Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information COVID-19 Update.  Läs merArrow right

Allt du behöver för att integrera programvara och hårdvara med WEBFLEET och anslutna fordon­sen­heter.

.connect-re­surser

WEBFLEET.connect API:n ansluter program­appar till WEBFLEET för vagnparks­han­tering. Via WEBFLEET.connect kan du förbättra värdet på alla typer av affärs­lös­ningar, inklusive ruttpla­nering och schemaläggning, affärs­system, trans­port­han­te­rings­system (TMS), leveran­tör­sked­je­pla­nering, hantering av tillgångar och mycket mer.

Dokument och handböcker

WEBFLEET.connect API-do­ku­men­tation
Kom igång med WEBFLEET.connect. Läs om hur du skickar och tar emot data för den mest använda WEBFLEET API:n.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Jobbex­pe­di­ering
Skicka jobb till WEBFLEET och ta emot jobbsta­tusupp­da­te­ringar med fjärr­styrning.


WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förde­fi­ni­erade rutter via utsändning
Skapa förde­fi­ni­erade rutter och inkludera dem i dina resvägs­order.

WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Medde­lan­deköer
Använda fler än en funktion? Arbeta med medde­lan­deköer. Upptäck kärnkoncept, tips och trick.


WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förarens säkerhet och effek­ti­vitet
Läs om hur du använder OptiDri­ve-in­di­katorn. Skapa verktyg för att analysera förarens utbild­nings­behov och ge belöningar.

Utveck­lar­handbok för WEBFLEET Plugins – Integrera dina data med WEBFLEET UI
Lär dig hur du visar dina data i WEBFLEETS använ­dar­gräns­snitt.


Kodexempel

WEBFLEET.connect Perl-bib­liotek
Ett Perl-bib­liotek i API:n. Det visar hur du interagerar med WEBFLEET.connect och tillhan­da­håller en grund för andra Perl-program.

WEBFLEET.connect Visual Basic-bib­liotek
Två "Hej världen"-exempel i Visual Basic visar hur du hämtar en objektlista och skickar ett enkelt textmed­de­lande. Det ena använder WinHtt­pRe­quest COM-objekt för att integrera WEBFLEET.connect CSV-gräns­snitt, det andra använder WEBFLEET.connect SOAP-gräns­snittet.


C#-exempel
C#-exem­pel­projekt som används i WEBFLEET.connect utveck­lar­handbok – Förarens säkerhet och effek­ti­vitet.

Delphi-ex­empel
Ett standardex­empel i Delphi visar hur du skickar förfråg­ningar till WEBFLEET.connect och analyserar resultat.


Verktyg för resvägs­rikt­märke
Det här verktyget visar hur du skapar resvägs­order i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1 eller högre.

ASP/VB-skrip­tex­empel
Ett lätt ASP-sidex­empel som visar hur du använder VBScript för att utfärda förfråg­ningar till WEBFLEET.connect och skriva resultaten direkt på sidan.

LINK.connect är ett Bluetoot­h-gräns­snitt i LINK-spår­nings­en­heten. Med LINK.connect är det möjligt att ansluta program som utökar data från hårdvara i och kring fordonet (streck­kods­skannrar, tempe­ra­tur­sen­sorer, TPMS osv.) till WEBFLEET.connect API:n.

Dokument och handböcker

LINK.connect API-do­ku­men­tation
Läs om hur du ansluter enheter från tredje part till LINK-en­heten via LINK.connect-gräns­snittet.


Kodexempel

LINK.connect-de­mon­stratör
Det här Windows PC-verk­tyget använder WEBFLEET.connect API för att visa hur LINK.connect används. Det ansluts också till en LINK 410/510 med LINK.connect aktiverat via Bluetooth. Det här verktyget hjälper dig att testa grund­läg­gande funktioner under utveck­lingen av anslutande hårdvara från tredje part via Bluetooth. Det här verktyget skrivs i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1, Microsoft Bluetoot­h-stack vid användning av Bluetoot­h-funk­tioner.

LINK.connect integ­ra­tions­ex­empel
Det här exempel­pro­jektet visar använd­ningen av LINK.connect vid tilldelning av förare till ett fordon. En Andro­id-s­martphone på klientsidan och en PHP-baserad server­kom­ponent används i det här exemplet.

PRO.connect SDK:n gör att du får tillgång till WEBFLE­ET-funk­tionen på TomTom PRO 82xx-serien med tåliga förar­ter­mi­naler. Som utvecklare kan du anpassa WEBFLE­ET-or­der­ar­bets­flödet enligt dina kunders affärsbehov, inklusive streck­kods­skanning, digital signatur, fråge­sök­vägar och foton. Data från fältet kan skickas till back office via LINK-en­heten. Det innebär att kunderna behöver färre anslut­nings­källor och kan spara nätverks­kost­nader.

TomTom PRO 82xx-serien levereras med ett MDM-system (Mobile Device Management). Mobile Device Manager hjälper kunderna att admini­strera sina TomTom PRO 82xx-serier effektivare. Kunderna kan uppdatera och konfigurera enheterna med fjärr­styrning och kontrollera innehållet som är installerat på alla enheter.

SDK


Dokument och handböcker

PRO.connect utveck­lar­handbok
Kom igång med att använda PRO.connect. Importera PRO.connect SDK:n till din utveck­larmiljö (Eclipse) och sätt upp ett PRO.connect-projekt.

PRO.connect SDK-do­ku­men­tation
Läs om hur du använder PRO.connect SDK:n, inklusive WEBFLE­ET-order, textmed­de­landen, anpassade data och mycket mer.


Kodexempel

PRO.connect kodexempel
Läs om de grund­läg­gande koncepten för PRO.connect SDK och börja utveckla. Beskriv­ningar av exemplen finns i PRO.connect utveck­lar­handbok.

PRO.connect referen­simple­men­tering
Det här är en exempelkod för det vanliga WEBFLE­ET-or­der­flödet och medde­lan­de­funk­tionen. Det gör att du kan utveckla ett anpassat arbets­or­der­flöde för dina kunders team – med minsta möjliga ansträngning.

OBD.connect SDK:n ger tillgång till data om fordon­san­vändning och körpre­sta­tioner via LINK 100. LINK 100 är en OBD-I­I-enhet som ansluts till fordonets diagnostikport och ansluter fordonet till en smartphone via Bluetooth. Dessutom kan kunder se data om motor­pre­standa i realtid och titta på personliga poäng för körbeteende vid bromsning, kurvtagning och accele­ration samt rese- och vägmä­ta­rin­for­mation. Dessa data kan användas i många syften, inklusive använd­nings­ba­serad försäkring, leasing, feedback på körbeteende och vägas­si­stans.

SDK

Begär API-åtkomst (API-nyckel)


Så här får du åtkomst till WEBFLEET API:er:

 1. Begär en API-nyckel
  För kunder

  Om du är WEBFLE­ET-kund och skulle vilja begära en API-nyckel (till exempel för att ansluta till system från tredje partmed WEBFLEET) fyller du i online­for­mu­läret. Du hittar online­for­mu­läret genom att logga in på Mitt konto via kundtjänst­por­talen på Webfleet Solutions-webb­platsen. Skapa ett nytt konto om så behövs. Välj sedan begär en API-nyckel i rullgardinsmenyn Kategori.

  För externa integ­ra­tions­partner

  Om du är en syste­min­teg­ratör och vill begära en API-nyckel går du med i Partner­pro­grammet för .connect. Du får din första API-nyckel när du har registrerat dig för programmet. Om du vill begära fler API-nycklar följer du processen som beskrivs ovan för kunder.

 2. Göra ett särskilt WEBFLEET.connect-konto

  Följ anvis­ningarna i WEBFLEET.connect API-do­ku­men­ta­tionen för att avsluta det här steget.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  Du kan också följa instruk­tio­nerna i videon.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Är du inte .connect-partner än?