Vagnparks­han­tering för profes­sio­nella sälj- och serviceteam

Minska kostnaderna, håll förarna nöjda och maximera effek­ti­vi­teten

Webfleet är världs­le­dande inom telematik och utrustar dig med alla de verktyg du behöver för att minska kostnaderna för din vagnpark, hålla förare nöjda och maximera dina teams effek­ti­vitet. Vår Webfleet-lösning spårar dina sälj- och service­teams produk­ti­vitet ute på fältet och hjälper dig ström­lin­je­forma din verksamhet.

Webfleet hjälper dig att

Minska den tid som läggs på vagnparks­han­tering, så att du kan fokusera på kärnverk­sam­heten

Komma i tid till möten med hjälp av navigator och information i realtid

Slutföra fler jobb med optimerat arbetsflöde för order­han­tering

Minska kostnader med aviseringar om optimala rutter och underhåll

Uppmuntra till säker körning genom att ge förare värdefull feedback

Efterleva lokala regler med pålitliga och precisa reserap­porter

Upptäck våra profes­sio­nella sälj- och service­lös­ningar

Fordons­spårning i realtid

Med Webfleet kan du spåra och se dina sälj- och service­teams produk­ti­vitet i realtid. Vårt Kommer­siella flottor fordons­spår­nings­system rapporterar precist antal möten som teamme­d­lem­marna deltagit i och tiden som ägnats åt körning.

vehicle tracking right hand traffic
customer satisfaction

Kom i tid till dina kunder

Vår profes­sio­nella navige­rings­lösning för vagnparks­han­tering i kombination med ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer som hjälper ditt team att undvika köer och trafik­stock­ningar. Resultatet? Ditt team har större möjlighet att ta sig till sina möten i tid.

Precisa reserap­porter

Ditt team kan enkelt logga körsträckor för privata resor och resor i arbetet med en PRO Driver Terminal eller med mobilappen Webfleet Logbook. Reserap­porter från Webfleet kan användas för att begära reseer­sätt­ningar och för verifiering av skatte­in­for­mation när skatte­myn­dig­heter gör en begäran.

wf desktop tablet mobilephone logbook en
fuel over time

Kontrollera kostnader för din vagnpark

Sänk fordonets totala ägarkostnad med detaljrik information från fordonsin­te­grering. Optimera din kommer­siella flotta­han­tering genom att minska risken för oväntade fordonsfel med automatiska schemalagda meddelanden för underhåll.

Hjälp dina anställda att förbättra sin körpre­station

Ansvarsfull körning bidrar till lägre kostnader för bränsle, underhåll och försäkring, vilket minskar fordonets totala ägarkostnad. Med OptiDri­ve-poäng ger Webfleet dig den information du behöver för att guida och främja säker och ekonomisk körning i ditt team.

wf tracking truck optidrive
integration wf pro8 digital signature

Integrera alla dina affärs­system

Du kan lätt integrera andra företags­program med Webfleet för att få precis den vagnparks­han­te­rings­lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med CRM och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­ra­tions­ar­betet.

Påbörja en 3 månaders KOSTNADSFRI provperiod nu

Lär känna Webfleet, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering

Ta reda på ännu mer information om våra profes­sio­nella funktioner för försäljning och service

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Vill du veta hur du kan minska kostnader, förbättra effek­ti­vitet och lägga mindre till på administ­rativt arbete? Boka en demo och ta reda på mer om hur Webfleet kan hjälpa dig att hantera dina team för profes­sionell försäljning och service.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.