Hantering av arbets­flödet

Hantera arbets­flödet, förbättra kundser­vicen och få fler jobb avklarade

Anslut vår molnba­serade Webfleet-lösning till en PRO Driver Terminal och få all värdefull information du behöver om dina ordrar och förare. Det här systemet ger smidig kommu­ni­kation med ditt team ute på vägarna och effek­ti­vi­serar arbets­flödet. Resultatet? Nöjdare kunder och fler jobb avklarade.

Hantering av arbets­flödet hjälper dig att

slutföra fler ordrar

hålla både förare och kunder nöjda

ge kunderna klass­le­dande beräknade ankomst­tider (ETA)*

vara flexibel i planeringen så att du kan anpassa dig till det oväntade

minska administ­ra­tions­tiden

integrera med andra företags­program så att du får det perfekta systemet för arbets­flödet.

Viktiga funktioner för hantering av arbets­flödet

Dynamisk order­dis­tri­bu­ering och hantering

Med Webfleet identi­fierar du den lämpligaste föraren för varje jobb med smart schemaläggning och utskick med prisbelönta TomTom Traffic, orderstatus och fordons­status.

Funktionen** Orderop­ti­mering optimerar din sekvens av besök med ett klick, i syfte att minska körsträckan och tiden som tillbringas på vägarna. Det här gör att du kan planera bättre, få fler ordrar avklarade och förbättra servicen på plats.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Smidig kommu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad.

Du håller kontakten med ditt team ute på fältet, får regelbundna uppda­te­ringar om orderstatus och beräknade ankomst­tider, så att du kan reagera dynamiskt på oförutsedda händelser.

Klass­le­dande beräknade ankomst­tider

Med Webfleet kan du ge noggrannare beräknade ankomst­tider till kunderna baserat på TomToms prisbelönta trafikinfo.

Profes­sionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika trafik. Det gör det troligare att de kommer fram till jobbet i tid.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automa­ti­serade processer och rapporter

Genom att befria dig från distra­he­rande och tidskrä­vande manuella uppgifter bidrar Webfleet till bättre effek­ti­vitet och tidsut­nytt­jande i verksam­heten. Logbook med automa­ti­serad vägmätning och arbets­tids­re­gi­strering i realtid ger noggrannare rappor­tering och minskar den administ­rativa bördan.

Under tiden får du insikter per jobb med den tid som faktiskt läggs på kunderna, och automatiska fakturor som gör att faktu­re­ringen kan gå fortare och tvister blir mindre troliga.

Allt du behöver för att styra kostnaderna

Webfleet levereras med en mängd funktioner för att minska den totala ägande­kost­naden för ditt fordon med hjälp av riklig information från fordonsin­te­grering.

Förutom att få regelbundna påminnelser om under­hålls­scheman får du automatiskt en avisering när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bräns­le­för­bruk­ningen för att identifiera onormal användning eller identifiera områden där körstilen kan förbättras för att sänka försäk­rings­pre­mierna.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Återkoppling och analys av körstil

Genom att Webfleet erbjuder analys av körstil med OptiDri­ve-poäng får du den information du behöver för att optimera förarens prestation ute på vägarna.

Active Driver Feedback och förslag visas på PRO Driver Terminal på ett sätt som inte stör förarna. Det hjälper dem att köra säkert och pålitligt på vägarna och upprätt­hålla ditt företags goda rykte.

Läs mer om OptiDrive⁠

Verksam­heten med ett ögonkast

Webfleet tillhan­da­håller konti­nu­erligt information så att du kan förbättra dina affärs­pro­cesser.

Med exakt information om tid tillbringad på plats, orderstatus, resein­for­mation, arbetstider och förar­pre­sta­tioner, bland många andra fakta och siffror, kan du tydligt bedöma vilka områden i din verksamhet som behöver utvecklas.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Anpassa och integrera

Du kan lätt integrera andra företags­program med Webfleet för att få precis den lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med CRM och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­ra­tions­ar­betet.

Med TomTom PRO 8275 Driver Terminal kan du anpassa arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller och insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och digital under­teckning i kombination med tredje­parts­program. All din information lagras sedan i ett enda system.

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

  • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
  • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
  • Resehan­tering
  • Distribuera nya ordrar och jobb
  • Aviseringar och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠
mobile apps
ttt workflow management 2019

Varför företag digita­li­serar vagnparkens arbetsflöde

ttt workflow management 2019

Läs mer om hur automation och digita­li­sering av vagnparkens arbetsflöde används i företag som ditt.

Jag är redo att ladda ned

Välj den perfekta lösningen för din arbets­or­der­process

On-the-Go

Koppla in och kör iväg – perfekt för tillfälliga fordon eller förare som behöver hantera ordrar och arbetsflöde.

Standard

Den oumbärliga lösningen för hantering av arbets­flöden och fordon – perfekt för små och medelstora företag med vagnparker och fältteam.

Avancerad

Profes­sio­nellt arbetsflöde, ruttop­ti­mering, jobbdis­tri­bu­ering och schemaläggning – perfekt för vagnparker i storföretag med en stor mängd ordrar att hantera.

Expert

För företaget som behöver en helt skräd­darsydd lösning för att optimera sitt specifika arbetsflöde.

Få en demo
* ETA (Estimated Time of Arrival) = beräknad ankomsttid** Orderop­ti­mering kräver ett extra funktions­a­bon­nemang.