A Webfleet munka­fo­lya­mat-ke­zelési rendszere

Segítség a munka­fo­lyamat kezelésében, az ügyfél­szol­gálat javításában és a több munka elvég­zé­sében

A Webfleet munka­fo­lya­mat-ke­zelési rendszere

Segítség a munka­fo­lyamat kezelésében, az ügyfél­szol­gálat javításában és a több munka elvég­zé­sében

Csatla­koz­tassa Webfleet megol­dá­sunkat egy PRO jármű­ve­zetői terminálhoz, hogy hozzá­fér­hessen minden értékes infor­má­cióhoz a megren­de­lé­seivel és a jármű­ve­ze­tőivel kapcso­latban. Szállí­tás­irá­nyítási rendszerünk támogatja a folyamatos kommu­ni­kációt a munka­tár­saival a terepen, és segít a munka­fo­lya­mat-ke­zelés egysze­rű­sí­té­sében. Mik az eredmények? Elége­dettebb ügyfelek és több elvégzett munka.


Fedezze fel a munka­fo­lya­mat-kezelő megol­dá­sa­inkat

Professzi­o­nális navigáció

Professzi­o­nális navigáció

Közlekedjen a leggyorsabb utakon, és végezzen el több feladatot a kategória legjobb navigá­ci­ó­jával, valamint valós idejű forgalmi infor­má­ci­ókkal.

Dinamikus feladat­ki­osztás

Webfleet – Dinamikus feladat­ki­osztás
Dinamikus feladat­ki­osztás

Fokozza a produk­ti­vitást, és fejlessze az ügyfél­szol­gá­latot a hatékony ütemezéssel és a megbízások követésével

Ütemezett karban­tartás

Ütemezett karban­tartás

Legyen naprakész a járműparkja karban­tartási felada­taival a fejlett jármű­di­ag­nosztika segít­sé­gével, hogy növelhesse a biztonságot és csökkent­hesse a költségeket


Eszközök és alkal­ma­zások a munka­fo­lya­mat-ke­ze­léshez

Jármű­ve­zetői terminálok

Professzi­o­nális Jármű­ve­zetői terminálok
Jármű­ve­zetői terminálok

Optima­li­zálja a járműparkja navigációs, kommu­ni­kációs és jelen­tés­ké­szítő eszközeit

Üzemel­te­tés-kezelő alkalmazás

Üzemel­te­tés-kezelő alkalmazás

Tartsa fenn a kapcsolatot járműveivel, jármű­ve­ze­tőivel és eszközeivel, még akkor is, ha menet közben dolgozik

Munka­fo­lya­mat-kezelő alkalmazás

Munka­fo­lya­mat-kezelő alkalmazás

Digita­li­zálja a jármű­ve­zetők munka­fo­lya­matát, és növelje a hatékony­sá­gukat egyetlen mobil­al­kal­ma­zással

Jármű­el­lenőrző alkalmazás

Jármű­el­lenőrző alkalmazás

Tegye könnyebbé jármű­ve­zetői számára a napi jármű­el­len­őr­zé­seket

Futás­tel­je­sít­mény-követő alkalmazás

untranslated
Futás­tel­je­sít­mény-követő alkalmazás

Csökkente a manuális jelen­tés­ké­szítés miatti időpa­zarlást digitális futás­tel­je­sít­mény-nap­lóval és útrög­zí­téssel

A munka­fo­lya­mat-kezelő szoftver a követ­ke­zőkben segíti:

Optima­li­zálja a rende­lés­ke­zelési munka­fo­lya­matot, és teljesítsen további megren­de­lé­seket

Növelje jármű­ve­zetői és ügyfelei elége­dett­ségét

Biztosítson kiváló becsült érkezési időpontokat* az ügyfelek számára

Legyen rugalmas a tervezés során, hogy alkal­maz­kod­hasson a váratlan helyze­tekhez

Csökkentse az adminiszt­rációs feladatokra fordított időt

Integráljon más üzleti alkal­ma­zá­sokat, hogy ideális munka­fo­lya­mat-kezelő rendszert biztosítson munka­fo­lya­ma­tához

A munka­fo­lya­mat-ke­zelés fő funkciói

Dinamikus rende­lés­ki­osztás és -kezelés

A Webfleet az intelligens ütemezés és kiosztás révén elősegíti a legal­kal­masabb jármű­ve­zetők megta­lá­lását az egyes felada­tokhoz a díjnyertes TomTom Traffic, a megren­delési állapot és a jármű­ál­lapot segít­sé­gével.

A rende­lés­op­ti­ma­li­zálás funkció** egyetlen kattin­tással optima­li­zálja a látogatások sorrendjét azzal a céllal, hogy csökkentse a kilomé­ter­költ­séget és az úton töltött időt. Mindez segít jobban tervezni, több megren­delést teljesíteni és javítani a helyszíni szolgál­ta­tá­sokat.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Zökke­nő­mentes kommu­ni­káció

Egysze­rű­sítse a megrendelés munka­fo­lya­matát és takarítson meg időt azzal, hogy feladatokat és megren­delési utasí­tá­sokat küld az irodájából közvetlenül a járművezető PRO Jármű­ve­zetői termi­náljára. A terminál felolvassa az üzenetet, hogy elkerülje a járművezető figyelmének elterelését.

Folya­ma­tosan kapcso­latban marad a munka­tár­saival a terepen, valamint rendsze­resen értesítést kap a megrendelés állapotáról és a becsült érkezési időpon­tokról, így dinamikusan reagálhat a váratlan eseményekre.

Kiváló becsült érkezési időpontok

A Webfleet lehetővé teszi, hogy pontosabb becsült érkezési időpontokat biztosítson ügyfeleinek a TomTom díjnyertes forgalmi információi alapján.

A professzi­o­nális navigáció az élő forgalmi adatok és a fejlett algorit­musok bonyolult hálózatának segít­sé­gével támogatja a jármű­ve­ze­tőket a forgalom elkerü­lé­sében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel érnek időben a feladathoz.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automa­tizált munka­fo­lya­mat-ke­zelési folyamatok és jelentések

A figye­lem­el­terelő, időigényes manuális feladatok megszün­te­té­sével a Webfleet hatékonyabb és időha­té­ko­nyabb működést támogat a munka­fo­lya­mat-ke­zelés automa­ti­zá­lá­sával. A valós idejű kilomé­ter-szám­lá­lóval és munka­idő-nyil­ván­tar­tással ellátott vezetési napló automa­tizált, amely pontosabb jelen­té­seket támogat és csökkenti az adminiszt­ratív terheket.

Eközben feladatokra bontott betekintést kap az ügyfelekkel eltöltött pontos idő és az automa­tizált számlák segít­sé­gével – ez felgyor­sít­hatja a számlázást és csökkenti a viták valószí­nű­ségét.

Minden, ami a költségek ellen­őr­zé­séhez szükséges

A Webfleet számos olyan funkcióval rendelkezik, amely segít csökkenteni a jármű teljes üzemel­tetési költségét, a jármű-in­teg­rá­cióból származó értékes adatok felhasz­ná­lá­sával.

A rendszeres karban­tartási ütemezéssel kapcsolatos figyel­mez­te­tések mellett automa­ti­kusan értesítést kap, ha a jármű hibás működés jeleit mutatja. Így azelőtt megter­vezheti a karban­tartást, hogy egy költséges meghi­bá­sodás bekövet­kezne. Ellen­őrizheti az üzemanyag-fo­gyasztást a rendellenes használat azonosítása érdekében, vagy azono­sít­hatja azokat a területeket, ahol a vezetési stílus javítható a biztosítási díjak csökkentése érdekében.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Vezetési stílus, vissza­jelzés és elemzés

A vezetési stílusok OptiD­ri­ve-pont­számmal ellátott elemzései révén a Webfleet biztosítja azokat az infor­má­ciókat, amelyekre szüksége van a járművezető telje­sít­mé­nyének optima­li­zá­lá­sához a terepen.

Az aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zések és tanácsok olyan módon jelennek meg a PRO Jármű­ve­zetői terminálon, hogy ne zavarják a jármű­ve­ze­tőket. Ez elősegíti a jármű­ve­zetők megbíz­ha­tó­ságát és biztonságát az utakon, miközben fenntartják a vállalkozás jó hírnevét.

További információk az OptiD­ri­ve-ról⁠

Üzleti folyamatok egy pillantás alatt

A Webfleet folya­ma­tosan biztosít adatokat az üzleti folyamatok javításához.

A helyszínen eltöltött időről, a megrendelés állapotáról, az út adatairól, a munkaidőről és a járművezető telje­sít­mé­nyéről kapott pontos információk segít­sé­gével – a számos egyéb tényezővel és számmal együtt – egyér­telműen meg tudja ítélni, hogy munka­vég­zé­sének mely területei igényelnek fejlesztést.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Testre­szabás és integráció

Könnyedén integrálhat más üzleti alkal­ma­zá­sokat a Webfleet megoldásba az Ön számára tökéletes megoldás létrehozása érdekében. Például szink­ro­ni­zálhat a CRM-mel és a számlázási rendsze­rekkel, hogy teljesebb képet kapjon az alapvető adatokról és csökkenteni tudja az adminiszt­rációs munkát.

A TomTom PRO 8275 Jármű­ve­zetői terminált használva további módosí­tá­sokkal igazíthatja még inkább igényeihez a munka­fo­lya­mat-ke­zelést. Ez az eszköz olyan tevékeny­sé­geket kezel, mint a jármű­el­len­őr­zések és a szállítási adatok rögzítése vonal­kód-le­ol­va­sással és digitális aláírással, harmadik féltől származó alkal­ma­zá­sokkal kombinálva. Az összes adatot ezt követően egy rendszerben tárolja.

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A Webfleet mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

Funkciók:

  • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
  • Kétirányú kommu­ni­káció
  • Útvonal­ke­zelés
  • Osszon ki új megren­de­lé­seket és feladatokat
  • Értesítések és riasztások
További információ a Webfleet mobil­al­kal­ma­zásról⁠
mobile apps
wfs workflow management

untranslated

wfs workflow management

untranslated

Töltse le az ingyenes útmutatót

Bundle megoldások munka­fo­lya­mat-me­nedzs­menthez

Nem biztos benne, melyik munka­fo­lya­mat-me­nedzsment felelne meg az Ön igényeinek? A Webfleet egy TELJES KÖRŰ bundle megoldást kínál, amellyel egyetlen csomagban minden előnyt megkap a hatékonyság és produk­ti­vitás terén, amelyre szüksége van. Akár a jármű­ve­zetői kommu­ni­kációt, akár a teljes körű munka­fo­lya­mat-me­nedzs­mentet szeretné optima­li­zálni, nekünk mindenre van megoldásunk. Egy egyszeri beszerelés minimálisra csökkenti a járművek állásidejét, így gyorsabban térülhet meg a befektetése.

 

 

*Becsült érkezési időpont (ETA)**A rende­lés­op­ti­ma­li­zálás funkcióhoz további funkcióra való előfi­ze­tésre van szükség.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.