Spårning av vagnparkens körsträcka

Gör resead­mi­nist­ra­tionen enklare med digital spårning av körsträcka

Vår digitala körjournal hjälper dig att upprätt­hålla tillför­litlig och lättanvänd spårning av körsträcka och administ­ration för företags­fordon, förare med egna fordon samt poolbilar, samtidigt som du skyddar förarnas datasek­retess.

Med Webfleet Logbook kan du:

Skapa indivi­duella förar­pro­filer

för att hantera dina förare i poolbilar.

Förenkla vagnpark­sad­mi­nist­ra­tionen

gällande skatter, kostnads­kon­troller och efterlevnad av skatte­lag­stift­ningen.

Minska arbets­be­last­ningen

med tillför­litlig avläsning direkt från fordonets mätarin­ställning1.

Minska förarnas arbets­be­lastning

med automatisk registrering av tjänste- och privatresor.

Styrk uppfyllelse av skatt­skyl­dighet

med tillför­litliga data.

Skydda dina förares integritet

när de använder företags­fordon för privata resor.

Viktiga funktioner för spårning av vagnparkens körsträcka

Automatisk resere­gi­strering

Spårnings­rap­porter av resor och körsträckor som tillhan­da­hålls av Webfleet kan användas för reseer­sättning och verifiering av skatte­in­for­mation. Allt detta hjälper dig att minska din skattebörda och minskar tiden du ägnar åt resead­mi­nist­ration.

spårning av körsträcka för affärsresor
försäljare som använder spårning av körsträcka för affärsresor

Ökad datasä­kerhet för förare

Vi tar datasek­retess på allvar. Därför kan förare bara se information om sina egna resor och företag har möjlighet att dölja spårning av tjänste- och privatresor.

Uppfylla efterlevnad av skatte­lag­stiftning

Vår automatiska lösning för spårning av körsträcka säker­ställer att de anställdas förmåner beskattas korrekt. Det hjälper också till med efterlevnad av skatte­lag­stift­ningen som kräver att dokumen­tation av körjour­naler sparas i minst sju år.

administ­ration av körsträcka
OptiDri­ve-in­di­kator

Feedback för körstil

Förarpoäng (OptiDrive) visas både i PRO Driver Terminal och mobilappen Webfleet Logbook. Det hjälper förarna att köra säkert och pålitligt på vägarna och samtidigt upprätt­hålla företagets goda rykte.

Lättanvänd mobilapp

Förare kan hantera administ­ration av resor och körsträckor med den använ­dar­cen­trerade mobilappen Webfleet Logbook. De kan i realtid ändra all resein­for­mation (t.ex. kontakt­person och syfte med resan), tilldela sig tillgängliga fordon, justera mätar­ställning och få förar­feedback (OptiDrive).

app-paket för spårning av körsträcka
reserapport för vagnpark

Tillför­litliga data

Mätar­ställning uppdateras i realtid direkt från fordonets vägmätare. På så vis vet du att rapporterna är pålitliga när skatte­verket begär dem. Din reserapport kan när som helst laddas ned i Webfleet eller i mobilappen.


Allt du behöver veta om registrering av körsträckor

Vad innebär spårning av körsträcka?

0
Hoppa till innehåll

Spårning av körsträcka är en allmän term för att registrera sträckor som körs i tjänsten. Det kan göras av många olika anledningar, som att följa regelverk, av skatteskäl eller för reseer­sättning. Det är användbart, och i vissa fall obliga­to­riskt, för många slags verksam­heter.

Principen är att alla kilometer som en anställd kör i tjänsten spåras och registreras. Det kan ske i flera olika system för spårning av körsträcka, från manuella pappers­ba­serade system till Excelark eller digitala lösningar som gör hela proceduren automatisk. Vi tittar närmare på den sistnämnda.

Vilka är fördelarna med automatisk spårning av körsträcka?

0
Hoppa till innehåll

Oavsett om du är förare eller vagnpark­sad­mi­nist­ratör är spårning av körsträcka troligtvis inte ditt huvud­sakliga ansvars­område. Därför vill du antagligen inte lägga en massa tid på pappers­arbete eller kalkylark för att ha ordning på det.

Därför vänder sig allt fler företag nu till lösningar för automatisk spårning av körsträcka. De här lösningarna tar hand om resead­mi­nist­ra­tionen för företagets fordon och avlastar dig så att du kan koncentrera dig på dina huvud­upp­gifter.

Det är ert ansvar som företag att lagra korrekta uppgifter över sträckor som körs så väl i tjänsten som privat. Om företaget inte gör det kan det leda till sanktions­av­gifter för felaktiga reseer­sätt­ningar. Genom att använda en spårningsapp med digital lagring kan du undvika kostsamma sanktions­av­gifter.

Hur fungerar appar för spårning av körsträcka?

0
Hoppa till innehåll

Säg att du har en bilpool. En avancerad spårningsapp för körsträckor skapar en profil för varje förare i vagnparken. Föraren kan sedan hantera resead­mi­nist­ra­tionen via mobilappen och enkelt registrera viktig information som resans syfte, fordon som använts och vägmätarens inställning. Vissa appar ger även feedback om körpre­sta­tioner.

Mätar­ställ­ningen uppdateras sedan i realtid direkt från fordonets vägmätare. Alla data från resan kan sparas lättåt­komligt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören för reseer­sättning och verifiering av skatte­in­for­mation.

Varför använda en spårningsapp för verksam­heten?

0
Hoppa till innehåll

En bra spårningsapp underlättar för förare och vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer. Administ­ra­tionen blir enklare när mer av arbetet görs automatiskt. Det betyder att både förare och vagnpark­sad­mi­nist­ratör kan fokusera på annat viktigt arbete, vilket gör dem mer effektiva och mindre stressade.

Det är också betryggande att veta att viktiga uppgifter hanteras av ett tillför­litligt system. Om skatte­myn­dig­he­terna vill granska dina register för att säkerställa att dina anställdas förmåner beskattas korrekt är det väldigt praktiskt att ha spårnings­appens tillför­litliga och korrekta uppgifter till hands. Ännu en viktig uppgift ordnad!

Som vi nämnde ovan ger vissa appar även feedback om förarens presta­tioner. Webfleet Logbook ger till exempel förar­feedback via OptiDrive 360-systemet, som spårar fortkörning, körhän­delser, tomgångs­körning, bräns­le­för­brukning, konstant hastighet, motor­bromsning med mera. Dessa data hjälper föraren att köra säkrare och mer kostnads­ef­fektivt och hållbart.

Men innan du väljer en app är det viktigt att kolla hur den hanterar förarens integritet. En bra app ger till exempel förarna möjlighet att dölja fordons­spårning om de använder företagets fordon för en privat resa. Säkerställ även att apple­ve­ran­tören lagrar alla rese- och förardata på säkrast möjliga sätt.

Vilken app för mobil spårning passar dig?

0
Hoppa till innehåll

Olika företag behöver olika uppsätt­ningar funktioner i en app för mobil spårning. Du kanske bara behöver de mest grund­läg­gande resedata, eller kanske något mer djupgående och kraftfullt.

Oavsett vad du har för krav ska du komma ihåg att appens främsta syfte är att underlätta. Så det är viktigt att den app du tänker använda är utformad för att vara använ­dar­vänlig. Hitta en app med använ­dar­fo­ku­serad layout som både du och dina förare är bekväma med och som inte tar upp för mycket arbetstid.

Webfleet utvecklade appen Webfleet Logbook för att hjälpa företag att effektivt spåra och hantera information om körsträcka. Om du vill göra resead­mi­nist­ra­tionen enklare hjälper vi gärna till. Kontakta någon av våra experter idag och ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

ttt tax guide whitepaper

Varför byta till digital spårning av körsträcka?

ttt tax guide whitepaper

Läs mer om hur digital spårning av körsträcka med Webfleet Logbook hjälper dig med en smart skatte­lösning.

Ladda ned skatteguide kostnads­fritt

Vad du behöver för Webfleet Logbook

LINK-for­dons­spår­nings­enhet

Webfleet-abonnemang

Mobilappen Webfleet Logbook

1Mätar­ställning rapporterad från CAN-an­sluten enhet (LINK 640 eller LINK 740) i fordonet.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.