OEM.connect

Anslut till Webfleet med fabriks­in­stal­lerad telema­tik­ma­skinvara

OEM.connect

Anslut till Webfleet med fabriks­in­stal­lerad telema­tik­ma­skinvara

Vår program­va­ru­lösning Webfleet för vagnparks­han­tering är kompatibel med många olika fordons­märken och -modeller och ansluter till den fabriks­in­stal­lerade telema­tik­ma­skin­varan från tillver­karen.

Fordons­numret (VIN) är allt du behöver för att aktivera anslut­ningen till dina vagnparks­han­te­rings­tjänster och använda alla fördelar som anslut­ningen innebär.

OEM.connect och Webfleet hjälper dig

Eliminera initi­al­kost­nader när du konfi­gu­rerar din vagnparks­han­te­rings­lösning

Aktivera snabbt ett fordon för anslutning och utan att ta fordonet från vägarna

Håll dig alltid ansluten till dina fordon

Få information direkt när din vagnpark behöver underhåll

Uppfyll lokal efterlevnad och regelverk

Fatta smartare beslut snabbare

Huvud­funk­tioner

Fordons­spårning i realtid

Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du se deras plats på din karta. Detta hjälper dig att bevisa att leveranser eller jobb slutförts och stödjer dig i att efterleva riktlinjer för förares arbetstider.

vehicle tracking 03
wfs notifications

Aviseringar och varningar

När ett fordon kommer till eller lämnar ett angivet område eller när fordon behöver underhåll skickar Webfleet omedelbara aviseringar till kontroll­pa­nelen.

Enkel resehan­tering

Få åtkomst till tidigare registrerade resedata ordnade efter datum för ett enskilt fordon eller hela flottan. Se start- och slutpunkter, resans varaktighet, tillryg­galagd distans och sparad rese-/orderin­for­mation. Vägmä­tardata i realtid uppdateras direkt från fordonets vägmätare. På så vis vet du att dina rapporter är pålitliga när beskatt­nings­myn­dig­he­terna begär dem.

simple trips management
avg fuel consumption

Allt du behöver för att styra kostnader

Förutom att ge regelbundna påminnelser om under­hålls­scheman skickar Webfleet automatiskt aviseringar när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bräns­le­för­brukning för att identifiera ovanlig användning och övervaka däcktryck för att förebygga eventuella störningar på vägarna.

Lättanvända mobilappar

Vi har utvecklat våra mobilappar för intuitiv användning. Webfleet Mobile hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att bibehålla kontrollen över vagnparks­driften när de är ute på vift. Webfleet Logboo­k-mo­bi­lappen hjälper förare att hantera resead­minstration och ändra all resein­for­mation, som kontakt­person och resans syfte.

mobile apps

Vi är redan anslutna till några av de största OEM-for­dons­till­ver­karna

Dina bilar, minibussar och/eller lätta kommer­siella fordon kanske redan är kompatibla med vår OEM.connect-lösning.

Få en demo

Prata med våra experter och ta reda på om ditt fordon är kompatibelt.