OptiDrive 360

Rapporter om hastig­hets­väx­lingar i körpre­sta­tioner

OptiDrive 360 är vårt kompletta sätt att hjälpa förare anta en ansvarsfull körstil. Det ger värdefulla insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren – med direkt återkoppling till förarna före, under och efter körningen. Ansvarsfull körning bidrar till lägre bräns­le­för­brukning, mindre underhåll och lägre försäk­rings­premier, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad.

Insikter om körpre­sta­tioner

Fortkörning

Information om vad det är för hastig­hets­gräns och om förarna kör inom den

Körhän­delser

Rapporter om snäv kurvtagning och plötslig inbromsning

Tomgångs­körning

Information om tomgångs­körning och tillhörande bräns­le­för­brukning

Bränsle

Bräns­le­för­brukning i realtid och i genomsnitt

Jämn hastighet

Rapporter om hastig­hets­väx­lingar i körpre­sta­tioner

Motor­bromsning*

Förarna kan rekom­men­deras att släppa på gasen när de närmar sig en motor­broms­ningszon

Grön hastighet

Få en rekom­men­derad hastighet baserat på bräns­le­ef­fek­ti­vitet och hastig­hets­be­gränsning

Växling

Rekom­men­dation om lämplig växling kan optimera fordonets effek­ti­vitet

Fördelar med OptiDrive 360

Minska kostnaderna

Minskar kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket sänker den totala ägarkost­naden för fordon.

Kör grönt

Påvisa miljöansvar genom att visa upp dina ansträng­ningar för att minska bräns­le­för­brukning och koldi­ox­id­ut­släpp.

Öka vagnparkens prestanda

Återkoppling och råd i realtid för säkrare körning ger färre olyckor och mindre under­hållstid.

Bli mer utvilad

Med en bättre körstil anländer förarna till kunden utvilade och redo att arbeta.


Vad behöver du?

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

* Motor­bromsning betyder att hålla bilen i rörelse utan att accelerera medan bilen fortfarande har en växel ilagd. Du bör inte färdas i bilen utan en växel ilagd eller med kopplingen nedtryckt. Det är farligt eftersom det minskar förarens kontroll.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.