hogy csapata a legfrissebb infor­má­ci­ókhoz fér hozzá, amikor éppen úton vannak. A szoftverek és térképek távoli frissítései lehetővé teszik a gyors telepítést a terepen lévő összes eszköz esetében.

pro 5350 7350 front software update en

Hogyan segítik a PRO Jármű­ve­zetői terminálok az Ön vállal­ko­zását?

Idő megta­ka­rítása

Töltsön kevesebb időt az úton és többet az ügyfelekkel

Szolgál­tatás javítása

Kínáljon rugalmasabb szolgál­tatást és megbízható becsült érkezési időpontokat

Terme­lé­ke­nyebb munkavégzés

Végezzen el több feladatot napon, mégpedig kevesebb adminiszt­rá­cióval

Visszahívás kérése

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a PRO jármű­ve­zetői terminálok milyen előnyöket bizto­sít­hatnak jármű­park­jának.

*A Német Űrközpont (DLR) által Berlinben, illetve a Blauw Research által Londonban végzett független teszt­ve­ze­tések alapján, a TomTom Traffic útidőit a legkö­ze­lebbi verseny­tár­sa­kéval összevetve. 2011. december és 2013. augusztus.**A Wi-Fi-fris­sí­tések nem állnak rendel­ke­zésre a PRO 2020 esetében

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.