Elektromos járművek jármű­park­ke­zelése

Hol tart járművei villa­mo­sí­tá­sában? A Webfleet segítségére minden lépésnél számíthat.

Még egy kisebb méretű járműpark elekt­ro­mo­sítása is nagy feladat. Hol tart a folyamatban? Segítünk az átállás megter­ve­zé­sében, az elektromos járművek hozzá­adá­sában jármű­park­jához, majd a megfelelő döntések megho­za­ta­lában a befek­te­tés­meg­té­rülés maxima­li­zálása érdekében.

A Webfleet segít

Tudja meg, melyik járműveket érdemes lecserélni

Válassza ki, hogy a futás­tel­je­sítmény, a hatékonyság és a teljes üzemel­tetési költség alapján mely járműveket lenne a leginkább érdemes elekt­ro­mosra cserélni

Minden egy helyen

Felügyelje és kezelje belső égésű és elektromos jármű­parkját egy egységes és kényelmes vezér­lő­pulton keresztül

Azonnal elérhető információk

Egyetlen kattin­tással megsze­rezheti többek között a megtehető távolságra, az energia­fo­gyasz­tásra és a töltöttségi állapotra vonatkozó infor­má­ciókat

Ismerje meg a jármű­ve­ze­tőkkel kapcsolatos tényezőket

Szerezzen mérhető adatokat a vezetési stílusról és az egyéb olyan tényezőkről, amelyek hatással vannak a járműpark költségeire és gazda­sá­gos­ságára

Alakítson ki hatékonyabb töltési stratégiát

Csökkentse a költségeket, növelje a produk­ti­vitást és maxima­li­zálja befek­te­tései megté­rü­lését a töltések optima­li­zá­lá­sával

Szakértői tanácsadás az Ön jármű­park­jához igazítva

EV-szak­ér­tőink segítenek az elektromos jármű­park­jához leginkább megfelelő megoldások megva­ló­sí­tá­sában

Kulcs­fon­tosságú funkciók a jármű­park­jukhoz elektromos járműveket hozzáadni kívánó ügyfelek számára

Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete

Felügyelje valós időben az üzemanyag-fel­hasz­nálást és a kibocsátás mértékét az üzemanyag-ha­té­konysági vezér­lő­pulton keresztül, majd az elemzéseket felhasz­nálva válassza ki, hogy melyek a legal­kal­masabb területek a járműparkja karbon­sem­le­ge­sí­té­sének elkez­dé­séhez. Akár személy­gép­ko­csikból, könnyű haszon­gép­jár­mű­vekből vagy bármi másból áll a járműparkja, a LINK fedélzeti eszközök segít­sé­gével mindent hozzá­kap­csolhat a Webfleet termékhez, így könnyen elérheti az adatait.

Az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás felügyelete
fleet electrification planning report

Kérjen jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelentést most

Nem biztos benne, hogy miként érdemes elkezdeni a belső égésű járművek lecse­ré­lését tiszta és hatékony elektromos járművekre? Készítünk Önnek egy jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelentést, amelyben kiérté­keljük a jelenlegi jármű­parkját, és javas­la­tokat teszünk arra vonatkozóan, hogy mely járműveket lenne a legjö­ve­del­mezőbb lecserélni.

Ugrás a tartalomhoz

Mi ez?

A jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelentés segít­sé­gével megál­la­pít­hatja, hogy járműparkja mely járműveit cserélheti le elektromos modellre az átlagos napi futás és egyéb telematikai adatok alapján.

Hogyan működik?

A jelentés alaposan elemzi a járműparkja futás­tel­je­sít­ményét, és össze­ha­son­lítja a vállal­ko­zá­sában várható maximális napi távolsággal. Ha egy jármű jelenleg bizton­sá­gosan közlekedik ezen a távolságon belül, akkor azt javasoljuk, hogy cserélje le elektromos járműre. Segíthet a döntés­ho­za­talban, ha olyan további infor­má­ciókat is megad, mint például az úttípus és az állásidő.

Előnyök

Ha elektromos járműveket szeretne hozzáadni jármű­park­jához, és szeretné megha­tá­rozni üzleti szempontjait, a jelentés segítséget nyújt a követ­ke­zőkben:

  • Könnyen áttekintheti, hogy mely járműveket érdemes lecserélni elekt­ro­mosra.
  • Kiszá­mít­hatja az üzemanyag­költ­ségek terén várható megta­ka­rítást.
  • Kiszá­mít­hatja a CO2-kibocsátás terén várható csökkenést.

Webfleet EV-átállási eszköz

Nyerjen egérutat az elekt­ro­mo­sí­tásban a Webfleet EV-átállási eszközével! Számítsa ki járműparkja teljes üzemel­tetési költségét (TCO), és fedezze fel, hogyan csökkentheti üzemanyag- és CO2-kibo­csá­tását. Határozza meg, mely járműveket váltja le elekt­ro­mosra, és döntsön a töltőpontok ideális számáról és típusáról, valamint azok telepítési helyéről. Töltőket szeretne beszerezni vagy telepíteni? Kérjen árajánlatot EV-part­ne­re­inktől!

fleet manager ev 01
business owner cau 12

Forduljon EV-szak­ér­tő­inkhez

Szakértőink örömmel a rendel­ke­zésére állnak, akár arról szeretne többet megtudni, hogy mennyi a jelenlegi járműparkja teljes üzemel­tetési költsége, össze­ha­son­lítaná egy EV- vagy hibrid járműpark előnyeit és hátrányait, vagy tudni szeretné, pontosan hol érdemes elkezdeni az átállást.

Kulcs­fon­tosságú funkciók a jármű­park­jukban elektromos járművekkel is rendelkező ügyfelek számára

Kezelje összes járművét egy felületen

Többféle típusú jármű van a jármű­park­jában? Semmi gond! A Webfleet segít­sé­gével ugyanazon a vezér­lő­pulton felügyelheti elektromos, hibrid és belső égésű járműveit, és hasznos össze­ha­son­lí­tá­sokat tekinthet meg róluk.

wf manage vehicles
charging levels km

Valós idejű akkumu­lá­tor­töl­töttségi szint

Nem kell aggódnia, hogy lemerül a jármű. A Webfleet követi az összes elektromos és plug-in hibrid jármű akkumu­lá­tor­töl­töttségi szintjét és a megtehető távolságot, és meg is jeleníti ezeket az adatokat.

Energia­fo­gyasztás megje­le­nítése a térképen

Nézze át részletesen az egyes utak adatait és tekintse meg az utazás bizonyos részeinek tényleges és várható energia­fo­gyasz­tását, amely az egyér­tel­műség kedvéért színkó­dokkal van jelölve. Ennek segít­sé­gével kiszűrheti azokat a területeket, amelyek különös figyelmet, és a legjobb jármű­ve­zetők hatékony­ságát követelik meg.

visualise energy consumption
dasboard

Javíthatja a vezetési stílust

Az OptiDrive 360 az iparág egyik legjobb eszköze a jármű­ve­zetők folyamatos fejlő­dé­sének előse­gí­tésére. Az elektromos járművek esetében segíthet a jármű­ve­zetői képzésében, hogy növelhessék az elektromos jármű telje­sít­ményét.

Az OptiDrive 360 segít­sé­gével nyomon követheti, hogy a jármű­ve­zetők állandó sebességet tartanak-e. Ezzel optima­li­zálható az energia­fo­gyasztás és a szabadon futás, hozzá­já­rulva a regeneratív fékezéshez.

Az OptiDrive 360 segít a jármű­ve­zetők össze­ha­son­lí­tá­sában, értéke­lé­sében és képzésében is.

A munka­erő-ter­vezés optima­li­zálása

A Webfleet jól láthatóan megjeleníti a töltő­ál­lo­má­sokat a térképen, így minden eddiginél egysze­rűbben meggyő­ződhet róla, hogy a haszná­latban lévő elektromos járművek elegendő töltött­séggel rendel­keznek az oda- és visszaút megté­te­léhez.

optimise your workforce planning
Ugrás a tartalomhoz

Találja meg a legkö­ze­lebbi EV-töltési pontokat

Mind a PRO jármű­ve­zetői terminálok, mind pedig a TomTom GO Fleet több mint félmillió potenciális töltési pontot jelenítenek meg Európa, Ázsia, a Közel-Kelet és Amerika több mint 50 országában.

pro m ev points on the map
ev charging stations availability

Töltési pontok rendel­ke­zésre állása

Tekintse meg valós időben, hogy hány hely és csatlakozó áll rendel­ke­zésre az adott töltési pontokon, így minimálisra csökkentheti a töltésre való várakozás idejét.

Pontos EV-töltési adatok

Kövesse nyomon bármikor a járműparkja összes elektromos járművének töltési állapotát és a hátralevő töltési idejét bármilyen inter­net­csat­la­ko­zásra alkalmas eszközről.

charging stats
low battery

Az értesí­té­sekkel mindig naprakész lehet

Azonnal tudomást szerezhet róla, ha valamelyik járművének töltöttségi szintje kritikusan alacsonyra csökken az út során.

Megtehető távolság

Tekintse meg az egyes elektromos járműveivel megtehető távolságot, és módosítson útitervein menet közben anélkül, hogy fennállna a lemerülés veszélye.

wf remaining driving distance
wf ec report

Jelentések

Az elektromos járművekkel kapcsolatos rutin optima­li­zálása érdekében a Webfleet különböző jelen­té­seket hoz létre, amelyek betekintést nyújtanak a töltési és az energia­fel­hasz­nálási adatokba.

A jelentések segítenek értelmezni és optima­li­zálni a töltési rutint, hogy a legtöbbet hozhassa ki járművéből.

EV Services Platform

EV-szol­gál­ta­tások széles skálájához férhet hozzá, amelyet partner­há­ló­zatunk tesz elérhetővé. A keres­ke­delmi jármű­par­kokhoz tervezett EV Services Platform leegy­sze­rűsíti az elekt­ro­mo­sítási folyamatot, a hatékonyabb működéstől a meglévő elektromos járművek optima­li­zá­lásáig. Egysze­rű­sítse elektromos járműparkja irányítását a megol­dás­szol­gál­tatók közötti zökke­nő­mentes adatmeg­osz­tással.

fleet manager 06

Mit gondolnak EV-ügy­fe­leink?

Ugrás a tartalomhoz
Az EV-k közzétett hatótá­volsága valós körülmények között a terhelés, a hőmérséklet, a talaj és a vezetési stílus miatt kevesebb lehet. A Webfleet jelen­tés­ké­szítő funkci­ó­jával naprakész és valós futás­tel­je­sít­mény-a­da­tokat szolgál­tatunk a belső égésű motoros és az elektromos járművekre vonatkozóan, és olyan egyéb krité­ri­u­mokat is számba veszünk, mint az út típusa és az állásidő. Rálátásunk nyílik a járművek valódi elektromos poten­ci­áljára, üzemel­tetési költségére és kibocsá­tás­csök­kentési lehető­sé­geire.
Owain Pearce, Oxford Direct Services
Ugrás a tartalomhoz
A Webfleet telematikai adatokat használ fel többek között az átlagos/leghosszabb napi útra és a jármű tartóz­kodási idejére vonatkozó adatok megis­me­ré­séhez. Ezek a tényezők kulcs­fon­tos­ságúak a felhasz­nálási célnak leginkább megfelelő elektromos járművek kiválasz­tá­sában, és segítenek a jármű­parkhoz tartozó töltők telje­sít­mé­nyének és számának megha­tá­ro­zá­sában is.
OVO energy

betöltése

EV-díjak


Minden, amit tudni szeretne az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezeléséről

Mit jelent az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése alatt az elektromos járművekből álló járműpark hatékony, biztonságos és produktív üzemel­te­té­sének folyamatát értjük. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park hatékony üzemel­te­té­séhez elenged­he­tetlen az intelligens tervezés – a feladatokat a járművek töltött­sé­gének megfelelően célszerű elosztani.

Mik az elekt­ro­mos­jár­mű-park fő előnyei?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az elekt­ro­mos­jár­mű-park egyik fő előnye az üzemanyagon és a karban­tartási költségeken elérhető megta­ka­rítás. Az elektromos járművek nem használnak üzemanyagot, ami egyúttal azzal is jár, hogy szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tásuk sincs.elekÍgy a következő előnyük az, hogy haszná­la­tukkal bizonyít­hatja szerve­ze­tének elköte­le­zett­ségét a környezeti felelős­ség­vál­lalás iránt. Ezenfelül lehetőséget nyújthat a karban­tartási költségek csökken­tésére is, mivel az elektromos járművekben kevesebb alkatrész található.

Miben különbözik az elektromos járművekből és a benzinüzemű járművekből álló járműpark kezelése?

0
Ugrás a tartalomhoz

A fő különbség az elekt­ro­mos­jár­mű-park és egy olyan járműpark kezelése között, amely benzint fogyaszt, a járművek energia­el­lá­tá­sában rejlik. Belső égésű motorok esetében a járműveket a benzin­ku­takon lehet megtankolni. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése viszont a hatótávok és az újratöl­tések figye­lem­be­vé­te­lével végre­hajtott feladat­ter­vezést igényel.

Hogyan működik az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ebben fontos szerepet tölt be a jármű­park­kezelő technológia. Olyan rendszerre van szükség, amelyben figyelemmel követheti az elektromos járművek helyzetét és töltött­ségét, mivel ezek az adatok elenged­he­tet­lenül szükségesek az útvonal­ter­ve­zéshez és a feladatok sikeres telje­sí­té­séhez. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelését biztosító szoftver az akkumulátor töltöttségi szintjére vonatkozó értesí­té­sekkel még nagyobb ellenőrzést biztosít. Elkép­zel­he­tőnek tartja, hogy áttér az elektromos autókra? Használja az ingyenes Jármű­park-elekt­ro­mo­sítási jelen­té­sünket, és készítsen elemzést arról, hogy mennyit takaríthat meg az üzemanyagon és a szén-di­o­xid-ki­bo­csá­táson az elektromos megoldásra való átállással.


Foglaljon időpontot egy telefon­be­szél­ge­tésre egy EV-szak­ér­tővel

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.