Sekre­tes­spolicy

Skyddet av dina person­upp­gifter är viktigt för oss. Vi behandlar därför dina person­upp­gifter (i korthet ”uppgifter”) endast i enlighet med EU:s rättsliga bestäm­melser. Med den här sekre­tes­spo­licyn vill vi informera dig om behand­lingen av dina uppgifter i vår organi­sation och de dataskydds­an­språk och rättigheter som du har rätt till enligt artikel 13 i den europeiska Dataskydds­för­ord­ningen.

 1. Vem är ansvarig för behand­lingen av uppgifter och vem kan du kontakta?

  Regis­ter­an­svarig

  Bridgestone Mobility Solutions B.V.
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  +31 20 808 0758

  Data Protection Officer

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
  E-Mail: digitaltrust@webfleet.com

  Om du är en myndighet eller polisen

  Bridgestone Mobility Solutions B.V
  C/O Legal Department
  Beethovenstraat 503, 1083 HK
  Amsterdam, Netherlands
 2. Hantering av person­upp­gifter

  I vilka syften och på vilken rättslig grund behandlas uppgifter?

  Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskydds­lagar, inklusive men inte begränsat till EU:s allmänna dataskydds­för­ordning (GDPR), UK GDPR och den schweiziska lagen om skydd av person­upp­gifter.

  För att fullgöra (för)avtal­senliga skyldig­heter (artikel 6, första stycket i (b) GDPR):

  Behand­lingen av dina uppgifter utförs för avtals­be­handling när vi inleder affärer och ingår avtal med dig.

  För att fullgöra avtal­senliga skyldig­heter (artikel 6, första stycket i (b) GDPR):

  Webfle­et-platt­formen

  Om ditt fordon är konfi­gu­rerat att ansluta till Webfle­et-tjänster samlar det in information åt tjänsten medan fordonet används tillsammans med annan utrustning som är installerad i fordonet.

  Följande information samlas konti­nu­erligt in: fordonets position, g-krafts-/accele­ra­tionsdata och motor­re­la­terade data som bräns­le­för­brukning, ventil­po­si­tioner, varvtal och vägmätare. Vilken information som samlas in beror på vilken utrustning som är installerad i fordonet.

  Ägaren av avtalet bestämmer för vilka syften denna information används, vem som får åtkomst till den och hur länge infor­ma­tionen sparas. Om du vill ha mer information kontaktar du ägaren till avtalet. I allmänhet är detta ägaren eller hyres­ta­garen av fordonet.

  Webfleet använder program­varan Mixpanel för att samla in information om hur du använder Webfleets programvara, webbplatser och appli­ka­tioner. Använd­nings­in­for­ma­tionen som Webfleet samlar in kan innehålla plats­in­for­mation men inte någon information som du har lämnat eller laddat upp. Webfleet har ingått ett avtal med Mixpanel som begränsar din information för användning uteslutande av Webfleet och inte av Mixpanel för något annat syfte, som exempelvis reklam.

  Webfle­et-mo­bi­lap­pli­ka­tioner: Webfleet Mobile, Webfleet Logbook, Webfleet Vehicle Check och Webfleet Work App (Appar)

  För att använda apparna måste det finnas en aktiv Webfleet LINK-enhet i fordonet. Webfleet LINK-en­heten samlar löpande in data från fordonet för att generera rapporter och återkoppling om dina resor, din körstil och fordonets tekniska status. Dessa fordonsdata kombineras med plats­in­for­mation från GPS-sensorn i Webfleet LINK-en­heten och en tidsstämpel, så att alla händelser och all rappor­tering kan matchas med en plats och en tidpunkt. För att ge dig denna återkoppling skickas infor­ma­tionen till Webfleets servrar via dataan­slut­ningen i Webfleet LINK-en­heten. Data lagras hos Webfleet i anslutning till ett konto och kontrol­leras av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Företagets (eller arbets­gi­varens) vagnpark­sad­mi­nist­ratör är den organi­sation som stöttar fordon­san­vänd­ningen eller som äger fordonet vanligtvis (en del av) ett vagnpark­sad­mi­nist­ra­törs­fö­retag, ett leasing- eller uthyr­nings­fö­retag, en bilimportör, bilhandlare eller biltill­verkare.

  Appen skickar löpande data till och hämtar data från Webfle­et-serv­rarna om du tillåter att den använder din smartphones inter­ne­tan­slutning. Appen rapporterar och visua­li­serar den insamlade infor­ma­tionen i ett grafiskt använ­dar­gräns­snitt på din smartphone.

  Information som samlas in av Webfleet LINK-en­heten och apparna

  Din Webfleet LINK-enhet och apparna samlar in följande information:

  • Datum, tid och plats.
  • Information som identi­fierar dig, ditt fordon, din enhet och din smartphone.
  • Information om ditt fordon och hur du kör det, som start/stopp, vägmätare, tomgångs­körning, varvtal, hastighet och hastig­hets­för­delning, tillryg­galagd körsträcka, bromsning, kurvtagning, accele­ration, batte­ri­nivåer och status, motor­be­lastning, gaspå­dragsnivåer, farthål­la­ran­vändning, motor­bromsning, bräns­le­för­brukning, bränslenivå, under­hålls­behov och tekniska status­med­de­landen från fordonets interna diagnos­tik­system.
  • Information för diagnos­tiska ändamål som program­ver­sioner, enhetstyper, kraft­från­kopp­lingar och felloggar.
  • Information som plats och fordonskurs som kan användas i händelse av olycka eller stöld.

  Hur dina data används

  Vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören har fattat beslut om de olika ändamål för vilka data samlas in från ditt fordon och hur apparna kommer att användas, vem som kommer att ha tillgång till infor­ma­tionen och hur länge den ska sparas. I detta syfte, se infor­ma­tionen som du fått av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

  Andra förare av ditt fordon

  Om du delar ditt fordon som är utrustat med en Webfleet LINK-enhet med andra förare, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om att körnings- och fordonsdata samlas in och att du och vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören har åtkomst till rapporter om denna information.

  Information endast tillgänglig på din smartphone

  Webfleet LINK-en­heten skickar ytterligare information till din smartphone medan apparna är igång, till exempel ett detaljerat realtids­flöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning och bränslenivå och mycket mer, så att denna information kan visas i apparna. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen.

  Ditt konto för apparna

  Du kommer att få inlogg­nings­upp­gifter för apparna från vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Webfleet rekom­men­derar följande:

  • Ändra lösenordet första gången du loggar in
  • Dela inte dina konto­upp­gifter med andra
  • Använd säkra och unika lösenord som du inte använder för annat

  Ditt konto används för att ge dig åtkomst till de data som lagras på Webfleets servrar. Infor­ma­tionen sparas på ditt konto så länge kontot existerar, eller så länge detta beslutas av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

  När data överförs till våra servrar

  Webfleet LINK-en­heten överför automatiskt den insamlade infor­ma­tionen till Webfleet. Detta sker ofta, vanligtvis varje minut.

  Användning av din plats­in­for­mation

  Specifika inställ­ningar för sekre­tess­kon­troll av platsdata finns i apparna, så att du kan aktivera eller avaktivera olika använd­nings­om­råden för platsdata. Be din vagnpark­sad­mi­nist­ratör om specifik information om detta.

  Du bör vara medveten om att när du använder din smartphone kan den köra opera­tiv­system­pro­gramvara eller andra appar eller använda kommu­ni­ka­tions­nätverk som samlar in, skickar eller lagrar personlig information och plats­in­for­mation. Webfleet kan inte påverka detta. För mer information, läs infor­ma­tionen och inställ­ningarna du fått av din mobilo­pe­ratör och återför­säl­jarna av ditt system och apparna.

  För att fullgöra rättsliga skyldig­heter (artikel 6, första stycket, (c) i GDPR):

  Behand­lingen av dina uppgifter är nödvändig för att fullgöra olika rättsliga skyldig­heter, till exempel gällande konsument- och skattelagar.

  För att skydda legitima intressen (artikel 6, första stycket, 1 (f) i GDPR):

  Baserat på en avvägning mellan intressen kan behandling av uppgifter äga rum utöver det faktiska fullgö­randet av avtalet för att skydda våra legitima intressen eller tredje parts intressen. Behandling av uppgifter för att skydda legitima intressen sker till exempel i följande fall:

  • åtgärder för affärs­han­tering och vidare­ut­veckling av tjänster och produkter;
  • upprätt­hål­lande av en företagsom­fat­tande kunddatabas för att förbättra vår kundtjänst;
  • i samband med rättsliga åtal.

  E-posta oss

  När du skickar e-post till oss och anställda hos Webfleet med en e-post­a­dress som slutar med @webfleet.com, utbyter du person­upp­gifter. Det innefattar använda e-post­a­dresser, e-post­med­de­lan­denas innehåll och all metadata som därtill hör. Webfleet sparar e-postin­for­mation så länge inkorgen som hör till @webfleet.com-a­dressen fortfarande finns. Våra anställda sparar ibland e-post­kom­mu­ni­kation eller delar därav för infor­ma­tions­lagring och arkivering. Webfleet raderar anställdas inkorgar inom tre månader efter att anställ­ningen har avslutats. Anställda hos Webfleet kan också radera enskilda e-post­med­de­landen ur sina egna inkorgar. Vid sidan av detta sparar Webfleet kopior på alla e-post­med­de­landen för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk i minst 15 år.

  Ringa oss

  När du ringer Webfleet kan samtalen ibland spelas in i utbild­nings­syfte eller för att spara information som hör till försälj­nings­samtal. Om vi spelar in ett samtal meddelas du innan och erbjuds möjligheten att avböja. Om du väljer att inte spelas in kan vi däremot kanske inte hjälpa dig, beroende på omstän­dig­he­terna. Under sådana omstän­dig­heter kommer vi att förklara varför. Webfleet sparar inspel­ningar i utbild­nings­syfte i högst tre månader. Vi sparar inspel­ningar med försälj­nings­samtal i upp till 10 år.

  Besöka oss

  När du besöker Webfleet ombes du lämna dina kontakt­upp­gifter i vårt elektro­niska system för besöks­han­tering, till exempel ditt namn, det företag eller den organi­sation som du företräder, en e-post­a­dress och vem du besöker hos Webfleet. Vi använder infor­ma­tionen enbart i samband med besöket, vilket innefattar säker­hets­syften. Information om besök och besökare raderas tre månader efter besöket.

  I den utsträckning du samtycker (artikel 6, första stycket, 1 (a) i GDPR):

  Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, till exempel för att skicka nyhetsbrev eller marknads­fö­rings­ma­terial till dig.

  Vem tar emot mina uppgifter?

  Om vi använder en tjäns­te­le­ve­rantör för under­be­handling är vi fortfarande ansvariga för att skydda dina uppgifter. Alla behand­lings­fö­retag är avtal­senligt skyldiga att behandla dina uppgifter konfi­den­tiellt och att endast behandla dem inom ramen för att tillhan­da­hålla tjänsten. De behand­lings­fö­retag som vi har anställt tar emot dina uppgifter om detta krävs för att fullgöra deras respektive tjänster. Det här kan till exempel vara IT-tjäns­te­le­ve­ran­törer som vi behöver för att driva och skydda vårt IT-system.

  Dina uppgifter behandlas i vår kunddatabas. Kundda­ta­basen stöder förbätt­ringen av datakva­li­teten för befintliga kunddata (rensning av dubbletter, adress­kor­ri­gering och så vidare).

  Om det finns en rättslig skyldighet och i samband med rättsliga åtal kan myndigheter och domstolar samt externa revisorer vara mottagare av dina uppgifter.

  Sekre­tess­in­for­mation för tredje­parts­tjänster anges nedan i bilagan.

  Hur länge lagras mina uppgifter?

  Vi behandlar dina uppgifter fram till slutet av affärs­för­hål­landet eller fram till utgången av tillämpliga lagstadgade lagrings­pe­rioder (till exempel gällande konsu­mentlag eller bestäm­melser om skatt eller arbetstid); samt fram till slutet av eventuella juridiska tvister där uppgifterna krävs som bevis.

  Överförs person­upp­gifter till ett tredje land?

  I princip överför vi inga uppgifter till ett tredje land. I enskilda fall överförs uppgifter endast baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommis­sionen, standar­dav­talsklau­suler, lämpliga garantier eller ditt uttryckliga samtycke.

 3. Vilka dataskydds­rät­tig­heter har jag?

  Du har i enlighet med kraven i dataskydds­lagen när som helst rätt till information, korrigering, borttagning eller begränsning av behand­lingen av dina lagrade uppgifter, rätt att invända mot behand­lingen samt rätt till överföring av uppgifter och att lämna in klagomål.

  Rätt till tillgång

  Du kan begära information från oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina uppgifter om vi behandlar dem felaktigt eller på ett ofull­ständigt sätt.

  Rätt till radering

  Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter om vi använder dem på ett olagligt sätt, eller om använd­ningen gör intrång i dina legitima intressen. Tänk på att det kan finnas faktorer som fördröjer omedelbar radering, till exempel lagstadgade krav för lagring. Oavsett om du utövar din rätt till radering raderar vi dina uppgifter snabbt och fullständigt, såvida vi inte är rättsligt skyldiga att behålla dem. För att bevara din rätt till radering fortsätter vi att behandla en identi­fi­erare, till exempel en e-post­a­dress.

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att begära att vi begränsar behand­lingen av dina uppgifter om

  • du bestrider riktigheten i uppgifterna under en period som gör det möjligt för oss att verifiera uppgif­ternas riktighet,
  • behand­lingen av uppgifterna är olaglig, men du vägrar att radera den och i stället kräver en begränsning av använd­ningen av uppgifter,
  • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda syftet, men du fortfarande behöver uppgifterna för att hävda eller försvara rättsliga krav, eller om
  • du har invänd­ningar mot behand­lingen av uppgifter.

  Rätt till datapor­ta­bi­litet

  Du har rätt att begära ut uppgifter som du har lämnat till oss i ett struk­tu­rerat, vanligt förekom­mande, maskin­läsbart format. Du har även rätt till överföring av uppgifter till en annan ansvarig part utan hinder från oss, förutsatt att vi behandlar dessa uppgifter på grundval av ett återkal­leligt samtycke som du har gett eller för att fullgöra ett avtal mellan oss, och denna behandling sker med hjälp av automa­ti­serade procedurer. Om det är tekniskt möjligt kan du begära att vi överför dina uppgifter direkt till en annan ansvarig person.

  Rätt att göra invänd­ningar

  Du har rätt att när som helst invända mot behandling av uppgifter. Om vi behandlar dina uppgifter baserat på legitimt intresse gäller detta även profilering som grundar sig på dessa bestäm­melser. Vi kommer då inte längre att behandla dina person­upp­gifter såvida vi inte kan bevisa övertygande skäl till behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behand­lingen syftar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behand­lingen av dina uppgifter för direkt­mark­nads­föring utan att ange några skäl.

  Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsyns­myn­dighet

  Du har rätt att klaga om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lag om dataskydd, i vilket fall vi begär att du kontaktar oss via kontak­tin­for­ma­tionen i denna policy så att vi kan klargöra eventuella frågor. Du har natur­ligtvis också rätt att kontakta den behöriga dataskydds­myn­dighet som ansvarar för dig. Om du vill hävda någon av ovanstående rättigheter gentemot oss kontaktar du vårt dataskydds­ombud. Vid oklarheter kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

  Rätt att återkalla samtycke

  Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten för behandling som skett med stöd av samtycke innan det drogs tillbaka.

 4. Ändringar i denna sekre­tes­spolicy

  Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekre­tes­spolicy om detta skulle bli nödvändigt på grund av ny teknik. Den senaste versionen är alltid tillgänglig på den här sidan.

 5. Bilaga I: Sekre­tess­in­for­mation om tredje­parts­tjänster:

  Tredje partTjänstTyp/omfattning av behandlingSyfte/rättslig grundLagringstid
  MicrosoftBing Ad Conversion Tracking

  Vi har integrerat Microsoft Advertising på vår webbplats. Microsoft Advertising är en tjänst som tillhan­da­hålls av Microsoft Corporation för att visa riktad reklam för användare. Microsoft Advertising använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende och känna igen användare.

  Microsoft Advertising samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Den här infor­ma­tionen används för att optimera annonsernas relevans. Dessutom tillhan­da­håller Microsoft Advertising riktad reklam baserat på beteen­de­pro­filer och geografisk plats. Din IP-adress och andra identi­fi­ka­tions­e­gen­skaper som din använ­da­ragent överförs till leveran­tören.

  I det här fallet vidare­be­fordras dina uppgifter till Microsft Adver­ti­sings operatör, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Använd­ningen av Microsoft Advertising baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för bearbetade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Microsoft Corporation.

  Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Microsoft Advertising: Microsofts sekre­tess­med­de­lande – Microsofts sekre­tes­spolicy.

  MicrosoftMicrosoft Clarity

  Vi har integrerat Clarity på vår webbplats. Clarity är en tjänst från Microsoft Corporation som erbjuder optime­rings­verktyg som analyserar beteende och feedback från användare av vår webbplats genom analys- och feedback­verktyg.

  Clarity använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende och känna igen användare.

  Denna information används bland annat för att samman­ställa rapporter om webbplats­ak­ti­vitet och för att statistiskt analysera besökardata. Dessutom spelar Clarity in klick, musrörelser och scroll­nings­po­si­tioner för att skapa så kallade värmekartor och sessions­upp­spel­ningar.

  I det här fallet överförs dina data till Claritys operatör, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

  Använd­ningen av Clarity baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR, som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för bearbetade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Microsoft Corporation.

  Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Clarity: Microsofts sekre­tess­med­de­lande – Microsofts sekre­tes­spolicy.

  CloudinaryCloudinary CDN

  Vi använder Cloudinary CDN för att leverera innehållet på vår webbplats på ett korrekt sätt. Cloudinary CDN är en tjänst hos Cloudinary Ltd. som fungerar som ett innehållsle­ve­rans­nätverk på vår webbplats.

  Ett innehållsle­ve­rans­nätverk bidrar till att göra innehållet i vårt online­er­bju­dande, i synnerhet filer som grafik eller skript, snabbare tillgängligt med hjälp av regionala eller inter­na­tio­nellt distri­bu­erade servrar. När du öppnar det här innehållet upprättar du en anslutning till servrarna för Cloudinary Ltd, 38 Chancery Lane, Cursitor Building, London WC2A 1EN, Storbri­tannien, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs. Dessa data behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätt­hålla säkerheten och funktionen hos Cloudinary CDN.

  Använd­ningen av innehållsle­ve­rans­nät­verket baseras på våra legitima intressen, det vill säga intresse av säkert och effektivt tillhan­da­hål­lande och optimering av vårt online­er­bju­dande i enlighet med artikel 6, första stycket, led f i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Cloudinary Ltd. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Cloudinary CDN: https://cloudinary.com/privacy.

  GoogleGoogle Analytics

  Vi använder Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som en analys­tjänst för statistisk utvärdering av vårt online­er­bju­dande. Detta inkluderar till exempel antalet besök på vår webbplats, vilka undersidor som besökts och hur lång tid besökare tillbringat på webbplatsen.

  Google Analytics använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende och känna igen användare.

  Denna information används bland annat för att samman­ställa rapporter om webbplats­ak­ti­vitet.

  Använd­ningen av Google Analytics baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Tag Manager

  Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager används för att hantera webbplat­staggar via ett gränssnitt och gör att vi kan styra den exakta integre­ringen av tjänster på vår webbplats.

  Detta gör att vi flexibelt kan integrera ytterligare tjänster för att utvärdera använ­daråt­komst till vår webbplats.

  Använd­ningen av Google Tag Manager baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR, som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Google Tag Manager: https://marke­ting­platform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

  GoogleGoogle Doubleclick

  Vi har integrerat Google DoubleClick-kom­po­nenter på vår webbplats. DoubleClick är ett Google-va­ru­märke under vilket särskilda online­mark­nads­fö­rings­lös­ningar marknadsförs främst till reklam­byråer och utgivare. DoubleClick från Google överför data till DoubleClick-servern med varje visning, klick eller andra aktiviteter.

  Var och en av dessa dataö­ver­fö­ringar utlöser en cookie­be­gäran till den registrerade personens webbläsare. Om webbläsaren accepterar begäran placerar DoubleClick en cookie.

  DoubleClick använder ett cookie-id som krävs för behandling av den tekniska proceduren. Cookie-id krävs till exempel för att visa en annons i en webbläsare.

  DoubleClick kan även använda cookie-id för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika duplicering. Cookie-id:t gör det även möjligt för DoubleClick att registrera konver­te­ringar. Konver­te­ringar registreras till exempel om en användare tidigare har visat en DoubleClick-annons och sedan gör ett köp på annonsörens webbplats via samma webbläsare.

  En DoubleClick-cookie innehåller inga personliga data, men kan innehålla ytterligare kampan­ji­den­ti­fi­erare. Ett kampanj-id används för att identifiera de kampanjer som du redan har varit i kontakt med på andra webbplatser. Som en del av den här tjänsten får Google kunskap om data som Google också använder för att skapa provi­sions­rap­porter. Google kan bland annat se att du har klickat på vissa länkar på vår webbplats. I det här fallet överförs dina data till leveran­tören för DoubleClick, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Mer information och gällande dataskydds­be­stäm­melser för DoubleClick från Google finns på https://policies.google.com/privacy.

  Vi behandlar dina data med hjälp av DoubleClick-cookien i syfte att optimera och visa reklam baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR. Cookien används bland annat för att placera och visa använ­dar­re­levant reklam och för att skapa rapporter om annons­kam­panjer eller för att förbättra dem. Cookien används också för att undvika flera visningar av samma annons. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på vår webbplats där en DoubleClick-kom­ponent har integrerats uppmanas din webbläsare automatiskt av respektive DoubleClick-kom­ponent att överföra data till Google i syfte att annonsera online och fakturera provision. Det finns ingen rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhan­da­hålla dina uppgifter. Om du inte ger oss ditt samtycke kan du besöka vår webbplats utan begränsning, men alla funktioner kanske inte är fullt tillgängliga.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR, som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att vid överfö­ringar till tredje land kan det finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

  GoogleGoogle Maps

  Vi använder karttjänsten Google Maps för att skapa vägbe­skriv­ningar. Google Maps är en tjänst som tillhan­da­hålls av Google Ireland Limited och som visar en karta på vår webbplats.

  När du öppnar det här innehållet på vår webbplats upprättar du en anslutning till servrarna för Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs. Dessa data behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätt­hålla säkerheten och funktionen hos Google Maps.

  Använd­ningen av Google Maps baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

  FacebookFacebook Plugin content

  Vi har integrerat Facebook Plugin-kom­po­nenter på vår webbplats. Facebook Plugin är en tjänst för Meta Platforms Ireland Limited som ger oss möjlighet att samla ihop innehåll från den sociala plattformen och visa det på vår webbplats.

  När du öppnar det här innehållet upprättar du en anslutning till servrarna för Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs. Dessa data behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätt­hålla säkerheten och funktionen hos Facebook Plugin.

  Om en användare är registrerad hos Meta Platforms Ireland Limited kan Facebook Plugin associera det innehåll som visas med profilen.

  Använd­ningen av Facebook Plugin baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Meta Platforms Ireland Limited. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.section5.php.

  LinkedInLinkedIn Ads

  Vi har integrerat LinkedIn Ads på vår webbplats. LinkedIn Ads är en tjänst som tillhan­da­hålls av LinkedIn Corporation och som visar riktad reklam för användare. LinkedIn Ads använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende och känna igen användare. LinkedIn Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbplatser. Den här infor­ma­tionen används för att optimera annonsernas relevans. Dessutom tillhan­da­håller LinkedIn Ads riktad reklam baserat på beteen­de­pro­filer och geografisk plats. Din IP-adress och andra identi­fi­ka­tions­e­gen­skaper som din använ­da­ragent överförs till leveran­tören. I det här fallet överförs dina uppgifter till leveran­tören av LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornien, USA.

  Webbspår­nings­tek­niker används för att skapa pseudo­ny­mi­serade använ­dar­pro­filer. Dessa profiler kan inte förknippas med dig som verklig person, men används till exempel för segmen­tering när du visar annonser.

  Använd­ningen av LinkedIn Ads baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av LinkedIn Corporation. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/priva­cy-policy?trk=homepa­ge-basic_footer-pri­va­cy-policy.

  HotjarHotjar

  Vi har integrerat Hotjar på vår webbplats. Hotjar är en tjänst från Hotjar Ltd. som erbjuder optime­rings­verktyg som analyserar beteende och feedback från användare av vår webbplats genom analys- och feedback­verktyg.

  Hotjar använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende och känna igen användare.

  Denna information används bland annat för att samman­ställa rapporter om webbplats­ak­ti­vitet och för att statistiskt analysera besökardata. Dessutom spelar Hotjar in klick, musrörelser och scroll­nings­po­si­tioner för att skapa så kallade värmekartor och sessions­upp­spel­ningar.

  I detta fall vidare­be­fordras dina data till leveran­tören av Hotjar, Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

  Använd­ningen av Hotjar baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Hotjar Ltd. Mer information finns i Hotjars sekre­tes­spolicy: https://www.hotjar.com/privacy/.

  MixpanelMixpanel Analytics

  Vi använder Mixpanel Analytics från Mixpanel, Inc., San Francisco, Kalifornien, USA, för att bättre förstå och optimera använd­nings­be­te­endet för vårt online­er­bju­dande. Data som opera­tiv­system för din enhet, vilken webbläsare som används samt inter­ak­tioner med vårt online­er­bju­dande (så kallade händelser) är pseudo­ny­mi­serade och i samman­ställd form. Vi kan sedan utvärdera dessa data i instru­ment­pa­nelen för Mixpanel Analytics och få information om behov av ytterligare optimering av vissa områden i vårt online­er­bju­dande.

  Använd­ningen av Mixpanel Analytics baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Mixpanel, Inc. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Mixpanel Analytics: https://mixpanel.com/legal/priva­cy-policy/.

  PiwikPiwik Pro

  Vi använder program­va­ru­verk­tyget Matomo (tidigare PIWIK) med öppen källkod på vår webbplats. Program­varan skapar en cookie i din webbläsare. Om enskilda sidor på vår webbplats öppnas lagras följande data:

  • två byte av IP-adressen för användarens åtkomst­system (anony­mi­serad IP-adress)
  • vilken webbplats som besökts
  • från vilken webbplats användaren kom till den webbplats som besökts (hänvis­nings­a­dress)
  • vilka undersidor på webbplatsen som besökts
  • hur lång tid som tillbringats på webbplatsen
  • hur ofta webbplatsen används.

  Vi använder en version av program­varan som tillhan­da­hålls av Piwik PRO SP. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Poland. Ovan nämnda data behandlas av Piwik PRO Sp. z o.o.

  Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av analys­pro­gram­varan Piwik Pro i syfte att utvärdera använd­ningen av enskilda komponenter och innehåll på vår webbplats baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Piwik PRO SP. z o.o. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Piwik PRO: https://piwik.pro/priva­cy-security/.

  SalesforceCRM / Lightning

  Vi använder Salesforce CRM från Salesforce, Inc., Seattle, WA. USA för att hantera våra kunddata, automa­tisera processer, analysera data och insikter och skapa anpassade kundupp­le­velser.

  Använd­ningen av Salesforce baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led f i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Salesforce, Inc. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Salesforce: Sekretess – Salesforce.

  Twitter / XTwitter / X Plugin

  Vi har integrerat Twitter Plugin-kom­po­nenter på vår webbplats. Twitter Plugin är en tjänst från Twitter Inter­na­tional Unlimited Company som ger oss möjlighet att samla ihop innehåll från den sociala plattformen och visa det på vår webbplats.

  När du öppnar det här innehållet upprättar du en anslutning till servrarna för Twitter Inter­na­tional Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs. Dessa data behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätt­hålla säkerheten och funktionen hos Twitter Plugin.

  Om en användare är registrerad hos Twitter Inter­na­tional Unlimited Company kan Twitter Plugin tilldela det innehåll som visas till profilen.

  Använd­ningen av Twitter Plugin baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Twitter Inter­na­tional Unlimited Company. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Twitter Plugin: https://twitter.com/de/privacy.

  UnbounceUnbounce

  Vår webbplats skapades med hjälp av webbplats­ut­veck­lings­verk­tyget Unbounce. Unbounce är en tjänst som tillhör Unbounce Marketing Solutions Inc. och erbjuder webbut­veck­lings­teknik, verktyg för webbdesign och layout, domänvärdar och andra program för marknads­fö­rings- och arbets­flö­des­han­tering.

  Vi använder bland annat Unbounce för webbhotell och presen­ta­tionen av vår webbplats. Dessutom samlar Unbounce in statistiska data om besök på vår webbplats.

  Följande data överförs vanligtvis: vilken webbplats som besökts, datum och tid för åtkomst, mängden data som överförts, meddelande om huruvida en åtkomst lyckades, webbläsartyp och webbläsar­version, användarens opera­tiv­system, den tidigare besökta webbplatsen (hänvis­nings­a­dress) och IP-adress.

  Dessa loggdata behandlas uteslutande för ovan nämnda ändamål och för att upprätt­hålla säkerheten, funktio­na­li­teten och optime­ringen av webbplatsen Unbounce.

  Använd­ningen av tjänsten baseras på våra legitima intressen, det vill säga intresse av säkert och effektivt tillhan­da­hål­lande och optimering av vårt online­er­bju­dande i enlighet med artikel 6, första stycket, led f i GDPR.

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Unbounce Marketing Solutions Inc. Mer information finns i Unbounces sekre­tes­spolicy: https://unbounce.com/privacy/.

  VimeoVimeo

  Vi har integrerat Vimeo Video på vår webbplats. Vimeo Video är en komponent i videoplatt­formen på Vimeo, LLC, där användare kan ladda upp innehåll, dela det via internet och få detaljerad statistik.

  Med Vimeo Video kan vi integrera innehåll från plattformen på vår webbplats.

  Vimeo Video använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende, känna igen användare och skapa använ­dar­pro­filer. Denna information används bland annat för att analysera aktiviteten för det innehåll som visats och skapa rapporter.

  När du öppnar det här innehållet upprättar du en anslutning till servrarna för Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs.

  Använd­ningen av Vimeo Video baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Vimeo, LLC. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för Vimeo Video: https://vimeo.com/privacy.

  YouTubeYouTube

  Vi har integrerat YouTube Video på vår webbplats. YouTube Video är en komponent i videoplatt­formen YouTube, LLC, där användare kan ladda upp innehåll, dela det via internet och få detaljerad statistik.

  Med YouTube Video kan vi integrera innehåll från plattformen på vår webbplats.

  YouTube Video använder cookies och andra webbläsar­tek­niker för att utvärdera användarnas beteende, känna igen användare och skapa använ­dar­pro­filer. Denna information används bland annat för att analysera aktiviteten för det innehåll som visats och skapa rapporter. Om en användare är registrerad på YouTube, LLC kan YouTube Video associera de videor som spelas upp med profilen.

  När du öppnar det här innehållet upprättar du en anslutning till servrarna för YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, där din IP-adress och eventuellt webblä­sardata som din använ­da­ragent överförs.

  Använd­ningen av tjänsten baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR.

  Vi avser att överföra person­upp­gifter till tredje länder utanför Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet, i synnerhet USA. Överfö­ringen av uppgifter till USA utförs i enlighet med artikel 45, första stycket i GDPR baserat på Europeiska kommis­sionens beslut om adekvat skyddsnivå. De amerikanska företag som är inblandade eller deras under­le­ve­ran­törer i USA är certi­fi­erade i enlighet med EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

  I fall där inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommis­sionen (inklusive amerikanska företag som inte är certi­fi­erade enligt EU-U.S. DPF) finns har vi kommit överens om andra lämpliga skydds­åt­gärder med mottagare av uppgifter i den mening som avses i artikel 44 och följande artiklar i GDPR har avtalats. Om inte annat anges är detta standar­dav­talsklau­suler från EU-kom­mis­sionen i enlighet med genom­fö­ran­de­be­slutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021. Du kan se en kopia av dessa standar­dav­talsklau­suler i standar­dav­talsklau­suler – Europeiska kommis­sionen (europa.eu).

  Innan en sådan överföring till tredje land erhåller vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49, första stycket, första meningen, led a i GDPR som du ger via samtycket i Samtyc­kes­han­te­raren (eller andra formulär, registre­ringar och så vidare). Vi vill påpeka att det vid överfö­ringar till tredje land kan finnas risker som är okända i detalj (till exempel databe­handling av säker­hets­myn­dig­heter i det tredje landet, exakt omfattning och konse­kvenser för dig som vi inte känner till, där vi inte har någon påverkan och om vilken du kanske inte blir medveten).

  Den specifika lagrings­pe­rioden för behandlade data kan inte påverkas av oss, utan bestäms av YouTube, LLC. Mer information finns i sekre­tes­spo­licyn för YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

  WebfleetContact Form

  På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss via ett angivet kontakt­for­mulär. Den information som samlas in via obliga­to­riska fält är nödvändig för att behandla begäran. Du kan också frivilligt lämna ytterligare information som du anser är nödvändig för att behandla kontakt­för­frågan.

  När du använder kontakt­for­mu­läret överförs dina person­upp­gifter inte till tredje part.

  Behand­lingen av dina uppgifter till följd av att du använt vårt kontakt­for­mulär utförs i syfte att kommunicera och behandla din begäran med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR. I den mån din begäran avser ett befintligt avtals­för­hål­lande med oss utförs behand­lingen i syfte att fullgöra avtalet med stöd av artikel 6, första stycket, led b i GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhan­da­hålla dina uppgifter, men det är inte möjligt att behandla din begäran om infor­ma­tionen inte tillhan­da­hålls. Om du inte vill tillhan­da­hålla dessa uppgifter kan du kontakta oss på annat sätt.

  Om du använder kontakt­for­mu­läret med stöd av ditt samtycke lagrar vi de uppgifter som samlas in för varje begäran under en period av tre år, med början i slutet av din begäran eller tills du drar tillbaka ditt samtycke.

  Om du använder kontakt­for­mu­läret som en del av ett avtals­för­hål­lande lagrar vi de uppgifter som samlas in för varje förfrågan under en period av tre år från slutet av avtals­för­hål­landet.

  WebfleetNewsletter

  Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats samlar vi in din e-post­a­dress [och namn och så vidare] och lagrar infor­ma­tionen tillsammans med registre­rings­datum och din IP-adress. Du får sedan ett e-post­med­de­lande där du måste bekräfta din registrering av nyhets­brevet (dubbel anmälan). Om du inte bekräftar din registrering inom 48 timmar upphör den automatiskt att gälla och data behandlas inte i syfte att skicka nyhets­brevet.

  Nyhets­brevet skickas normalt direkt från oss. Dina uppgifter överförs inte till tredje part eller behandlare i den mening som avses i artikel 28 i GDPR.

  Om vi använder en tjäns­te­le­ve­rantör för att skicka nyhets­brevet som behandlar dina person­upp­gifter för vår räkning i enlighet med artikel 28 i GDPR överförs dina uppgifter inte till tredje part.

  Vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka nyhets­brevet baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, första stycket, led a i GDPR. Du kan när som helst anmäla återkal­landet med verkan för framtiden genom att avbryta prenu­me­ra­tionen på nyhets­brevet i enlighet med artikel 7, tredje stycket i GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhan­da­hålla dina uppgifter, men det går inte att skicka nyhets­brevet om infor­ma­tionen inte tillhan­da­hålls.

  När du har registrerat dig för nyhets­brevet lagrar vi data i högst 48 timmar tills registre­ringen har bekräftats. När du har bekräftat lagrar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke (avbryter prenu­me­ra­tionen på nyhets­brevet) och av tekniska skäl i högst sju dagar.

  WebfleetApplicant Form

  Vi samlar in och behandlar person­upp­gifter om ansökande. Motsvarande databe­handling kan också utföras elektro­niskt, till exempel när ansökande skickar in ansök­nings­do­kument via e-post eller via ett webbfor­mulär på vår webbplats. På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att skicka in ansökningar till annonserade lediga tjänster via e-post.

  Om du har gett oss ditt separata samtycke till att göra detta lagras dina uppgifter även i en databas över ansökande utöver den aktuella ansök­nings­pro­cessen.

  Behand­lingen av dina uppgifter i samband med din ansökan utförs i syfte att behandla din ansökan och besluta om upprättande av en anställ­nings­re­lation utifrån avsnitt 26 BDSG. Om dina ansök­nings­do­kument vidare­be­fordras till tredje part, i synnerhet till företag som är anknutna till oss, och om dina data lagras utanför den aktuella ansök­nings­pro­cessen, kommer dina data att behandlas utifrån artikel 6, första stycket, första meningen, led a i GDPR. Det finns ingen rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhan­da­hålla dina uppgifter, men det är inte möjligt att behandla din ansökan om infor­ma­tionen inte tillhan­da­hålls.

  Vi lagrar de data som samlats in under en period av sex månader från det datum då tjänsten fylls. Om du har gett ditt samtycke till lagring i vår databas över sökande lagrar vi dina ansök­nings­do­kument i 2 år.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.