Elektromos járművek kezelése

Hozza ki a legtöbbet az elektromos járművekből a Webfleet segít­sé­gével

A Webfleet elekt­ro­mos­jár­mű­park-kezelő szoftvere biztosítja az elektromos járművek hatékony kezeléséhez szükséges eszközöket.

A Webfleet segít

Maradjon kapcso­latban elektromos jármű­park­jával, függetlenül attól, hogy parkolnak vagy úton vannak

Felügyelje a teljes jármű­parkját egyetlen nézetben, a belső égésű motorral rendelkező járműveivel együtt

Legyen biztos a lefedhető távolságban, biztosítva, hogy a jármű­ve­zetők elegendő töltéssel rendel­kez­zenek a feladatok telje­sí­té­séhez

Tervezze meg a feladatok kiadását a járművek töltési információi alapján

Ellenőrizze a valós idejű töltési infor­má­ciókat, hogy mindig tudja az elektromos akkumu­lá­torok töltöttségi szintjét

Alkal­maz­kodjon a váratlan helyze­tekhez valós idejű értesí­té­sekkel és a térképen megje­le­nített töltési pontokkal

Az elektromos járművekből álló járműparkok kezelésének fő funkciói

Derítse ki, jó választás-e az elektromos jármű járműparkja bővítéséhez

Gondol­kozott már azon, hogy elektromos járművel bővítse jármű­parkját, de nem tudja, hogy is lásson hozzá? Jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelentésünk értékeli aktuális jármű­parkját, és javaslatot tesz, hogy mely járműveket érdemes lecserélni elektromos modellre.

Derítse ki, jó választás-e az elektromos jármű járműparkja bővítéséhez
charging levels km

Valós idejű akkumu­lá­tor­töl­töttségi szint

Nem kell többé az elektromos és tölthető hibrid járművek távolságai miatt aggódnia, hiszen mindig pontosan tudhatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hátralévő vezetési távolságot.

Pontos töltési adatok

Maradjon kapcso­latban a terepen zajló esemé­nyekkel az elektromos járműpark töltési állapotának és a hátralévő töltési idők teljes látha­tó­sá­gával.

business owner lat 09
EV töltési jelentés

EV töltési jelentés

Az előzmény­je­lentés segít­sé­gével nyomon követheti, mikor és mennyi ideig voltak töltőre csatla­koz­tatva elektromos járművei. Így betekintést nyerhet abba, miért vannak elektromos járművei az aktuális töltöttségi szintjükön.

Optima­li­zálja a munkaerő tervezését

Tervezze meg a feladatokat a Webfleet térképén közvetlenül feltün­tetett töltő­ál­lo­má­sokkal, miközben biztosítja, hogy a kiküldött járművek akkumu­látora elegendő töltött­séggel rendelkezik a feladatok telje­sí­té­séhez.

battery level charging stations
pro8735 ev charging points

Találja meg a legkö­ze­lebbi töltési pontokat

A jármű­ve­zetők nyugodtan támasz­kod­hatnak a TomTom elektromos járművekre vonatkozó térkép­le­fe­dett­ségére a PRO Jármű­ve­zetői termi­nál­jukon, a térképeken Európa, Amerika, a Közel-Kelet és Ázsia több mint 50 országának töltési pontjaival.

Az értesí­té­sekkel mindig naprakész lehet

Valós időben kap értesí­té­seket, ha az úton lévő jármű akkumu­látora eléri a kritikus szintet, és fel kell tölteni.

low battery
fleet view km

Egyszerű jármű­park­ke­zelés

Webfleet megoldásunk lehetővé teszi a belső égésű, a hibrid és az elektromos járműpark megte­kin­tését, felügye­letét és kezelését ugyanazon a platformon, miközben szükség esetén támogatást nyújt a jármű­ve­ze­tőknek. A Webfleet a harmadik féltől származó alkal­ma­zások széles körével is integ­rálható, hogy Ön kiala­kít­hassa jármű­park­jához az ideális megoldást.

Felügyelje elektromos járműveit bárhonnan

Bárhonnan kezelheti teljes jármű­parkját a Webfleet mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével. Az információk többsége egyetlen érintéssel elérhető, és a parancsok ugyanazzal az intuitív koppintó vagy húzó művelettel hajthatók végre, amelyet más mobil­al­kal­ma­zá­sokhoz használ.

mobile details map

Minden, amit tudni szeretne az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezeléséről

Mit jelent az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése?

0

Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése alatt az elektromos járművekből álló járműpark hatékony, biztonságos és produktív üzemel­te­té­sének folyamatát értjük. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park hatékony üzemel­te­té­séhez elenged­he­tetlen az intelligens tervezés – a feladatokat a járművek töltött­sé­gének megfelelően célszerű elosztani.

Mik az elekt­ro­mos­jár­mű-park fő előnyei?

0

Az elekt­ro­mos­jár­mű-park egyik fő előnye az üzemanyagon és a karban­tartási költségeken elérhető megta­ka­rítás. Az elektromos járművek nem használnak üzemanyagot, ami egyúttal azzal is jár, hogy szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tásuk sincs.elekÍgy a következő előnyük az, hogy haszná­la­tukkal bizonyít­hatja szerve­ze­tének elköte­le­zett­ségét a környezeti felelős­ség­vál­lalás iránt. Ezenfelül lehetőséget nyújthat a karban­tartási költségek csökken­tésére is, mivel az elektromos járművekben kevesebb alkatrész található.

Miben különbözik az elektromos járművekből és a benzinüzemű járművekből álló járműpark kezelése?

0

A fő különbség az elekt­ro­mos­jár­mű-park és egy olyan járműpark kezelése között, amely benzint fogyaszt, a járművek energia­el­lá­tá­sában rejlik. Belső égésű motorok esetében a járműveket a benzin­ku­takon lehet megtankolni. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése viszont a hatótávok és az újratöl­tések figye­lem­be­vé­te­lével végre­hajtott feladat­ter­vezést igényel.

Hogyan működik az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése?

0

Ebben fontos szerepet tölt be a jármű­park­kezelő technológia. Olyan rendszerre van szükség, amelyben figyelemmel követheti az elektromos járművek helyzetét és töltött­ségét, mivel ezek az adatok elenged­he­tet­lenül szükségesek az útvonal­ter­ve­zéshez és a feladatok sikeres telje­sí­té­séhez. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelését biztosító szoftver az akkumulátor töltöttségi szintjére vonatkozó értesí­té­sekkel még nagyobb ellenőrzést biztosít. Elkép­zel­he­tőnek tartja, hogy áttér az elektromos autókra? Használja az ingyenes Jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelen­té­sünket, és készítsen elemzést arról, hogy mennyit takaríthat meg az üzemanyagon és a szén-di­o­xid-ki­bo­csá­táson az elektromos megoldásra való átállással.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, milyen előnyökkel jár a Webfleet az elektromos járművek esetében.