Juridisk information

Allmänt

Webfleet handlar om att hjälpa kunderna att komma närmare förarna. För att göra detta möjligt behöver vi ibland få veta vissa saker om våra kunder och deras förare. När vi samlar in och använder dessa uppgifter har vi förståelse för att våra kunder och deras förare värdesätter sin integritet, och det gör vi också.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har fastställt våra integri­tets­prin­ciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data
Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.
2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data
Vi anser att data från eller om dig ska tillhöra dig. Vi använder dem bara för de ändamål för vilka du har tillhan­da­hållit dem till oss eller för de ändamål vi samlade in dem från dig. Du kan när som helst välja att sluta använda eller börja använda våra webbplatser.
3. Vi skyddar dina data
Dina data är dina. Vi låter det vara så genom att skydda dem så bra vi rimligen kan för att förhindra att de hamnar i orätta händer.
4. Allmänna dataskydds­för­ord­ningen (GDPR)
Webfleet uppfyller kraven i GDPR. För mer information om Webfleet sekretess- och säker­hetspo­licyer, besök vår webbsida på https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­tion-re­gu­lation/.

Våra principer

Webfleet handlar om att hjälpa kunderna att komma närmare förarna. Allt vi gör drivs av den här enda och enkla principen – för vi tror att när du är närmare förarna kan alla fatta smartare beslut. Så för att hjälpa dig kan det ibland bli nödvändigt att få reda på några saker om dig. När vi samlar in och använder dina data är vi helt medvetna om att du värdesätter din integritet.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har etablerat våra sekre­tes­s­prin­ciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data
Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.
2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data
Vi anser att data från eller om dig ska tillhöra dig. Vi använder dem bara för de ändamål för vilka du har tillhan­da­hållit dem till oss eller för de ändamål vi samlade in dem från dig. Du kan när som helst välja att sluta använda eller börja använda vår programvara och våra webbplatser.
3. Vi skyddar dina data
Dina data är dina. Vi låter det vara så genom att skydda dem så bra vi rimligen kan för att förhindra att de hamnar i orätta händer.

Våra tio löften till dig

 1. Vi berättar för dig vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem, vilka andra som kan använda dem och var de lagras.
 2. Vi använder bara dina data för de syften vi har förklarat för dig.
 3. Vi behåller så få av dina data som möjligt, och endast så länge som vi behöver dem. När vi inte längre behöver dina data kommer vi att förstöra dem eller oåter­kal­leligt anonymisera dem, så de inte längre kan kopplas till dig.
 4. Om vi ber om din tillåtelse att använda dina data för särskilda ändamål, tillåter vi också att du återkallar din tillåtelse.
 5. Om vi inte har kunnat be om din tillåtelse att samla in och använda dina data och du inte vill att vi ska göra det, kan du meddela oss det så kommer vi att agera därefter.
 6. Vi tillåter att du får åtkomst till och kan korrigera dina data om de är kopplade till ditt Webfleet-konto.
 7. Vi skyddar dina data mot obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust så bra vi rimligen kan.
 8. Om vi anlitar andra för att använda dina data för vår räkning garanterar vi att de agerar enligt vår policy.
 9. Om vi behöver dela dina data med andra kommer vi först att be dig om tillstånd, såvida det inte föreligger en laglig skyldighet som förbjuder oss från att fråga.
 10. Vi tar gärna emot frågor du har om hur vi använder dina data och kommer att besvara dem.

Webfleet policy för sekretess och bearbetning av person­upp­gifter

Vi arbetar enligt den sekre­tess­lag­stiftning som gäller i ditt land. Eftersom vi är baserade i Europa tillämpar vi europeisk lagstiftning. Dessa lagar anses vara de mest omfattande i världen. De erbjuder en hög nivå av skydd för dig genom att endast tillåta oss att använda dina data när de stränga villkoren i dessa lagar är uppfyllda. Vår företags­policy om sekretess och bearbetning av person­upp­gifter återspeglar dessa lagar och vi tillämpar denna policy över hela världen.

Defini­tioner

Person­upp­gifter: all information som avser en identi­fierad eller identi­fi­erbar fysisk person (”Dataobjekt”, användare), en identi­fi­erbar person är en person som kan identi­fieras, direkt eller indirekt, främst genom hänvisning till ett ID-nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennes fysiska, fysio­lo­giska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

Bearbetning av person­upp­gifter ”bearbetning”:alla åtgärder eller uppsätt­ningar av åtgärder som utförs på person­upp­gifter, t.ex. insamling, registrering, organi­sering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, användning, utlämnande genom översän­dande, spridning eller på annat sätt tillhan­da­hål­lande av uppgifter, samman­ställning eller kombinering, blockering, radering eller förstöring.

 1. Webfleet bearbetar person­upp­gifter rättvist och enligt lagen.
 2. Webfleet samlar in person­upp­gifter för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga ändamål och bearbeta inte person­upp­gifter vidare på sätt som är oförenliga med dessa ändamål.
 3. Webfleet garanterar att person­upp­gifter är adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de insamlas och/eller bearbetas vidare.
 4. Webfleet garanterar att person­upp­gifter är korrekta och, där så är nödvändigt, hålls aktuella.
 5. Webfleet kommer att spara person­upp­gif­terna i ett format som gör det möjligt att identifiera användare enbart för den tid som krävs för de ändamål för vilka person­upp­gif­terna samlades in eller för vilka de senare bearbetas.
 6. Webfleet kommer att bearbeta person­upp­gifter endast om
  1. användaren har lämnat sitt entydiga samtycke, eller
  2. bearbetning är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av användaren före ingåendet av avtalet, eller
  3. bearbetning är nödvändig för att fullgöra en rättslig förplik­telse som Webfleet omfattas av, eller
  4. bearbetning är nödvändig för berättigade intressen som efter­strävas av Webfleet, med undantag för om dessa intressen åsidosätts av användarens intresse för grund­läg­gande fri- och rättigheter och i synnerhet dennes rätt till integritet.
 7. Webfleet kommer att undvika att bearbeta person­upp­gifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackmed­lemskap eller person­upp­gifter som rör hälsa eller sexliv.
 8. Webfleet kommer att undvika att bearbeta person­upp­gifter som rör personer under 13 år.
 9. För att säkerställa en rättvis bearbetning av person­upp­gifter kommer Webfleet att informera sina användare om
  1. ändamålen med bearbet­ningen,
  2. vilka kategorier av person­upp­gifter som berörs,
  3. katego­rierna av mottagare av person­upp­gifter,
  4. hur användarna kan få tillgång till och rätta sina person­upp­gifter.
 10. Webfleet imple­men­terar lämpliga tekniska och organi­sa­to­riska åtgärder som skyddar person­upp­gifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring genom olycks­hän­delse, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, i synnerhet där behand­lingen innefattar överföring av person­upp­gifter över ett nätverk och mot alla andra olagliga former av behandling. Webfleet gör det genom att använda en imple­men­tering som säker­ställer en säker­hetsnivå som är lämplig i förhållande till de risker som är förknippade med behand­lingen och den sorts person­upp­gifter som ska skyddas.
 11. I de fall behand­lingen utförs av någon annan för Webfleet räkning kommer Webfleet att välja ett person­upp­gifts­bi­träde som tillhan­da­håller tillräckliga garantier vad gäller de tekniska säker­hets­åt­gärder och de organi­sa­to­riska åtgärder som styr den behandling som ska utföras och säker­ställer att dessa åtgärder åtföljs. I sådana fall kommer Webfleet säkerställa att behand­lingen styrs av ett avtal som binder person­upp­gifts­bi­trädet till den person­upp­gifts­an­svariga och särskilt fastställer att:
  1. bearbetaren endast ska agera enligt anvisningar från Webfleet,
  2. bestäm­mel­serna i 10) tillämpas på bearbetaren.
 12. I princip kommer Webfleet att bearbeta person­upp­gifter inom EES (Europeiska ekonomiska samar­bets­om­rådet). I de fall då person­upp­gifter överförs eller bearbetas utanför EES av Webfleet eller för Webfleet räkning, kommer Webfleet att säkerställa tillräckliga skydd för att privat­per­soners privatliv och grund­läg­gande rättigheter skyddas och att motsvarande rättigheter tillämpas genom att tillämpa lämpliga avtalsklau­suler eller andra godtagbara juridiskt bindande instrument.
 13. I de fall Webfleet lagrar information på distans eller får åtkomst till data som redan finns lagrade på en enhet som tillhör användaren kommer Webfleet att säkerställa att användaren i fråga har gett sitt samtycke och har fått tydlig och omfattande information om behand­lingens syfte. Detta ska inte förhindra Webfleet från teknisk lagring eller åtkomst som sker enbart i syfte att utföra överfö­ringen av en kommu­ni­kation över ett elektro­niskt kommu­ni­ka­tions­nätverk, eller som är absolut nödvändig för att Webfleet ska kunna tillhan­da­hålla en tjänst som uttryck­ligen begärs av användaren.

Data vi samlar in

När du använder våra webbplatser, våra produkter och våra tjänster samlar vi in data från dig eller om dig. Vilka data vi exakt samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet är det tre olika kategorier av data vi samlar in och använder:

Data du tillhan­da­håller
Den information du skriver in själv när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster. Dessa data inkluderar till exempel ditt namn, din e-post­a­dress, de sökbegrepp du skriver in, din adress och dina favorit­platser, ditt telefon­nummer och eventuella kartfels­rap­porter och fartka­me­ra­rap­porter du anger, din storlek, vikt, kön, ålder osv. etc.
Data som samlas in via sensorer
Många av våra produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorer på de enheter de körs på. Exempel på sensorer är GPS-mot­tagare, Wi-Fi- eller Bluetoot­h-mot­tagare. När dessa sensorer är aktiverade samlar de automatiskt in data. Beroende på det syfte som data samlas in för, kan det hända att de i kombination med data som identi­fierar dig eller din enhet skickas till Webfleet och andra för användning.
Metadata
Detta avser alla data som samlas in eller genereras automatiskt medan du använder Webfleet webbplatser, produkter eller tjänster. I många fall samlas metadata in eller genereras när du använder en datorenhet eller när du skickar data över datornätverk, t.ex. internet. Dessa data inkluderar använ­dar­gräns­snitt och andra enhets­hän­delser, IP-adresser, unika enhets­i­den­ti­fi­erare, Wi-Fi- och Bluetoot­h-MAC-a­dresser, cookies och noteringar om datorak­ti­vitet.

Data från tredje part

Vi tar emot data från tredje part som de har samlat in under eget ansvar och i enlighet med sin egna sekre­tes­spolicy, som sedan delas med oss. Vi använder dessa data inom ramarna för vad tredje part tillåter samt i enlighet med våra egna integri­tets­prin­ciper och vår sekre­tes­spolicy. Vi tar emot information i realtid om plats, hastighet, sensorer och annan fordons- och enhets­in­for­mation från till exempel mobil­te­le­fonan­vändare, vagnparks­fö­retag och fordon. Vi använder dessa data enbart efter att vi har säkerställt att de inte kan leda tillbaka till dig.

Vi tar även emot data från tredje part om dig när du har interagerat med dem, till exempel när du besöker deras webbplatser eller använder deras mobilappar. Dessa data kan omfatta IP-adresser, unika enhets­i­den­ti­fi­erare, marknads­fö­rings­in­for­mation, Wi-Fi- och Bluetooth MAC-a­dresser, cookies och andra register över datoran­vändning, samt indikatorer på ditt beteende, dina intressen och din demogra­fiska tillhö­righet.

Online

Webbplats

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner och tjänster. Där kan du lära dig mer om våra produkter och tjänster. I supportav­snittet kan du få support om våra produkter. För att förbättra vår webbplats, kunna presentera information för dig som vi tror är relevant och för att upptäcka skadlig eller bedräglig användning, samlar vi också in, samman­ställer och analyserar information om hur du använder vår webbplats.

Identifiera dig själv

Du kan använda vår webbplats utan att identifiera dig. Vissa delar av webbplatsen kräver dock att du loggar in med ditt Webfleet-konto. Till exempel kräver Webfleet-platt­formen att du loggar in för att utföra aktiviteter, som att spåra fordon i din vagnpark eller skicka beställ­ningar till förarna.

Online och marknads­föring

Vi använder dina data för att förbättra vår uppfattning om Webfleet-användarna och de som ännu inte är Webfleet-användare. Det gör vi genom att lägga samman data från eller om dig, data från eller om andra Webfleet-användare samt data från tredje part, och sedan analysera dessa data för att dra slutsatser om beteende och demografi. Slutsat­serna används för att förbättra våra produkter, vår webbplats och vår marknads­föring, inklusive marknads­fö­ringen online.

De data vi använder är data som du har tillhan­da­hållit via vår webbplats och när du registrerade dig för ett Webfleet-konto. Dessa data innehåller inte några av de data som har samlats in och används av Webfleet när du använder Webfleet produkter eller tjänster, som till exempel din plats-, navige­rings- eller tränings­in­for­mation.

De data vi använder omfattar också IP-adresser, marknads­fö­rings­in­for­mation, cookies och andra register över datoran­vändning, samt indikatorer på ditt beteende, dina intressen och din demogra­fiska tillhö­righet. Vi använder även liknande data som vi tar emot från tredje part, som YouTube, Facebook, LinkedIn och Google.

Våra produkter och tjänster

Webfleet tjänster

Om ditt fordon är konfi­gu­rerat att ansluta till Webfleet tjänster, samlar det in information åt Webfleet-tjänsten medan fordonet används tillsammans med annan utrustning som är installerad i fordonet.

Följande information samlas konti­nu­erligt in: fordonets position, g-krafts-/accele­ra­tionsdata och motor­re­la­terade data som bräns­le­för­brukning, ventil­po­si­tioner, varvtal och vägmätare. Vilken information som samlas in beror på vilken utrustning som är installerad i fordonet.

Ägaren av avtalet bestämmer för vilka syften denna information används, vem som får åtkomst till den och hur länge infor­ma­tionen sparas. Om du vill ha mer information kontaktar du ägaren till avtalet. I allmänhet är detta ägaren eller hyres­ta­garen av fordonet.

Webfleet använder program­varan Google Analytics 360 för att samla in information om hur du använder Webfleet programvara, webbplatser och appli­ka­tioner. Använd­nings­in­for­ma­tionen som Webfleet samlar in innehåller inte plats­in­for­mation eller information som du har lämnat eller laddat upp. Webfleet har ingått ett avtal med Google som begränsar din information för användning uteslutande av Webfleet och inte av Google för något annat syfte, som exempelvis reklam.

Curfer

Din Webfleet-utrustning gör det möjligt för dig att samla in information från bilen när du använder den, och att ta emot rapporter och återkoppling om dina resor samt din körstil. För att förse dig med rapporter och återkoppling skickas infor­ma­tionen med Webfleet CURFER-appen för smartphones till Webfleet med hjälp av telefonens inter­ne­tan­slutning. Infor­ma­tionen sparas på ditt konto så länge kontot existerar. Om ingen inter­ne­tan­slutning är tillgänglig sparas infor­ma­tionen på ett säkert sätt på din utrustning för att laddas upp senare.

Din information lagras i EU och lyder under europeiska dataskydds­lagar. Webfleet tillämpar säker­hets­me­toder baserade på bransch­stan­darder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, medan den lagras och medan den överförs.

Vi lovar att inte ge någon annan tillgång till den information som vi samlar in eller använda den för något annat ändamål, såvida du inte ger oss tillstånd eller när vi uttryck­ligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

Andra förare av ditt fordon

Om du delar ditt fordon med andra förare när utrust­ningen är inkopplad, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om det faktum att körnings- och fordonsdata samlas in och att du har åtkomst till rapporter om detta.

Information vi samlar in

Din utrustning och Webfleet-appen Curfer samlar in följande:

 • Information som identi­fierar dig, ditt fordon, din utrustning och din smartphone.
 • Information om ditt fordon och hur du kör det, t.ex. tid för start/stopp, tomgångstid, hastighet och hastig­hets­för­delning, tillryg­galagd körsträcka, bromsning, kurvtagning, accele­ration, batte­ri­nivåer och status, motor­be­lastning, gaspå­dragsnivåer.
 • Information för diagnos­tiska ändamål som program­ver­sioner, enhetstyper, kraft­från­kopp­lingar, felloggar.

Din utrustning samlar inte in någon plats­in­for­mation eller information relaterad till fordon­so­lyckor och inte heller delas någon av denna information med Webfleet.

Information endast tillgänglig på din smartphone

Utrust­ningen sänder ytterligare information till din smartphone medan appen är igång, till exempel ett detaljerat realtids­flöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning och bränslenivå samt mer, för att visa denna information i appen. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen och skickas inte heller till Webfleet servrar.

Om du godkänner att låta appen använda plats­in­for­mation används denna för att registrera smartp­honens position när bilen parkeras (motorn stängs av eller smartphonen flyttas utom räckhåll för utrust­ningen). Endast den sista positionen sparas, inga spår av fordonets rörelse och positionen delas aldrig med Webfleet.

Ditt Curfer-konto

När du använder Webfleet CURFER-appen för första gången måste du skapa ett personligt konto med ett använ­darnamn, din e-post­a­dress och ett lösenord. Webfleet rekom­men­derar att du hemlig­håller konto­upp­gif­terna och använder ett lösenord som du inte använder någon annanstans.

Ditt konto används för att på ett säkert sätt lagra de data som samlas in av Webfleet Curfer på Webfleet servrar. Vi kommer då och då att använda din e-post­a­dress för att skicka information relaterad till Webfleet Curfer eller relaterade produkter/tjänster eller uppda­te­ringar som du måste vara medveten om, för att se till att du kan använda din produkt på ett säkert, tillför­litligt sätt, utan avbrott eller om det finns ett juridiskt krav att kontakta dig.

Du kan radera ditt Curfer-konto när som helst med hjälp av smartp­ho­ne­appen.

Vi lämnar inte ut information om ditt Curfer-konto till någon annan, om det inte uttryck­ligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

När data överförs till våra servrar

Smartp­ho­ne­appen överför automatiskt de data som samlas in på LINK 100 till Webfleet servrar. Varje gång fordonets motor stängs av och det finns en mobil­da­taan­slutning, läser appen av alla lagrade data från din LINK 100 och skickar dem till Webfleet servrar. Detta sker i bakgrunden även om du inte aktivt använder appen. Om du inte vill att detta ska ske kan du avaktivera appens mobil­da­taan­vändning eller logga ut från appen.

Användning av din plats­in­for­mation

Även om LINK 100 inte själv kan samla in din position och ingen plats­in­for­mation delas med Webfleet, bör du vara medveten om att medan du använder din mobil­te­lefon för att ansluta din LINK 100 till internet, kan det hända att mobil­te­le­fonen kör opera­tiv­systems­pro­gramvara eller andra appar eller använder kommu­ni­ka­tions­nätverk som samlar in, överför eller lagrar person­upp­gifter eller plats­in­for­mation. Webfleet kan inte påverka detta. För mer information, läs infor­ma­tionen och inställ­ningarna du fått av din mobilo­pe­ratör och återför­säl­jarna av ditt system och apparna.

Webfleet Mobilappar: MyCar, Webfleet Mobile och Webfleet Logbook (appar)

För att använda apparna måste det finnas en aktiv Webfleet LINK-enhet i fordonet. Webfleet LINK-en­heten samlar löpande in data från fordonet för att generera rapporter och återkoppling om dina resor, din körstil och fordonets tekniska status. Dessa fordonsdata kombineras med plats­in­for­mation från GPS-sensorn i Webfleet LINK-enhet och en tidsstämpel, så att alla händelser och all rappor­tering kan matchas med en plats och en tidpunkt. För att ge dig denna återkoppling skickas infor­ma­tionen till Webfleet-servrarna via dataan­slut­ningen i Webfleet LINK-en­heten. Datan lagras hos Webfleet i anslutning till ett konto och kontrol­leras av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Företagets (eller arbets­gi­varens) vagnpark­sad­mi­nist­ratör är den organi­sation som stöttar fordon­san­vänd­ningen eller som äger fordonet vanligtvis (en del av) ett vagnpark­sad­mi­nist­ra­törs­fö­retag, ett leasing- eller uthyr­nings­fö­retag, en bilimportör, bilhandlare eller biltill­verkare.

Appen skickar löpande data till och hämtar data från Webfleet-servrarna om du tillåter att den använder din smartphones inter­ne­tan­slutning. Appen rapporterar och visua­li­serar den insamlade infor­ma­tionen i ett grafiskt använ­dar­gräns­snitt på din smartphone.

Information som samlas in av Webfleet LINK-en­heten och apparna

Din Webfleet LINK-enhet och apparna samlar in följande information:

 • Datum, tid och plats.
 • Information som identi­fierar dig, ditt fordon, din enhet och din smartphone.
 • Information om ditt fordon och hur du kör det, som start/stopp, vägmätare, tomgångs­körning, varvtal, hastighet och hastig­hets­för­delning, tillryg­galagd körsträcka, bromsning, kurvtagning, accele­ration, batte­ri­nivåer och status, motor­be­lastning, gaspå­dragsnivåer, farthål­la­ran­vändning, motor­bromsning, bräns­le­för­brukning, bränslenivå, under­hålls­behov och tekniska status­med­de­landen från fordonets interna diagnos­tik­system.
 • Information för diagnos­tiska ändamål som program­ver­sioner, enhetstyper, kraft­från­kopp­lingar och felloggar.
 • Information som plats och fordonskurs som kan användas i händelse av olycka eller stöld.

Hur dina data används

Vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören har fattat beslut om de olika ändamål för vilka data samlas in från ditt fordon och hur apparna kommer att användas, vem som kommer att ha tillgång till infor­ma­tionen och hur länge den ska sparas. I detta syfte, se infor­ma­tionen som du fått av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

Andra förare av ditt fordon

Om du delar ditt fordon som är utrustat med en Webfleet LINK-enhet med andra förare, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om att körnings- och fordonsdata samlas in och att du och vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören har åtkomst till rapporter om denna information.

Information endast tillgänglig på din smartphone

Webfleet LINK-enhet skickar ytterligare information till din smartphone medan apparna är igång, till exempel ett detaljerat realtids­flöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motor­tem­pe­ratur, motor­be­lastning och bränslenivå och mycket mer, så att denna information kan visas i apparna. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen.

Ditt konto för apparna

Du kommer att få inlogg­nings­upp­gifter för apparna från vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören. Webfleet rekom­men­derar följande:

 • Ändra lösenordet första gången du loggar in
 • Dela inte dina konto­upp­gifter med andra
 • Använd säkra och unika lösenord som du inte använder för annat

Ditt konto används för att ge dig åtkomst till de data som lagras på Webfleet-servrarna. Infor­ma­tionen sparas på ditt konto så länge kontot existerar, eller så länge detta beslutas av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören.

När data överförs till våra servrar

Webfleet LINK-enhet överför automatiskt den insamlade infor­ma­tionen till Webfleet. Detta sker ofta, vanligtvis varje minut.

Användning av din plats­in­for­mation

Specifika inställ­ningar för sekre­tess­kon­troll av platsdata finns i apparna, så att du kan aktivera eller avaktivera olika använd­nings­om­råden för platsdata. Be din vagnpark­sad­mi­nist­ratör om specifik information om detta.

Du bör vara medveten om att när du använder din smartphone kan den köra opera­tiv­system­pro­gramvara eller andra appar eller använda kommu­ni­ka­tions­nätverk som samlar in, skickar eller lagrar personlig information och plats­in­for­mation. Webfleet kan inte påverka detta. För mer information, läs infor­ma­tionen och inställ­ningarna du fått av din mobilo­pe­ratör och återför­säl­jarna av ditt system och apparna.

För användare som använder appen MyCar är vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören den organi­sation som stöttar fordon­san­vänd­ningen eller som äger fordonet, vanligtvis ett leasing- eller uthyr­nings­fö­retag, en bilimportör, bilhandlare eller biltill­verkare.

Bearbetning av dina data

Skydda din information

Infor­ma­tionen du laddar upp lagras i Europeiska unionen och lyder under europeiska dataskydds­lagar. Webfleet tillämpar säker­hets­me­toder som bygger på bransch­stan­darder, inklusive teknik som pseudo­a­no­ny­mi­sering, hashfunk­tioner och kryptering för att skydda din information mot obehörig åtkomst, när den förvaras och när den skickas till och hämtas från utrust­ningen.

Webfleet ger ingen annan person tillgång till din information eller använder den i något annat syfte, om vi inte uttryck­ligen och enligt lag beordrats att göra detta efter en rättslig process. Du hittar mer information om Webfleet sekretess- och säker­hets­åt­gärder på följande webbsida: https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/general-da­ta-pro­tec­tion-re­gu­lation/.

Dina rättigheter

Om du vill lämna in en begäran om att få tillgång till, rätta eller radera dina person­upp­gifter, eller begränsa eller invända mot bearbet­ningen av de uppgifter som bearbetas av Webfleet, eller om du vill lämna in en begäran om att få en elektronisk kopia av dina person­upp­gifter för att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till datapor­ta­bi­litet föreskrivs i tillämplig lagstiftning) kan du kontakta Webfleet från avsnittet Kontakta oss.

Om Webfleet har samlat in dina kontakt­upp­gifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Webfleet från avsnittet Kontakta oss. Ett återkal­lande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i eventuell bearbetning som vi utfört före återkal­landet.

Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har också rätt att lämna in klagomål hos din lokala dataskydds­myn­dighet.

Observera att vi kan behöva behålla viss information i registre­rings­syfte och/eller för att slutföra eventuella trans­ak­tioner som du inledde före begäran om ändring. Det kan också finnas kvar restin­for­mation i våra databaser och i andra register som inte kommer att tas bort.

Kontakta oss

Kontak­tin­for­mation

Om du tror att din information inte används på det sätt som det var tänkt när du delade med dig av den till Webfleet, eller om du har några frågor eller önskemål, kan du kontakta Webfleet genom att skriva till:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
Beetho­venstraat 503
1083 HK Amsterdam
Neder­län­derna

Eller skicka ett e-post­med­de­lande till privacy@webfleet.com.

Om du tror att andra mottagare utanför Webfleet använder din information på annat sätt än du har gått med på ska du kontakta de andra mottagarna.

Om du är en myndighet eller polisen

Skriv till:

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Attn. Security Officer/DPO
Beetho­venstraat 503
1083 HK Amsterdam
Neder­län­derna

Eller skicka ett e-post­med­de­lande till security@webfleet.com.

E-posta oss

När du skickar e-post till oss för kontakt med Webfleet och dess anställda till en e-post­a­dress som slutar med @webfleet.com, utbyter du person­upp­gifter. Det innefattar använda e-post­a­dresser, e-post­med­de­lan­denas innehåll och all metadata som därtill hör. Webfleet sparar e-postin­for­mation så länge inkorgen som hör till @webfleet.com-a­dressen fortfarande finns. Våra anställda sparar ibland e-post­kom­mu­ni­kation eller delar därav för infor­ma­tions­lagring och arkivering. Webfleet raderar Webfleet-anställdas inkorgar inom tre månader efter att anställ­ningen har avslutats. WebfleetAnställda hos kan också radera enskilda e-post­med­de­landen ur sina egna inkorgar. Vid sidan av detta sparar Webfleet kopior på alla e-post­med­de­landen för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk i minst 15 år.

Ringa oss

När du ringer Webfleet kan samtalen ibland spelas in i utbild­nings­syfte eller för att spara information som hör till försälj­nings­samtal. Om vi spelar in ett samtal meddelas du innan och erbjuds möjligheten att avböja. Om du väljer att inte spelas in kan vi däremot kanske inte hjälpa dig, beroende på omstän­dig­he­terna. Under sådana omstän­dig­heter kommer vi att förklara varför. Webfleet sparar inspel­ningar i utbild­nings­syfte i högst tre månader. Vi sparar inspel­ningar med försälj­nings­samtal i upp till 10 år.

Besöka oss

När du besöker Webfleet ombes du lämna dina kontakt­upp­gifter i vårt elektro­niska system för besöks­han­tering, t.ex. ditt namn, det företag eller den organi­sation som du företräder, en e-post­a­dress och vem du besöker hos Webfleet. Vi använder infor­ma­tionen enbart i samband med besöket, vilket innefattar säker­hets­syften. Information om besök och besökare raderas tre månader efter besöket.