Hantering av arbets­flödet

Hantera arbets­flödet, förbättra kundser­vicen och få fler jobb avklarade

Hantering av arbets­flödet

Hantera arbets­flödet, förbättra kundser­vicen och få fler jobb avklarade

Anslut vår molnba­serade Webfleet-lösning till en PRO Driver Terminal och få all värdefull information du behöver om dina ordrar och förare. Det här systemet ger smidig kommu­ni­kation med ditt team ute på vägarna och effek­ti­vi­serar arbets­flödet. Resultatet? Nöjdare kunder och fler jobb avklarade.


Upptäck våra lösningar för arbets­flö­des­han­tering

Profes­sionell navigering

Profes­sionell navigering

Använd de snabbaste rutterna och få mer arbete utfört med navigering och trafikupp­da­te­ringar i realtid som är bäst i klassen

Order­dis­tri­bu­ering och -optimering

Order­dis­tri­bu­ering och -optimering

Öka produk­ti­vi­teten och förbättra kundnöjd­heten med effektiv order­pla­nering och spårning.

Planerat underhåll

Planerat underhåll

Ha koll på vagnparkens under­hållsåt­gärder med avancerad fordons­di­a­gnostik som hjälper dig att höja säkerheten och sänka kostnaderna


Verktyg och appar för arbets­flö­des­han­tering

Driver terminals

Profes­sio­nella förar­ter­mi­naler
Driver terminals

Optimera din vagnpark med verktyg för navigering, kommu­ni­kation och rappor­tering

Drift­han­te­ringsapp

Drift­han­te­ringsapp

Håll dig uppkopplad till fordon, förare och tillgångar även när du är på språng

App för arbets­flö­des­han­tering

App för arbets­flö­des­han­tering

Digita­lisera arbets­flödet och förbättra effek­ti­vi­teten med en mobilapp för förarna

App för fordonsin­spektion

App för fordonsin­spektion

Förenkla förarnas dagliga inspek­tioner

App för spårning av körsträcka

untranslated
App för spårning av körsträcka

Minska tidskrä­vande manuell rappor­tering tack vare en digital körjournal för körsträcka och resere­gi­strering

Hantering av arbets­flödet hjälper dig att

slutföra fler ordrar

hålla både förare och kunder nöjda

ge kunderna klass­le­dande beräknade ankomst­tider (ETA)*

vara flexibel i planeringen så att du kan anpassa dig till det oväntade

minska administ­ra­tions­tiden

integrera med andra företags­program så att du får det perfekta systemet för arbets­flödet.

Viktiga funktioner för hantering av arbets­flödet

Dynamisk order­dis­tri­bu­ering och hantering

Med Webfleet identi­fierar du den lämpligaste föraren för varje jobb med smart schemaläggning och utskick med prisbelönta TomTom Traffic, orderstatus och fordons­status.

Funktionen** Orderop­ti­mering optimerar din sekvens av besök med ett klick, i syfte att minska körsträckan och tiden som tillbringas på vägarna. Det här gör att du kan planera bättre, få fler ordrar avklarade och förbättra servicen på plats.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Smidig kommu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad.

Du håller kontakten med ditt team ute på fältet, får regelbundna uppda­te­ringar om orderstatus och beräknade ankomst­tider, så att du kan reagera dynamiskt på oförutsedda händelser.

Klass­le­dande beräknade ankomst­tider

Med Webfleet kan du ge noggrannare beräknade ankomst­tider till kunderna baserat på TomToms prisbelönta trafikinfo.

Profes­sionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika trafik. Det gör det troligare att de kommer fram till jobbet i tid.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automa­ti­serade processer och rapporter

Genom att befria dig från distra­he­rande och tidskrä­vande manuella uppgifter bidrar Webfleet till bättre effek­ti­vitet och tidsut­nytt­jande i verksam­heten. Logbook med automa­ti­serad vägmätning och arbets­tids­re­gi­strering i realtid ger noggrannare rappor­tering och minskar den administ­rativa bördan.

Under tiden får du insikter per jobb med den tid som faktiskt läggs på kunderna, och automatiska fakturor som gör att faktu­re­ringen kan gå fortare och tvister blir mindre troliga.

Allt du behöver för att styra kostnaderna

Webfleet levereras med en mängd funktioner för att minska den totala ägande­kost­naden för ditt fordon med hjälp av riklig information från fordonsin­te­grering.

Förutom att få regelbundna påminnelser om under­hålls­scheman får du automatiskt en avisering när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bräns­le­för­bruk­ningen för att identifiera onormal användning eller identifiera områden där körstilen kan förbättras för att sänka försäk­rings­pre­mierna.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Återkoppling och analys av körstil

Genom att Webfleet erbjuder analys av körstil med OptiDri­ve-poäng får du den information du behöver för att optimera förarens prestation ute på vägarna.

Active Driver Feedback och förslag visas på PRO Driver Terminal på ett sätt som inte stör förarna. Det hjälper dem att köra säkert och pålitligt på vägarna och upprätt­hålla ditt företags goda rykte.

Läs mer om OptiDrive⁠

Verksam­heten med ett ögonkast

Webfleet tillhan­da­håller konti­nu­erligt information så att du kan förbättra dina affärs­pro­cesser.

Med exakt information om tid tillbringad på plats, orderstatus, resein­for­mation, arbetstider och förar­pre­sta­tioner, bland många andra fakta och siffror, kan du tydligt bedöma vilka områden i din verksamhet som behöver utvecklas.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Anpassa och integrera

Du kan lätt integrera andra företags­program med Webfleet för att få precis den lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med CRM och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­ra­tions­ar­betet.

Med TomTom PRO 8275 Driver Terminal kan du anpassa arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller och insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och digital under­teckning i kombination med tredje­parts­program. All din information lagras sedan i ett enda system.

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

  • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
  • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
  • Resehan­tering
  • Distribuera nya ordrar och jobb
  • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠
mobile apps
wfs workflow management

Kostnadsfri e-bok: Varför företag digita­li­serar vagnparkens arbetsflöde

wfs workflow management

Få exklusiva insikter i hur företag som ditt

Jag är redo att ladda ned

Paket för att arbets­flö­des­han­tering

Vet du inte vilken lösning för arbets­flö­des­han­tering som passar dina behov bäst? Webfleet erbjuder alla förmåner för effek­ti­vitet och produk­ti­vitet samlade i ett TOTAL-paket. Vi har det du behöver oavsett om du vill optimera förar­kom­mu­ni­ka­tionen eller hela arbets­flö­des­han­te­ringen. En engångs­in­stal­lation minimerar fordonens stille­ståndstid och ger snabbare avkastning på investe­ringen.

 

 

* ETA (Estimated Time of Arrival) = beräknad ankomsttid** Orderop­ti­mering kräver ett extra funktions­a­bon­nemang.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.