Digital färdskrivare

Begär uppringning

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Digital färdskrivare

Digital färdskrivare

Digital färdskrivare

Digitala färdskrivare registrerar data om körtid, hastighet, färdsträcka och förare av tunga lastfordon och bussar i Storbri­tannien. Enheterna är obliga­to­riska för fordon som faller under EU-förares arbets­tids­regler, som syftar till att säkerställa vägsäkerhet och rättvis konkurrens i trans­port­sektorn. Utforska sidan för att förstå vad digitala färdskrivare gör och varför de är avgörande för att Storbri­tan­niens vagnpark ska uppfylla lagar och regler. Söker du en lösning med en digital färdskrivare? Få allt du behöver för att följa lagar och regler genom Tachograph Manager.

Vad gör en digital färdskrivare?

Vad gör en digital färdskrivare?

En digital färdskrivare installeras på ett fordon för att spåra dess hastighet, förarens pauser och den tillryg­ga­lagda körsträckan. Den digitala färdskri­varen börjar registrera dessa data när fordonet börjar röra på sig. Reglerna kring instal­lation av digitala färdskrivare utvecklas hela tiden. Från och med juni 2019 måste varje nytt fordon ha en smart färdskrivare, en nästa generations registre­rings­enhet installerad. Från augusti 2023 krävs det att varje nyregi­strerat tungt lastfordon har en smart färdskrivare av version 2 installerad.

Hoppa till innehåll

Den smarta färdskri­varen av version 2 är en del av EU:s mobili­tets­paket 1 som inkluderar verkstäl­landet av kustfarts­till­stånd (cabotage) och registrering av gränsö­ver­gångar, samt lastning och lossning av lastbilar.

Kommer­siella vagnparker bör ha två datum till i åtanke:

  • 31 december 2024, då lastbilar måste vara utrustade med en smart färdskrivare av version 2
  • 19 augusti 2025 är det datum då en lastbil utrustad med den första versionen av en smart färdskrivare ska ha fått en smart färdskrivare av version 2 installerad

Analoga kontra digitala färdskrivare

Huvud­skill­naden mellan analoga och digitala färdskrivare ligger i hur data registreras och lagras. Analoga färdskrivare använder diagram och diskar för att registrera data, vilket kräver att förarna själva skriver ned start- och stopptider samt vägmä­tarav­läs­ningar. Digitala färdskrivare har färdskrivarkort som lagrar fordonsdata och förarnas arbetstider i 28 dagar. Med digitala enheter kan färdskri­vardata inte ändras eller raderas, vilket underlättar för myndigheter att verkställa regler för förarnas arbetstider. Datan lagras digitalt och säkert då den är krypterad och måste uppfylla den allmänna dataskydds­för­ord­ningen, eller GDPR.

När är en digital färdskrivare obliga­torisk?

När är en digital färdskrivare obliga­torisk?

Den analoga färdskri­varen började användas på 1950-talet. Sedan 1 maj 2006, måste alla kvali­fi­cerade fordon tillverkade i EU ha en första genera­tionens digital färdskrivare installerad. Mer aktuell lagstiftning innebär att vagnparker behöver ersätta analoga färdskrivare och tidigare digitala färdskrivare med en smart färdskrivare av version 2. Generellt sett ska alla lastbilar ha en smart färdskrivare av version 2 installerad i slutet av augusti 2025.

Hoppa till innehåll

Smart färdskrivare v2

Digitala färdskrivare ger en hög säker­hetsnivå och ökad effek­ti­vitet. Ett öppet gränssnitt tillåter ökad enhets­kom­pa­bi­litet, och ett kommu­ni­ka­tions­system med kort räckvidd förenklar den dagliga fordonsin­spek­tionen. Med regel­änd­ringarna som intro­du­ce­rades i augusti 2023, krävs det nu att alla nyregi­strerade lastbilar har en smart färdskrivare av version 2 installerad. 31 december 2024 måste alla lastbilar utrustade med en analog färdskrivare eller med en första genera­tionens digital färdskrivare uppgradera till version 2.

Lastbilar som använder en smart färdskrivare av version 1 måste uppgradera till version 2 senast 25 augusti 2025. Lagen föreskriver även att alla fordon som väger 2,5 ton eller mer i inter­na­tionell trafik eller kustfart (cabotage) måste utrustas med version 2 från och med 1 juli 2026.

Varför är en digital färdskrivare så viktig?

Varför är en digital färdskrivare så viktig?

I likhet med den tidigare analoga modellen spårar en digital färdskrivare hur långt, hur snabbt och hur länge en förare kör. Målet med smarta färdskrivare är samma som för den ursprungliga analoga versionen: att skydda förarna och att göra vägarna säkrare för var och en. Digitala enheter krävs av Europeisk lag, vilket gör dem avgörande för att följa lagar och regler för vagnparker.

Digitala färdskrivarkort: hur används de?

Digitala färdskrivarkort: hur används de?

Enligt lag måste alla som kör buss och lastbil till yrket ha ett förarkort för färdskrivare till hands. Korten registrerar och lagrar förardata som säker­ställer att vagnparken uppfyller EU-regler om förarnas arbetstider, inklusive pauser från arbetet och vilotider.

Det finns olika typer av digitala färdskrivarkort och din yrkesroll avgör vilket kort du använder. Till exempel använder förarna förarkort som registrerar deras aktiviteter och lagrar deras indivi­duella ID:n. Ett förarkort ger föraren ansvaret att följa reglerna kring arbets- och vilotider. Företag använder även företagskort vilket gör det möjligt för vagnpark­s­an­svariga att kontrollera förarnas kör- och vilotider så att lagar och regler följs.

Vad kan du spåra med en smart färdskrivare?

Vad kan du spåra med en smart färdskrivare?

En smart digitala färdskrivare registrerar

  • körtid
  • fordonets hastighet och färdsträcka
  • förarens identitet och aktiviteter.

Digitala färdskrivare kan även kommunicera med andra enheter och system, som t.ex. GPS, fordonska­meror och program­varor för vagnparks­han­tering. Med en smart färdskrivare uppfyller vagnparker enkelt reglerna för förarnas arbetstid samtidigt som förarnas effek­ti­vitet och bräns­le­för­bruk­ningen optimeras. Digitala färdskrivare tillhan­da­håller realtidsdata och ger en ökad säkerhet och välbe­fin­nande för förarna.

En digital färdskrivare för att följa regler för förares arbetstider

En digital färdskrivare för att följa regler för förares arbetstider

Eftersom digitala färdskrivare automatiskt registrerar kör- och vilotider hjälper de vagnparken att följa reglerna för förares arbetstider. EU-lagen begränsar tiden då en förare kan arbeta och köra under en dag eller en vecka. En digital färdskrivare hjälper trans­port­fö­retag att kontrollera att förarna följer reglerna, och upptäcka eventuella överträ­delser eller kränkningar i realtid. Här kommer en mer utförlig förklaring av regler för förares körtimmar.

Hur används en digital färdskrivare för att uppfylla lagar och regler?

Hur används en digital färdskrivare för att uppfylla lagar och regler?

Digitala färdskrivare hjälper vagnparkso­pe­ra­törer klara efter­lev­naden av reglerna för förarnas arbetstider. Manuell nedladdning av färdskri­vardata kan ta mellan 20 minuter och två timmar per fordon – och förarna måste vara fysiskt närvarande på samma plats som läsut­rust­ningen. Dessa begräns­ningar gör det marigt att analysera färdskri­vardata regelbundet och effektivt.

Med en digital färdskrivare kan vagnsparkso­pe­ra­törer ladda ned färdskri­vardata på avstånd och reducera sin administ­rativa tid. Att kombinera en digital färdskrivare med ett program­verktyg för analys förenklar efter­lev­naden eftersom data kan utvärderas i realtid.

Vilka är undantagen för digitala färdskrivare?

Vilka är undantagen för digitala färdskrivare?

Även om Storbri­tannien inte längre är en del av EU gäller fortfarande EU:s regler om förarnas arbetstider. Det finns dock undantag för digitala färdskrivare. När ett fordon körs inom EU relaterar dessa undantag till fordonstyp, trans­portens syfte och färdens start-/slutpunkter. Till exempel undantas utryck­nings­fordon. Även fordon med en maxhas­tighet på 40 km/h (25 mph) undantas. Europeiska unionen skapade särskilda undantag specifika för Storbri­tannien för fordon tillverkade före 1947 som drivs av ånga och för dem som används av Royal National Lifeboat Institution. Se hela listan av undantag för färdskrivare på UK government website.

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Tachograph Manager

Det krävs en hel del för att driva en trans­port­vagnpark. Skyldig­he­terna förefaller oändliga: planering av uppdrag och rutter, översyn av skydd och säkerhet, förar­han­tering, hantering av efterlevnad, schemaläggning av underhåll, tygling av bräns­le­kost­nader och mer. Skulle det inte vara enklare att hantera allt på en enda plattform? Med Webfleets Tachograph Manager kan du ladda ned och säkra din vagnparks färdskri­vardata på avstånd. Hantera återstående körtider och få aviseringar som hjälper dig att undvika överträ­delser. Upptäck varför Webfleet är den ledande telema­tik­lös­ningen i Europa, med fler än 200 000 anslutna tunga lastfordon kontinenten över.

Webfleet: Hantera allt på en enda plattform

Begär uppringning

Prata med en expert om hur ditt företag kan dra nytta av en lösning för vagnparks­han­tering.

Begär uppringning

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.