Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Sekretess och din information

Hur vi använder dina uppgifter

Allmänt

Online

Våra produkter och tjänster

Bearbetning av dina data

Kontakta oss

Allmänt

Webfleet Solutions handlar om att hjälpa kunderna att komma närmare förarna. För att göra detta möjligt behöver vi ibland få veta vissa saker om våra kunder och deras förare. När vi samlar in och använder dessa uppgifter har vi förståelse för att våra kunder och deras förare värdesätter sin integritet, och det gör vi också.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har fastställt våra integritetsprinciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data
Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.
2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data
3. Vi skyddar dina data
Dina data är dina. Vi låter det vara så genom att skydda dem så bra vi rimligen kan för att förhindra att de hamnar i orätta händer.
4. Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
Webfleet Solutions uppfyller kraven i GDPR. För mer information om Webfleet Solutions sekretess- och säkerhetspolicyer, besök vår webbsida på https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Våra principer

Webfleet Solutions handlar om att hjälpa kunderna att komma närmare förarna. Allt vi gör drivs av den här enda och enkla principen – för vi tror att när du är närmare förarna kan alla fatta smartare beslut. Så för att hjälpa dig kan det ibland bli nödvändigt att få reda på några saker om dig. När vi samlar in och använder dina data är vi helt medvetna om att du värdesätter din integritet.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har etablerat våra sekretessprinciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data
Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.
2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data
Vi anser att data från eller om dig ska tillhöra dig. Vi använder dem bara för de ändamål för vilka du har tillhandahållit dem till oss eller för de ändamål vi samlade in dem från dig. Du kan när som helst välja att sluta använda eller börja använda vår programvara och våra webbplatser.
3. Vi skyddar dina data
Dina data är dina. Vi låter det vara så genom att skydda dem så bra vi rimligen kan för att förhindra att de hamnar i orätta händer.

Våra tio löften till dig

 1. Vi berättar för dig vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem, vilka andra som kan använda dem och var de lagras.
 2. Vi använder bara dina data för de syften vi har förklarat för dig.
 3. Vi behåller så få av dina data som möjligt, och endast så länge som vi behöver dem. När vi inte längre behöver dina data kommer vi att förstöra dem eller oåterkalleligt anonymisera dem, så de inte längre kan kopplas till dig.
 4. Om vi ber om din tillåtelse att använda dina data för särskilda ändamål, tillåter vi också att du återkallar din tillåtelse.
 5. Om vi inte har kunnat be om din tillåtelse att samla in och använda dina data och du inte vill att vi ska göra det, kan du meddela oss det så kommer vi att agera därefter.
 6. Vi tillåter att du får åtkomst till och kan korrigera dina data om de är kopplade till ditt WEBFLEET-konto.
 7. Vi skyddar dina data mot obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust så bra vi rimligen kan.
 8. Om vi anlitar andra för att använda dina data för vår räkning garanterar vi att de agerar enligt vår policy.
 9. Om vi behöver dela dina data med andra kommer vi först att be dig om tillstånd, såvida det inte föreligger en laglig skyldighet som förbjuder oss från att fråga.
 10. Vi tar gärna emot frågor du har om hur vi använder dina data och kommer att besvara dem.

Webfleet Solutions policy för sekretess och bearbetning av personuppgifter

Vi arbetar enligt den sekretesslagstiftning som gäller i ditt land. Eftersom vi är baserade i Europa tillämpar vi europeisk lagstiftning. Dessa lagar anses vara de mest omfattande i världen. De erbjuder en hög nivå av skydd för dig genom att endast tillåta oss att använda dina data när de stränga villkoren i dessa lagar är uppfyllda. Vår företagspolicy om sekretess och bearbetning av personuppgifter återspeglar dessa lagar och vi tillämpar denna policy över hela världen.

Definitioner

Personuppgifter: all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Dataobjekt”, användare), en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, främst genom hänvisning till ett ID-nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

Bearbetning av personuppgifter ”bearbetning”:alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller på annat sätt tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller kombinering, blockering, radering eller förstöring.

 1. Webfleet Solutions bearbetar personuppgifter rättvist och enligt lagen.
 2. Webfleet Solutions samlar in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga ändamål och bearbeta inte personuppgifter vidare på sätt som är oförenliga med dessa ändamål.
 3. Webfleet Solutions garanterar att personuppgifter är adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de insamlas och/eller bearbetas vidare.
 4. Webfleet Solutions garanterar att personuppgifter är korrekta och, där så är nödvändigt, hålls aktuella.
 5. Webfleet Solutions kommer att spara personuppgifterna i ett format som gör det möjligt att identifiera användare enbart för den tid som krävs för de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in eller för vilka de senare bearbetas.
 6. Webfleet Solutions kommer att bearbeta personuppgifter endast om
  1. användaren har lämnat sitt entydiga samtycke, eller
  2. bearbetning är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av användaren före ingåendet av avtalet, eller
  3. bearbetning är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som Webfleet Solutions omfattas av, eller
  4. bearbetning är nödvändig för berättigade intressen som eftersträvas av Webfleet Solutions, med undantag för om dessa intressen åsidosätts av användarens intresse för grundläggande fri- och rättigheter och i synnerhet dennes rätt till integritet.
 7. Webfleet Solutions kommer att undvika att bearbeta personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackmedlemskap eller personuppgifter som rör hälsa eller sexliv.
 8. Webfleet Solutions kommer att undvika att bearbeta personuppgifter som rör personer under 13 år.
 9. För att säkerställa en rättvis bearbetning av personuppgifter kommer Webfleet Solutions att informera sina användare om
  1. ändamålen med bearbetningen,
  2. vilka kategorier av personuppgifter som berörs,
  3. kategorierna av mottagare av personuppgifter,
  4. hur användarna kan få tillgång till och rätta sina personuppgifter.
 10. Webfleet Solutions implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring genom olyckshändelse, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, i synnerhet där behandlingen innefattar överföring av personuppgifter över ett nätverk och mot alla andra olagliga former av behandling. Webfleet Solutions gör det genom att använda en implementering som säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de risker som är förknippade med behandlingen och den sorts personuppgifter som ska skyddas.
 11. I de fall behandlingen utförs av någon annan för Webfleet Solutions räkning kommer Webfleet Solutions att välja ett personuppgiftsbiträde som tillhandahåller tillräckliga garantier vad gäller de tekniska säkerhetsåtgärder och de organisatoriska åtgärder som styr den behandling som ska utföras och säkerställer att dessa åtgärder åtföljs. I sådana fall kommer Webfleet Solutions säkerställa att behandlingen styrs av ett avtal som binder personuppgiftsbiträdet till den personuppgiftsansvariga och särskilt fastställer att:
  1. bearbetaren endast ska agera enligt anvisningar från Webfleet Solutions,
  2. bestämmelserna i 10) tillämpas på bearbetaren.
 12. I princip kommer Webfleet Solutions att bearbeta personuppgifter inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). I de fall då personuppgifter överförs eller bearbetas utanför EES av Webfleet Solutions eller för Webfleet Solutions räkning, kommer Webfleet Solutions att säkerställa tillräckliga skydd för att privatpersoners privatliv och grundläggande rättigheter skyddas och att motsvarande rättigheter tillämpas genom att tillämpa lämpliga avtalsklausuler eller andra godtagbara juridiskt bindande instrument.
 13. I de fall Webfleet Solutions lagrar information på distans eller får åtkomst till data som redan finns lagrade på en enhet som tillhör användaren kommer Webfleet Solutions att säkerställa att användaren i fråga har gett sitt samtycke och har fått tydlig och omfattande information om behandlingens syfte. Detta ska inte förhindra Webfleet Solutions från teknisk lagring eller åtkomst som sker enbart i syfte att utföra överföringen av en kommunikation över ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller som är absolut nödvändig för att Webfleet Solutions ska kunna tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärs av användaren.

Data vi samlar in

När du använder våra webbplatser, våra produkter och våra tjänster samlar vi in data från dig eller om dig. Vilka data vi exakt samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet är det tre olika kategorier av data vi samlar in och använder:

Data du tillhandahåller
Den information du skriver in själv när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster. Dessa data inkluderar till exempel ditt namn, din e-postadress, de sökbegrepp du skriver in, din adress och dina favoritplatser, ditt telefonnummer och eventuella kartfelsrapporter och fartkamerarapporter du anger, din storlek, vikt, kön, ålder osv. etc.
Data som samlas in via sensorer
Många av våra produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorer på de enheter de körs på. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, Wi-Fi- eller Bluetooth-mottagare. När dessa sensorer är aktiverade samlar de automatiskt in data. Beroende på det syfte som data samlas in för, kan det hända att de i kombination med data som identifierar dig eller din enhet skickas till Webfleet Solutions och andra för användning.
Metadata
Detta avser alla data som samlas in eller genereras automatiskt medan du använder Webfleet Solutions webbplatser, produkter eller tjänster. I många fall samlas metadata in eller genereras när du använder en datorenhet eller när du skickar data över datornätverk, t.ex. internet. Dessa data inkluderar användargränssnitt och andra enhetshändelser, IP-adresser, unika enhetsidentifierare, Wi-Fi- och Bluetooth-MAC-adresser, cookies och noteringar om datoraktivitet.

Data från tredje part

Vi tar emot data från tredje part som de har samlat in under eget ansvar och i enlighet med sin egna sekretesspolicy, som sedan delas med oss. Vi använder dessa data inom ramarna för vad tredje part tillåter samt i enlighet med våra egna integritetsprinciper och vår sekretesspolicy. Vi tar emot information i realtid om plats, hastighet, sensorer och annan fordons- och enhetsinformation från till exempel mobiltelefonanvändare, vagnparksföretag och fordon. Vi använder dessa data enbart efter att vi har säkerställt att de inte kan leda tillbaka till dig.

Vi tar även emot data från tredje part om dig när du har interagerat med dem, till exempel när du besöker deras webbplatser eller använder deras mobilappar. Dessa data kan omfatta IP-adresser, unika enhetsidentifierare, marknadsföringsinformation, Wi-Fi- och Bluetooth MAC-adresser, cookies och andra register över datoranvändning, samt indikatorer på ditt beteende, dina intressen och din demografiska tillhörighet.

Online

Webbplats

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner och tjänster. Där kan du lära dig mer om våra produkter och tjänster. I supportavsnittet kan du få support om våra produkter. För att förbättra vår webbplats, kunna presentera information för dig som vi tror är relevant och för att upptäcka skadlig eller bedräglig användning, samlar vi också in, sammanställer och analyserar information om hur du använder vår webbplats.

Identifiera dig själv

Du kan använda vår webbplats utan att identifiera dig. Vissa delar av webbplatsen kräver dock att du loggar in med ditt Webfleet Solutions-konto. Till exempel kräver WEBFLEET-plattformen att du loggar in för att utföra aktiviteter, som att spåra fordon i din vagnpark eller skicka beställningar till förarna.

Online och marknadsföring

Vi använder dina data för att förbättra vår uppfattning om Webfleet Solutions-användarna och de som ännu inte är Webfleet Solutions-användare. Det gör vi genom att lägga samman data från eller om dig, data från eller om andra Webfleet Solutions-användare samt data från tredje part, och sedan analysera dessa data för att dra slutsatser om beteende och demografi. Slutsatserna används för att förbättra våra produkter, vår webbplats och vår marknadsföring, inklusive marknadsföringen online.

De data vi använder är data som du har tillhandahållit via vår webbplats och när du registrerade dig för ett Webfleet Solutions-konto. Dessa data innehåller inte några av de data som har samlats in och används av Webfleet Solutions när du använder Webfleet Solutions produkter eller tjänster, som till exempel din plats-, navigerings- eller träningsinformation.

De data vi använder omfattar också IP-adresser, marknadsföringsinformation, cookies och andra register över datoranvändning, samt indikatorer på ditt beteende, dina intressen och din demografiska tillhörighet. Vi använder även liknande data som vi tar emot från tredje part, som YouTube, Facebook, LinkedIn och Google.

Våra produkter och tjänster

Webfleet Solutions tjänster

Om ditt fordon är konfigurerat att ansluta till Webfleet Solutions tjänster, samlar det in information åt Webfleet Solutions-tjänsten medan fordonet används tillsammans med annan utrustning som är installerad i fordonet.

Följande information samlas kontinuerligt in: fordonets position, g-krafts-/accelerationsdata och motorrelaterade data som bränsleförbrukning, ventilpositioner, varvtal och vägmätare. Vilken information som samlas in beror på vilken utrustning som är installerad i fordonet.

Ägaren av avtalet bestämmer för vilka syften denna information används, vem som får åtkomst till den och hur länge informationen sparas. Om du vill ha mer information kontaktar du ägaren till avtalet. I allmänhet är detta ägaren eller hyrestagaren av fordonet.

Webfleet Solutions använder programvaran Google Analytics 360 för att samla in information om hur du använder Webfleet Solutions programvara, webbplatser och applikationer. Användningsinformationen som Webfleet Solutions samlar in innehåller inte platsinformation eller information som du har lämnat eller laddat upp. Webfleet Solutions har ingått ett avtal med Google som begränsar din information för användning uteslutande av Webfleet Solutions och inte av Google för något annat syfte, som exempelvis reklam.

Curfer

Din Webfleet Solutions-utrustning gör det möjligt för dig att samla in information från bilen när du använder den, och att ta emot rapporter och återkoppling om dina resor samt din körstil. För att förse dig med rapporter och återkoppling skickas informationen med Webfleet Solutions CURFER-appen för smartphones till Webfleet Solutions med hjälp av telefonens internetanslutning. Informationen sparas på ditt konto så länge kontot existerar. Om ingen internetanslutning är tillgänglig sparas informationen på ett säkert sätt på din utrustning för att laddas upp senare.

Din information lagras i EU och lyder under europeiska dataskyddslagar. Webfleet Solutions tillämpar säkerhetsmetoder baserade på branschstandarder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, medan den lagras och medan den överförs.

Vi lovar att inte ge någon annan tillgång till den information som vi samlar in eller använda den för något annat ändamål, såvida du inte ger oss tillstånd eller när vi uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

Andra förare av ditt fordon

Om du delar ditt fordon med andra förare när utrustningen är inkopplad, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om det faktum att körnings- och fordonsdata samlas in och att du har åtkomst till rapporter om detta.

Information vi samlar in

Din utrustning och Webfleet Solutions-appen Curfer samlar in följande:

Din utrustning samlar inte in någon platsinformation eller information relaterad till fordonsolyckor och inte heller delas någon av denna information med Webfleet Solutions.

Information endast tillgänglig på din smartphone

Utrustningen sänder ytterligare information till din smartphone medan appen är igång, till exempel ett detaljerat realtidsflöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motortemperatur, motorbelastning och bränslenivå samt mer, för att visa denna information i appen. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen och skickas inte heller till Webfleet Solutions servrar.

Om du godkänner att låta appen använda platsinformation används denna för att registrera smartphonens position när bilen parkeras (motorn stängs av eller smartphonen flyttas utom räckhåll för utrustningen). Endast den sista positionen sparas, inga spår av fordonets rörelse och positionen delas aldrig med Webfleet Solutions.

Ditt Curfer-konto

När du använder Webfleet Solutions CURFER-appen för första gången måste du skapa ett personligt konto med ett användarnamn, din e-postadress och ett lösenord. Webfleet Solutions rekommenderar att du hemlighåller kontouppgifterna och använder ett lösenord som du inte använder någon annanstans.

Ditt konto används för att på ett säkert sätt lagra de data som samlas in av Webfleet Solutions Curfer på Webfleet Solutions servrar. Vi kommer då och då att använda din e-postadress för att skicka information relaterad till Webfleet Solutions Curfer eller relaterade produkter/tjänster eller uppdateringar som du måste vara medveten om, för att se till att du kan använda din produkt på ett säkert, tillförlitligt sätt, utan avbrott eller om det finns ett juridiskt krav att kontakta dig.

Du kan radera ditt Curfer-konto när som helst med hjälp av smartphoneappen.

Vi lämnar inte ut information om ditt Curfer-konto till någon annan, om det inte uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.

När data överförs till våra servrar

Smartphoneappen överför automatiskt de data som samlas in på LINK 100 till Webfleet Solutions servrar. Varje gång fordonets motor stängs av och det finns en mobildataanslutning, läser appen av alla lagrade data från din LINK 100 och skickar dem till Webfleet Solutions servrar. Detta sker i bakgrunden även om du inte aktivt använder appen. Om du inte vill att detta ska ske kan du avaktivera appens mobildataanvändning eller logga ut från appen.

Användning av din platsinformation

Även om LINK 100 inte själv kan samla in din position och ingen platsinformation delas med Webfleet Solutions, bör du vara medveten om att medan du använder din mobiltelefon för att ansluta din LINK 100 till internet, kan det hända att mobiltelefonen kör operativsystemsprogramvara eller andra appar eller använder kommunikationsnätverk som samlar in, överför eller lagrar personuppgifter eller platsinformation. Webfleet Solutions kan inte påverka detta. För mer information, läs informationen och inställningarna du fått av din mobiloperatör och återförsäljarna av ditt system och apparna.

Webfleet Solutions Mobilappar: MyCar, WEBFLEET Mobile och WEBFLEET Logbook (appar)

För att använda apparna måste det finnas en aktiv Webfleet Solutions LINK-enhet i fordonet. Webfleet Solutions LINK-enheten samlar löpande in data från fordonet för att generera rapporter och återkoppling om dina resor, din körstil och fordonets tekniska status. Dessa fordonsdata kombineras med platsinformation från GPS-sensorn i Webfleet Solutions LINK-enhet och en tidsstämpel, så att alla händelser och all rapportering kan matchas med en plats och en tidpunkt. För att ge dig denna återkoppling skickas informationen till Webfleet Solutions-servrarna via dataanslutningen i Webfleet Solutions LINK-enheten. Datan lagras hos Webfleet Solutions i anslutning till ett konto och kontrolleras av vagnparksadministratören. Företagets (eller arbetsgivarens) vagnparksadministratör är den organisation som stöttar fordonsanvändningen eller som äger fordonet vanligtvis (en del av) ett vagnparksadministratörsföretag, ett leasing- eller uthyrningsföretag, en bilimportör, bilhandlare eller biltillverkare.

Appen skickar löpande data till och hämtar data från Webfleet Solutions-servrarna om du tillåter att den använder din smartphones internetanslutning. Appen rapporterar och visualiserar den insamlade informationen i ett grafiskt användargränssnitt på din smartphone.

Information som samlas in av Webfleet Solutions LINK-enheten och apparna

Din Webfleet Solutions LINK-enhet och apparna samlar in följande information:

Hur dina data används

Vagnparksadministratören har fattat beslut om de olika ändamål för vilka data samlas in från ditt fordon och hur apparna kommer att användas, vem som kommer att ha tillgång till informationen och hur länge den ska sparas. I detta syfte, se informationen som du fått av vagnparksadministratören.

Andra förare av ditt fordon

Om du delar ditt fordon som är utrustat med en Webfleet Solutions LINK-enhet med andra förare, är det du som ansvarar för att informera dessa förare om att körnings- och fordonsdata samlas in och att du och vagnparksadministratören har åtkomst till rapporter om denna information.

Information endast tillgänglig på din smartphone

Webfleet Solutions LINK-enhet skickar ytterligare information till din smartphone medan apparna är igång, till exempel ett detaljerat realtidsflöde av parametrar som avlästs från fordonet, inklusive hastighet, varvtal, motortemperatur, motorbelastning och bränslenivå och mycket mer, så att denna information kan visas i apparna. Denna utförliga information lagras inte på smartphonen.

Ditt konto för apparna

Du kommer att få inloggningsuppgifter för apparna från vagnparksadministratören. Webfleet Solutions rekommenderar följande:

Ditt konto används för att ge dig åtkomst till de data som lagras på Webfleet Solutions-servrarna. Informationen sparas på ditt konto så länge kontot existerar, eller så länge detta beslutas av vagnparksadministratören.

När data överförs till våra servrar

Webfleet Solutions LINK-enhet överför automatiskt den insamlade informationen till Webfleet Solutions. Detta sker ofta, vanligtvis varje minut.

Användning av din platsinformation

Specifika inställningar för sekretesskontroll av platsdata finns i apparna, så att du kan aktivera eller avaktivera olika användningsområden för platsdata. Be din vagnparksadministratör om specifik information om detta.

Du bör vara medveten om att när du använder din smartphone kan den köra operativsystemprogramvara eller andra appar eller använda kommunikationsnätverk som samlar in, skickar eller lagrar personlig information och platsinformation. Webfleet Solutions kan inte påverka detta. För mer information, läs informationen och inställningarna du fått av din mobiloperatör och återförsäljarna av ditt system och apparna.

För användare som använder appen MyCar är vagnparksadministratören den organisation som stöttar fordonsanvändningen eller som äger fordonet, vanligtvis ett leasing- eller uthyrningsföretag, en bilimportör, bilhandlare eller biltillverkare.

Bearbetning av dina data

Skydda din information

Informationen du laddar upp lagras i Europeiska unionen och lyder under europeiska dataskyddslagar. Webfleet Solutions tillämpar säkerhetsmetoder som bygger på branschstandarder, inklusive teknik som pseudoanonymisering, hashfunktioner och kryptering för att skydda din information mot obehörig åtkomst, när den förvaras och när den skickas till och hämtas från utrustningen.

Webfleet Solutions ger ingen annan person tillgång till din information eller använder den i något annat syfte, om vi inte uttryckligen och enligt lag beordrats att göra detta efter en rättslig process. Du hittar mer information om Webfleet Solutions sekretess- och säkerhetsåtgärder på följande webbsida: https://www.webfleet.com/sv_se/webfleet/legal/general-data-protection-regulation/.

Dina rättigheter

Om du vill lämna in en begäran om att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter, eller begränsa eller invända mot bearbetningen av de uppgifter som bearbetas av Webfleet Solutions, eller om du vill lämna in en begäran om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till dataportabilitet föreskrivs i tillämplig lagstiftning) kan du kontakta Webfleet Solutions från avsnittet Kontakta oss.

Om Webfleet Solutions har samlat in dina kontaktuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Webfleet Solutions från avsnittet Kontakta oss. Ett återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i eventuell bearbetning som vi utfört före återkallandet.

Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har också rätt att lämna in klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet.

Observera att vi kan behöva behålla viss information i registreringssyfte och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du inledde före begäran om ändring. Det kan också finnas kvar restinformation i våra databaser och i andra register som inte kommer att tas bort.

Kontakta oss

Kontaktinformation

Om du tror att din information inte används på det sätt som det var tänkt när du delade med dig av den till Webfleet Solutions, eller om du har några frågor eller önskemål, kan du kontakta Webfleet Solutions genom att skriva till:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Data Protection Officer
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederländerna

Eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@webfleet.com.

Om du tror att andra mottagare utanför Webfleet Solutions använder din information på annat sätt än du har gått med på ska du kontakta de andra mottagarna.

Om du är en myndighet eller polisen

Skriv till:

Webfleet Solutions B.V.
Attn. Security Officer/DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederländerna

Eller skicka ett e-postmeddelande till security@webfleet.com.

E-posta oss

När du skickar e-post till oss för kontakt med Webfleet Solutions och dess anställda till en e-postadress som slutar med @webfleet.com, utbyter du personuppgifter. Det innefattar använda e-postadresser, e-postmeddelandenas innehåll och all metadata som därtill hör. Webfleet Solutions sparar e-postinformation så länge inkorgen som hör till @webfleet.com-adressen fortfarande finns. Våra anställda sparar ibland e-postkommunikation eller delar därav för informationslagring och arkivering. Webfleet Solutions raderar Webfleet Solutions-anställdas inkorgar inom tre månader efter att anställningen har avslutats. Webfleet SolutionsAnställda hos kan också radera enskilda e-postmeddelanden ur sina egna inkorgar. Vid sidan av detta sparar Webfleet Solutions kopior på alla e-postmeddelanden för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk i minst 15 år.

Ringa oss

När du ringer Webfleet Solutions kan samtalen ibland spelas in i utbildningssyfte eller för att spara information som hör till försäljningssamtal. Om vi spelar in ett samtal meddelas du innan och erbjuds möjligheten att avböja. Om du väljer att inte spelas in kan vi däremot kanske inte hjälpa dig, beroende på omständigheterna. Under sådana omständigheter kommer vi att förklara varför. Webfleet Solutions sparar inspelningar i utbildningssyfte i högst tre månader. Vi sparar inspelningar med försäljningssamtal i upp till 10 år.

Besöka oss

När du besöker Webfleet Solutions ombes du lämna dina kontaktuppgifter i vårt elektroniska system för besökshantering, t.ex. ditt namn, det företag eller den organisation som du företräder, en e-postadress och vem du besöker hos Webfleet Solutions. Vi använder informationen enbart i samband med besöket, vilket innefattar säkerhetssyften. Information om besök och besökare raderas tre månader efter besöket.