Bestäm­melser för körtid: definition, regler och digitala färdskrivare

Hantera allt på det enkla sättet

Bestäm­melser för körtid: definition, regler och digitala färdskrivare

Hantera allt på det enkla sättet

Om du har bussar och lastbilar i vagnparken vet du att du måste följa bestäm­mel­serna för körtid för dina förare. Om du inte gör det kan du få stora böter,

men EU-reglerna för det här är komplexa och det är inte alltid lätt att veta vad reglerna är under olika förhål­landen.

Här på Webfleet, gillar vi att göra saker enklare. Här är vår snabbguide till bestäm­melser för körtid och färdskrivare: varför det finns regler, vad färdskrivare gör, vilka huvud­reg­lerna är och hur du hanterar efter­lev­naden på ett enkelt sätt.

Webfleet: Hantera allt på en enda plattform

När du hanterar en trans­port­flotta har du mycket att ta tag i – scheman, rutter, säkerhet, förare, efterlevnad, underhåll, bränsle, kostnader och mycket, mycket mer. Skulle det inte vara enklare att ha en enda plattform där du kunde göra allt?

Ta reda på varför Webfleet är den marknads­le­dande telema­tik­lös­ningen för europeiska trans­port­flottor och ansluter fler än 200 000 tunga fordon över hela kontinenten.

Snabbguide till bestäm­melser för körtid och färdskrivare

Vad är syftet med bestäm­mel­serna för körtid?

Det finns två huvud­an­led­ningar till att EU har angett en gräns för körtid för förare och angett att man måste använda färdskrivare till att mäta den.

För det första ser det till att förarna är utvilade när de kör sina fordon, vilket skyddar både deras och andra trafi­kanters säkerhet. För det andra främjar det hälsosam konkurrens eftersom inget företag kan uppnå fördelar gentemot sina konkur­renter genom att tvinga sina förare att arbeta för många timmar.

road safety first 01
vdo tachograph 30

Vad är en färdskrivare?

Färdskrivare används till att registrera tid, hastighet och distans för dina förares resor. De monteras på fordonen och används till att övervaka dem när de rör på sig.

Analoga färdskrivare har använts sedan 1950-talet men sedan 2006 finns det en lag som säger att alla kvali­fi­ce­rande fordon som tillverkas i EU måste ha en digital färdskrivare.

Från och med mitten av juni 2019 kommer lagen att förändras igen. Från och med då måste alla fordon ha en smart färdskrivare. De här enheterna har högre säkerhet, bättre effek­ti­vitet, ett öppet gränssnitt för ytterligare tjänster och ett särskilt kommu­ni­ka­tions­system för korta avstånd för att förenkla kontroll­pro­cessen.

Vem får böta?

Om ett företag inte följer bestäm­mel­serna för körtid kan det få böta och i vissa fall kan de ansvariga få fängelse. Dessutom kan företagets licens för att bedriva verksamhet dras in. Företag, vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare kan alla hållas ansvariga när det finns bevisade överträ­delser. Den anställda som är ansvarig för schemaläggning kan bli ansvarig om han inte planerat arbetet på rätt sätt och vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören kan bli ansvarig om hen inte har gett förarna tillräcklig utbildning eller inte har utfört standard­kon­trol­lerna av arbetstid.

business men surprised 01

Vilka är de viktigaste regler du måste känna till?

 • Körtid

  Det finns bestäm­melser för hur länge dina förare får köra per två veckor, per vecka och per dag.

  TidsperiodMaximal körtid per förare
  En dag9 timmar
  En vecka56 timmar
  Två veckor90 timmar
 • Veckovila

  För varje vecka med körning måste förare vila minst 45 timmar sammanlagt. Vilope­rioden måste inledas minst 6 dagar sedan slutet av förarnas senaste viloperiod.

  Förare kan även ha en reducerad viloperiod per vecka. Förare kan ha en reducerad viloperiod på minst 24 timmar inom 6 dagar från deras senaste veckovila. Den här reducerade vilope­rioden måste sedan kompenseras med ett enda tidsblock före slutet av den tredje veckan efter slutet av den ursprungliga reduce­ringen och måste göra tillsammans med en ytterligare viloperiod på minst 9 timmar.

  Veckovilan måste göras sammantaget och förarna får inte utföra några andra yrkes­ak­ti­vi­teter under den perioden.

 • Dagspauser och vilope­rioder

  För varje 4,5 timmes körtid måste förare ta en paus på minst 45 minuter. Den här pausen kan vara en enda paus eller två kortare pauser: en paus på 30 minuter och en på 15.

  Förare måste ha en viloperiod på minst 11 timmar per dag. Den här vilope­rioden kan antingen vara en enda viloperiod eller delas upp i två kortare vilope­rioder. I så fall måste det totala antalet timmar vara 12: en viloperiod på 3 timmar och en på 9.

  Dessutom kan förare reducera sin viloperiod till 9 timmar tre dagar i veckan.

  Den dagliga vilope­rioden måste göras i sin helhet inom 24 timmar från förarnas senaste viloperiod.

 • Nedladdning av data

  Data från fordon och förarkort måste samlas in och analyseras med regelbundna intervall: minst var 28:e dag för förare och minst var 90:e dag för fordon.

Hur hanterar jag efter­lev­naden för arbetstid?

Tradi­tio­nellt har förare av långa transporter hållit reda på sina arbetstider manuellt. Resultatet har inte varit det bästa. Det är inte ovanligt att förare har bråttom och fyller i formulären på fel sätt, vilket skapar administ­rativa problem för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer. Dessutom innebär de högar med papper som krävs för att skapa ett register med historiska färdskri­vardata att inspek­tioner kan bli långsamma och stress­fyllda processer.

Det är av den anledningen som fler och fler företag nu väljer att använda ett papperslöst tillvä­ga­gångssätt för färdskri­var­ef­ter­levnad, och det är därför Webfleet har utvecklat Tachograph Manager. Du kan använda det till att fjärr­ned­ladda och lagra alla relevanta färdskri­vardata och sedan visa dem i tydliga och använ­dar­vänliga dashboards för rapporter. Det är en komplett lösning för digitala färdskrivare som förenklar efter­lev­naden och kontrol­lerna.